Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління товарними операціями підприємств торгівлі

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 400 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств


Актуальність дипломної роботи

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі - продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері оптової торгівлі, роздрібної та громадського харчування.
Оптова торгівля - це діяльність, спрямована на придбання і відповідне перетворення товарів для наступної реалізації їх підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини: традиційні - головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і збереження запасів, перетворення асортименту товарів, їхнього транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку.
Існування товарів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
- економічні - у вигляді втрати товарообороту;
- соціальні - у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Сьогодні інформація про фінансовий стан та результати діяльності будь-якого підприємства цікавить багатьох користувачів: акціонерів, власників, інвесторів, постачальників, покупців, державні контролюючі органи, суди, банки, співробітників фірм, адміністрацію тощо. Причому інтереси цих користувачів часто не збігаються, тому необхідною є об'єктивна оцінка фінансової звітності фірми, яку надають аудитори.
Аудиторська перевірка операцій з товарами включає дослідження стану складського господарства та збереження запасів, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки, використання товарів. Основною метою перевірки запасів є встановлення законності, достовірності та доцільності операцій, правильності їх відображення в обліку. Від достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій із товарами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, собівартість, прибуток, рентабельність, показники прибутковості акцій тощо). Тобто від достовірності, об'єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов'язаних із рухом товарів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.

Мета дипломної роботи

На основі вивчення економічної сутності запасів, аналізу нормативної бази, огляду спеціальної літератури та ознайомлення з практичним досвідом ТОВ "МАКС Лтд", провести проектування системи обліку, аналізу і аудиту операцій з надходження та вибуття товарів, зробити висновки та розробити пропозиції щодо їх удосконалення та використання ТОВ "МАКС Лтд".

Завдання дипломної роботи

- розкрити економічну сутність товарів підприємства;
- провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аудиту товарів;
- ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;
- опрацювати методику ведення первинного обліку та документообороту на підприємстві;
- розглянути методику і техніку ведення аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок;
- ознайомитись з формами фінансової звітності, методикою та технікою їх складання;
- охарактеризувати аналіз як функцію управління, його окремі види та показники, джерела;
- проаналізувати динаміку товарів за три роки та здійснити факторний аналіз руху та ефективності їх використання;
- навчитись складати робочі документи, збирати аудиторські свідчення та формувати аудиторський висновок за результатами перевірки.

Об'єкт дипломної роботи

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКС Лтд".

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль операцій з товарами підприємств

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з товарних операцій підприємств торгівлі Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств Облік товарних операцій підприємств торгівлі Аналіз, оцінка і управління товарними операціями підприємств торгівлі Аудит товарних операцій підприємств торгівлі Висновки і пропозиції з удосконалення керування товарними операціями підприємств торгівлі

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі обстежено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, обстежено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто коротка економічна характеристика підприємства охарактеризовано документування і фінансовий облік, обстежено автоматизацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками, обстежено проведення аудиту, визначено аналітичну оцінку, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі роз'яснено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, вивчено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, окреслено комп’ютеризацію обліку надходження товарiв i розрахункiв з постачальниками, проаналізовано проведення аудиту, розкрито аналітичну оцінку, представлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками

Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В дипломній роботі вивчено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, наведено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організаційно-економічна оцінка підприємства представлено організацію і методику обліку, з'ясовано механізацію обліку наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, оцінено організацію і планування аудиту, розроблено методику аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємств

В дипломній роботі надано теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, оцінено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено організацію і методику обліку, розглянуто автоматизацію обліку товарних операцій в структурі менеджменту підприємств, з'ясовано методику аудиту, зумовлено аналітичну оцінку, окреслено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємств

Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарів

В дипломній роботі досліджено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено організація управління і аналіз показників підприємства надано організацію і методику обліку, опрацьовано автоматизацію обліку надходження і реалізації товарів, досліджено організацію і планування аудиту, висвітлено загальний і факторний аналіз, наведено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарів

Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємств

В дипломній роботі досліджено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організаційно-економічна оцінка підприємства охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, розглянуто комп’ютеризацію обліку постачанням торгових підприємств, визначено організацію і планування аудиту, представлено методику аналізу, з'ясовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємств

Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівлі

В дипломній роботі окреслено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організація управління і аналіз показників підприємства оцінено документування і фінансовий облік, охарактеризовано механізацію обліку реалізації товарів підприємств торгівлі, висвітлено методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, обстежено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівлі

Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В дипломній роботі розглянуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, надано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено організація управління і аналіз показників підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, наведено автоматизацію обліку реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, наведено методику аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В дипломній роботі розроблено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, розкрито оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено організаційно-економічна оцінка підприємства роз'яснено організацію і методику обліку, визначено автоматизацію обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, наведено методику аудиту, охарактеризовано методику аналізу, висунуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

В дипломній роботі розкрито економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, висунуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, наведено коротка економічна характеристика підприємства проаналізовано документування і фінансовий облік, простежено механізацію обліку наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі, оцінено методику аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, розглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів

В дипломній роботі обстежено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, зумовлено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства сформульовано документування і фінансовий облік, оглянуто комп’ютеризацію обліку реалізацією товарів , зумовлено проведення аудиту, охарактеризовано аналітичну оцінку, опрацьовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів

Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі оглянуто теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, опрацьовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, роз'яснено організація управління і аналіз показників підприємства розкрито аналітичний і синтетичний облік, охарактеризовано механізацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками , висвітлено проведення аудиту, простежено загальний і факторний аналіз, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками

Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

В дипломній роботі сформульовано економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, представлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено коротка економічна характеристика підприємства зумовлено аналітичний і синтетичний облік, опрацьовано комп’ютеризацію обліку руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку , окреслено організацію і планування аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, оглянуто методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, визначено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто організаційно-економічна оцінка підприємства зумовлено аналітичний і синтетичний облік, окреслено комп’ютеризацію обліку затрат виробництва та реалізації товарів , представлено організацію і планування аудиту, проаналізовано загальний і факторний аналіз, наведено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів

Облік, аналіз і контроль реалізації товарів

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, визначено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, надано організаційно-економічна оцінка підприємства розкрито організацію і методику обліку, представлено автоматизацію обліку реалізації товарів, розроблено організацію і планування аудиту, обстежено аналітичну оцінку, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль реалізації товарів

Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти

В дипломній роботі наведено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, зумовлено огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто документування і фінансовий облік, з'ясовано комп’ютеризацію обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти, вивчено організацію і планування аудиту, висунуто загальний і факторний аналіз, зумовлено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти

Контроль і ревізія руху товарів

В дипломній роботі вивчено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, проаналізовано організаційно-економічна оцінка підприємства проаналізовано аналітичний і синтетичний облік, окреслено механізацію обліку руху товарів, визначено проведення аудиту, наведено методику аналізу, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія руху товарів


Наша база містить магістерські роботи з обліку, аналізу, контролю, аудиту фінансового стану бюджетної установи щоб Ваш захист пройшов без проблем Для успішного захисту у нас є дипломні роботи на тему Аналіз і аудит фінансового стану підприємства, які Ви можете замовити