Аналіз фінансового стану

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність аналізу фінансового стану

Актуальність аналізу і оцінки фінансового стану товариства виявляється в збільшуючій потребі в оцінюючих факторах про діяльність товариства зі сторони різноманітних категорій суб’єктів управління. Отже, виникають потреби до ефективності таких факторів, а відповідно до аналізуючої діяльності. Не стану помилкою, якщо вказані завдання господарюючих товариств, види їх господарської діяльності потребують саме аналіз даних фінансової звітності.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ і набуття практичних навиків аналізу фінансового стану на прикладі базового підприємства.

Теперішній стан державного господарства України має в складі багаточисельні товариств як виробничої галузі, так і підприємств послуг, а також приватних і державних фірм, страхових компаній тощо, а також і бюджетних закладів. Об'єднує усі ці товариства те, що вони витрачають різні активи. До того ж кожне товариство має за мету ефективне їх використання. Проаналізувати якість діяльності товариства можна, якщо використовувати порівняння господарських факторів, на основі яких складається думка про фінансове становище товариства. Фінансовий потенціал товариства є підставою його прибутковості, тому його оцінка стає значимішою для теперішнього менеджменту підприємства.

Щоб досягнути великих цілей в сучасних умовах господарської діяльності потрібно мати якісну інформацію про розвиток великої кількості господарських процесів: попит і пропозиція на ринку продукції, які товариство виробляє, на фінансові ресурси, перспективи подальшого використання, і звичайно дуже важливе значення відіграють дані головних факторів господарювання товариства. Ці показники необхідно описати, узагальнити, обов'язково у взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємообумовленості. Аналіз, який ґрунтується на такій інформаційній базі з додержанням вищезгаданих умов, - це той фундамент, на якому повинні базуватися управлінські рішення в нинішніх умовах. Тому така сторона аналітичної роботи як аналіз фінансового стану товариства набуває дедалі більшого значення для сучасних керівників та інших «споживачів» такої інформації, адже являється підґрунтям для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на товаристві, у всій їх багатогранності і взаємообумовленості.


Презентація для захисту курсової роботиЗавдання дослідження

Завданнями даної курсової роботи є наступні:

- показати значення аналізу фінансового стану підприємства;

- надати оцінку законодавчої бази та опис наукової літератури з питань аналізу фінансового стану;

- дати організаційно-економічну характеристику ВАТ «Сіті інжініринг системс»;

- побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану;

- провести аналіз фінансового стану базового підприємства;

- розробити систему аналізу фінансового стану підприємств в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Мета дослідження

Щоб досягнути поставленої мети, в процесі написання роботи важливим завданням є опрацювання нормативно-правової бази, навчально-методичної літератури. Слід також зазначити, що аналіз буде ефективним лише у тому випадку, коли в його основі лежить достовірна інформація за декілька періодів. Тому наступне завдання полягає у зборі, обробці такої інформації про фінансово-господарську діяльність базового підприємства, аналізі її із застосуванням відповідної методики. З метою наочності викладення матеріалу в курсовій роботі передбачається використання схем, таблиць та іншого допоміжного інструментарію.

Об'єктом дослідження даної роботи є фінансовий стан ВАТ «Сіті інжініринг системс» на основі вивчення його звітності за 3 роки.


Список готових курсових робіт з оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості

Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі висунуто науковий зміст фінансового стану підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оцінено методику загального аналізу фінансового становища підприємств, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин

В курсовій роботі оцінено економічну сутність фінансового стану підприємства, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, розглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, обстежено аналіз структури і динаміки ліквідності і платоспроможності, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємств

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення фінансового стану підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто методику загального аналізу ліквідності, платоспроможності і рентабельності, оцінено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансового стану банку

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність фінансового стану підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності платоспроможності, стійкості, рентабельності комерційного банку, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення фінансового стану підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз економічного потенціалу підприємства, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення фінансового стану підприємства, простежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, окреслено методику загального аналізу платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства, визначено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст фінансового стану підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, вивчено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, досліджено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі розкрито економічну сутність фінансового стану підприємства, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємств, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового становища підприємства

В курсовій роботі простежено економічну сутність фінансового стану підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, опрацьовано методику загального аналізу фінансового становища підприємства, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану туристичного підприємства

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу фінансового стану підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розроблено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості туристичного підприємства, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі вивчено науковий зміст фінансового стану підприємства, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, представлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємств, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Методика аналізу фінансового стану бюджетних установ

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення фінансового стану підприємства, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетних установ, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення фінансового стану підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, зумовлено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства та його прогнозування, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансового стану бюджетної установи

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст фінансового стану підприємства, обстежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, охарактеризовано аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетної установи, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз та аудит фінансово-економічного потенціалу підприємства торгівлі та ефективності його використання

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу фінансового стану підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності фінансово-економічного потенціалу торгівлі, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст фінансового стану підприємства, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто вертикальний і горизонтальний аналіз платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства, його і прогноз, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану закладу освіти

В курсовій роботі окреслено науковий зміст фінансового стану підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, сформульовано методику загального аналізу платоспроможності, рентабельності та стійкості закладу освіти, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз фінансового стану бюджетних установ

В курсовій роботі розкрито економічну сутність фінансового стану підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, обстежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висвітлено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетних установ, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану бюджетних установ

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст фінансового стану підприємства, розкрито нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетних установ, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення фінансового стану підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства торгівлі, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану бюджетної установи та його прогноз

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу фінансового стану підприємства, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетної установи та його прогноз, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану установ охорони здоров'я

В курсовій роботі надано теорію аналізу фінансового стану підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз платоспроможності, рентабельності та стійкості установ охорони здоров'я, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу фінансового стану підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, зумовлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, надано вертикальний і горизонтальний аналіз платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

В курсовій роботі оцінено сутнісне значення фінансового стану підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, роз'яснено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємства промисловості, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства

В курсовій роботі вивчено економічну сутність фінансового стану підприємства, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, зумовлено аналіз структури і динаміки економічного потенціалу та платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємств, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану торговельного підприємства

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність фінансового стану підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, обстежено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості торговельного підприємств, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст фінансового стану підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто методику загального аналізу платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємств, зумовлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка фінансового стану бюджетної установи

В курсовій роботі обстежено економічну сутність фінансового стану підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено методику загального аналізу платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетної установи, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі визначено теорію аналізу фінансового стану підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, простежено аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємств, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі оглянуто економічну сутність фінансового стану підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, охарактеризовано аналіз структури і динаміки платоспроможності, рентабельності та стійкості підприємств, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз фінансового стану бюджетної установи

В курсовій роботі розроблено теорію аналізу фінансового стану підприємства, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, опрацьовано методику загального аналізу платоспроможності, рентабельності та стійкості бюджетної установи, вивчено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний зміст фінансового стану підприємства

В теперішніх умовах господарювання, в час розвитку ринкових відносин економічний аналіз як основний елемент праці аналітика стає основним важелів керування господарюванням товариств. В основі економічного аналізу стає оцінка та керування економічними активами підприємства.

Економічний аналіз являється системою шляхів збирання, оцінки, використання інформації економічної якості з ціллю управління господарювання підприємства в умовах ринкової економіки.

Мета і завдання аналізу фінансового стану

Головна ціль оцінки фінансового стану – виявити значимі зв'язки і характеристик фінансового потенціалу товариства для виготовлення найкращого керуючого рішення в керівництві джерелами фінансування. Цю ціль можна досягти виключенням головних факторів, що дають незалежну і правдиву оцінку фінансового потенціалу товариства, доходів (витрат), що отримані товариством, змін у структурі ресурсів та їх джерел, у розрахунках з позичальниками. При цьому керівництво може зацікавити як короткострокове фінансове становище товариства, так і довгостроковий фінансовий стан підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи було обрано ВАТ «Сіті інжініринг системс».

Доходи товариства складаються з надходжень від господарювання за мінусом фінансових, матеріальних та інших затрат. З валового прибутку виплачуються проценти за позиками комерційних банків і сплачуються податки в місцевий і державний бюджети.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз фінансового стану натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Другий розділ курсової роботи Методика оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика оцінки фінансового стану підприємства

Проаналізувавши основні показники діяльності ВАТ «Сіті інжініринг системс», можна зробити наступні висновки: протягом останніх трьох років постійно збільшується залишкова вартість основних засобів. В 2014 році їх вартість склала 193,6 тис. грн., що на 97,7 тис. грн. (101,88%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн. (203,45%) більше ніж в 2012 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

Щодо структури пасивів ВАТ «Сіті інжініринг системс», то тут найбільшу питому вагу має статутний капітал підприємства, який постійно збільшується за рахунок вкладень в будівництво і основні фонди. В 2014 році сума статутного капіталу склала 1545,3 тис. грн., що на 1195,3 тис. грн. (341,51%) більше ніж в 2013 році і на 1469,8 тис. грн. (1946,75%) більше ніж в 2012-2013 роках.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в звітному році в основному зазнали позитивних змін. Але існує негативний момент, а саме – зростання витрат, хоча їх темп менше темпу росту реалізаційного доходу. В зв'язку з цим господарювання товариства в наступному повинна бути направлена на пошук більших якісних шляхів продажу товарів, знаходженні ділових партнерів із сприятливішими умовами співпраці, більш ефективному використанні всіх наявних своїх активів, що призведе до прибутковості підприємства.

Оцінка фінансового стану являється необхідною ціллю якісного керування наявними активами товариства. Фінансове становище оцінюється питомою вагою ресурсів, їх джерел фінансування і заборгованості, які забезпечують фінансовий стан, ліквідність і якість використання фінансового потенціалу товариства.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з оцінки показників звітів, які Ви можете замовити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аудит витрат підприємства, які можна купити
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку