Облік, аналіз і аудит прибутку підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління прибутком підприємства та рентабельністю діяльності

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит прибутку підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності


Актуальність дипломної роботи

Реформування економічних відносин в Україні в напрямі ринкових перетворень визначило необхідність створення такого господарського механізму, який дав би змогу підприємствам реалізувати принципи ринкових відносин, сприяв підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечив динамічний розвиток.
В Конституції - основному Законі України визначено, що кожен має право здійснювати підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом і кожне підприємство має право без обмежень приймати рішення щодо самостійного вибору будь-якого виду діяльності, що не суперечить чинному законодавству.
На сучасному етапі з'являється дуже багато підприємств які займаються комерційною діяльністю, але не всі з них витримують в суворих ринкових умовах, тому що отримують недостатній рівень прибутку. І тому дуже актуальною на сьогоднішній день стає проблема контролю фінансових результатів підприємства.
Згідно з Господарським кодексом України в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку. У даному випадку йдеться про прибуток у класичному розумінні, який являє собою головним чином різницю між виручкою підприємства від реалізації (продажу) товарів, робіт, послуг і витратами на виробництво (обіг), тобто їх собівартістю. Між тим законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку та звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку підприємств, з іншого, під терміном "прибуток" визначає два різних економічних явища, а саме: прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємств і прибуток як об'єкт оподаткування.
У законодавстві України, яке регулює оподаткування прибутку підприємств [6], прибутком вважається сума валових доходів (доходів від усіх видів діяльності), скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Склад валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка характеризує співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Безпосередньо вона не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на придбання цієї продукції. Прибуток як об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не збігається з бухгалтерським обліком прибутку.
Важливою особливістю фінансових результатів як об'єкта оподаткування є те, що, з одного боку, кожне підприємство водночас і зацікавлене в його збільшенні, бо саме валові доходи підприємств є єдиним джерелом їх реальних прибутків, і об'єктивно, з огляду на необхідність досягнення мінімуму сплати податку до бюджету, прагне у кожний звітний період до його мінімізації. Саме ця особливість даного показника викликає інтерес до нього як об'єкта аналізу та контролю, а як якісний показник фінансово-господарської діяльності підприємств він не може конкурувати з показником прибутку в прийнятому, класичному розумінні цього слова. Останній є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний та соціальний розвиток, більше того, тільки реальний прибуток є джерелом спроможності підприємства сплатити до бюджету податок на прибуток.

Мета дипломної роботи

Дослідження організаційно-методичних та методологічних аспектів проведення контролю фінансових результатів підприємства на підставі вивчення законодавчих та нормативних документів.

Завдання дипломної роботи

Для реалізації мети дослідження визначені наступні завдання:
- розглянути розвиток торгівлі в Україні;
- надати економічну характеристику фінансових результатів підприємства;
- навести організаційно-економічну характеристику ПП "Іскра";
- провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємства;
- розглянути бухгалтерський облік як інформаційну базу аудиту і аналізу фінансових результатів підприємства;
- надати характеристику стану внутрішньогосподарського контролю;
- дослідити організацію і планування аудиту фінансових результатів підприємства;
- вивчити методику аудиту фінансових результатів підприємства;
- провести аналіз фінансових результатів підприємства;
- дослідити методику аналізу і аудиту фінансових результатів в умовах застосування комп'ютерних технологій по обробці економічної інформації.

Предмет дипломної роботи

Процес обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів підприємств.

Об'єктом дипломної роботи

Фінансові результати підприємств та ефективність його використання.

Методи дипломної роботи

При виконанні магістерської роботи застосовуватимуться загальнонаукові методи аналізу: індукція, дедукція, аналіз, синтез тощо, а також метод порівняння, групування, безпосереднього вивчення, узагальнення, вибірковий метод, економіко-математичні методи.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль прибутку підприємства та рентабельності діяльності

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з прибутку підприємства та рентабельності діяльності Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю прибутку підприємства та рентабельності діяльності Облік прибутку підприємства та рентабельності діяльності Аналіз, оцінка і управління прибутком підприємства та рентабельністю діяльності Аудит прибутку підприємства та рентабельності діяльності Висновки і пропозиції з удосконалення керування прибутком підприємства та рентабельністю діяльності

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит прибутку підприємства

Управління і планування прибутку підприємства

В дипломній роботі розкрито теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано комп’ютеризацію обліку прибутком підприємства, висунуто організацію і планування аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління і планування прибутку підприємства

Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємства

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено організацію і методику обліку, окреслено механізацію обліку фінансових результатів діяльності підприємства, досліджено організацію і планування аудиту, наведено загальний і факторний аналіз, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика аналізу і оцінки фінансових результатів діяльності підприємства

Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємства

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства висвітлено організацію і методику обліку, зумовлено автоматизацію обліку формування та використання прибутку підприємства, надано проведення аудиту, зумовлено методику аналізу, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз формування та використання прибутку підприємства

Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємства

В дипломній роботі роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, представлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано коротка економічна характеристика підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, визначено комп’ютеризацію обліку розподілу та використання прибутку підприємства, наведено методику аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, окреслено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит розподілу та використання прибутку підприємства

Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства

В дипломній роботі простежено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, сформульовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства окреслено документування і фінансовий облік, висвітлено автоматизацію обліку формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства, оглянуто методику аудиту, висвітлено методику аналізу, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління формуванням, розподілом та використанням прибутку підприємства

Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємств

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, простежено механізацію обліку прибутку і рентабельності підприємств, роз'яснено методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теорія і практика аналізу та контролю прибутку і рентабельності підприємств

Управління прибутком підприємства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, оглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства оцінено аналітичний і синтетичний облік, визначено механізацію обліку прибутком підприємства, досліджено організацію і планування аудиту, простежено методику аналізу, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Управління прибутком підприємства

Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємств

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, окреслено автоматизацію обліку прибутку і рентабельності підприємств, проаналізовано організацію і планування аудиту, визначено аналітичну оцінку, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит прибутку і рентабельності підприємств

Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства

В дипломній роботі роз'яснено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, визначено автоматизацію обліку формуванням та розподілом прибутку підприємства, окреслено проведення аудиту, висунуто методику аналізу, визначено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства

Планування прибутку підприємства

В дипломній роботі оглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто організацію і методику обліку, розглянуто механізацію обліку прибутку підприємства, представлено методику аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Планування прибутку підприємства

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства

В дипломній роботі простежено економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, оцінено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, розроблено механізацію обліку прибутку підприємства, представлено проведення аудиту, розкрито методику аналізу, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства

Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємства

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено організацію і методику обліку, розглянуто комп’ютеризацію обліку прибутку і рентабельності підприємства, оцінено організацію і планування аудиту, оцінено методику аналізу, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю прибутку і рентабельності підприємства

Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємств

В дипломній роботі окреслено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, опрацьовано автоматизацію обліку чистого прибутку підприємств, обстежено проведення аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит чистого прибутку підприємств

Облік, аналіз і аудит прибутку підприємств

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства розкрито документування і фінансовий облік, висунуто механізацію обліку прибутку підприємств, охарактеризовано організацію і планування аудиту, обстежено загальний і факторний аналіз, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит прибутку підприємств

Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано організацію і методику обліку, з'ясовано механізацію обліку формування та використання прибутку підприємства, проаналізовано організацію і планування аудиту, надано загальний і факторний аналіз, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу і зовнішнього аудиту формування та використання прибутку підприємства

Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємства

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, представлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено організацію і методику обліку, простежено комп’ютеризацію обліку ефективності використання прибутку підприємства, висунуто методику аудиту, розкрито аналітичну оцінку, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і аналіз ефективності використання прибутку підприємства

Управління прибутком від операційної діяльності підприємства

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, представлено комп’ютеризацію обліку прибутку від операційної діяльності підприємства, охарактеризовано проведення аудиту, з'ясовано методику аналізу, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Управління прибутком від операційної діяльності підприємства

Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств

В дипломній роботі розроблено економічну сутність прибутку підприємства та рентабельності діяльності, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств, з'ясовано організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, надано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія формування і використання чистого прибутку акціонерних товариств

Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст прибутку підприємства та рентабельності діяльності, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організація управління і аналіз показників підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств, представлено проведення аудиту, зумовлено методику аналізу, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організаційно-методологічні аспекти аналізу та контролю розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств

Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту прибутку підприємства та рентабельності діяльності, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, висунуто комп’ютеризацію обліку розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств, опрацьовано методику аудиту, оглянуто аналітичну оцінку, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та аналіз розподілу і використання чистого прибутку акціонерних товариств


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю розрахункових операцій підприємства з контрагентами та розрахункових операцій, які можна купити Також ми маємо якісні дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит діяльності підприємств для замовлення