Облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління оборотними активами підприємств та ефективністю їх використання

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання


Актуальність дипломної роботи

В процесі функціонування підприємства в умовах ринкової економіки перед ними постає завдання гнучко реагувати на потреби споживчого ринку, випускаючи нові види продукції та динамічно нарощуючи обсяги виробництва, що в свою чергу викликає необхідність безперебійного забезпечення виробничого процесу запасами, дотримання необхідного рівня ліквідності, недопущення виникнення затримки операційного циклу внаслідок зростання дебіторської заборгованості.
В таких умовах зростає значення надійної системи бухгалтерського обліку та контролю запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів, що разом складають оборотні активи промислового підприємства, а також виникає необхідність їх постійного вдосконалення. Це обумовлює особливу актуальність теми дипломної роботи на сьогоднішній час.

Мета дипломної роботи

Удосконалення існуючої системи контролю оборотних активів максимально адаптованої до умов української дійсності та чинної нормативної бази по бухгалтерському обліку та яка допомогла ефективно виявляти можливі порушення та уникати їх виникнення та повторення у майбутньому на основі спеціальної літератури, аналізу нормативної бази, узагальнення практичного досвіду.

Завдання дипломної роботи

Виходячи з поставленої мети, завданням дипломної роботи є:
1) розкрити сутність оборотних активів, розглянути їх класифікацію і особливість їх на промисловому підприємстві;
2) розглянути роль та значення контролю в процесі управління оборотними активами;
3) зробити економіко-правовий аналіз нормативної бази, здійснити огляд літератури з питань обліку та контролю оборотних активів;
4) проаналізувати стан бухгалтерського обліку оборотних активів;
5) висвітлити питання організації контролю і ревізії операцій з оборотними активами промислових підприємств;
6) розкрити методику контролю досліджуваних операцій;
7) розробити методику контролю і ревізії оборотних активів в комп'ютерному середовищі та на основі цього запропонувати шляхи удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю оборотних активів промислових підприємств.

Інформаційне забезпечення дипломної роботи

У процесі вирішення поставлених завдань було опрацьовано нормативно-законодавчі документи, затверджені Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України та іншими органами законодавчої і виконавчої влади, а також спеціалізовану літературу, що стосується теми роботи. Зокрема були досліджені праці проф. Білухи М.Т., проф. Бланка І.А., Ковальова В.В., проф.. Шевчука В.О., проф.. Шеремета А.Д. тощо, які розглядають питання в цілому, або контролю і ревізії, або аналізу і управлінню Підручника, який комплексно розглядав питання обліку, контролю і аналізу оборотних активів на сьогоднішній день відсутні. В процесі розробки теми проводилися дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського та звітності, вивчалась спеціальна література і публікацій з цього питання.

Об'єкт дипломної роботи

Промислове підприємство ТОВ "Пласт Юкрейн". В роботі проаналізована його діяльність, наведена його організаційно-економічна характеристика.

Предмет дипломної роботи

Механізм обліку, аналізу і контролю оборотних активів промислового підприємства та його складові елементи.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль оборотних активів підприємств та ефективності їх використання

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Облік оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Аналіз, оцінка і управління оборотними активами підприємств та ефективністю їх використання Аудит оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Висновки і пропозиції з удосконалення керування оборотними активами підприємств та ефективністю їх використання

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства

Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств

В дипломній роботі вивчено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства надано документування і фінансовий облік, розкрито механізацію обліку операцій з оборотними активами підприємства, висунуто організацію і планування аудиту, оцінено аналітичну оцінку, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств

Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активів

В дипломній роботі оцінено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку стану та ефективності використання оборотних активів, зумовлено проведення аудиту, розроблено методику аналізу, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активів

Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структури

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства надано аналітичний і синтетичний облік, визначено комп’ютеризацію обліку активів підприємства, їх складу і структури, опрацьовано проведення аудиту, висвітлено методику аналізу, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структури

Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установ

В дипломній роботі наведено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, оцінено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку немонетарних активів бюджетних установ, розглянуто проведення аудиту, простежено методику аналізу, розкрито методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установ

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, наведено комп’ютеризацію обліку монетарних активів бюджетних установ, вивчено методику аудиту, висунуто аналітичну оцінку, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємств

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, обстежено механізацію обліку немонетарних активів підприємств, досліджено методику аудиту, опрацьовано загальний і факторний аналіз, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємств

Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

В дипломній роботі розкрито економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено організацію і методику обліку, розкрито механізацію обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), оглянуто методику аудиту, надано загальний і факторний аналіз, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

Контроль оборотних активів підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства представлено організацію і методику обліку, проаналізовано автоматизацію обліку оборотних активів підприємства, розкрито організацію і планування аудиту, розкрито аналітичну оцінку, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль оборотних активів підприємства

Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємств

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено організацію і методику обліку, досліджено автоматизацію обліку монетарних активів підприємств, висвітлено організацію і планування аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємств

Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установ

В дипломній роботі обстежено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, розкрито механізацію обліку оборотних активів бюджетних установ, зумовлено методику аудиту, оглянуто методику аналізу, простежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємств

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, висунуто автоматизацію обліку оборотних активів торговельних підприємств, окреслено організацію і планування аудиту, розглянуто методику аналізу, розроблено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємств

Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використання

В дипломній роботі розглянуто теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, досліджено комп’ютеризацію обліку активів підприємств та ефективності їх використання, простежено організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використання

Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємств

В дипломній роботі вивчено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства окреслено документування і фінансовий облік, визначено комп’ютеризацію обліку оборотних активів виробничих підприємств, представлено методику аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємств

Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використання

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства простежено організацію і методику обліку, розглянуто автоматизацію обліку активів підприємств та ефективність їх використання, вивчено методику аудиту, оцінено аналітичну оцінку, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використання

Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'я

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, представлено автоматизацію обліку оборотних активів в закладах охорони здоров'я, опрацьовано методику аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'я

Управління обіговими активами торговельного підприємства

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, простежено автоматизацію обліку обіговими активами торговельного підприємства , розроблено проведення аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління обіговими активами торговельного підприємства

Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)

В дипломній роботі вивчено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства зумовлено аналітичний і синтетичний облік, висунуто механізацію обліку малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП), розкрито методику аудиту, простежено методику аналізу, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)

Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'я

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства представлено організацію і методику обліку, обстежено комп’ютеризацію обліку оборотних активів закладів охорони здоров'я, надано організацію і планування аудиту, надано методику аналізу, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'я

Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств

В дипломній роботі простежено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено організацію і методику обліку, вивчено механізацію обліку оборотних активів промислових підприємств , зумовлено організацію і планування аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств

Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

В дипломній роботі представлено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, проаналізовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, визначено комп’ютеризацію обліку немонетарних активів бюджетних установ , розроблено проведення аудиту, обстежено аналітичну оцінку, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівлі

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства простежено документування і фінансовий облік, розкрито автоматизацію обліку операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівлі, роз'яснено методику аудиту, опрацьовано методику аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівлі


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання, які можна купити В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємства, які можна купити