Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління товарними операціями підприємств торгівлі

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.


Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств


Актуальність дипломної роботи

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі - продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері оптової торгівлі, роздрібної та громадського харчування.
Оптова торгівля - це діяльність, спрямована на придбання і відповідне перетворення товарів для наступної реалізації їх підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Функції оптової торгівлі можна поділити також на дві частини: традиційні - головним чином організаційно-технічні (організація оптової купівлі-продажу, складування і збереження запасів, перетворення асортименту товарів, їхнього транспортування) і нові, що виникають під впливом розвитку ринку.
Існування товарів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
- економічні - у вигляді втрати товарообороту;
- соціальні - у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Сьогодні інформація про фінансовий стан та результати діяльності будь-якого підприємства цікавить багатьох користувачів: акціонерів, власників, інвесторів, постачальників, покупців, державні контролюючі органи, суди, банки, співробітників фірм, адміністрацію тощо. Причому інтереси цих користувачів часто не збігаються, тому необхідною є об'єктивна оцінка фінансової звітності фірми, яку надають аудитори.
Аудиторська перевірка операцій з товарами включає дослідження стану складського господарства та збереження запасів, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки, використання товарів. Основною метою перевірки запасів є встановлення законності, достовірності та доцільності операцій, правильності їх відображення в обліку. Від достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій із товарами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, собівартість, прибуток, рентабельність, показники прибутковості акцій тощо). Тобто від достовірності, об'єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов'язаних із рухом товарів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників.

Мета дипломної роботи

На основі вивчення економічної сутності запасів, аналізу нормативної бази, огляду спеціальної літератури та ознайомлення з практичним досвідом ТОВ "МАКС Лтд", провести проектування системи обліку, аналізу і аудиту операцій з надходження та вибуття товарів, зробити висновки та розробити пропозиції щодо їх удосконалення та використання ТОВ "МАКС Лтд".

Завдання дипломної роботи

- розкрити економічну сутність товарів підприємства;
- провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аудиту товарів;
- ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;
- опрацювати методику ведення первинного обліку та документообороту на підприємстві;
- розглянути методику і техніку ведення аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок;
- ознайомитись з формами фінансової звітності, методикою та технікою їх складання;
- охарактеризувати аналіз як функцію управління, його окремі види та показники, джерела;
- проаналізувати динаміку товарів за три роки та здійснити факторний аналіз руху та ефективності їх використання;
- навчитись складати робочі документи, збирати аудиторські свідчення та формувати аудиторський висновок за результатами перевірки.

Об'єкт дипломної роботи

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКС Лтд".

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль операцій з товарами підприємств

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з товарних операцій підприємств торгівлі Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю товарних операцій підприємств Облік товарних операцій підприємств торгівлі Аналіз, оцінка і управління товарними операціями підприємств торгівлі Аудит товарних операцій підприємств торгівлі Висновки і пропозиції з удосконалення керування товарними операціями підприємств торгівлі

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит товарів підприємства

Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі роз'яснено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, окреслено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, представлено організація управління і аналіз показників підприємства вивчено організацію і методику обліку, надано автоматизацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками, висвітлено методику аудиту, досліджено аналітичну оцінку, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аудиту і аналізу надходження товарів на підприємство та розрахунків з постачальниками

Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі сформульовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, оглянуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто організація управління і аналіз показників підприємства оцінено організацію і методику обліку, наведено комп’ютеризацію обліку надходження товарiв i розрахункiв з постачальниками, розглянуто організацію і планування аудиту, окреслено загальний і факторний аналіз, визначено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Методика та організація обліку, аналізу та аудиту надходження товарів і розрахунків з постачальниками

Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В дипломній роботі визначено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, оглянуто аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, простежено коротка економічна характеристика підприємства обстежено організацію і методику обліку, роз'яснено комп’ютеризацію обліку наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, зумовлено організацію і планування аудиту, визначено загальний і факторний аналіз, наведено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Методика і організація обліку та аналізу наявності й руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємств

В дипломній роботі окреслено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено коротка економічна характеристика підприємства опрацьовано документування і фінансовий облік, визначено комп’ютеризацію обліку товарних операцій в структурі менеджменту підприємств, наведено проведення аудиту, визначено аналітичну оцінку, досліджено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік та розробка системи контролю і економічного аналізу товарних операцій в структурі менеджменту підприємств

Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарів

В дипломній роботі охарактеризовано теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, охарактеризовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства окреслено аналітичний і синтетичний облік, оглянуто автоматизацію обліку надходження і реалізації товарів, висвітлено методику аудиту, сформульовано аналітичну оцінку, висунуто інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз, і аудит надходження і реалізації товарів

Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємств

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, досліджено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено коротка економічна характеристика підприємства окреслено організацію і методику обліку, наведено механізацію обліку постачанням торгових підприємств, охарактеризовано проведення аудиту, охарактеризовано загальний і факторний аналіз, охарактеризовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення обліку, контролю та аналізу надходження товарів в системі управління постачанням торгових підприємств

Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівлі

В дипломній роботі висвітлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, наведено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організаційно-економічна оцінка підприємства оглянуто організацію і методику обліку, опрацьовано комп’ютеризацію обліку реалізації товарів підприємств торгівлі, охарактеризовано організацію і планування аудиту, розглянуто загальний і факторний аналіз, роз'яснено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит реалізації товарів підприємств торгівлі

Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В дипломній роботі представлено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, розроблено аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, визначено коротка економічна характеристика підприємства простежено організацію і методику обліку, розкрито автоматизацію обліку реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, вивчено методику аудиту, зумовлено загальний і факторний аналіз, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В дипломній роботі наведено теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, з'ясовано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, сформульовано організація управління і аналіз показників підприємства вивчено організацію і методику обліку, розкрито механізацію обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, проаналізовано проведення аудиту, висвітлено методику аналізу, проаналізовано методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

В дипломній роботі проаналізовано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, визначено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організаційно-економічна оцінка підприємства опрацьовано аналітичний і синтетичний облік, сформульовано механізацію обліку наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі, представлено проведення аудиту, сформульовано загальний і факторний аналіз, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів

В дипломній роботі окреслено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, розроблено оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито організаційно-економічна оцінка підприємства розроблено організацію і методику обліку, роз'яснено механізацію обліку реалізацією товарів , окреслено організацію і планування аудиту, роз'яснено методику аналізу, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Удосконалення організації обліку, контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів

Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками

В дипломній роботі надано теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, зумовлено організація управління і аналіз показників підприємства зумовлено організацію і методику обліку, з'ясовано автоматизацію обліку надходження товарів та розрахунків з постачальниками , сформульовано проведення аудиту, досліджено загальний і факторний аналіз, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, контроль і аналіз надходження товарів та розрахунків з постачальниками

Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

В дипломній роботі наведено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, охарактеризовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, з'ясовано коротка економічна характеристика підприємства обстежено аналітичний і синтетичний облік, надано механізацію обліку руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку , зумовлено проведення аудиту, оцінено методику аналізу, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Організація обліку, контролю та аналізу руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів

В дипломній роботі оглянуто теоретичний зміст товарних операцій підприємств торгівлі, сформульовано огляд правових актів і дослідження спеціальної літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено коротка економічна характеристика підприємства досліджено організацію і методику обліку, опрацьовано комп’ютеризацію обліку затрат виробництва та реалізації товарів , оцінено організацію і планування аудиту, оцінено загальний і факторний аналіз, вивчено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Облік, економічний аналіз та аудит затрат виробництва та реалізації товарів

Облік, аналіз і контроль реалізації товарів

В дипломній роботі оцінено теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, з'ясовано оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, вивчено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено аналітичний і синтетичний облік, висвітлено автоматизацію обліку реалізації товарів, охарактеризовано методику аудиту, розкрито методику аналізу, вивчено інформаційне забезпечення аналізу .
Вся дипломна робота Облік, аналіз і контроль реалізації товарів

Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти

В дипломній роботі окреслено економічну сутність товарних операцій підприємств торгівлі, надано аналіз законодавчих актів і літератури бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, досліджено організація управління і аналіз показників підприємства розроблено організацію і методику обліку, розроблено комп’ютеризацію обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти, охарактеризовано проведення аудиту, надано загальний і факторний аналіз, надано організаційно-інформаційну модель аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями в закладах освіти

Контроль і ревізія руху товарів

В дипломній роботі висунуто теоретичні засади обліку, аналізу і аудиту товарних операцій підприємств торгівлі, висунуто оцінку нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, висвітлено організація управління і аналіз показників підприємства досліджено документування і фінансовий облік, висвітлено комп’ютеризацію обліку руху товарів, представлено методику аудиту, опрацьовано аналітичну оцінку, роз'яснено методичні прийоми, інформаційну базу аналізу .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія руху товарів


Наш банк робіт містить недорогі магістерські роботи з обліку, аналізу, контролю, аудиту фінансового стану бюджетної установи щоб полегшити написання Вашої роботи Наш банк робіт містить недорогі дипломні роботи на тему Аналіз і аудит фінансового стану підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи