Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління інвестиційною діяльністю підприємства та її ефективністю

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми аналізу інвестиційної діяльності підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Досвід трансформаційного періоду країн, що вони не в змозі вийти з економічної кризи, забезпечити успішне просування шляхом ринкових перетворень та входження до міжнародного інтеграційного процесу без притоку й ефективного використання іноземних інвестицій. Забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й активізують інші факторні ринки та ринки товарів та послуг, створюють можливість підвищення конкурентоспроможності національного виробника.
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів інвестицій, є актуальним завданням в умовах ринкових перетворень. Необхідною умовою розвитку економіки Івано-Франківської області є підвищення інвестиційної активності усіх ланок економіки на національному й регіональному рівні. Вона досягається шляхом збільшення реалізації інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних секторах матеріального виробництва та соціальної сфери. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на інноваційній основі і визначають конкурентні позиції регіону і держави на світових ринках після вступу України до світової організації торгівлі.
Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма факторами, найбільш значущими із яких є:
- превалювання у міжнародному поділі праці виробничої і науково-технічної кооперації, ефективність якої залежить від мобільності всіх факторів і, насамперед, капіталу;
- великомасштабний і динамічний розвиток процесів транснаціоналізації, основу яких становить інтенсивна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК);
- формування і розвиток міжнародних інтеграційних угруповань, в яких поряд із вільним рухом товарів, послуг і робочої сили забезпечується вільний рух капіталів;
- становлення глобального фінансового ринку із безпрецедентними обсягами рухливих портфельних інвестицій, що здійснюються переважно, через інформаційно-комунікаційну фондову інфраструктуру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблема підвищення ефективності інвестицій та інвестиційної діяльності є предметом досліджень у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Крупки Я.Д., Омельченка А.В., Онищенка В., Пересади А.А., Татаренка Н.О., Четиркіна Е.М., Бочарова В.В., Лівшиця В.Н., Бланка І.А., Бернса В., Бірмана В.С., Кейнса Дж., Вільямса Я., Гітмана Л.Д.. Джонка М.Д. та ін. Проте залишається значна частина дискусійних та недостатньо вивчених питань інвестиційних процесів, покращення інвестиційної привабливості підприємств та регіону і пошуку інвестиційних ресурсів.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дипломного дослідження є діяльність приватного підприємства «Аларс».

Предмет дипломної роботи

Предметом дипломного дослідження є аналіз джерел інвестиційних коштів та технологія іноземного інвестування діяльності підприємств на території України.

Мета дипломної роботи

Метою дипломного дослідження є оцінка ефективності міжнародного іноземного інвестування як важливого джерела розвитку та оновлення капітальної бази підприємств України з впровадженням нових технологічних процесів випуску конкурентоспроможної продукції на світовому ринку в умовах вступу України в СОТ та розвитку в умовах економіки «відкритого типу».

Завдання дипломної роботи

Згідно з метою в дипломній роботи виконані наступні завдання:
- дослідження економічної сутності інвестицій;
- визначення сутності міжнародного інвестування;
- розгляд методів оцінки ефективності міжнародних інвестицій в діяльності компанії;
- надання організаційно-економічної характеристики ПП «Аларс»;
- розгляд інвестиційної привабливості підприємства;
- проведення аналізу інвестиційної привабливості ПП «Аларс»;
- визначення проблем міжнародного інвестування в економіку України;
- висунення шляхів та заходів залучення іноземних інвестицій в економіку України;
- розгляд привабливості для міжнародного бізнесу інвестування сегментів економіки України.

Методичні прийоми дослідження

Методами дипломного дослідження є – структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова математичної моделі розрахунку основних фінансових показників діяльності підприємства.

Інформаційна база дослідження

Інформаційно-методологічними джерелами дипломного дослідження були Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-інструктивні документи по зовнішньоекономічній діяльності, монографії з питань міжнародного бізнесу та міжнародного інвестування, статистична інформація Державного комітету статистики України, фінансова звітність ПП «Аларс» за 2007-2009 роки.

Практична цінність отриманих результатів

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в пропозиції законодавчої підтримки розробки оновлення Закону України «Про режими іноземного інвестування», який повинен:
- надати податкові пріоритети для реальних легалізованих інвестиційних капіталів міжнародного бізнесу;
- поставити заслон «псевдоінвестиційній» діяльності по скуповуванню об’єктів економіки України з «офшорних зон» за допомогою нелегалізованих в Україні «кримінальних» капіталів невідомого походження;
- ввести режим реєстрації та страхування іноземних інвестицій в Міжнародному агентстві по інвестиціям;
- ввести режим національної протидії «псевдоінвестуванню» з метою скуповування прав повного управління (більше 49%) підприємствами на території України та їх ліквідації як конкурентів в міжнародному бізнесі;
- ввести режим національного регулювання часу виведення іноземної інвестиції для цілей проведення аналізу легальності та можливого нанесення шкоди національним інтересам України;
- ввести заборону іноземного інвестування в скуповування землі в Україні та ввести можливість іноземного інвестування виключно в придбання прав оренди землі в Україні через Державний земельний реєстр власників та орендарів з сплатою спеціальної орендної плати іноземного інвестора в Державний бюджет України.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Управління інвестиційною привабливістю підприємства

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства представлено документування і фінансовий облік, з'ясовано автоматизацію обліку інвестиційною діяльністю, зумовлено методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління інвестиційною привабливістю підприємства

Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витрат

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, представлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, окреслено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів інвестиційної діяльності підприємства, охарактеризовано проведення аудиту, наведено аналітичну оцінку, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит інвестиційних доходів і витрат

Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестицій

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організація управління і аналіз показників підприємства оцінено документування і фінансовий облік, оцінено механізацію обліку довгострокової інвестиційної діяльності підприємств, розглянуто організацію і планування аудиту, обстежено загальний і факторний аналіз, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит довгострокових інвестицій

Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

В дипломній роботі розроблено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, розроблено комп’ютеризацію обліку джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємства, розглянуто організацію і планування аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Аналіз джерел фінансування фінансово-інвестиційної діяльності підприємства

Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства висвітлено організацію і методику обліку, розкрито комп’ютеризацію обліку міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства, простежено методику аудиту, оглянуто методику аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

В дипломній роботі надано економічну сутність інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, розглянуто автоматизацію обліку інвестиційною діяльністю підприємства, наведено організацію і планування аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринку

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організація управління і аналіз показників підприємства висвітлено документування і фінансовий облік, висунуто автоматизацію обліку діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринку, досліджено проведення аудиту, визначено методику аналізу, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління діяльністю підприємства на міжнародному інвестиційному ринку

Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, оцінено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано автоматизацію обліку 1, опрацьовано організацію і планування аудиту, розкрито аналітичну оцінку, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Інвестиційна політика підприємств в період розвитку ринкових відносин

Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництва

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства сформульовано аналітичний і синтетичний облік, простежено комп’ютеризацію обліку інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництва, визначено проведення аудиту, визначено методику аналізу, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія інвестиційної діяльності у сфері матеріального виробництва

Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігу

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст інвестиційної діяльності підприємства та її ефективності, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено організацію і методику обліку, з'ясовано автоматизацію обліку інвестицій підприємств сфери товарного обігу, досліджено організацію і планування аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія інвестицій підприємств сфери товарного обігу


Також ми маємо якісні магістерські роботи з обліку, аналізу, контролю, аудиту операцій з бюджетними і позабюджетними коштами установ для замовлення Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Аудит і контроль системи бухгалтерського обліку і звітності підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи