Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління інвестиційною діяльністю підприємства та її ефективністю

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми аналізу інвестиційної діяльності підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Досвід трансформаційного періоду країн, що вони не в змозі вийти з економічної кризи, забезпечити успішне просування шляхом ринкових перетворень та входження до міжнародного інтеграційного процесу без притоку й ефективного використання іноземних інвестицій. Забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й активізують інші факторні ринки та ринки товарів та послуг, створюють можливість підвищення конкурентоспроможності національного виробника.
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів інвестицій, є актуальним завданням в умовах ринкових перетворень. Необхідною умовою розвитку економіки Івано-Франківської області є підвищення інвестиційної активності усіх ланок економіки на національному й регіональному рівні. Вона досягається шляхом збільшення реалізації інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних секторах матеріального виробництва та соціальної сфери. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на інноваційній основі і визначають конкурентні позиції регіону і держави на світових ринках після вступу України до світової організації торгівлі.
Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма факторами, найбільш значущими із яких є:
- превалювання у міжнародному поділі праці виробничої і науково-технічної кооперації, ефективність якої залежить від мобільності всіх факторів і, насамперед, капіталу;
- великомасштабний і динамічний розвиток процесів транснаціоналізації, основу яких становить інтенсивна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК);
- формування і розвиток міжнародних інтеграційних угруповань, в яких поряд із вільним рухом товарів, послуг і робочої сили забезпечується вільний рух капіталів;
- становлення глобального фінансового ринку із безпрецедентними обсягами рухливих портфельних інвестицій, що здійснюються переважно, через інформаційно-комунікаційну фондову інфраструктуру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблема підвищення ефективності інвестицій та інвестиційної діяльності є предметом досліджень у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Крупки Я.Д., Омельченка А.В., Онищенка В., Пересади А.А., Татаренка Н.О., Четиркіна Е.М., Бочарова В.В., Лівшиця В.Н., Бланка І.А., Бернса В., Бірмана В.С., Кейнса Дж., Вільямса Я., Гітмана Л.Д.. Джонка М.Д. та ін. Проте залишається значна частина дискусійних та недостатньо вивчених питань інвестиційних процесів, покращення інвестиційної привабливості підприємств та регіону і пошуку інвестиційних ресурсів.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дипломного дослідження є діяльність приватного підприємства «Аларс».

Предмет дипломної роботи

Предметом дипломного дослідження є аналіз джерел інвестиційних коштів та технологія іноземного інвестування діяльності підприємств на території України.

Мета дипломної роботи

Метою дипломного дослідження є оцінка ефективності міжнародного іноземного інвестування як важливого джерела розвитку та оновлення капітальної бази підприємств України з впровадженням нових технологічних процесів випуску конкурентоспроможної продукції на світовому ринку в умовах вступу України в СОТ та розвитку в умовах економіки «відкритого типу».

Завдання дипломної роботи

Згідно з метою в дипломній роботи виконані наступні завдання:
- дослідження економічної сутності інвестицій;
- визначення сутності міжнародного інвестування;
- розгляд методів оцінки ефективності міжнародних інвестицій в діяльності компанії;
- надання організаційно-економічної характеристики ПП «Аларс»;
- розгляд інвестиційної привабливості підприємства;
- проведення аналізу інвестиційної привабливості ПП «Аларс»;
- визначення проблем міжнародного інвестування в економіку України;
- висунення шляхів та заходів залучення іноземних інвестицій в економіку України;
- розгляд привабливості для міжнародного бізнесу інвестування сегментів економіки України.

Методичні прийоми дослідження

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова математичної моделі розрахунку основних фінансових показників діяльності підприємства.

Інформаційна база дослідження

Інформаційно-методологічними джерелами дипломного дослідження були Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-інструктивні документи по зовнішньоекономічній діяльності, монографії з питань міжнародного бізнесу та міжнародного інвестування, статистична інформація Державного комітету статистики України, фінансова звітність ПП «Аларс» за 2007-2009 роки.

Практична цінність отриманих результатів

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в пропозиції законодавчої підтримки розробки оновлення Закону України «Про режими іноземного інвестування», який повинен:
- надати податкові пріоритети для реальних легалізованих інвестиційних капіталів міжнародного бізнесу;
- поставити заслон «псевдоінвестиційній» діяльності по скуповуванню об’єктів економіки України з «офшорних зон» за допомогою нелегалізованих в Україні «кримінальних» капіталів невідомого походження;
- ввести режим реєстрації та страхування іноземних інвестицій в Міжнародному агентстві по інвестиціям;
- ввести режим національної протидії «псевдоінвестуванню» з метою скуповування прав повного управління (більше 49%) підприємствами на території України та їх ліквідації як конкурентів в міжнародному бізнесі;
- ввести режим національного регулювання часу виведення іноземної інвестиції для цілей проведення аналізу легальності та можливого нанесення шкоди національним інтересам України;
- ввести заборону іноземного інвестування в скуповування землі в Україні та ввести можливість іноземного інвестування виключно в придбання прав оренди землі в Україні через Державний земельний реєстр власників та орендарів з сплатою спеціальної орендної плати іноземного інвестора в Державний бюджет України.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Управління інвестиційною привабливістю підприємства

В дипломній роботі вивчено економічну сутність інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку інвестиційною діяльністю, вивчено організацію і планування аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління інвестиційною привабливістю підприємства

Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витрат

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, визначено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів інвестиційної діяльності підприємства, наведено організацію і планування аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витрат

Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестицій

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства представлено документування і фінансовий облік, обстежено автоматизацію обліку довгострокової інвестиційної діяльності підприємств, зумовлено методику аудиту, оглянуто загальний і факторний аналіз, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестицій

Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

В дипломній роботі розкрито економічну сутність інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, охарактеризовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, оцінено комп’ютеризацію обліку джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, вивчено організацію і планування аудиту, опрацьовано методику аналізу, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства висвітлено документування і фінансовий облік, висвітлено автоматизацію обліку міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства, представлено організацію і планування аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, досліджено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, вивчено механізацію обліку інвестиційною діяльністю підприємства, висунуто проведення аудиту, розроблено загальний і факторний аналіз, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринку

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, сформульовано автоматизацію обліку діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринку, представлено організацію і планування аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, розглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринку

Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин

В дипломній роботі розкрито економічну сутність інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, оцінено механізацію обліку 1, роз'яснено проведення аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин

Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництва

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, висвітлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, обстежено комп’ютеризацію обліку інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництва, проаналізовано організацію і планування аудиту, вивчено загальний і факторний аналіз, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництва

Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігу

В дипломній роботі наведено теоретичний зміст інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства зумовлено організацію і методику обліку, розкрито механізацію обліку інвестицій підприємств сфери товарного обігу, розроблено організацію і планування аудиту, простежено аналітичну оцінку, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігу


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, контролю, аудиту операцій з бюджетними і позабюджетними коштами установ, які можна купити В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства, які можна купити