Управління стратегією підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління стратегією підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми оцінки стратегічного потенціалу підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Ринкова економіка - це економіка, яка базується на відносинах, що виникають при купівлі-продажу товару на ринку, де стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. Таким чином, ринкові відносини ґрунтуються на відносинах між суб’єктами ринкової економіки.
Підґрунтям функціонування ринкової економіки є такі принципи: рівність виробників і споживачів перед зовнішніми факторами; рівновага цін на основі балансу попиту та пропозиції; використання юридичних законів для економічного регулювання; економічне регулювання самостійних дій суб’єктів ринкових відносин; наявність конкуренції як умова економічного прогресу та економічного регулювання.
Для успішної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин, виникає необхідність в якісному та ефективному плануванні діяльності, яке можна здійснити на основі розробки та реалізації стратегії, здійснення стратегічного планування
Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої на реалізацію обраної стратегії.
Стратегічне планування забезпечує основу для усіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю, орієнтованих на вироблення стратегічних планів.
Динамічний процес стратегічного планування є тим дахом, під яким укриваються всі управлінські функції. Не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому та окремі люди будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи вищевикладене на реалії сьогодення в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських підприємств, що вступають в жорстку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.
Діяльність з розробки та реалізації стратегії є різновидом управлінської діяльності і являє собою сукупність дій, що виконуються в системі менеджменту і обумовлюють появу стратегії підприємства і здійснення її у часі.
Стратегічне планування підприємством передбачає не тільки формування однієї загальної стратегії, але й розробку окремих видів стратегій, що визначають перспективи розвитку підприємства в окремій сфері його діяльності. До таких стратегій належить і товарна стратегія.
Стратегічні рішення щодо товару є домінуючим в межах загальної стратегії підприємства, оскільки товар слугує ефективним засобом впливу на ринок, джерелом отримання підприємством прибутку. Американський маркетолог С.Маджоро вірно відмітив: “Якщо товар не в змозі задовольнити покупця, то ніякі додаткові витрати та зусилля не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку”.

Предмет дипломної роботи

Предметом дослідження даної роботи є товарна стратегія торговельного підприємства .

Мета дипломної роботи

Метою дипломної роботи є дослідження сутності, змісту та особливостей стратегії розвитку підприємства і формування товарної стратегії на підприємстві, що є об’єктом дослідження.

Завдання дипломної роботи

Основними завданнями дипломної роботи є:
- Розкриття теоретичних передумов формування стратегії розвитку торговельного підприємства .
- Дослідження конкурентного середовища торговельного підприємства.
- Обґрунтування напрямків товарної стратегії досліджуваного торговельного підприємства ТОВ «Раголле-Україна».

Об’єкт дипломної роботи

Об'єктом дослідження дипломної роботи є торговельне підприємство товариства з обмеженою відповідальністю “Раголле-Україна” (ТОВ «Раголле-Україна»), яке займається роздрібною реалізацією продуктів харчування і знаходиться в м.Києві.

Інформаційна база дослідження

При виконанні дипломної роботи були використані публікації багатьох вітчизняних та закордонних авторів, таких як Шершньова З.Є, Градов О.П., Томпсон А.А., Винокуров В. А., Маркова В. Д., Футхутдінов Р. А. та інших.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства

Управління вартістю підприємства торгівлі

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, наведено механізацію обліку вартістю підприємства торгівлі, оцінено методику аудиту, з'ясовано аналітичну оцінку, надано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Управління вартістю підприємства торгівлі

Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

В дипломній роботі охарактеризовано економічну сутність стратегічного управління підприємством, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, простежено автоматизацію обліку фінансової стратегії, розглянуто методику аудиту, простежено аналітичну оцінку, простежено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

Формування стратегії розвитку підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, висвітлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку 1, сформульовано проведення аудиту, зумовлено методику аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Формування стратегії розвитку підприємства

Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

В дипломній роботі роз'яснено економічну сутність стратегічного управління підприємством, висвітлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висунуто організація управління і аналіз показників підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, сформульовано комп’ютеризацію обліку 1, визначено організацію і планування аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

В дипломній роботі зумовлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, роз'яснено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства окреслено документування і фінансовий облік, представлено автоматизацію обліку 1, досліджено організацію і планування аудиту, наведено аналітичну оцінку, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

В дипломній роботі обстежено економічну сутність стратегічного управління підприємством, надано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, представлено механізацію обліку 1, окреслено організацію і планування аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, сформульовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

В дипломній роботі висунуто теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано організацію і методику обліку, оглянуто автоматизацію обліку 1, проаналізовано проведення аудиту, охарактеризовано загальний і факторний аналіз, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, висвітлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено документування і фінансовий облік, вивчено комп’ютеризацію обліку 1, висунуто організацію і планування аудиту, надано методику аналізу, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

Формування стратегії підприємства готельного господарства

В дипломній роботі досліджено економічну сутність стратегічного управління підприємством, розкрито аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства надано документування і фінансовий облік, проаналізовано механізацію обліку 1, оцінено методику аудиту, наведено аналітичну оцінку, наведено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Формування стратегії підприємства готельного господарства

Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, окреслено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, наведено автоматизацію обліку 1, роз'яснено організацію і планування аудиту, проаналізовано аналітичну оцінку, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств, які можна купити Наша база містить дипломні роботи на тему Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетної установи щоб Ваш захист пройшов без проблем