Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління основними засобами підприємств та ефективністю їх використання

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання


Актуальність дипломної роботи

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки пов'язаний з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також - в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня.
Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов. Вони є одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень.
Головною передумовою здійснення будь-якого виробничого процесу є наявність відповідних засобів праці. Вони становлять близько 70%, активів підприємств. Їх склад і структура визначають вид діяльності та виробничу потужність підприємства.
Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії "основні засоби".
Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і методичних підходів до вирішення проблем обліку, аналізу і контролю наявності та використання основних засобів внесли вчені-економісти М.Я. Дем'яненко, Г.Г. Кірейцев, М.Т. Білуха, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг, М.В. Кужельний, Л.К. Сук, В.П. Завгородній, В.Ф. Палій, В.В. Сопко, В.Г. Лінник, Н.Ф. Огійчук та інші вчені.
Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку наявності та використання основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволили визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутність сталої визначеності складу основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку наявності та використання основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.
Теоретична й практична значимість обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів, недостатній рівень їх дослідження стосовно сучасних потреб управління та дискусійність багатьох теоретичних положень обумовили вибір теми і визначили цільову спрямованість даного дослідження.

Мета дипломної роботи

Метою дослідження є розробка науково обгрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення методики обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів на базовому підприємстві.

Завдання дипломної роботи

Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань:
- уточнення економічної сутності основних засобів;
- обгрунтування нової класифікації основних засобів;
- визначення концепції оцінки основних засобів та напрямків її вдосконалення;
- визначення раціональної системи нарахування та обліку амортизації основних засобів;
- удосконалення методики обліку наявності та використання основних засобів;
- поглиблення методики аналізу та контролю наявності та використання основних засобів.

Предмет дипломної роботи

Теорія і практика обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів.

Об'єкт дипломної роботи

Облік, аналіз та контроль наявності та використання основних засобів на підприємстві НВО "Аеротехніка".

Методи дипломної роботи

Методологічною основою дослідження є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів та процесу їх відтворення. До основних загальнонаукових методів дослідження, що використані автором, слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та структурно-функціональний методи. При дослідженні використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу, порівняння, вибіркового обстеження та групування, а також інші прийоми економіко-статистичного дослідження.

Інформаційною дипломної роботи

Теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, дані фінансової і статистичної звітності підприємства НВО "Аеротехніка".

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль основних засобів підприємств та ефективності їх використання

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з основних засобів підприємств та ефективності їх використання Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю основних засобів підприємств та ефективності їх використання Облік основних засобів підприємств та ефективності їх використання Аналіз, оцінка і управління основними засобами підприємств та ефективністю їх використання Аудит основних засобів підприємств та ефективності їх використання Висновки і пропозиції з удосконалення керування основними засобами підприємств та ефективністю їх використання

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит основних засобів підприємства

Облік і аудит операцій з основними засобами підприємства

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано автоматизацію обліку основних засобів, оцінено проведення аудиту, обстежено аналітичну оцінку, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік і аудит операцій з основними засобами підприємства

Облік, аналіз і аудит основних засобів

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, сформульовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено коротка економічна характеристика підприємства зумовлено організацію і методику обліку, опрацьовано механізацію обліку необоротних матеріальних активів, досліджено проведення аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів

Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установах

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, визначено автоматизацію обліку основних засобів бюджетних установ, висунуто методику аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика контролю операцій з основними засобами в бюджетних установах

Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій

В дипломній роботі окреслено теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, наведено механізацію обліку основних засобів та їх надходження в умовах використання інформаційних технологій, вивчено проведення аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, розкрито інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх надходження в умовах використання інформаційних технологій

Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств

В дипломній роботі розкрито економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, обстежено автоматизацію обліку основних засобів підприємств, розроблено проведення аудиту, наведено аналітичну оцінку, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств

Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуття

В дипломній роботі визначено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, з'ясовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, досліджено механізацію обліку основних засобів та їх надходження в умовах використання інформаційних технологій, з'ясовано методику аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік основних засобів та розробка системи аудиту і аналізу їх надходження та вибуття

Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємств

В дипломній роботі оглянуто теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, оглянуто автоматизацію обліку амортизації і зносу основних засобів підприємств, оцінено організацію і планування аудиту, оцінено методику аналізу, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит амортизації і зносу основних засобів підприємств

Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використання

В дипломній роботі надано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, представлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто організацію і методику обліку, розроблено механізацію обліку основних засобів підприємств, оглянуто проведення аудиту, розглянуто методику аналізу, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік і контроль основних засобів та економічний аналіз ефективності їх використання

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємств

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства простежено документування і фінансовий облік, обстежено автоматизацію обліку основних засобів торговельних підприємств, оглянуто методику аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту основних засобів торговельних підприємств

Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установ

В дипломній роботі окреслено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, представлено механізацію обліку основних засобів бюджетних установ, розроблено проведення аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів бюджетних установ

Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємств

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, розглянуто комп’ютеризацію обліку основних засобів торговельних підприємств, висунуто проведення аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів торговельних підприємств

Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємств

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, розглянуто механізацію обліку основних засобів торговельних підприємств, висунуто методику аудиту, надано методику аналізу, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методологія аналізу і контролю основних засобів торговельних підприємств

Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємств

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст основних засобів підприємств та ефективності їх використання, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто організацію і методику обліку, досліджено автоматизацію обліку основних засобів виробничих підприємств, представлено організацію і планування аудиту, простежено аналітичну оцінку, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит основних засобів виробничих підприємств

Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установ

В дипломній роботі оцінено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організація управління і аналіз показників підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку основних засобів бюджетних установ, проаналізовано організацію і планування аудиту, окреслено аналітичну оцінку, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю основних засобів бюджетних установ

Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, висвітлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано автоматизацію обліку основних засобів та їх ефективного використання, визначено методику аудиту, досліджено загальний і факторний аналіз, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і економічний аналіз основних засобів та їх ефективного використання

Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

В дипломній роботі вивчено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, вивчено автоматизацію обліку руху основних засобів підприємства, окреслено організацію і планування аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методичні основи контролю руху основних засобів підприємства

Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використання

В дипломній роботі вивчено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, сформульовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку основних засобів підприємств, наведено проведення аудиту, роз'яснено загальний і факторний аналіз, зумовлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку основних засобів підприємства та контроль ефективності їх використання

Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, обстежено автоматизацію обліку основних засобів підприємств, проаналізовано проведення аудиту, окреслено аналітичну оцінку, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування

Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, оцінено механізацію обліку основних засобів торговельного підприємства, представлено методику аудиту, наведено методику аналізу, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, економічний аналізу та аудиту основних засобів торговельного підприємства

Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої влади

В дипломній роботі оцінено економічну сутність основних засобів підприємств та ефективності їх використання, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено механізацію обліку операцій з основними засобами в органах виконавчої влади, вивчено проведення аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з основними засобами в органах виконавчої влади

Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використання

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту основних засобів підприємств та ефективності їх використання, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства розглянуто організацію і методику обліку, проаналізовано автоматизацію обліку наявності та руху основних засобів та ефективності їх використання, роз'яснено проведення аудиту, окреслено методику аналізу, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія наявності та руху основних засобів та ефективності їх використання


Наша база містить магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів щоб Ваш захист пройшов без проблем Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит оплати праці підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем