Облік, аналіз і аудит прибутку підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління прибутком підприємства та рентабельністю діяльності

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит прибутку підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності


Актуальність дипломної роботи

Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових перетворень визначило необхідність створення такого господарського механізму, який дав би змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових відносин, сприяв підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечив динамічний розвиток.
В Конституції - основному Законі України визначено, що кожен має право здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом і кожне підприємство має право без обмежень приймати рішення щодо самостійного вибору будь-якого виду діяльності, що не суперечить чинному законодавству.
На сучасному етапі з'являється дуже багато підприємств які займаються комерційною діяльністю, але не всі з них витримують в суворих ринкових умовах, тому що отримують недостатній рівень прибутку. І тому дуже актуальною на сьогоднішній день стає проблема контролю фінансових результатів підприємства.
Згідно з Господарським кодексом України в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку. У даному випадку йдеться про прибуток у класичному розумінні, який являє собою головним чином різницю між виручкою підприємства від реалізації (продажу) товарів, робіт, послуг і витратами на виробництво (обіг), тобто їх собівартістю. Між тим законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку та звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку підприємств, з іншого, під терміном "прибуток" визначає два різних економічних явища, а саме: прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємств і прибуток як об'єкт оподаткування.
У законодавстві України, яке регулює оподаткування прибутку підприємств [6], прибутком вважається сума валових доходів (доходів від усіх видів діяльності), скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Склад валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка характеризує співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Безпосередньо вона не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на придбання цієї продукції. Прибуток як об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не збігається з бухгалтерським обліком прибутку.
Важливою особливістю фінансових результатів як об'єкта оподаткування є те, що, з одного боку, кожне підприємство водночас і зацікавлене в його збільшенні, бо саме валові доходи підприємств є єдиним джерелом їх реальних прибутків, і об'єктивно, з огляду на необхідність досягнення мінімуму сплати податку до бюджету, прагне у кожний звітний період до його мінімізації. Саме ця особливість даного показника викликає інтерес до нього як об'єкта аналізу та контролю, а як якісний показник фінансово-господарської діяльності підприємств він не може конкурувати з показником прибутку в прийнятому, класичному розумінні цього слова. Останній є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний та соціальний розвиток, більше того, тільки реальний прибуток є джерелом спроможності підприємства сплатити до бюджету податок на прибуток.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів проведення контролю фінансових результатів підприємства на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:
- розглянути розвиток торгівлі в Україні;
- надати економічну характеристику фінансових результатів підприємства;
- навести організаційно-економічну характеристику ПП "Іскра";
- провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємства;
- розглянути бухгалтерський облік як інформаційну базу аудиту і аналізу фінансових результатів підприємства;
- надати характеристику стану внутрішньогосподарського контролю;
- дослідити організацію і планування аудиту фінансових результатів підприємства;
- вивчити методику аудиту фінансових результатів підприємства;
- провести аналіз фінансових результатів підприємства;
- дослідити методику аналізу і аудиту фінансових результатів в умовах застосування комп'ютерних технологій по обробці економічної інформації.

Предмет дипломної роботи

Процес обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств.

Об'єктом дипломної роботи

Фінансові результати підприємств та ефективність його використання.

Методи дипломної роботи

При виконанні магістерської роботи застосовуватимуться загальнонаукові методи аналізу: індукція, дедукція, аналіз, синтез тощо, а також метод порівняння, групування, безпосереднього вивчення, узагальнення, вибірковий метод, економіко-математичні методи.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль прибутку підприємства та рентабельності діяльності

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з прибутку підприємства та рентабельності діяльності Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності Облік прибутку підприємства та рентабельності діяльності Аналіз, оцінка і управління прибутком підприємства та рентабельністю діяльності Аудит прибутку підприємства та рентабельності діяльності Висновки і пропозиції з удосконалення керування прибутком підприємства та рентабельністю діяльності

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит прибутку підприємства

Управління і планування прибутку підприємства

В дипломній роботі розкрито теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, опрацьовано механізацію обліку прибутком підприємства, оглянуто методику аудиту, розроблено загальний і факторний аналіз, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління і планування прибутку підприємства

Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, окреслено комп’ютеризацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, охарактеризовано методику аудиту, роз'яснено методику аналізу, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємства

Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємства

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, визначено комп’ютеризацію обліку формування та використання прибутку підприємства, розкрито організацію і планування аудиту, вивчено методику аналізу, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємства

Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємства

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства висвітлено документування і фінансовий облік, охарактеризовано автоматизацію обліку розподілу та використання прибутку підприємства, вивчено методику аудиту, розглянуто методику аналізу, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємства

Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено коротка економічна характеристика підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, простежено автоматизацію обліку формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства, обстежено методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства

Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємств

В дипломній роботі надано економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено організацію і методику обліку, висвітлено механізацію обліку прибутку і рентабельності підприємств, охарактеризовано методику аудиту, окреслено методику аналізу, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємств

Управління прибутком підприємства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено коротка економічна характеристика підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано комп’ютеризацію обліку прибутком підприємства, висунуто проведення аудиту, опрацьовано методику аналізу, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління прибутком підприємства

Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємств

В дипломній роботі опрацьовано економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, роз'яснено комп’ютеризацію обліку прибутку і рентабельності підприємств, окреслено організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємств

Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства представлено аналітичний і синтетичний облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку формуванням та розподілом прибутку підприємства, простежено проведення аудиту, наведено загальний і факторний аналіз, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства

Планування прибутку підприємства

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства оцінено аналітичний і синтетичний облік, вивчено механізацію обліку прибутку підприємства, вивчено організацію і планування аудиту, окреслено методику аналізу, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Планування прибутку підприємства

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку прибутку підприємства, з'ясовано проведення аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства

Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, окреслено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, охарактеризовано механізацію обліку прибутку і рентабельності підприємства, висунуто організацію і планування аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємства

Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємств

В дипломній роботі оцінено економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, висвітлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства висунуто організацію і методику обліку, охарактеризовано автоматизацію обліку чистого прибутку підприємств, надано методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, оглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємств

Облік, аналіз і аудит прибутку підприємств

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства розроблено документування і фінансовий облік, вивчено автоматизацію обліку прибутку підприємств, оцінено проведення аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит прибутку підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства надано документування і фінансовий облік, досліджено механізацію обліку формування та використання прибутку підприємства, представлено методику аудиту, простежено методику аналізу, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємства

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, розкрито автоматизацію обліку ефективності використання прибутку підприємства, досліджено організацію і планування аудиту, розглянуто методику аналізу, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємства

Управління прибутком від операційної діяльності підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розроблено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано механізацію обліку прибутку від операційної діяльності підприємства, наведено організацію і планування аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління прибутком від операційної діяльності підприємства

Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, простежено комп’ютеризацію обліку формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств, роз'яснено організацію і планування аудиту, окреслено аналітичну оцінку, з'ясовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств

Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства розроблено організацію і методику обліку, розглянуто механізацію обліку розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств, розкрито методику аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, розроблено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств

Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано організацію і методику обліку, досліджено комп’ютеризацію обліку розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств, простежено організацію і планування аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств


Також ми маємо якісні магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю розрахункових операцій підприємства з контрагентами та розрахункових операцій для замовлення Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств щоб полегшити написання Вашої роботи