Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління основними засобами підприємств та ефективністю їх використання

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання


Актуальність дипломної роботи

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов'язаний з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також - в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня.
Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов. Вони є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень.
Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Вони становлять близько 70%, активів підприємств. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства.
Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії "основні засоби".
Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до вирішення проблем обліку, аналізу і контролю наявності та використання основних засобів внесли вчені-економісти М.Я. Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Т. Білуха, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг, М.В. Кужельний, Л.К. Сук, В.П. Завгородній, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, В.Г. Лінник, Н.Ф. Огійчук та інші вчені.
Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку наявності та використання основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволили визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутність сталої визначеності складу основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку наявності та використання основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.
Теоретична й практична значимість обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів, недостатній рівень їх дослідження стосовно сучасних потреб управління та дискусійність багатьох теоретичних положень обумовили вибір теми і визначили цільову спрямованість даного дослідження.

Мета дипломної роботи

Метою дослідження є розробка науково обгрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення методики обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів на базовому підприємстві.

Завдання дипломної роботи

Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:
- уточнення економічної сутності основних засобів;
- обгрунтування нової класифікації основних засобів;
- визначення концепції оцінки основних засобів та напрямків її вдосконалення;
- визначення раціональної системи нарахування та обліку амортизації основних засобів;
- удосконалення методики обліку наявності та використання основних засобів;
- поглиблення методики аналізу та контролю наявності та використання основних засобів.

Предмет дипломної роботи

Теорія і практика обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів.

Об'єкт дипломної роботи

Облік, аналіз та контроль наявності та використання основних засобів на підприємстві НВО "Аеротехніка".

Методи дипломної роботи

Методологічною основою дослідження є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів та процесу їх відтворення. До основних загальнонаукових методів дослідження, що використані автором, слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи. При дослідженні використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, вибіркового обстеження та групування, а також інші прийоми економіко-статистичного дослідження.

Інформаційною дипломної роботи

Теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, дані фінансової і статистичної звітності підприємства НВО "Аеротехніка".

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль основних засобів підприємств та ефективності їх використання

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з основних засобів підприємств та ефективності їх використання Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання Облік основних засобів підприємств та ефективності їх використання Аналіз, оцінка і управління основними засобами підприємств та ефективністю їх використання Аудит основних засобів підприємств та ефективності їх використання Висновки і пропозиції з удосконалення керування основними засобами підприємств та ефективністю їх використання

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства

Облік, аналіз і аудит основних засобів

В дипломній роботі опрацьовано економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку необоротних матеріальних активів, обстежено методику аудиту, оцінено методику аналізу, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів

Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установах

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, оцінено комп’ютеризацію обліку основних засобів бюджетних установ, надано організацію і планування аудиту, оглянуто методику аналізу, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установах

Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій

В дипломній роботі проаналізовано економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства простежено документування і фінансовий облік, опрацьовано механізацію обліку основних засобів та їх надходження в умовах використання інформаційних технологій, роз'яснено методику аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій

Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств

В дипломній роботі досліджено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства висвітлено організацію і методику обліку, окреслено механізацію обліку основних засобів підприємств, проаналізовано організацію і планування аудиту, вивчено методику аналізу, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств

Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуття

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, наведено комп’ютеризацію обліку основних засобів та їх надходження в умовах використання інформаційних технологій, опрацьовано методику аудиту, вивчено методику аналізу, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуття

Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємств

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, оглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, роз'яснено механізацію обліку амортизації і зносу основних засобів підприємств, обстежено проведення аудиту, розкрито методику аналізу, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємств

Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використання

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено документування і фінансовий облік, простежено комп’ютеризацію обліку основних засобів підприємств, окреслено методику аудиту, вивчено аналітичну оцінку, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використання

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємств

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, оглянуто автоматизацію обліку основних засобів торговельних підприємств, вивчено методику аудиту, оглянуто загальний і факторний аналіз, зумовлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємств

Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установ

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено документування і фінансовий облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку основних засобів бюджетних установ, оцінено організацію і планування аудиту, надано аналітичну оцінку, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємств

В дипломній роботі розглянуто теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства наведено організацію і методику обліку, роз'яснено автоматизацію обліку основних засобів торговельних підприємств, розглянуто методику аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємств

Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємств

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено організацію і методику обліку, сформульовано автоматизацію обліку основних засобів торговельних підприємств, розроблено організацію і планування аудиту, надано загальний і факторний аналіз, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємств

Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємств

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства вивчено організацію і методику обліку, досліджено автоматизацію обліку основних засобів виробничих підприємств, простежено організацію і планування аудиту, окреслено аналітичну оцінку, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємств

Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установ

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, роз'яснено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, визначено механізацію обліку основних засобів бюджетних установ, обстежено організацію і планування аудиту, обстежено аналітичну оцінку, з'ясовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установ

Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В дипломній роботі надано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, з'ясовано комп’ютеризацію обліку основних засобів та їх ефективного використання, роз'яснено проведення аудиту, розглянуто аналітичну оцінку, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використання

Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, роз'яснено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, окреслено комп’ютеризацію обліку руху основних засобів підприємства, опрацьовано методику аудиту, наведено методику аналізу, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використання

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, опрацьовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано організацію і методику обліку, розкрито механізацію обліку основних засобів підприємств, розкрито методику аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використання

Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, вивчено автоматизацію обліку основних засобів підприємств, роз'яснено організацію і планування аудиту, простежено аналітичну оцінку, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування

Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано організацію і методику обліку, з'ясовано механізацію обліку основних засобів торговельного підприємства, роз'яснено методику аудиту, надано методику аналізу, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої влади

В дипломній роботі оцінено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства вивчено організацію і методику обліку, наведено комп’ютеризацію обліку операцій з основними засобами в органах виконавчої влади, з'ясовано організацію і планування аудиту, представлено аналітичну оцінку, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої влади

Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використання

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено механізацію обліку наявності та руху основних засобів та ефективності їх використання, сформульовано проведення аудиту, висунуто методику аналізу, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використання


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів, які можна купити Для успішного захисту у нас є дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства, які Ви можете замовити