Оцінка стратегічного потенціалу підприємства

Головне меню
Інформація
У нас можна замовити дипломну роботу в Києві і по всій Україні з гарантією.
Ви можете купити дипломну роботу з економічного фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів, економіки підприємства, фінансового менеджменту недорого.
Форма замовлення
Ім'я:

Назва роботи:

e-mail:

Телефон:

Питання:
Написання на замовлення дипломної роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт з оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. Замовлена у нас дипломна робота безкоштовно супроводжується до захисту: виправляються всі зауваження керівника до позитивної рецензії.


Приклад вступу дипломної роботи


Актуальність теми дипломної роботи

Ринкова економіка - це економіка, яка базується на відносинах, що виникають при купівлі-продажу товару на ринку, де стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. Таким чином, ринкові відносини ґрунтуються на відносинах між суб’єктами ринкової економіки.
Підґрунтям функціонування ринкової економіки є такі принципи: рівність виробників і споживачів перед зовнішніми факторами; рівновага цін на основі балансу попиту та пропозиції; використання юридичних законів для економічного регулювання; економічне регулювання самостійних дій суб’єктів ринкових відносин; наявність конкуренції як умова економічного прогресу та економічного регулювання.
Для успішної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин, виникає необхідність в якісному та ефективному плануванні діяльності, яке можна здійснити на основі розробки та реалізації стратегії, здійснення стратегічного планування
Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої на реалізацію обраної стратегії.
Стратегічне планування забезпечує основу для усіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю, орієнтованих на вироблення стратегічних планів.
Динамічний процес стратегічного планування є тим дахом, під яким укриваються всі управлінські функції. Не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому та окремі люди будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи вищевикладене на реалії сьогодення в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських підприємств, що вступають в жорстку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.
Діяльність з розробки та реалізації стратегії є різновидом управлінської діяльності і являє собою сукупність дій, що виконуються в системі менеджменту і обумовлюють появу стратегії підприємства і здійснення її у часі.
Стратегічне планування підприємством передбачає не тільки формування однієї загальної стратегії, але й розробку окремих видів стратегій, що визначають перспективи розвитку підприємства в окремій сфері його діяльності. До таких стратегій належить і товарна стратегія.
Стратегічні рішення щодо товару є домінуючим в межах загальної стратегії підприємства, оскільки товар слугує ефективним засобом впливу на ринок, джерелом отримання підприємством прибутку. Американський маркетолог С.Маджоро вірно відмітив: “Якщо товар не в змозі задовольнити покупця, то ніякі додаткові витрати та зусилля не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку”.

Предмет дипломної роботи

Предметом дослідження даної роботи є товарна стратегія торговельного підприємства .

Мета дипломної роботи

Метою дипломної роботи є дослідження сутності, змісту та особливостей стратегії розвитку підприємства і формування товарної стратегії на підприємстві, що є об’єктом дослідження.

Завдання дипломної роботи

Основними завданнями дипломної роботи є:
- Розкриття теоретичних передумов формування стратегії розвитку торговельного підприємства .
- Дослідження конкурентного середовища торговельного підприємства.
- Обґрунтування напрямків товарної стратегії досліджуваного торговельного підприємства ТОВ «Раголле-Україна».

Об’єкт дипломної роботи

Об'єктом дослідження дипломної роботи є торговельне підприємство товариства з обмеженою відповідальністю “Раголле-Україна” (ТОВ «Раголле-Україна»), яке займається роздрібною реалізацією продуктів харчування і знаходиться в м.Києві.

Інформаційна база дослідження

При виконанні дипломної роботи були використані публікації багатьох вітчизняних та закордонних авторів, таких як Шершньова З.Є, Градов О.П., Томпсон А.А., Винокуров В. А., Маркова В. Д., Футхутдінов Р. А. та інших.


Список готових дипломних магістерських робіз з обліку, аналізу, аудиту і контролю оцінки стратегічного потенціалу підприємства
Управління вартістю підприємства торгівлі

Управління вартістю підприємства торгівлі

В дипломній роботі висвітлено дослідження стану управління вартістю підприємства, обгрунтування моделі управління вартістю підприємства з урахуванням впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства, інформаційне забезпечення процесу управління вартістю підприємства, удосконалення методів управління вартістю підприємства на майбутній період, теоретичні засади управління вартістю підприємства, оцінка вартості підприємства за дохідним підходом, організаційно-економічна характеристика базового підприємства, оцінка вартості підприємства за витратним підходом, економічна сутність вартості підприємства та класифікація вартості підприємства, методичні підходи до управління вартістю підприємства, фактори, які впливають на вартість підприємства

Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

В дипломній роботі висвітлено передумови формування фінансової стратегії на прикладі зат "крафт", проведений аналіз фінансової стратегії господарської діяльності підприємства, оцінка платоспроможності, ділової активності і рентабельності підприємства, обґрунтування системи фінансової стратегії підприємства, дослідження організаційних передумов формування фінансової стратегії на підприємства, обґрунтування плану доходів і витрат на підприємстві, оцінка аналітично-планових процедур, що здійснюються на підприємстві, розробка балансового плану на підприємстві, фінансова стратегія: сутність і необхідність здійснення, оцінка плану грошових потоків в прогнозному періоді на підприємстві, проведений аналіз факторів, що обумовлюють досягнуті результати на підприємстві, теоретичні аспекти формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві, види фінансових стратегій в діяльності торговельного підприємства

Формування стратегії розвитку підприємства

В дипломній роботі висвітлено формування комунікаційної стратегії, теоретико-методологічні основи розробки стратегії управління та її роль в діяльності туристичних підприємств, дослідження споживачів послуг ок «прибій», розробка продуктової стратегії, сутність стратегії управління та її роль в діяльності підприємств, обгрунтування ціноутворення на послуги ок «прибій», особливості стратегічного управління підприємств туристичної індустрії, оцінка готовності ок «прибій» до реалізації стратегії, характеристика етапів стратегічного управління підприємством, проведений аналіз ринкового середовища та стану ок «прибій», дослідження зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу ок «прибій», обґрунтування створення відділу маркетингу на ок «прибій», вдосконалення системи стратегічного управління ок «прибій»

Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

В дипломній роботі висвітлено розробка продуктової стратегії, дослідження стратегії управління в готельному комплексі «дружба», обгрунтування ціноутворення на послуги ок «прибій», проведений аналіз зовнішнього середовища діяльності готелю, сутність планування стратегії підприємства готельного господарства, управління реалізацією стратегії, маркетингові дослідження та позиціювання послуг готельного комплексу на ринку гостинності м. києва, проведений аналіз альтернатив та вибір стратегії підприємства, розробка стратегії розвитку підприємств готельного господарства в сучасних умовах, рекомендації щодо розробки стратегії управління готельного комплексу “дружба”, загальна організаційно-економічна характеристика господарської діяльності підприємства, проект бізнес-плану розвитку готельного комплексу “дружба”

Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

В дипломній роботі висвітлено теоретичні основи формування і планування реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств готельного господарства, дослідження умов формування та оцінка ефективності реалізації стратегії інноваційного розвитку дп зат готельного комплексу “турист”, м. київ, обґрунтування фінансового забезпечення інноваційних інвестицій стратегії розвитку підприємства, організаційно-економічні передумови оновлення виробництва готельного продукту підприємства і формування стратегії інноваційного розвитку, методичне забезпечення розробки стратегічних планів інноваційного розвитку та оцінка ефективності їх реалізації в підприємствах готельного господарства, основні компоненти формування та передумови планування реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств готельного господарства, сутність стратегії розвитку підприємств та роль інноваційної діяльності в її реалізації в готельному господарстві, економічна постановка задачі стратегії інноваційного розвитку на підприємстві з використанням пеом, програма заходів щодо удосконалення формування стратегії інноваційного розвитку підприємства та її розробка, економічна оцінка тенденцій розвитку підприємства та роль інноваційної діяльності в реалізації стратегічних плані, розробка методики планування та оцінки ефективності реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств, формування комунікаційної стратегії, динаміка обсягу і структури інноваційних інвестицій, їх вплив на забезпечення конкурентоспроможної позиції підприємства

Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

В дипломній роботі висвітлено проведений аналіз зовнішнього середовище та його вплив на ефективність управління готельним комплексом, теоретичні основи розробки стратегії управління підприємств готельного господарства, поняття, сутність та особливості стратегічного управління підприємств готельного господарства, розробка методики планування та оцінки ефективності реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств, програма заходів щодо удосконалення формування стратегії інноваційного розвитку підприємства та її розробка, дослідження стану та напрямку стратегічного розвитку готельного комплексу “братислава”, м. київ, удосконалення стратегії управління готельного комплексу „братислава”, м. київ, концептуальні підходи до визначення стратегії розвитку на підприємстві готельного господарства, проведений аналіз внутрішнього середовища готельного комплексу, розробка стратегії управління готельним комплексом, характеристика етапів стратегічного управління в підприємствах готельного господарства

Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

В дипломній роботі висвітлено концептуальні підходи до визначення стратегії розвитку підприємств готельного господарства, теоретичні основи формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства, проведений аналіз внутрішнього стану готелю, розробка методики планування та оцінки ефективності реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств, характеристика етапів стратегічного розвитку підприємств готельного господарства, реалізація стратегії розвитку підприємства та оцінка її ефективності, рекомендації щодо удосконалення стратегії розвитку пп “ольга” готелю “александрія”, м. київ, обґрунтування вибору стратегії розвитку готелю, дослідження стратегічного розвитку пп “ольга” готелю “александрія”, м. київ, програма заходів щодо удосконалення формування стратегії інноваційного розвитку підприємства та її розробка, поняття, сутність та особливості стратегічного управління підприємствами готельного господарства

Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

В дипломній роботі висвітлено фактори, що впливають на розробку маркетингової стратегії в дахк “артем”, проведений аналіз поточного стану компанії, її зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінка факторів що впливають на діяльність компанії, теоретичні основи маркетингового стратегічного планування, розробка стратегічної маркетингової програми для дахк “артем”, дослідження діяльності відділу стратегічного маркетингу, сутність та види маркетингових стратегій, формування комунікаційної стратегії, підходи до розробки маркетингових стратегій (на прикладі базових моделей), розробка стратегічної маркетингової програми за методом “мак кінсі”, рекомендації щодо розробки маркетингової стратегії для дахк "артем", обґрунтування фінансового забезпечення інноваційних інвестицій стратегії розвитку підприємства, етапи процесу формування стратегії, розробка стратегічної маркетингової програми за методом “бкг”

Формування стратегії підприємства готельного господарства

В дипломній роботі висвітлено проведений аналіз стратегічних позицій підприємства на ринку гостинності м. києва, стратегії готельного бізнесу та особливості їх вибору, стратегія управління як система: характери стратегічного набору підприємства, пропозиції щодо основних напрямків та принципів удосконалення стратегічного управління в гк „салют”, процес стратегічного управління та характеристика його складових елементів, дослідження середовища функціонування ват „салют”, проведений аналіз господарської діяльності готельного комплексу, підприємствах готельного господарства, обґрунтування основних підходів реалізації стратегії управління готелем, рекомендації щодо удосконалення стратегії управління ват гк „салют”, проведений аналіз факторів макро- та мікро середовища гк „салют”, теоретичні аспекти формування системи стратегічного управління в, формування комунікаційної стратегії

Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

В дипломній роботі висвітлено суть економічної стратегії та характеристика її видів, оцінка впливу факторів макросередовища на товарну стратегію торговельного підприємства, проведений аналіз діяльності основних конкурентів на досліджуваному товарному ринку, місце та роль товарної стратегії в економічній стратегії торговельного підприємства, дослідження діючої товарної політики на торговельному підприємстві, обґрунтування обсягу та структури реалізації товарів на досліджуваному торговельному підприємстві, удосконалення форм та методів продажу товарів на торговельному підприємстві, формування системи цілей торговельного підприємства у сфері товарної стратегії, обґрунтування фінансового забезпечення інноваційних інвестицій стратегії розвитку підприємства, формування комунікаційної стратегії, теоретичні передумови формування стратегії розвитку торговельного підприємства, обґрунтування напрямків товарної стратегії торговельного підприємства, порядок розробки економічної стратегії підприємства

Замовити і купити дипломну роботу з оцінки стратегічного потенціалу підприємства


Для купівлі дипломної роботи передзвоніть за телефоном (044) 332-23-98,
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com або заповніть форму замовлення (зліва).

Купити готову дипломну роботу на тему: Оцінка стратегічного потенціалу підприємства

В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 300 грн.


В нашій базі є готові магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств, які можна купити В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетної установи, які можна купити
Контакти
Пошук дипломів, курсових
Об'яви
УВАГА!
Пропонуємо співпрацю викладачам, працівникам ВУЗів (методистам, лаборантам тощо), старостам груп і усім хто може рекомендувати наші послуги. Отримуйте 10-20% від суми замовлення.

Також здійснюємо набір спеціалістів з написання курсових і дипломних робіт на замовлення.