Облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління оборотними активами підприємств та ефективністю їх використання

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання


Актуальність дипломної роботи

В процесі функціонування підприємства в умовах ринкової економіки перед ними постає завдання гнучко реагувати на потреби споживчого ринку, випускаючи нові види продукції та динамічно нарощуючи обсяги виробництва, що в свою чергу викликає необхідність безперебійного забезпечення виробничого процесу запасами, дотримання необхідного рівня ліквідності, недопущення виникнення затримки операційного циклу внаслідок зростання дебіторської заборгованості.
В таких умовах зростає значення надійної системи бухгалтерського обліку та контролю запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів, що разом складають оборотні активи промислового підприємства, а також виникає необхідність їх постійного вдосконалення. Це обумовлює особливу актуальність теми дипломної роботи на сьогоднішній час.

Мета дипломної роботи

Удосконалення існуючої системи контролю оборотних активів максимально адаптованої до умов української дійсності та чинної нормативної бази по бухгалтерському обліку та яка допомогла ефективно виявляти можливі порушення та уникати їх виникнення та повторення у майбутньому на основі спеціальної літератури, аналізу нормативної бази, узагальнення практичного досвіду.

Завдання дипломної роботи

Виходячи з поставленої мети, завданням дипломної роботи є:
1) розкрити сутність оборотних активів, розглянути їх класифікацію і особливість їх на промисловому підприємстві;
2) розглянути роль та значення контролю в процесі управління оборотними активами;
3) зробити економіко-правовий аналіз нормативної бази, здійснити огляд літератури з питань обліку та контролю оборотних активів;
4) проаналізувати стан бухгалтерського обліку оборотних активів;
5) висвітлити питання організації контролю і ревізії операцій з оборотними активами промислових підприємств;
6) розкрити методику контролю досліджуваних операцій;
7) розробити методику контролю і ревізії оборотних активів в комп'ютерному середовищі та на основі цього запропонувати шляхи удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю оборотних активів промислових підприємств.

Інформаційне забезпечення дипломної роботи

У процесі вирішення поставлених завдань було опрацьовано нормативно-законодавчі документи, затверджені Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Головним контрольно-ревізійним управлінням України та іншими органами законодавчої і виконавчої влади, а також спеціалізовану літературу, що стосується теми роботи. Зокрема були досліджені праці проф. Білухи М.Т., проф. Бланка І.А., Ковальова В.В., проф.. Шевчука В.О., проф.. Шеремета А.Д. тощо, які розглядають питання в цілому, або контролю і ревізії, або аналізу і управлінню Підручника, який комплексно розглядав питання обліку, контролю і аналізу оборотних активів на сьогоднішній день відсутні. В процесі розробки теми проводилися дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського та звітності, вивчалась спеціальна література і публікацій з цього питання.

Об'єкт дипломної роботи

Промислове підприємство ТОВ "Пласт Юкрейн". В роботі проаналізована його діяльність, наведена його організаційно-економічна характеристика.

Предмет дипломної роботи

Механізм обліку, аналізу і контролю оборотних активів промислового підприємства та його складові елементи.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль оборотних активів підприємств та ефективності їх використання

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Облік оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Аналіз, оцінка і управління оборотними активами підприємств та ефективністю їх використання Аудит оборотних активів підприємств та ефективності їх використання Висновки і пропозиції з удосконалення керування оборотними активами підприємств та ефективністю їх використання

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит оборотних активів підприємства

Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства обстежено документування і фінансовий облік, охарактеризовано механізацію обліку операцій з оборотними активами підприємства, обстежено методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методичні основи обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств

Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активів

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено коротка економічна характеристика підприємства роз'яснено організацію і методику обліку, розкрито автоматизацію обліку стану та ефективності використання оборотних активів, з'ясовано проведення аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Фінансовий аналіз стану та ефективності використання оборотних активів

Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структури

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства визначено організацію і методику обліку, опрацьовано автоматизацію обліку активів підприємства, їх складу і структури, вивчено проведення аудиту, розкрито аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Фінансовий аналіз активів підприємства, їх складу і структури

Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установ

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства представлено організацію і методику обліку, висунуто комп’ютеризацію обліку немонетарних активів бюджетних установ, опрацьовано організацію і планування аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль немонетарних активів бюджетних установ

Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установ

В дипломній роботі висунуто економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства вивчено аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку монетарних активів бюджетних установ, наведено проведення аудиту, розроблено методику аналізу, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль монетарних активів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємств

В дипломній роботі представлено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто документування і фінансовий облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку немонетарних активів підприємств, вивчено організацію і планування аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит немонетарних активів підприємств

Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

В дипломній роботі надано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто організацію і методику обліку, опрацьовано комп’ютеризацію обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), окреслено організацію і планування аудиту, вивчено аналітичну оцінку, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

Контроль оборотних активів підприємства

В дипломній роботі розкрито економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організація управління і аналіз показників підприємства надано документування і фінансовий облік, розроблено автоматизацію обліку оборотних активів підприємства, роз'яснено організацію і планування аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль оборотних активів підприємства

Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємств

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, окреслено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства надано документування і фінансовий облік, простежено комп’ютеризацію обліку монетарних активів підприємств, висвітлено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит монетарних активів підприємств

Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установ

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку оборотних активів бюджетних установ, обстежено методику аудиту, розкрито методику аналізу, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль оборотних активів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємств

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, охарактеризовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, надано механізацію обліку оборотних активів торговельних підприємств, досліджено методику аудиту, простежено аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотних активів торговельних підприємств

Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використання

В дипломній роботі обстежено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено організацію і методику обліку, представлено механізацію обліку активів підприємств та ефективності їх використання, оцінено методику аудиту, висунуто аналітичну оцінку, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит активів підприємств та ефективності їх використання

Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємств

В дипломній роботі представлено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства наведено організацію і методику обліку, оглянуто автоматизацію обліку оборотних активів виробничих підприємств, з'ясовано організацію і планування аудиту, оцінено аналітичну оцінку, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит оборотних активів виробничих підприємств

Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використання

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства висвітлено організацію і методику обліку, оцінено автоматизацію обліку активів підприємств та ефективність їх використання, обстежено методику аудиту, розглянуто методику аналізу, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль активів підприємств та ефективність їх використання

Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'я

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, наведено комп’ютеризацію обліку оборотних активів в закладах охорони здоров'я, висвітлено методику аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів в закладах охорони здоров'я

Управління обіговими активами торговельного підприємства

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, окреслено комп’ютеризацію обліку обіговими активами торговельного підприємства , з'ясовано проведення аудиту, висунуто методику аналізу, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління обіговими активами торговельного підприємства

Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, простежено автоматизацію обліку малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП), визначено організацію і планування аудиту, надано аналітичну оцінку, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів (МШП)

Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'я

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку оборотних активів закладів охорони здоров'я, опрацьовано методику аудиту, визначено аналітичну оцінку, зумовлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів закладів охорони здоров'я

Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, проаналізовано комп’ютеризацію обліку оборотних активів промислових підприємств , надано проведення аудиту, простежено методику аналізу, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія оборотних активів промислових підприємств

Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, простежено автоматизацію обліку немонетарних активів бюджетних установ , окреслено методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти фінансового аналізу і контролю немонетарних активів бюджетних установ

Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівлі

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст оборотних активів підприємств та ефективності їх використання, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства визначено документування і фінансовий облік, оцінено механізацію обліку операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівлі, висвітлено організацію і планування аудиту, надано аналітичну оцінку, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія операцій з необоротними активами підприємств роздрібної торгівлі


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання, які можна купити Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит операційної діяльності підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем