Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом по податкам і зборам

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління відносинами підприємства з місцевим і державним бюджетом з податкового навантаження

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом по податкам і зборам. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю податку на прибуток, ПДВ (податку на додану вартість), ПДФО та іншими платежами до бюджету. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю податку на прибуток, ПДВ (податку на додану вартість), ПДФО та іншими платежами до бюджету


Актуальність теми дипломної роботи

Розвиток підприємств і посередницької мережі разом з інститутом приватної власності створює основу сучасної ринкової економіки в країні. Сучасні умови переходу підприємств на ринкові відносини розширюють їх права та можливості в області регулювання умов господарювання, потребують нових підходів до вирішення проблем щодо управління основними показниками господарської діяльності, пошуків більш ефективних форм розрахунків, які спрямовані на підвищення ефективності та рентабельності господарювання.
Розвиток ринкової економіки в Україні потребує постійного удосконалення управління господарськими процесами в торгівлі, виробництві, удосконалення системи податків і контролю за правильністю їх нарахуванням і своєчасністю перерахування в бюджети різних рівнів. Прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння необхідною інформацією про наявність фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. Значення обліку, контролю як функцій управління визначається насамперед тим, що вони є одним з основних джерел економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, оскільки облік та контроль є складовими частинами системи управління. Усі питання, які потрібно вирішувати в управлінні податками, базуються на інформації з обліку та контролю. Без цих даних неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам фінансово-господарської діяльності підприємства.
Незалежно від економічного становища в країні, від форми власності підприємства, від видів його діяльності сам факт існування господарюючого суб’єкта передбачає наявність його розрахункових відносин з державними органами, податковими службами тощо. Розрахункові операції з податків і обов’язкових платежів нерозривно пов’язані з усіма аспектами господарської діяльності підприємства і є тим самим ланцюгом, який поєднує структурні елементи системи господарюючого суб’єкта між собою та з зовнішнім світом.
Система податків і обов’язкових платежів в Україні є дуже складною. Існує багато різних законодавчих актів, інструкцій, листів стосовно кожного виду податку окремо. Але на існують чіткі рекомендації з порядку здійснення контрольних дій по перевірці правильності нарахування податків, обов’язкових платежів, затверджених ДПАУ або іншими органами. Відсутня також методика перевірки правильності урахування податків і обов’язкових платежів, а економічна література утилітарного характеру присвячена або “податковому обліку”, або шляхом боротьби з податковими органами. Тому тема дипломної роботи є досить актуальною.
Демократизація прав підприємств в галузі постановки і ведення бухгалтерського обліку та проведення контролю в нових господарських умовах на основі розробленої облікової політики ставить перед контролюючими службами проблему оптимальної організації обліку та контролю різноманітних об’єктів: грошових засобів, процесів реалізації, розрахунків з бюджетом по податкам та обов’язковим платежам, фінансових результатів та інших.
Економічний зміст розрахункових операцій з бюджетом визначається фінансовими відносинами, що відбуваються між підприємствами, установами банків, державним бюджетом та іншими спеціальними фондами. Розрахункові операції підприємств обумовлені особливістю їх діяльності на стадії обертання платежів та їх перерахувань до бюджету, в зв’язку з цим здійснюються певні форми розрахунків з бюджетом.

Мета дипломної роботи

Метою дипломної роботи є вивчення та дослідження стану і удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з бюджетом та фондами, розробка шляхів і пропозицій щодо їх поліпшення.

Завдання дипломної роботи

Завданнями дипломної роботи, що виникають з дослідження обліку, аналізу і аудиту розрахунків з податків і обов’язкових платежів, є:
- економічна сутність податків і обов’язкових платежів;
- види діючих податків обов’язкових платежів в Україні та їх класифікація;
- організаційно-економічна модель здійснення контролю і ревізії податків і обов’язкових платежів;
- огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної економічної літератури з питань контролю і ревізії податків і обов’язкових платежів;
- економічні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ “Галактон”;
- аналіз нарахування і перерахування податків і обов’язкових платежів за видами;
- внутрішньогосподарський контроль стану розрахунків з податків і обов’язкових платежів;
- державний аудит стану розрахунків з податків і обов’язкових платежів;
- ревізія стану розрахунків з податків і обов’язкових платежів;
- шляхи вдосконалення контролю і ревізії стану розрахунків з податків і обов’язкових платежів;
- склад та інформаційне забезпечення задач;
- організація обліку та контролю в інформаційних бухгалтерських системах;
- вихідні документи та їх використання в контролі розрахунків з бюджетом.

Наукова новизна дипломної роботи

Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що на базі ретельного вивчення нормативно-правової бази та спеціальної економічної літератури удосконалено методику і порядок проведення обліку, аналізу і аудиту податків і обов’язкових платежів до бюджету та розроблені пропозиції щодо удосконалення контролю розрахунків з бюджетом податків і платежів.

Практичне значення дипломної роботи

Практичне значення дипломної роботи полягає в тому, що запропонована методика здійснення обліку, аналізу і аудиту, правильності нарахування і своєчасності перерахування податків і обов’язкових платежів може бути використана як на ВАТ “Галактон”, так і на інших промислових підприємствах.

Предмет дипломної роботи

Предметом дослідження є економічні відносини в процесі контролю, ревізії та аналізу розрахунків з бюджетом по податкам та обов’язковим платежам ВАТ “Галактон”.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дослідження є – ВАТ “Галактон”.

Методи дослідження

Методами дослідження обліку, аналізу і аудиту є: загальнонаукові (аналіз і синтез, індукція дедукція, аналогія, абстрагування, конкретизація) та спеціальні методи (включаючи економіко-математичні, статистичні, органолептичні, документальні, економічний аналіз, систематизоване групування, прийняття рішень і контроль за їх виконанням.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль нарахування і сплати податків і обов'язкових платежів в бюджет

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з розрахунків за податками і зборами Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю податку на прибуток, ПДВ (податку на додану вартість), ПДФО та іншими платежами до бюджету Облік розрахунків за податками і зборами Аналіз, оцінка і управління відносинами підприємства з місцевим і державним бюджетом з податкового навантаження Аудит розрахунків за податками і зборами Висновки і пропозиції з удосконалення керування відносинами підприємства з місцевим і державним бюджетом з податкового навантаження

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом по податкам і зборам

Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ)

В дипломній роботі розкрито економічну сутність розрахунків за податками і зборами, окреслено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, простежено комп’ютеризацію обліку податку і платежів до бюджету, розкрито організацію і планування аудиту, окреслено методику аналізу, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ)

Оподаткування сільськогосподарських підприємств

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків за податками і зборами, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства простежено організацію і методику обліку, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку податками і зборами аграрного підприємства, висунуто методику аудиту, вивчено аналітичну оцінку, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Оподаткування сільськогосподарських підприємств

Організація і методика обліку і аналізу розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами підприємства

В дипломній роботі зумовлено економічну сутність розрахунків за податками і зборами, оглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто організацію і методику обліку, розглянуто комп’ютеризацію обліку податків і зборів, досліджено організацію і планування аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку і аналізу розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими платежами підприємства

Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність розрахунків за податками і зборами, зумовлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства висвітлено організацію і методику обліку, досліджено комп’ютеризацію обліку розрахунків з бюджетом по податках та обов'язкових платежах, зумовлено організацію і планування аудиту, обстежено методику аналізу, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов'язкових платежах

Організація і методологія контролю розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетом

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність розрахунків за податками і зборами, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, вивчено комп’ютеризацію обліку розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетом, з'ясовано організацію і планування аудиту, надано загальний і факторний аналіз, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методологія контролю розрахунків автотранспортного підприємства з бюджетом

Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємств

В дипломній роботі висунуто економічну сутність розрахунків за податками і зборами, наведено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, розглянуто автоматизацію обліку податку на прибуток підприємств, з'ясовано методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз та контроль податку на прибуток підприємств

Удосконалення оподаткування, як фактор розвитку підприємництва

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків за податками і зборами, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано коротка економічна характеристика підприємства досліджено документування і фінансовий облік, розкрито механізацію обліку оподаткування, як фактор розвитку підприємництва, висунуто проведення аудиту, надано загальний і факторний аналіз, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення оподаткування, як фактор розвитку підприємництва

Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ

В дипломній роботі окреслено економічну сутність розрахунків за податками і зборами, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано механізацію обліку розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ, охарактеризовано організацію і планування аудиту, визначено аналітичну оцінку, зумовлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом з податку на прибуток та ПДВ

Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність розрахунків за податками і зборами, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано коротка економічна характеристика підприємства визначено документування і фінансовий облік, охарактеризовано комп’ютеризацію обліку формування прибутку та його оподаткування , окреслено організацію і планування аудиту, оцінено аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, аналізу та контролю формування прибутку та його оподаткування

Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків за податками і зборами, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто коротка економічна характеристика підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, охарактеризовано автоматизацію обліку розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток , проаналізовано методику аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і зовнішній аудит розрахунків торгового підприємства з бюджетом з податку на прибуток

Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконалення

В дипломній роботі вивчено економічну сутність розрахунків за податками і зборами, досліджено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства представлено організацію і методику обліку, зумовлено автоматизацію обліку діяльності підприємств та його вдосконалення, з'ясовано методику аудиту, наведено методику аналізу, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Оподаткування діяльності підприємств та його вдосконалення

Контроль та ревізія розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність розрахунків за податками і зборами, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, окреслено механізацію обліку розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі , розглянуто організацію і планування аудиту, охарактеризовано методику аналізу, з'ясовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія розрахунків з бюджетом підприємств торгівлі

Контроль і ревізія розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствах

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст розрахунків за податками і зборами, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організація управління і аналіз показників підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, простежено механізацію обліку розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствах, розкрито методику аудиту, опрацьовано методику аналізу, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків по податкам і обов'язковим платежам до бюджету в промислових підприємствах

Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежам

В дипломній роботі проаналізовано теоретичний зміст розрахунків за податками і зборами, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства оцінено документування і фінансовий облік, представлено автоматизацію обліку розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежам, окреслено організацію і планування аудиту, визначено аналітичну оцінку, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків з бюджетом по обов'язковим платежам

Контроль і ревізія розрахунків по обов'язкових платежах з бюджетом

В дипломній роботі вивчено теоретичний зміст розрахунків за податками і зборами, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства сформульовано аналітичний і синтетичний облік, зумовлено механізацію обліку розрахунків по обов'язкових платежах з бюджетом, з'ясовано організацію і планування аудиту, охарактеризовано загальний і факторний аналіз, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія розрахунків по обов'язкових платежах з бюджетом

Контроль і ревізія стану обліку та розрахунків з бюджетом

В дипломній роботі досліджено економічну сутність розрахунків за податками і зборами, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано автоматизацію обліку стану обліку та розрахунків з бюджетом, простежено методику аудиту, висунуто аналітичну оцінку, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія стану обліку та розрахунків з бюджетом

Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом по податкам і зборам


Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже саме податки є тим джерелом надходження коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну.
Податки являють собою обов'язкові та за юридичною формою індивідуальні безвідплатні платежі фізичних і юридичних осіб, впроваджені державою з визначенням їх розмірів, порядку та строків сплати до бюджетів різних ланок або до державних цільових фондів. Як відомо, податки з'явились з розподілом суспільства на прошарки та з виникненням державності.
Податки - це знаряддям втілення державної політики з питань економіки та соціального розвитку. За допомогою податків здійснюється перерозподіл валового внутрішнього продукту в територіальному та галузевому аспектах, а також між різними соціальними групами. Цей перерозподіл згладжує вади ринкового саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації праці, підтримання рівня зайнятості.
Податки є обов'язковими платежами, що вилучаються державою з доходів юридичних чи фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат держави, передбачених її конституцією та іншими законодавчими актами. Це одна з форм вирівнювання доходів юридичних і фізичних осіб з метою досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку. Вилучаючи частину доходів підприємців і громадян, держава гарантує їх ефективніше використання для задоволення потреб суспільства в цілому і досягнення зростання добробуту.
Специфічне суспільне призначення податків знаходить своє вираження не в існуванні кожної функції окремо, а лише в їх єдності. Податки - це інструмент державного втручання в економічні процеси, що проходять у суспільстві. Використовуючи такий інструмент, держава повинна оптимально враховувати інтереси трьох сторін: держави; платників податку; конкретних громадян.
Проблеми обліку розрахунків з бюджетом у різних країнах мають багато спільного. У більшості країн світу фінансову звітність формують окремо від податкової. Це можна зрозуміти - під час складання балансів та розрахунків платежів до бюджету підприємства переслідують різні цілі. У першому випадку фінансові працівники намагаються вигідно подати підприємство, для того, щоб залучити інвестиції. У другому - вони готові показати мінімальний прибуток, щоб заплатити менше податків. Оптимальним можна вважати законодавство, яке б дозволило будувати облік таким чином, щоб підприємство змогло реально відображати свій фінансовий стан і при цьому не сплачувати величезні податки.
Відповідно до вимог МСФЗ, у країнах, де мають місце розбіжності між фінансовим та податковим обліком, підприємства у процесі складання звітності повинні відображати відстрочені податки. Методику відображення у фінансовій звітності витрат та зобов’язань з податку на прибуток визначає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 "Податки на прибуток". Він базується на концепції відстрочених податків, реалізація якої призводить до виникнення особливих видів активів та зобов’язань.
Підприємство є платником таких податків і зборів:
- податок на прибуток підприємства;
- податок на додану вартість;
- податок з доходів фізичних осіб;
- екологічний податок;
- плата за землю.
Проаналізувавши аналітичний та синтетичний облік розрахунків підприємства з бюджетом по податках та обов’язкових платежах підприємства, можна дійти висновку, що організація і методика обліку на базовому підприємстві здійснена на належному рівні і відповідає встановленим законодавством вимогам. Бухгалтерський облік забезпечує повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів і матеріальних ресурсів та їх збереженням, а також сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємства.
Розрахунки з бюджетом по податкам і обов’язковим платежам знаходить своє відображення у фінансовій і податковій звітності Підприємства, а саме:
- Балансі підприємства
- Звіті про фінансові результати
- Примітках до річної фінансової звітності
- Податковій звітності (податкова декларація з податку на прибуток підприємства, податкова декларація з податку на додану вартість, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку ф.1ДФ, податкова декларація екологічного податку, податкова декларація з плати за землю).
У сучасних умовах діяльності суб'єктів економіки підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності, а також відповідності її чинному законодавству України є основною метою аудиту розрахунків із бюджетом. Результати податкового аудиту виражаються аудиторським висновком.
Проблематика податкового обліку стосується усіх сфер економічної діяльності як юридичних, так і фізичних осіб, тому без спеціальної фахової підготовки щодо відображення в обліку операцій з нарахування утримання та проведення розрахунків з бюджетом не можливо. Кожен аудитор має надавати особливого значення аудиту податків та платежів, і для надання високоякісних послуг аудитор повинен використовувати систематизовану перевірку, що має формальне вираження у програмі аудиту і її завданнях. Використання запропонованих завдань аудиту зобов'язань за податками і зборами допоможе розв'язати існуючі проблеми методичного, організаційного та технічного характеру, а також сприятиме підвищенню якості та достовірності аудиторського висновку, складеного за результатами перевірки.
За результатами проведеного аналізу слід зазначити, що в структурі платежів до бюджету домінуюче положення займає податок на прибуток та податок на додану вартість, зобов’язання за якими своєчасно погашаються за правилами ведення податкового обліку.
В умовах проблематичності формування достатньої податкової складової доходів бюджету та необхідності скорочення рівня тіньової економіки особливої уваги заслуговує здійснення контролюючими органами заходів щодо підвищення ефективності податкового контролю за здійснюваними платниками податків всього масиву господарських операцій.
Податковий контроль визначається переважно законодавством, тоді як в працях багатьох авторів зустрічається поняття податкового аудиту, якому приписують одні й ті ж функції, що і контролю, незважаючи на те, що аудит, зазвичай, захищає інтереси власників або керівництва підприємства, а не держави.
Основне завдання податкового контролю - це перешкоджання можливості платників податків ухилятися від їх сплати. Це явище має історичний характер і почалося з моменту появи податків. Здебільшого це зворотна реакція на податкову політику держави. Її головна мета - зменшення податкового тягаря. Причому ця тенденція поступово перетворилась у закономірність.
Практика організації та проведення податкових перевірок в Україні потребує удосконалення за рахунок конкретизації податкових ризиків та їх належного відпрацювання та впровадження процедури визначення зобов’язань за непрямими методами. До інших пріоритетних напрямів удосконалення контрольно-перевірочної роботи, які у комплексі з визначеними вище забезпечать синергетичний ефект у підвищенні ефективності податкових перевірок, слід віднести: удосконалення методології здійснення перевірок та порядку оформлення їх результатів, підвищення кваліфікації особового складу, що здійснює контрольно-перевірочну роботу, мінімізація корупційних ризиків, забезпеченню настання економічної та кримінальної відповідальності за несплату податків.
Удосконалення адміністрування податків, боротьба з приховуванням реальних доходів, перешкоджання дробленню підприємств з метою мінімізації загальної величини доходів відіграє важливу роль у забезпеченні наповнюваності бюджетів.
Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи Наша база містить дипломні роботи на тему Управління стратегією підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем