Облік товарів на підприємствах торгівлі

Курсова робота (код: sam513)

Предмет: фінансовий облік

Зміст

Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика товарів

1.1. Економічний зміст товарів
1.2. Класифікація товарів
1.3. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури досліджуваної теми
1.4. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Гергель"

Розділ 2. Облік товарів на підприємстві

2.1. Первинний облік товарів
2.2. Облік надходження товарів на підприємство
2.3. Облік реалізації товарів на підприємстві
2.4. Облік наявності і використання товарів в умовах новітніх технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 250 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади бухобліку товарів торговельного підприємства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі – продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі, оптової та громадського харчування.
Існування товарів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
економічні - у вигляді втрати товарообороту;
соціальні – у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Значний вклад в удосконалення обліку надходження товарів торгових підприємств зробили вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова та інші. Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій сфері, багато питань залишаються дискусійними та вимагають подальших досліджень.
Мета і задачі дослідження – на основі вивчення економічної сутності запасів, аналізу нормативної бази, огляду спеціальної літератури та ознайомлення з практичним досвідом ТОВ "Гергель", провести проектування системи обліку, аналізу і аудиту операцій з надходження та реалізації товарів, зробити висновки та розробити пропозиції щодо їх удосконалення та використання ТОВ "Гергель".
Для організації цієї мети необхідно вирішити завдання:
- розкрити економічну сутність товарів підприємства;
- провести аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аудиту товарів;
- ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві;
- опрацювати методику ведення первинного обліку та документообороту на підприємстві;
- розглянути методику і техніку ведення аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок;
- охарактеризувати аналіз як функцію управління, його окремі види та показники, джерела;
- проаналізувати динаміку товарів за три роки та здійснити факторний аналіз руху та ефективності їх використання;
- навчитись складати робочі документи, збирати аудиторські свідчення та формувати аудиторський висновок за результатами перевірки.
Об'єктом дослідження є ТОВ "Гергель", в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо надходження товарів з використанням практичних матеріалів.
Предметом дослідження визначено методичні аспекти фінансового обліку товарів торгових підприємств.
Методи дослідження. У курсовій роботі використовувались такі методи як системний аналіз – для деталізації і розчленування об'єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи; синтез – для узагальнення розрізнених аспектів методики формування прибутку; аналогія – для дослідження відповідності вітчизняної системи обліку і характерної для зарубіжної практики; інформаційне моделювання (уявне і матеріальне) – для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування – для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії й практики організації системи облікового забезпечення формування прибутку; конкретизація – для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватно вимогам стандартів; статистичні та аналітичні розрахунки – для дослідження фактографічної облікової інформації; порівняння – для зіставлення даних підприємств у динаміці; групування – для визначення залежностей одних показників від інших; середніх і відносних величин – для дослідження рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий облік товарів"Структура курсової роботи по проблемі

Ця робота складає вступ, теоретичні засади і методику обліку, висновки і пропозиції, літературні джерела. У вступі оглянуто актуальність обліку ресурсу товарів, обстежено мету і завдання курсової роботи, а також опрацьовано методичні прийоми курсової роботи обліку. В пунктах теорії курсової роботи визначено відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, окреслено облік як інформаційна база управління, вивчено теоретичні засади товарних запасів підприємства, зумовлено законодавство і наукові посібники і статті, роз'яснено загальна економічна характеристика об'єкта, розроблено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії. В розгляді практики обліку курсової роботи представлено організацію обліку, надано зарубіжний досвід та міжнародні стандарти обліку, документи з обліку товарів торговельного підприємства, охарактеризовано управлінський облік, з'ясовано складання фінансової звітності, сформульовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку. У висновках розглянуто узагальнені результати дослідження обліку, а також висвітлено направлення щодо покращення обліку товарних запасів підприємства в системі ринкової економіки.


Схожі готові теми:

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку