Управління стратегією підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління стратегією підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми оцінки стратегічного потенціалу підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Ринкова економіка - це економіка, яка базується на відносинах, що виникають при купівлі-продажу товару на ринку, де стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. Таким чином, ринкові відносини ґрунтуються на відносинах між суб’єктами ринкової економіки.
Підґрунтям функціонування ринкової економіки є такі принципи: рівність виробників і споживачів перед зовнішніми факторами; рівновага цін на основі балансу попиту та пропозиції; використання юридичних законів для економічного регулювання; економічне регулювання самостійних дій суб’єктів ринкових відносин; наявність конкуренції як умова економічного прогресу та економічного регулювання.
Для успішної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин, виникає необхідність в якісному та ефективному плануванні діяльності, яке можна здійснити на основі розробки та реалізації стратегії, здійснення стратегічного планування
Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої на реалізацію обраної стратегії.
Стратегічне планування забезпечує основу для усіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю, орієнтованих на вироблення стратегічних планів.
Динамічний процес стратегічного планування є тим дахом, під яким укриваються всі управлінські функції. Не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому та окремі люди будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи вищевикладене на реалії сьогодення в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських підприємств, що вступають в жорстку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.
Діяльність з розробки та реалізації стратегії є різновидом управлінської діяльності і являє собою сукупність дій, що виконуються в системі менеджменту і обумовлюють появу стратегії підприємства і здійснення її у часі.
Стратегічне планування підприємством передбачає не тільки формування однієї загальної стратегії, але й розробку окремих видів стратегій, що визначають перспективи розвитку підприємства в окремій сфері його діяльності. До таких стратегій належить і товарна стратегія.
Стратегічні рішення щодо товару є домінуючим в межах загальної стратегії підприємства, оскільки товар слугує ефективним засобом впливу на ринок, джерелом отримання підприємством прибутку. Американський маркетолог С.Маджоро вірно відмітив: “Якщо товар не в змозі задовольнити покупця, то ніякі додаткові витрати та зусилля не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку”.

Предмет дипломної роботи

Предметом дослідження даної роботи є товарна стратегія торговельного підприємства .

Мета дипломної роботи

Метою дипломної роботи є дослідження сутності, змісту та особливостей стратегії розвитку підприємства і формування товарної стратегії на підприємстві, що є об’єктом дослідження.

Завдання дипломної роботи

Основними завданнями дипломної роботи є:
- Розкриття теоретичних передумов формування стратегії розвитку торговельного підприємства .
- Дослідження конкурентного середовища торговельного підприємства.
- Обґрунтування напрямків товарної стратегії досліджуваного торговельного підприємства ТОВ «Раголле-Україна».

Об’єкт дипломної роботи

Об'єктом дослідження дипломної роботи є торговельне підприємство товариства з обмеженою відповідальністю “Раголле-Україна” (ТОВ «Раголле-Україна»), яке займається роздрібною реалізацією продуктів харчування і знаходиться в м.Києві.

Інформаційна база дослідження

При виконанні дипломної роботи були використані публікації багатьох вітчизняних та закордонних авторів, таких як Шершньова З.Є, Градов О.П., Томпсон А.А., Винокуров В. А., Маркова В. Д., Футхутдінов Р. А. та інших.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства

Управління вартістю підприємства торгівлі

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства оцінено документування і фінансовий облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку вартістю підприємства торгівлі, опрацьовано організацію і планування аудиту, охарактеризовано загальний і факторний аналіз, оцінено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність стратегічного управління підприємством, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку фінансової стратегії, розроблено організацію і планування аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування стратегії розвитку підприємства

В дипломній роботі окреслено економічну сутність стратегічного управління підприємством, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, вивчено комп’ютеризацію обліку 1, проаналізовано методику аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства з'ясовано аналітичний і синтетичний облік, окреслено механізацію обліку 1, оглянуто організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, окреслено інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, окреслено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено організація управління і аналіз показників підприємства розглянуто організацію і методику обліку, розроблено механізацію обліку 1, оглянуто проведення аудиту, проаналізовано методику аналізу, досліджено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

В дипломній роботі простежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, розроблено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, охарактеризовано організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто аналітичний і синтетичний облік, наведено механізацію обліку 1, розглянуто проведення аудиту, представлено методику аналізу, надано інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства визначено організацію і методику обліку, представлено механізацію обліку 1, оцінено проведення аудиту, з'ясовано методику аналізу, надано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

В дипломній роботі окреслено економічну сутність стратегічного управління підприємством, розроблено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено організацію і методику обліку, висвітлено комп’ютеризацію обліку 1, розкрито методику аудиту, охарактеризовано загальний і факторний аналіз, представлено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування стратегії підприємства готельного господарства

В дипломній роботі розроблено економічну сутність стратегічного управління підприємством, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено організацію і методику обліку, представлено комп’ютеризацію обліку 1, розглянуто методику аудиту, простежено аналітичну оцінку, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

В дипломній роботі розроблено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто коротка економічна характеристика підприємства наведено документування і фінансовий облік, досліджено автоматизацію обліку 1, наведено організацію і планування аудиту, висунуто аналітичну оцінку, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...


Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств щоб полегшити написання Вашої роботи Для успішного захисту у нас є дипломні роботи на тему Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетної установи, які Ви можете замовити

Ви можете замовити написання диплому з обліку, аналізу і аудиту
стратегічного управління підприємством або на будь-яку тему з обліку, аналізу і аудиту від 2000 грн.


Купити дипломну роботу на цю тему за 400 грн.

Перейти до списку дипломів з
обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством
Відкрити весь список
дипломів з обліку, аналізу і аудиту