Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління діяльністю суб'єктів господарювання

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аудиту, контролю, аналізу операційної, фінансової, основної, фінансово-господарської діяльності підприємств і установ. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аудиту, контролю, аналізу операційної, фінансової, основної, фінансово-господарської діяльності підприємств і установ


Актуальність дипломної роботи

Операційна діяльність будь-якого підприємства носить циклічний характер, що обумовлений закономірностями відтворювального процесу і зміною форм капіталу, що відбувається при цьому. До цих пір залишаються недостатньо дослідженими проблеми адаптації торгових підприємств до умов зовнішнього середовища, що постійно змінюються; методи формування товарного асортименту, які забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємств; питання ефективності використання наявних ресурсів на основі програми маркетингу. Наявність таких проблем спричиняє невизначеність діяльності підприємства і, внаслідок цього, уповільнення темпів розвитку торгового підприємства та збільшення тривалості його операційного циклу.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасним суспільством. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльністю і зміцненням фінансового стану.
Працюючи в умовах ринку і конкуренції власник змушений постійно аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення щодо раціоналізації процесу продажу товарів, зниження витрат, пов'язаних із створенням і реалізацією товарів, підвищенням якості товарів, збільшенням рентабельності. Отже, аналіз є неминучим етапом під час приймання управлінських рішень.
В умовах масового виходу на ринок торговельних підприємств різних форм власності виникає необхідність не тільки в рейтинговій оцінці самих суб'єктів господарювання, але й в контролі облікової та звітної інформації про діяльність даних суб'єктів. Це і визначає актуальність обраної проблеми і обумовила вибір теми дипломної роботи.

Мета дипломної роботи

На підставі вивчення законодавчо-нормативних документів і спеціальної літератури удосконалити методику обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності в системі управління підприємством торгівлі.

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:
1. розкрити сутність операційної діяльності, її обліку, аналізу і аудиту в підприємствах торгівлі;
2. огляд законодавчої і нормативної бази по темі дослідження;
3. аналіз стану бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту операційної діяльності на базі досліджуваного підприємства;
4. провести аналіз операційної діяльності досліджуваного підприємства;
5. розкрити організацію та методику проведення аналізу і аудиту операційної діяльності на підприємствах торгівлі;
6. вивчення основних шляхів автоматизації обліково-аналітичних робіт в системі обліку, аналізу та контролю операційної діяльності;
7. на основі вивчених матеріалів скласти висновки і внести пропозиції по удосконаленню обліку, внутрішньгосподарського контролю, методиці проведення контролю та ревізії операційної діяльності на підприємствах торгівлі.

Об'єкт дипломної роботи

Торговельне підприємство ТОВ "Алегро" та основні його економічні показники.

Предмет дипломної роботи

Сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, пов'язаних з аналізом і аудитом операційної діяльності на торгівельних підприємствах.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств

Ефективність діяльності підприємства та її підвищення

В дипломній роботі з'ясовано теоретичний зміст діяльності суб'єктів господарювання, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, простежено механізацію обліку якості господарювання, висунуто методику аудиту, досліджено загальний і факторний аналіз, зумовлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Ефективність діяльності підприємства та її підвищення

Система внутрішнього фінансового контролю на підприємстві

В дипломній роботі визначено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, наведено механізацію обліку і внутрішньогосподарського аудиту на підприємстві, окреслено проведення аудиту, оцінено загальний і факторний аналіз, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Система внутрішнього фінансового контролю на підприємстві

Організація і методика надання аудиторських послуг

В дипломній роботі окреслено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, оглянуто автоматизацію обліку та надання послуг, наведено організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика надання аудиторських послуг

Облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, простежено механізацію обліку формування і використання джерел фінансування підприємства, вивчено методику аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства

Облік, аналіз і контроль фінансової діяльності суб'єктів господарювання

В дипломній роботі простежено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, висвітлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства розкрито організацію і методику обліку, висунуто комп’ютеризацію обліку фінансової діяльності підприємств, висвітлено організацію і планування аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль фінансової діяльності суб'єктів господарювання

Облік, аналіз і контроль підприємств роздрібної торгівлі

В дипломній роботі роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено документування і фінансовий облік, оцінено автоматизацію обліку підприємств роздрібної торгівлі, охарактеризовано організацію і планування аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль підприємств роздрібної торгівлі

Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі

В дипломній роботі опрацьовано економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку діяльності підприємств роздрібної торгівлі, вивчено методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, розкрито методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Економічний аналіз і контроль виробничої діяльності промислових підприємств

В дипломній роботі висунуто економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства простежено організацію і методику обліку, розроблено автоматизацію обліку виробничої діяльності промислових підприємств, надано проведення аудиту, розроблено методику аналізу, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Економічний аналіз і контроль виробничої діяльності промислових підприємств

Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємства

В дипломній роботі досліджено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, досліджено комп’ютеризацію обліку основної діяльності підприємств, опрацьовано методику аудиту, оглянуто методику аналізу, роз'яснено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основної діяльності підприємства

Оподаткування діяльності підприємств

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст діяльності суб'єктів господарювання, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто організацію і методику обліку, опрацьовано автоматизацію обліку діяльності підприємств, досліджено проведення аудиту, окреслено аналітичну оцінку, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Оподаткування діяльності підприємств

Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освіти

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст діяльності суб'єктів господарювання, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено організацію і методику обліку, оцінено автоматизацію обліку діяльності закладів освіти, надано організацію і планування аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методичні основи аналізу і контролю діяльності закладів освіти

Контроль діяльності підприємств комунального господарства

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства простежено документування і фінансовий облік, розкрито механізацію обліку діяльності підприємств комунального господарства, роз'яснено проведення аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль діяльності підприємств комунального господарства

Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, зумовлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто організацію і методику обліку, висвітлено комп’ютеризацію обліку легітимації суб'єктів підприємницької діяльності, роз'яснено організацію і планування аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Легітимація суб'єктів підприємницької діяльності в Україні

Удосконалення комплексу маркетингу діяльності туристичного підприємства

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст діяльності суб'єктів господарювання, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто аналітичний і синтетичний облік, висвітлено автоматизацію обліку маркетингу діяльності туристичного підприємства, оглянуто організацію і планування аудиту, обстежено загальний і факторний аналіз, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення комплексу маркетингу діяльності туристичного підприємства

Контроль і ревізія діяльності приватного підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, обстежено механізацію обліку діяльності приватного підприємства, представлено методику аудиту, надано аналітичну оцінку, висунуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності приватного підприємства

Фінансовий аналіз і контроль діяльності установ державного казначейства

В дипломній роботі розкрито економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку діяльності установ державного казначейства , сформульовано організацію і планування аудиту, розглянуто методику аналізу, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Фінансовий аналіз і контроль діяльності установ державного казначейства

Аналіз та оцінка діяльності бюджетних установ

В дипломній роботі простежено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організація управління і аналіз показників підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, досліджено механізацію обліку діяльності бюджетних установ, роз'яснено проведення аудиту, визначено аналітичну оцінку, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз та оцінка діяльності бюджетних установ

Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств

В дипломній роботі вивчено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства обстежено організацію і методику обліку, проаналізовано автоматизацію обліку фінансово-господарської діяльності підприємств , розроблено методику аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, розкрито методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств

Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, роз'яснено комп’ютеризацію обліку фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади , визначено організацію і планування аудиту, наведено загальний і факторний аналіз, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія фінансово-господарської діяльності органів виконавчої влади

Контроль і ревізія виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст діяльності суб'єктів господарювання, вивчено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, окреслено комп’ютеризацію обліку виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу , розглянуто проведення аудиту, оглянуто методику аналізу, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничої діяльності підприємств агропромислового комплексу

Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємств

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, висунуто комп’ютеризацію обліку господарською діяльністю підприємств, зумовлено організацію і планування аудиту, розроблено загальний і факторний аналіз, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теорія і практика використання систем автоматизованої обробки обліково-економічної інформації в управлінні господарською діяльністю підприємств

Контроль і ревізія діяльності селищних рад

В дипломній роботі простежено теоретичний зміст діяльності суб'єктів господарювання, висвітлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено організацію і методику обліку, представлено механізацію обліку діяльності селищних рад, оцінено проведення аудиту, оцінено загальний і факторний аналіз, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності селищних рад

Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариств

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, розглянуто механізацію обліку фінансової діяльності акціонерних товариств, представлено методику аудиту, вивчено аналітичну оцінку, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансової діяльності акціонерних товариств

Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої влади

В дипломній роботі розкрито економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, розглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено коротка економічна характеристика підприємства висунуто аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано механізацію обліку діяльності органів виконавчої влади, проаналізовано організацію і планування аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої влади

Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено організацію і методику обліку, роз'яснено механізацію обліку фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, оглянуто методику аудиту, надано методику аналізу, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств

Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої влади

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту діяльності суб'єктів господарювання, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, наведено механізацію обліку діяльності органів виконавчої влади, вивчено методику аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності органів виконавчої влади

Контроль і ревізія фінансової діяльності підприємств з іноземним капіталом

В дипломній роботі розроблено економічну сутність діяльності суб'єктів господарювання, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства представлено організацію і методику обліку, представлено механізацію обліку фінансової діяльності підприємств з іноземним капіталом, представлено організацію і планування аудиту, вивчено загальний і факторний аналіз, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія фінансової діяльності підприємств з іноземним капіталом


Також ми маємо якісні магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств для замовлення В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит заробітної плати підприємства, які можна купити