Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління виробничою собівартістю продукції підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Нові економічні умови мають вплив на усі сфери господарської діяльності підприємств України. Проходить інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів до ринкових відносин і в цих умовах підприємства все більше приділяють увагу стратегії своєї діяльності на ринку, основною метою якої є одержання максимального прибутку.
Отримання прибутку кожним підприємством дозволяє їм своєчасно виконувати зобов’язання перед бюджетом, зміцнювати їх фінансовий стан на ринку і створює додаткові можливості для стимулювання робітників і розвитку матеріально-технічної бази. Одним із головних шляхів збільшення прибутку є зниження витрат підприємства. Найважливішим інструментом управління фінансовими результатами і оцінки ефективності господарської діяльності виступає фінансово-господарський контроль витрат і собівартості продукції підприємств промисловості.
Працюючи в умовах ринку і конкуренції власник змушений постійно аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення щодо раціоналізації виробничих процесів, зниження затрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції, підвищенням її якості, збільшенням рентабельності.
Більшість підприємств стикаються з проблемами, які суттєво ускладнюють їх діяльність, що обумовлюється безліччю фінансових та економічних питань, на які керівництву необхідно достатньо швидко реагувати і приймати правильне рішення. Проігнороване або неправильне вирішення питання може викликати фінансові проблеми, банкрутство підприємства тощо. У зв’язку цим процес управління вимагає від керівництва не лише турботи про поточні проблеми, але і вміння дивитись в майбутнє з метою передбачення кризових ситуацій в процесі господарювання.
Матеріальним результатом виробничої діяльності промислового підприємства є готова продукція. В процесі виробництва продукції витрачається праця, використовуються засоби і предмети праці. Всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі, створюють собівартість продукції. Собівартість - важливий показник ефективного використання виробничих ресурсів.
У загальній системі показників, що характеризують ефективність господарювання як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.
В собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові і фінансові ресурси при виготовлені виробів, виконанні робіт та наданні послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток та рівень рентабельності продукції.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасним підприємством. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльністю і зміцненням фінансового стану. В умовах масового виходу на ринок продукції промислових підприємств різних форм власності виникає необхідність не тільки в рейтинговій оцінці самих виробників, але й в контролі облікової та звітної інформації про діяльність даних суб’єктів.
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції промислових підприємств є неминучим етапом під час приймання управлінських рішень та займають одне з провідних місць в системі управління фінансовими результатами підприємства.
Метою контролю витрат є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта. Необхідність розробки пропозицій щодо удосконалення контролю і ревізії витрат і собівартості в сучасних умовах з урахуванням вимог ринкової економіки визначає актуальність цієї проблеми і обумовила вибір теми даної дипломної роботи.

Мета дипломної роботи

Мета дипломної роботи - на підставі вивчення законодавчо-нормативних документів і спеціальної літератури надати пропозиції щодо удосконалення методики контролю і ревізії витрат і собівартості продукції промислового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні завдання:
• дослідити характеристику контрольно-ревізійного процесу України;
• розкрити сутність витрат і собівартості промислових підприємств;
• вивчити процеси організації та планування контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• визначити організаційно-інформаційну модель контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити методику контролю витрат і собівартості промислових підприємств;
• висвітлити особливості контролю витрат і собівартості промислових підприємств в умовах використання АРМ ревізора;
• на основі вивчених матеріалів скласти висновки і внести пропозиції по удосконаленню контролю і ревізії витрат і собівартості підприємств.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ЗАТ “Золоті ворота” та його діяльність за 1998-2002 роки.

Інформаційна база дослідження

Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що регламентують здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва та методику формування операційних витрат.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, окреслено автоматизацію обліку затрат промисловості, представлено методику аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

В дипломній роботі оглянуто теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, розглянуто комп’ютеризацію обліку виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, простежено методику аудиту, досліджено загальний і факторний аналіз, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

В дипломній роботі досліджено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено документування і фінансовий облік, обстежено механізацію обліку витрат виробництва підприємства, роз'яснено методику аудиту, роз'яснено аналітичну оцінку, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

В дипломній роботі розроблено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено коротка економічна характеристика підприємства розкрито документування і фінансовий облік, зумовлено механізацію обліку готової продкції підприємства, надано організацію і планування аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, опрацьовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, вивчено комп’ютеризацію обліку витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства, простежено проведення аудиту, розкрито загальний і факторний аналіз, розглянуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі вивчено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства висунуто аналітичний і синтетичний облік, висунуто механізацію обліку витрат та формування собівартості продукції підприємства, роз'яснено методику аудиту, оцінено загальний і факторний аналіз, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, представлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, висвітлено автоматизацію обліку собівартості виробництва продукції, охарактеризовано проведення аудиту, простежено аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, висвітлено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організація управління і аналіз показників підприємства визначено організацію і методику обліку, обстежено автоматизацію обліку діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції, з'ясовано організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

В дипломній роботі визначено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, простежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства представлено документування і фінансовий облік, висунуто автоматизацію обліку витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості, розроблено проведення аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено організацію і методику обліку, визначено комп’ютеризацію обліку виробничої собівартості підприємств промисловості , розкрито організацію і планування аудиту, обстежено методику аналізу, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

В дипломній роботі надано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто організацію і методику обліку, з'ясовано комп’ютеризацію обліку витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості, надано організацію і планування аудиту, висунуто аналітичну оцінку, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

В дипломній роботі оглянуто економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено організаційно-економічна оцінка підприємства вивчено документування і фінансовий облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств, простежено проведення аудиту, роз'яснено методику аналізу, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств , надано методику аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

В дипломній роботі з'ясовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства досліджено організацію і методику обліку, окреслено механізацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств, сформульовано проведення аудиту, вивчено методику аналізу, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі опрацьовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, висунуто автоматизацію обліку собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі, розглянуто проведення аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, опрацьовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу

В дипломній роботі розкрито теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, обстежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено коротка економічна характеристика підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано комп’ютеризацію обліку собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу, окреслено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, простежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу


Наша база містить магістерські роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи