Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління виробничою собівартістю продукції підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю витрат і собівартості продукції підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Нові економічні умови мають вплив на усі сфери господарської діяльності підприємств України. Проходить інтенсивний перехід діяльності економічних суб’єктів до ринкових відносин і в цих умовах підприємства все більше приділяють увагу стратегії своєї діяльності на ринку, основною метою якої є одержання максимального прибутку.
Отримання прибутку кожним підприємством дозволяє їм своєчасно виконувати зобов’язання перед бюджетом, зміцнювати їх фінансовий стан на ринку і створює додаткові можливості для стимулювання робітників і розвитку матеріально-технічної бази. Одним із головних шляхів збільшення прибутку є зниження витрат підприємства. Найважливішим інструментом управління фінансовими результатами і оцінки ефективності господарської діяльності виступає фінансово-господарський контроль витрат і собівартості продукції підприємств промисловості.
Працюючи в умовах ринку і конкуренції власник змушений постійно аналізувати свою діяльність та приймати своєчасні рішення щодо раціоналізації виробничих процесів, зниження затрат, пов’язаних із випуском та реалізацією продукції, підвищенням її якості, збільшенням рентабельності.
Більшість підприємств стикаються з проблемами, які суттєво ускладнюють їх діяльність, що обумовлюється безліччю фінансових та економічних питань, на які керівництву необхідно достатньо швидко реагувати і приймати правильне рішення. Проігнороване або неправильне вирішення питання може викликати фінансові проблеми, банкрутство підприємства тощо. У зв’язку цим процес управління вимагає від керівництва не лише турботи про поточні проблеми, але і вміння дивитись в майбутнє з метою передбачення кризових ситуацій в процесі господарювання.
Матеріальним результатом виробничої діяльності промислового підприємства є готова продукція. В процесі виробництва продукції витрачається праця, використовуються засоби і предмети праці. Всі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі, створюють собівартість продукції. Собівартість - важливий показник ефективного використання виробничих ресурсів.
У загальній системі показників, що характеризують ефективність господарювання як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.
В собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі сторони виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові і фінансові ресурси при виготовлені виробів, виконанні робіт та наданні послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток та рівень рентабельності продукції.
Важливим елементом нової економічної системи повинен стати бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати сучасним підприємством. Тільки добре налагоджена система обліку зможе своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення надійного контролю за господарською діяльністю і зміцненням фінансового стану. В умовах масового виходу на ринок продукції промислових підприємств різних форм власності виникає необхідність не тільки в рейтинговій оцінці самих виробників, але й в контролі облікової та звітної інформації про діяльність даних суб’єктів.
Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції промислових підприємств є неминучим етапом під час приймання управлінських рішень та займають одне з провідних місць в системі управління фінансовими результатами підприємства.
Метою контролю витрат є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку витрат та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта. Необхідність розробки пропозицій щодо удосконалення контролю і ревізії витрат і собівартості в сучасних умовах з урахуванням вимог ринкової економіки визначає актуальність цієї проблеми і обумовила вибір теми даної дипломної роботи.

Мета дипломної роботи

Мета дипломної роботи - на підставі вивчення законодавчо-нормативних документів і спеціальної літератури надати пропозиції щодо удосконалення методики контролю і ревізії витрат і собівартості продукції промислового підприємства.

Завдання дипломної роботи

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні завдання:
• дослідити характеристику контрольно-ревізійного процесу України;
• розкрити сутність витрат і собівартості промислових підприємств;
• вивчити процеси організації та планування контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити зміст, завдання і класифікація інформаційного забезпечення контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• визначити організаційно-інформаційну модель контролю і ревізії витрат і собівартості промислових підприємств;
• розкрити методику контролю витрат і собівартості промислових підприємств;
• висвітлити особливості контролю витрат і собівартості промислових підприємств в умовах використання АРМ ревізора;
• на основі вивчених матеріалів скласти висновки і внести пропозиції по удосконаленню контролю і ревізії витрат і собівартості підприємств.

Об’єкт дипломної роботи

Об’єктом дослідження було обрано підприємство ЗАТ “Золоті ворота” та його діяльність за 1998-2002 роки.

Інформаційна база дослідження

Теоретично-методологічну основу написання дипломної роботи складають законодавчі та нормативні акти, що регламентують здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва та методику формування операційних витрат.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит собівартості готової продукції виробничого підприємства

Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

В дипломній роботі надано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, з'ясовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організаційно-економічна оцінка підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, оглянуто автоматизацію обліку затрат промисловості, висвітлено організацію і планування аудиту, вивчено аналітичну оцінку, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит виробничих витрат підприємства

Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

В дипломній роботі розроблено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, оцінено механізацію обліку виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг, оглянуто організацію і планування аудиту, опрацьовано загальний і факторний аналіз, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг

Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

В дипломній роботі наведено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, вивчено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито коротка економічна характеристика підприємства зумовлено документування і фінансовий облік, досліджено автоматизацію обліку витрат виробництва підприємства, вивчено проведення аудиту, досліджено методику аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат виробництва суб'єкта господарювання: організація і методика

Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, досліджено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, окреслено механізацію обліку готової продкції підприємства, зумовлено проведення аудиту, оцінено аналітичну оцінку, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит надходження і реалізації готової продукції

Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, наведено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства визначено аналітичний і синтетичний облік, визначено автоматизацію обліку витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства, розроблено проведення аудиту, представлено методику аналізу, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат виробництва та формування собівартості продукції підприємства

Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, висунуто комп’ютеризацію обліку витрат та формування собівартості продукції підприємства, зумовлено організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит витрат та формування собівартості продукції підприємства

Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

В дипломній роботі окреслено економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства визначено документування і фінансовий облік, обстежено механізацію обліку собівартості виробництва продукції, розкрито проведення аудиту, розкрито аналітичну оцінку, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Теоретичні і практичні аспекти обліку і контролю витрат на продукт та аналіз собівартості виробництва продукції

Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, роз'яснено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства вивчено документування і фінансовий облік, роз'яснено механізацію обліку діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції, вивчено організацію і планування аудиту, висвітлено методику аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія діяльності підприємств виробничої сфери та собівартості реалізованої продукції

Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, охарактеризовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто аналітичний і синтетичний облік, зумовлено механізацію обліку витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості, визначено методику аудиту, оцінено методику аналізу, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль витрат і формування собівартості продукції підприємства харчової промисловості

Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

В дипломній роботі висунуто економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано організацію і методику обліку, сформульовано автоматизацію обліку виробничої собівартості підприємств промисловості , оцінено організацію і планування аудиту, вивчено аналітичну оцінку, представлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничої собівартості підприємств промисловості

Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту виробничої собівартості продукції підприємств, оглянуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства оцінено аналітичний і синтетичний облік, визначено автоматизацію обліку витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості, охарактеризовано методику аудиту, проаналізовано методику аналізу, висвітлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства промисловості

Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

В дипломній роботі розглянуто економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, проаналізовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства обстежено документування і фінансовий облік, сформульовано автоматизацію обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств, вивчено методику аудиту, представлено загальний і факторний аналіз, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції промислових підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

В дипломній роботі висунуто економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, роз'яснено механізацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств , охарактеризовано проведення аудиту, наведено аналітичну оцінку, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованих послуг автотранспортних підприємств

Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

В дипломній роботі простежено теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, простежено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано організацію і методику обліку, надано автоматизацію обліку виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств, сформульовано організацію і планування аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль та ревізія виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств

Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

В дипломній роботі надано теоретичний зміст виробничої собівартості продукції підприємств, оцінено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено коротка економічна характеристика підприємства оглянуто організацію і методику обліку, простежено автоматизацію обліку собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі, опрацьовано проведення аудиту, окреслено методику аналізу, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованих товарів в підприємствах торгівлі

Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу

В дипломній роботі з'ясовано економічну сутність виробничої собівартості продукції підприємств, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства роз'яснено аналітичний і синтетичний облік, висвітлено механізацію обліку собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу, обстежено методику аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія собівартості реалізованої продукції в підприємствах агропромислового комплексу


Для успішного захисту у нас є магістерські роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства, які Ви можете замовити В нашому банку готових робіт є дипломні роботи на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства для купівлі