Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління бухгалтерським обліком і звітністю

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств


Актуальність дипломної роботи

Господарські операції, які щоденно здійснюються підприємствами, оформлюються первинними документами та відображаються в облікових регістрах. Для управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів, виявлення резервів зростання обсягу виробництва та підвищення його економічної ефективності складається фінансова звітність.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацію про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.
Актуальність теми дослідження у сучасних ринкових умовах полягає у тому, що фінансова звітність є необхідною умовою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з метою прийняття оптимально вірного управлінського рішення. Для вищих організацій звітність є базою вивчення роботи підвідомчих підприємств, основою для координації діяльності підвідомчих установ, планування виробництва на майбутній період. Фінансово-кредитні органи використовують звітні дані для контролю за дотриманням підприємствами фінансово-кредитної дисципліни, правильністю нарахування сум, що підлягають сплаті до бюджету, та аналізу ефективності використання отриманих кредитів і коштів цільового фінансування. Керівникам підприємства і виробничих підрозділів дані звітності дозволяють проаналізувати результати господарської діяльності та вжити необхідні заходи з їх покращення.

Мета дипломної роботи

Розробка пропозицій щодо удосконалення методики складання фінансової звітності, аудиту та аналізу її показників обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності підприємств.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:
- дослідити види і склад фінансової звітності, як джерела інформації про фінансовий стан підприємства;
- провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури щодо теми дослідження;
- розглянути зміст та методику всіх форм фінансовій звітності;
- дослідити організація складання фінансової звітності на основі інформаційних технологій та розробити шляхи по їх удосконаленню;
- дослідити цілі, об'єкти і методи аналізу фінансової звітності;
- провести аналіз фінансових ресурсів підприємства (активів, власного капіталу та зобов'язань), зробити висновки
- здійснити оцінку платоспроможності підприємства за даними фінансової звітності;
- дослідити основи концепції методики аудиту фінансової звітності.

Предмет дипломної роботи

Механізм контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності.

Об'єктом дипломної роботи

Підприємство ПП "Вілєс", основним видом діяльності якого є торгівельна діяльність.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємства

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, охарактеризовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства наведено документування і фінансовий облік, надано механізацію обліку змінення оцінок, вивчено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємства

Облікова політика та її формування на підприємстві

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, визначено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено організацію і методику обліку, представлено комп’ютеризацію обліку та складання облікової політики, зумовлено методику аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облікова політика та її формування на підприємстві

Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показників

В дипломній роботі роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, простежено комп’ютеризацію обліку складання балансу, висунуто проведення аудиту, розкрито методику аналізу, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показників

Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльності

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства визначено організацію і методику обліку, з'ясовано механізацію обліку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах, з'ясовано методику аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльності

Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства обстежено організацію і методику обліку, розкрито автоматизацію обліку фінансових результатів та фінансового стану підприємства, розкрито проведення аудиту, розроблено аналітичну оцінку, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, надано механізацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, простежено методику аудиту, розкрито методику аналізу, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства надано аналітичний і синтетичний облік, висвітлено автоматизацію обліку фінансової звітності підприємств, розроблено методику аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств

Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, розглянуто механізацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, розроблено проведення аудиту, розглянуто методику аналізу, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установ

Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності

В дипломній роботі досліджено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, проаналізовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто організацію і методику обліку, охарактеризовано автоматизацію обліку фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності, розроблено проведення аудиту, надано загальний і факторний аналіз, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності

Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організація управління і аналіз показників підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, представлено автоматизацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, розкрито методику аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі оглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, розкрито комп’ютеризацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, наведено проведення аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, розглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

В дипломній роботі простежено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано організацію і методику обліку, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку фінансової звітності, проаналізовано проведення аудиту, оцінено загальний і факторний аналіз, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства розкрито документування і фінансовий облік, розглянуто автоматизацію обліку звітності бюджетних установ , опрацьовано методику аудиту, надано загальний і факторний аналіз, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі визначено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, окреслено автоматизацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності бюджетних установ, розроблено проведення аудиту, окреслено методику аналізу, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установ

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено документування і фінансовий облік, вивчено автоматизацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності бюджетних установ, опрацьовано організацію і планування аудиту, сформульовано методику аналізу, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, розкрито огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства розкрито організацію і методику обліку, наведено механізацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти , з'ясовано організацію і планування аудиту, висунуто аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освіти

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організація управління і аналіз показників підприємства розроблено організацію і методику обліку, оглянуто автоматизацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти , проаналізовано методику аудиту, зумовлено методику аналізу, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освіти

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності

В дипломній роботі окреслено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто організацію і методику обліку, окреслено автоматизацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, розкрито організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої влади

В дипломній роботі обстежено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, розроблено комп’ютеризацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності, визначено організацію і планування аудиту, надано методику аналізу, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої влади


Також ми маємо якісні магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю безготівкових розрахунків і касових операцій підприємств для замовлення Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом по податкам і зборам щоб Ваш захист пройшов без проблем