Управління стратегією підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління стратегією підприємства

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з оцінки стратегічного потенціалу підприємства. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми оцінки стратегічного потенціалу підприємства


Актуальність теми дипломної роботи

Ринкова економіка - це економіка, яка базується на відносинах, що виникають при купівлі-продажу товару на ринку, де стикається попит як представник споживання і пропозиція як представник виробництва. Таким чином, ринкові відносини ґрунтуються на відносинах між суб’єктами ринкової економіки.
Підґрунтям функціонування ринкової економіки є такі принципи: рівність виробників і споживачів перед зовнішніми факторами; рівновага цін на основі балансу попиту та пропозиції; використання юридичних законів для економічного регулювання; економічне регулювання самостійних дій суб’єктів ринкових відносин; наявність конкуренції як умова економічного прогресу та економічного регулювання.
Для успішної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин, виникає необхідність в якісному та ефективному плануванні діяльності, яке можна здійснити на основі розробки та реалізації стратегії, здійснення стратегічного планування
Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, спрямованої на реалізацію обраної стратегії.
Стратегічне планування забезпечує основу для усіх управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю, орієнтованих на вироблення стратегічних планів.
Динамічний процес стратегічного планування є тим дахом, під яким укриваються всі управлінські функції. Не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому та окремі люди будуть позбавлені чіткого способу оцінки мети підприємства. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Проектуючи вищевикладене на реалії сьогодення в нашій країні, можна відзначити, що стратегічне планування стає все більш актуальним для українських підприємств, що вступають в жорстку конкуренцію як між собою так і з іноземними корпораціями.
Діяльність з розробки та реалізації стратегії є різновидом управлінської діяльності і являє собою сукупність дій, що виконуються в системі менеджменту і обумовлюють появу стратегії підприємства і здійснення її у часі.
Стратегічне планування підприємством передбачає не тільки формування однієї загальної стратегії, але й розробку окремих видів стратегій, що визначають перспективи розвитку підприємства в окремій сфері його діяльності. До таких стратегій належить і товарна стратегія.
Стратегічні рішення щодо товару є домінуючим в межах загальної стратегії підприємства, оскільки товар слугує ефективним засобом впливу на ринок, джерелом отримання підприємством прибутку. Американський маркетолог С.Маджоро вірно відмітив: “Якщо товар не в змозі задовольнити покупця, то ніякі додаткові витрати та зусилля не зможуть поліпшити позиції підприємства на ринку”.

Предмет дипломної роботи

Предметом дослідження даної роботи є товарна стратегія торговельного підприємства .

Мета дипломної роботи

Метою дипломної роботи є дослідження сутності, змісту та особливостей стратегії розвитку підприємства і формування товарної стратегії на підприємстві, що є об’єктом дослідження.

Завдання дипломної роботи

Основними завданнями дипломної роботи є:
- Розкриття теоретичних передумов формування стратегії розвитку торговельного підприємства .
- Дослідження конкурентного середовища торговельного підприємства.
- Обґрунтування напрямків товарної стратегії досліджуваного торговельного підприємства ТОВ «Раголле-Україна».

Об’єкт дипломної роботи

Об'єктом дослідження дипломної роботи є торговельне підприємство товариства з обмеженою відповідальністю “Раголле-Україна” (ТОВ «Раголле-Україна»), яке займається роздрібною реалізацією продуктів харчування і знаходиться в м.Києві.

Інформаційна база дослідження

При виконанні дипломної роботи були використані публікації багатьох вітчизняних та закордонних авторів, таких як Шершньова З.Є, Градов О.П., Томпсон А.А., Винокуров В. А., Маркова В. Д., Футхутдінов Р. А. та інших.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Управління стратегією підприємства

Управління вартістю підприємства торгівлі

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства надано організацію і методику обліку, сформульовано автоматизацію обліку вартістю підприємства торгівлі, окреслено проведення аудиту, проаналізовано методику аналізу, охарактеризовано інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування фінансової стратегії на торговельному підприємстві

В дипломній роботі вивчено економічну сутність стратегічного управління підприємством, вивчено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організаційно-економічна оцінка підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, зумовлено механізацію обліку фінансової стратегії, висунуто методику аудиту, висунуто методику аналізу, сформульовано інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування стратегії розвитку підприємства

В дипломній роботі розроблено економічну сутність стратегічного управління підприємством, досліджено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено коротка економічна характеристика підприємства наведено аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано механізацію обліку 1, висвітлено методику аудиту, окреслено методику аналізу, висунуто інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Удосконалення стратегії управління готельного комплексу

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, проаналізовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, з'ясовано автоматизацію обліку 1, зумовлено організацію і планування аудиту, опрацьовано загальний і факторний аналіз, представлено інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Стратегія інноваційного розвитку в ДП ЗАТ Готельному комплексі “Турист”, м. Київ та шляхи його удосконалення

В дипломній роботі визначено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, оцінено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організаційно-економічна оцінка підприємства висвітлено організацію і методику обліку, проаналізовано автоматизацію обліку 1, охарактеризовано організацію і планування аудиту, визначено методику аналізу, проаналізовано інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Удосконалення стратегії розвитку в ВАТ Готельному комплексі „Братислава”

В дипломній роботі окреслено економічну сутність стратегічного управління підприємством, висунуто огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано коротка економічна характеристика підприємства висунуто документування і фінансовий облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку 1, з'ясовано організацію і планування аудиту, з'ясовано загальний і факторний аналіз, вивчено інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства

В дипломній роботі зумовлено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організаційно-економічна оцінка підприємства наведено організацію і методику обліку, висунуто автоматизацію обліку 1, представлено організацію і планування аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Розробка маркетингової стратегії для промислового підприємства

В дипломній роботі опрацьовано теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, простежено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено організацію і методику обліку, розроблено комп’ютеризацію обліку 1, обстежено методику аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, розглянуто інформаційне забезпечення аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування стратегії підприємства готельного господарства

В дипломній роботі висвітлено теоретичний зміст стратегічного управління підприємством, висвітлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено організаційно-економічна оцінка підприємства з'ясовано документування і фінансовий облік, роз'яснено механізацію обліку 1, з'ясовано організацію і планування аудиту, представлено аналітичну оцінку, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...

Формування ефективної товарної стратегії торговельного підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту стратегічного управління підприємством, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства розглянуто організацію і методику обліку, висунуто автоматизацію обліку 1, окреслено проведення аудиту, висунуто аналітичну оцінку, визначено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу . Відкрити дипломну роботу...


В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств для купівлі В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Облік, аналіз і контроль фінансового стану бюджетної установи, які можна купити