Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління реалізацією результатів діяльності підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит доходів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст надходження коштів від діяльності підприємств, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства сформульовано організацію і методику обліку, проаналізовано комп’ютеризацію обліку доходу від господарювання підприємств, вивчено методику аудиту, визначено аналітичну оцінку, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність надходження коштів від діяльності підприємств, досліджено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, розроблено автоматизацію обліку доходів підприємства, розглянуто організацію і планування аудиту, розглянуто методику аналізу, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємства

Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльності

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту надходження коштів від діяльності підприємств, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, розроблено комп’ютеризацію обліку доходів від операційної діяльності, висвітлено організацію і планування аудиту, окреслено аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльності

Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємств

В дипломній роботі окреслено економічну сутність надходження коштів від діяльності підприємств, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства надано документування і фінансовий облік, вивчено автоматизацію обліку доходів від основної діяльності підприємств, зумовлено організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємств

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність надходження коштів від діяльності підприємств, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, вивчено механізацію обліку доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, охарактеризовано методику аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств

Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльності

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст надходження коштів від діяльності підприємств, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку доходів від операційної діяльності, опрацьовано методику аудиту, надано методику аналізу, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльності

Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту надходження коштів від діяльності підприємств, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства розкрито організацію і методику обліку, оцінено автоматизацію обліку доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу, розроблено проведення аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу

Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту надходження коштів від діяльності підприємств, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, вивчено автоматизацію обліку доходів і витрат промислового підприємства, проаналізовано методику аудиту, окреслено аналітичну оцінку, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємства

Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівлі

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст надходження коштів від діяльності підприємств, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, висунуто автоматизацію обліку валових доходів та валових витрат підприємств торгівлі, представлено організацію і планування аудиту, вивчено методику аналізу, наведено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівлі

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств


Актуальність теми дипломної роботи

Для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так і іноземні інвестори потребують правдивих даних про економічне становище товариства та результатів господарювання відповідно до прийнятих в міжнародній практиці основ проведення фінансового обліку.
Фінансовий облік є складною системою - сукупністю елементів методу обліку, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле, які надають інформацію про стан і рух активів, капіталу та зобов’язань підприємства, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику.
Актуальність вивчення доходів підприємства полягає в тому, що в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, удосконалення організаційних форм сучасного бізнесу, організація обліку аналіз господарської діяльності підприємств та організацій набуває особливо важливого значення. Дані поточного обліку та звітності самі по собі не можуть дати відповіді на запитання багаточисленних користувачів ділової інформації. Ці дані повинні бути оброблені за допомогою спеціальних прийомів, що застосовуються в аналізі та аудиті, щоб отримати потрібні дані про економічне становище господарства, що дозволяє керівництву приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення. Також до користувачів інформації про доходи підприємства входять банки, при прийнятті рішень щодо надання кредитів, яких цікавить платоспроможність підприємства та ризик неповернення займаних засобів, постачальники товарно-матеріальних цінностей при підписанні договорів на поставку. Значну увагу щодо інформації про доходність підприємства приділяють працівники податкової служби та органи державного управління, з метою контролю за оподаткуванням доходів та розвитку торгівельної галузі.

Мета дипломної роботи

Метою написання дипломної роботи є вивчення організаційно-методичних основ обліку, аналізу та аудиту доходів основного виду господарювання на торгівельному господарстві на підставі нормативної і законодавчої бази, економічної літератури та визначення шляхів їх удосконалення.

Завдання дипломної роботи є:

• Вивчення економічної сутності доходів від основного виду господарювання
• Ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою торгового підприємства
• Розгляд організації обліку доходів від основного виду господарювання
• Вивчення фінансового та податкового обліку доходів від основного виду господарювання
• Ознайомлення з організацією обліку доходів з застосуванням комп’ютерних технологій
• Визначення економічних показників та методологічних прийомів економічного аналізу
• Вивчення основ концепції методології аудиту доходів від основного виду господарювання

Об’єкти дипломної роботи

Об’єктом дослідження є становище фінансового обліку, аналізу, аудиту господарювання товариства.
Предмет дипломної магістерської роботи
Предметом дипломної магістерської роботи є сукупність організаційних, методичних, технічних прийомів становлення обліку, аналізу і аудиту доходів товариства.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль реалізації товарів, продукції, робіт, послуг підприємств

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з надходження коштів від діяльності підприємств Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств Облік надходження коштів від діяльності підприємств Аналіз, оцінка і управління реалізацією  результатів діяльності підприємств Аудит надходження коштів від діяльності підприємств Висновки і пропозиції з удосконалення керування реалізацією  результатів діяльності підприємств


Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит доходів підприємства


У нинішніх економічних умовах, в яких опинились вітчизняні підприємства, питання збільшення доходу є найактуальнішою проблемою. Від того, який дохід підприємство отримає, залежить те, чи зможе воно розраховуватись з боргами, вчасно виплачувати заробітну плату своїм працівникам, поповнювати свої обігові кошти, здійснювати вкладення у відповідні інвестиційні проекти.
Дохід - це зростання господарської вигоди у виді приросту ресурсів або падіння заборгованості, що приводить до збільшення власних джерел фінансування.
Класифікація доходів має важливе значення, особливо для оцінки діяльності підприємств досліджуваної галузі та їх структурних підрозділів. Вона відображається у Звіті про фінансові результати, податковій та внутрішньогосподарській звітності.
Становлення ринкової економіки обумовлює зміни тих чи інших правил і принципів господарювання підприємств, які передбачаються Законами України, постановами уряду, відомчими інструкціями і положеннями. Формування законодавства, його нестабільність впливають на методологію і організацію фінансового і податкового обліку на підприємстві.
Аналіз нормативно-правової бази свідчить про достатньо повне нормативне регулювання питань господарської діяльності підприємств. Огляд економічної літератури і періодичних видань з питань обліку доходів та його удосконалення дозволяє відмітити велику кількість публікацій, в яких розглядаються питання реформування бухгалтерського обліку в цілому і, зокрема, з питань покращення методики бухгалтерського обліку доходів в торгівлі.
Сучасна спеціальна економічна література розглядає актуальні питання реформування фінансового обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств. В той же час головна увага приділяється удосконаленню методиці бухгалтерського обліку відповідно Положенням (стандартам) обліку. Набуває актуальності впровадження в практику діяльності підприємств системи управлінського обліку, що обумовлює появу значної кількості видань, які розглядають проблеми організації і методології управлінського обліку. Недостатня увага в економічній літературі приділяється розгляду питань автоматизації обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств і формуванню інформаційних бухгалтерських систем в умовах трансформації бухгалтерського обліку.
Проаналізувавши фінансовий облік доходів від основного виду господарювання ПрАТ «ХК «Укртехнопром», можна дійти висновку, що ведення фінансового обліку на даному товаристві здійснена на належному рівні і відповідає встановленим законодавством вимогам.
Проаналізувавши визначення доходів від основного виду господарювання згідно Податкового кодексу України та П(С)БО можна зробити наступні висновки. Прийняття Податкового кодексу наблизило облік, який ведеться з метою оподаткування прибутку до бухгалтерського (фінансового) обліку, але залишаються розбіжності, які доцільно усунути. Насамперед, це стосується визначення доходу, класифікації доходів та моменту їх визнання.
Поняття доходу у ПКУ, на нашу думку, слід привести у відповідність з визначенням доходу, наданим в П(С)БО, як це відбулося з поняттям «витрати» у ПКУ, яке повністю відповідає бухгалтерському підходу. Доцільно було б привести також у відповідність податковий і бухгалтерський підхід до класифікації доходів від операційної діяльності: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); доходи від іншої операційної діяльності. При цьому бажано, щоб доходи від іншої операційної діяльності і у фінансовій і у податковій звітності трактувались максимально однаково.
Застосування інформаційної системи «1С: Бухгалтерія» для автоматизованого обліку доходів від операційної діяльності дозволяє суттєво спрости обліковий процес, підвищити його оперативність і достовірність.
Сучасне обгрунтування сутності аудиту в суспільно-господарській сфері стає можливим завдяки наявності відповідних концептуальних засад. При тлумаченні сутності аудиту в сфері економіки слід виокремлювати кілька аспектів, з яких важливе теоретико-прикладне значення мають етимологічний та науковий.
Методика аналізу являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, певним чином підпорядкованих досягненню мети аналізу. Враховуючи, що аналіз використовується як інструмент підготовки, обґрунтування рішень керівництва і аудиту за їх реалізації, то його мета повинна бути підпорядкована меті управління доходом від основного виду господарювання.
На ПрАТ «ХК «Укртехнопром» аналітичні роботи по оцінці доходів від основного виду господарювання проводяться головним бухгалтером підприємства із застосуванням засобів MS Excel, тільки на підставі даних про фактичний товарооборот.
Для здійснення більш ефективного управління в системі операційними доходами на ПрАТ «ХК «Укртехнопром» необхідно здійснювати ґрунтовне планування. А аналіз відхилень фактичного товарообороту від планового дасть змогу виявляти причини таких відхилень та приймати відповідні управлінські рішення.
Наша база містить магістерські роботи з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить дипломні роботи на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем