Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління виробничою собівартістю продукції підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Нові економічні умови мають вплив на усі сфери господарської діяльності підприємств України. Проходить інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів до ринкових відносин і в цих умовах підприємства все більше приділяють увагу стратегії своєї діяльності на ринку, основною метою якої є одержання максимального прибутку.
Отримання прибутку кожним підприємством дозволяє їм своєчасно виконувати зобов’язання перед бюджетом, зміцнювати їх фінансовий стан на ринку і створює додаткові можливості для стимулювання робітників і розвитку матеріально-технічної бази. Одним із головних шляхів збільшення прибутку є зниження витрат підприємства. Найважливішим інструментом управління фінансовими результатами і оцінки ефективності господарської діяльності виступає фінансово-господарський контроль витрат і собівартості продукції підприємств промисловості.
Працюючи в умовах ринку і конкуренції власник змушений постійно аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення щодо раціоналізації виробничих процесів, зниження затрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції, підвищенням її якості, збільшенням рентабельності.
Більшість підприємств стикаються з проблемами, які суттєво ускладнюють їх діяльність, що обумовлюється безліччю фінансових та економічних питань, на які керівництву необхідно достатньо швидко реагувати і приймати правильне рішення. Проігнороване або неправильне вирішення питання може викликати фінансові проблеми, банкрутство підприємства тощо. У зв’язку цим процес управління вимагає від керівництва не лише турботи про поточні проблеми, але і вміння дивитись в майбутнє з метою передбачення кризових ситуацій в процесі господарювання.
Матеріальним результатом виробничої діяльності промислового підприємства є готова продукція. В процесі виробництва продукції витрачається праця, використовуються засоби і предмети праці. Всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі, створюють собівартість продукції. Собівартість - важливий показник ефективного використання виробничих ресурсів.
У загальній системі показників, що характеризують ефективність господарювання як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.
В собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові і фінансові ресурси при виготовлені виробів, виконанні робіт та наданні послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток та рівень рентабельності продукції.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасним підприємством. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльністю і зміцненням фінансового стану. В умовах масового виходу на ринок продукції промислових підприємств різних форм власності виникає необхідність не тільки в рейтинговій оцінці самих виробників, але й в контролі облікової та звітної інформації про діяльність даних суб’єктів.
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції промислових підприємств є неминучим етапом під час приймання управлінських рішень та займають одне з провідних місць в системі управління фінансовими результатами підприємства.
Метою контролю витрат є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта. Необхідність розробки пропозицій щодо удосконалення контролю і ревізії витрат і собівартості в сучасних умовах з урахуванням вимог ринкової економіки визначає актуальність цієї проблеми і обумовила вибір теми даної дипломної роботи.

Мета дипломної роботи

Мета дипломної роботи - на підставі вивчення законодавчо-нормативних документів і спеціальної літератури надати пропозиції щодо удосконалення методики контролю і ревізії витрат і собівартості продукції промислового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні завдання:
• дослідити характеристику контрольно-ревізійного процесу України;
• розкрити сутність витрат і собівартості промислових підприємств;
• вивчити процеси організації та планування контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• визначити організаційно-інформаційну модель контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити методику контролю витрат і собівартості промислових підприємств;
• висвітлити особливості контролю витрат і собівартості промислових підприємств в умовах використання АРМ ревізора;
• на основі вивчених матеріалів скласти висновки і внести пропозиції по удосконаленню контролю і ревізії витрат і собівартості підприємств.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ЗАТ “Золоті ворота” та його діяльність за 1998-2002 роки.

Інформаційна база дослідження

Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що регламентують здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва та методику формування операційних витрат.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, проаналізовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства простежено аналітичний і синтетичний облік, сформульовано механізацію обліку затрат промисловості, обстежено організацію і планування аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

В дипломній роботі надано теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства висвітлено аналітичний і синтетичний облік, висвітлено автоматизацію обліку виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, окреслено проведення аудиту, з'ясовано методику аналізу, висвітлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку витрат виробництва підприємства, оцінено проведення аудиту, висвітлено аналітичну оцінку, окреслено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, висвітлено автоматизацію обліку готової продкції підприємства, розроблено проведення аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства представлено документування і фінансовий облік, простежено механізацію обліку витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства, розроблено організацію і планування аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі визначено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, вивчено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено організацію і методику обліку, розроблено автоматизацію обліку витрат та формування собівартості продукції підприємства, наведено організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

В дипломній роботі висвітлено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку собівартості виробництва продукції, роз'яснено методику аудиту, зумовлено методику аналізу, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, проаналізовано автоматизацію обліку діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції, представлено методику аудиту, окреслено аналітичну оцінку, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто документування і фінансовий облік, зумовлено комп’ютеризацію обліку витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості, оглянуто методику аудиту, досліджено аналітичну оцінку, розроблено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, представлено комп’ютеризацію обліку виробничої собівартості підприємств промисловості , окреслено організацію і планування аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

В дипломній роботі сформульовано теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства розроблено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості, охарактеризовано організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, обстежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організація управління і аналіз показників підприємства вивчено організацію і методику обліку, охарактеризовано автоматизацію обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств, визначено організацію і планування аудиту, представлено аналітичну оцінку, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

В дипломній роботі оцінено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, вивчено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено організацію і методику обліку, опрацьовано механізацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств , роз'яснено проведення аудиту, обстежено методику аналізу, оцінено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

В дипломній роботі роз'яснено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто організацію і методику обліку, сформульовано комп’ютеризацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств, розкрито проведення аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, наведено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі досліджено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, висвітлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено документування і фінансовий облік, представлено комп’ютеризацію обліку собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі, представлено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу

В дипломній роботі проаналізовано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства представлено організацію і методику обліку, обстежено автоматизацію обліку собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу, досліджено організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу


Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем