Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління бухгалтерським обліком і звітністю

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю фінансової звітності і облікової політики підприємств


Актуальність дипломної роботи

Господарські операції, які щоденно здійснюються підприємствами, оформлюються первинними документами та відображаються в облікових регістрах. Для управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів, виявлення резервів зростання обсягу виробництва та підвищення його економічної ефективності складається фінансова звітність.
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацію про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.
Актуальність теми дослідження у сучасних ринкових умовах полягає у тому, що фінансова звітність є необхідною умовою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з метою прийняття оптимально вірного управлінського рішення. Для вищих організацій звітність є базою вивчення роботи підвідомчих підприємств, основою для координації діяльності підвідомчих установ, планування виробництва на майбутній період. Фінансово-кредитні органи використовують звітні дані для контролю за дотриманням підприємствами фінансово-кредитної дисципліни, правильністю нарахування сум, що підлягають сплаті до бюджету, та аналізу ефективності використання отриманих кредитів і коштів цільового фінансування. Керівникам підприємства і виробничих підрозділів дані звітності дозволяють проаналізувати результати господарської діяльності та вжити необхідні заходи з їх покращення.

Мета дипломної роботи

Розробка пропозицій щодо удосконалення методики складання фінансової звітності, аудиту та аналізу її показників обліку, аналізу і аудиту фінансової звітності підприємств.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:
- дослідити види і склад фінансової звітності, як джерела інформації про фінансовий стан підприємства;
- провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури щодо теми дослідження;
- розглянути зміст та методику всіх форм фінансовій звітності;
- дослідити організація складання фінансової звітності на основі інформаційних технологій та розробити шляхи по їх удосконаленню;
- дослідити цілі, об'єкти і методи аналізу фінансової звітності;
- провести аналіз фінансових ресурсів підприємства (активів, власного капіталу та зобов'язань), зробити висновки
- здійснити оцінку платоспроможності підприємства за даними фінансової звітності;
- дослідити основи концепції методики аудиту фінансової звітності.

Предмет дипломної роботи

Механізм контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності.

Об'єктом дипломної роботи

Підприємство ПП "Вілєс", основним видом діяльності якого є торгівельна діяльність.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства

Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

В дипломній роботі простежено теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, оцінено механізацію обліку складання звітних форм, зумовлено методику аудиту, проаналізовано методику аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретико-методичні засади складання фінансової звітності та її аналіз

Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємства

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто організацію і методику обліку, окреслено комп’ютеризацію обліку змінення оцінок, розглянуто методику аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит змін в облікових оцінках підприємства

Облікова політика та її формування на підприємстві

В дипломній роботі висвітлено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства розглянуто організацію і методику обліку, оглянуто автоматизацію обліку та складання облікової політики, з'ясовано проведення аудиту, досліджено аналітичну оцінку, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облікова політика та її формування на підприємстві

Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показників

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, окреслено механізацію обліку складання балансу, наведено проведення аудиту, розглянуто методику аналізу, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Складання балансу підприємства, аудит та аналіз його показників

Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльності

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано комп’ютеризацію обліку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах, висвітлено методику аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти контролю бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах та аналіз їх діяльності

Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, простежено механізацію обліку фінансових результатів та фінансового стану підприємства, визначено організацію і планування аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Фінансова звітність, аудит і аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі досліджено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, оглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано механізацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, з'ясовано методику аудиту, представлено методику аналізу, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств

В дипломній роботі висвітлено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено автоматизацію обліку фінансової звітності підприємств, простежено методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств

Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано організацію і методику обліку, розкрито комп’ютеризацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, висвітлено методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і аналіз фінансової звітності бюджетних установ

Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організація управління і аналіз показників підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, оглянуто механізацію обліку фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності, охарактеризовано методику аудиту, окреслено методику аналізу, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності

Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства надано організацію і методику обліку, представлено комп’ютеризацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, розроблено організацію і планування аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку і аудиту фінансової звітності бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, оцінено автоматизацію обліку фінансової звітності бюджетних установ, висунуто методику аудиту, розроблено методику аналізу, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, наведено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства висунуто документування і фінансовий облік, представлено комп’ютеризацію обліку фінансової звітності, сформульовано організацію і планування аудиту, визначено аналітичну оцінку, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Фінансова звітність підприємств і удосконалення її аналізу і аудиту

Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ

В дипломній роботі окреслено економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено організацію і методику обліку, опрацьовано автоматизацію обліку звітності бюджетних установ , оцінено методику аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні основи аудиту звітності бюджетних установ

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено документування і фінансовий облік, висунуто комп’ютеризацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності бюджетних установ, окреслено проведення аудиту, роз'яснено аналітичну оцінку, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності бюджетних установ

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, окреслено автоматизацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності бюджетних установ, з'ясовано організацію і планування аудиту, наведено методику аналізу, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності бюджетних установ

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність бухгалтерського обліку і звітності, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, роз'яснено комп’ютеризацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти , проаналізовано проведення аудиту, представлено загальний і факторний аналіз, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освіти

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст бухгалтерського обліку і звітності, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства представлено організацію і методику обліку, проаналізовано комп’ютеризацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в закладах освіти , проаналізовано організацію і планування аудиту, оглянуто загальний і факторний аналіз, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності закладів освіти

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито організацію і методику обліку, досліджено комп’ютеризацію обліку фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, оцінено проведення аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності

Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої влади

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського обліку і звітності, розроблено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності, з'ясовано проведення аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності в установах виконавчої влади


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю безготівкових розрахунків і касових операцій підприємств, які можна купити Також ми маємо якісні дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом по податкам і зборам для замовлення