Аналіз фінансового стану

Вступ курсової роботи з оцінки фінансового стану підприємства

Актуальність аналізу фінансового стану

Актуальність аналізу і оцінки фінансового стану товариства виявляється в збільшуючій потребі в оцінюючих факторах про діяльність товариства зі сторони різноманітних категорій суб’єктів управління. Отже, виникають потреби до ефективності таких факторів, а відповідно до аналізуючої діяльності. Не стану помилкою, якщо вказані завдання господарюючих товариств, види їх господарської діяльності потребують саме аналіз даних фінансової звітності.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ і набуття практичних навиків аналізу фінансового стану на прикладі базового підприємства.

Теперішній стан державного господарства України має в складі багаточисельні товариств як виробничої галузі, так і підприємств послуг, а також приватних і державних фірм, страхових компаній тощо, а також і бюджетних закладів. Об'єднує усі ці товариства те, що вони витрачають різні активи. До того ж кожне товариство має за мету ефективне їх використання. Проаналізувати якість діяльності товариства можна, якщо використовувати порівняння господарських факторів, на основі яких складається думка про фінансове становище товариства. Фінансовий потенціал товариства є підставою його прибутковості, тому його оцінка стає значимішою для теперішнього менеджменту підприємства.

Щоб досягнути великих цілей в сучасних умовах господарської діяльності потрібно мати якісну інформацію про розвиток великої кількості господарських процесів: попит і пропозиція на ринку продукції, які товариство виробляє, на фінансові ресурси, перспективи подальшого використання, і звичайно дуже важливе значення відіграють дані головних факторів господарювання товариства. Ці показники необхідно описати, узагальнити, обов'язково у взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємообумовленості. Аналіз, який ґрунтується на такій інформаційній базі з додержанням вищезгаданих умов, - це той фундамент, на якому повинні базуватися управлінські рішення в нинішніх умовах. Тому така сторона аналітичної роботи як аналіз фінансового стану товариства набуває дедалі більшого значення для сучасних керівників та інших «споживачів» такої інформації, адже являється підґрунтям для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на товаристві, у всій їх багатогранності і взаємообумовленості.


Презентація на тему курсової роботиЗавдання дослідження

Завданнями даної курсової роботи є наступні:

- показати значення аналізу фінансового стану підприємства;

- надати оцінку законодавчої бази та опис наукової літератури з питань аналізу фінансового стану;

- дати організаційно-економічну характеристику ВАТ «Сіті інжініринг системс»;

- побудувати організаційно-інформаційну модель аналізу фінансового стану;

- провести аналіз фінансового стану базового підприємства;

- розробити систему аналізу фінансового стану підприємств в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Мета дослідження

Щоб досягнути поставленої мети, в процесі написання роботи важливим завданням є опрацювання нормативно-правової бази, навчально-методичної літератури. Слід також зазначити, що аналіз буде ефективним лише у тому випадку, коли в його основі лежить достовірна інформація за декілька періодів. Тому наступне завдання полягає у зборі, обробці такої інформації про фінансово-господарську діяльність базового підприємства, аналізі її із застосуванням відповідної методики. З метою наочності викладення матеріалу в курсовій роботі передбачається використання схем, таблиць та іншого допоміжного інструментарію.

Об'єктом дослідження даної роботи є фінансовий стан ВАТ «Сіті інжініринг системс» на основі вивчення його звітності за 3 роки.


Список готових курсових робіт з аналізу потенціалу, ліквідності і стійкості

Оцінювання і аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу фінансового стану підприємства, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, надано методику загального аналізу фінансового становища підприємств, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Система оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення ринкових відносин

В курсовій роботі обстежено сутнісне значення фінансового стану підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, сформульовано аналіз структури і динаміки ліквідності і платоспроможності, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану підприємств

В курсовій роботі досліджено економічну сутність фінансового стану підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розроблено аналіз структури і динаміки ліквідності, платоспроможності і рентабельності, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз і оцінка фінансового стану банку

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу фінансового стану підприємства, проаналізовано законодавчі акти і літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності платоспроможності, стійкості, рентабельності комерційного банку, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст фінансового стану підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито організацію і здійснення оцінки наявності економічного потенціалу підприємства, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Оцінка фінансового стану

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу фінансового стану підприємства, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висунуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, надано аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану підприємства та ефективності його використання на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу фінансового стану підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі оцінено економічну сутність фінансового стану підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, представлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємств, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового становища підприємства

В курсовій роботі простежено науковий зміст фінансового стану підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового становища підприємства, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Оцінка фінансового стану туристичного підприємства

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу фінансового стану підприємства, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану туристичного підприємства, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі оцінено сутнісне значення фінансового стану підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, надано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємств, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Методика аналізу фінансового стану бюджетних установ

В курсовій роботі представлено науковий зміст фінансового стану підприємства, опрацьовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, обстежено теоретичну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, висунуто аналіз структури і динаміки фінансового стану бюджетних установ, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст фінансового стану підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, простежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, надано аналіз структури і динаміки фінансового стану підприємства та його прогнозування, зумовлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз і оцінка фінансового стану бюджетної установи

В курсовій роботі простежено теорію аналізу фінансового стану підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено методику загального аналізу фінансового стану бюджетної установи, зумовлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз та аудит фінансово-економічного потенціалу підприємства торгівлі та ефективності його використання

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення фінансового стану підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розглянуто методику загального аналізу фінансово-економічного потенціалу торгівлі, охарактеризовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз

В курсовій роботі визначено науковий зміст фінансового стану підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємства, його і прогноз, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану закладу освіти

В курсовій роботі зумовлено економічну сутність фінансового стану підприємства, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, наведено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено теоретичну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, з'ясовано методику загального аналізу фінансового стану закладу освіти, вивчено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз фінансового стану бюджетних установ

В курсовій роботі визначено теорію аналізу фінансового стану підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, простежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану бюджетних установ, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану бюджетних установ

В курсовій роботі обстежено науковий зміст фінансового стану підприємства, окреслено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано теоретичну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто аналіз структури і динаміки фінансового стану бюджетних установ, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства торгівлі

В курсовій роботі визначено економічну сутність фінансового стану підприємства, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, розкрито методику загального аналізу фінансового стану підприємства торгівлі, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану бюджетної установи та його прогноз

В курсовій роботі вивчено економічну сутність фінансового стану підприємства, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, з'ясовано аналіз структури і динаміки фінансового стану бюджетної установи та його прогноз, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз фінансового стану установ охорони здоров'я

В курсовій роботі висунуто науковий зміст фінансового стану підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану установ охорони здоров'я, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу фінансового стану підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства, надано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

В курсовій роботі визначено сутнісне значення фінансового стану підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, висвітлено вертикальний і горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства промисловості, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз економічного потенціалу та фінансового стану підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст фінансового стану підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено організацію і здійснення оцінки наявності економічного потенціалу та фінансового стану підприємств, надано напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану торговельного підприємства

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу фінансового стану підприємства, охарактеризовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, оглянуто аналіз структури і динаміки фінансового стану торговельного підприємств, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення фінансового стану підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, окреслено методику загального аналізу фінансового стану підприємств, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Оцінка фінансового стану бюджетної установи

В курсовій роботі простежено сутнісне значення фінансового стану підприємства, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, наведено аналіз структури і динаміки фінансового стану бюджетної установи, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст фінансового стану підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності фінансового стану підприємств, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз фінансового стану підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст фінансового стану підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, проаналізовано методику загального аналізу фінансового стану підприємств, надано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз фінансового стану бюджетної установи

В курсовій роботі оцінено економічну сутність фінансового стану підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, зумовлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу потенціалу, ліквідності і стійкості, з'ясовано аналіз структури і динаміки фінансового стану бюджетної установи, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний зміст фінансового стану підприємства

В теперішніх умовах господарювання, в час розвитку ринкових відносин економічний аналіз як основний елемент праці аналітика стає основним важелів керування господарюванням товариств. В основі економічного аналізу стає оцінка та керування економічними активами підприємства.

Економічний аналіз являється системою шляхів збирання, оцінки, використання інформації економічної якості з ціллю управління господарювання підприємства в умовах ринкової економіки.

Мета і завдання аналізу фінансового стану

Головна ціль оцінки фінансового стану – виявити значимі зв'язки і характеристик фінансового потенціалу товариства для виготовлення найкращого керуючого рішення в керівництві джерелами фінансування. Цю ціль можна досягти виключенням головних факторів, що дають незалежну і правдиву оцінку фінансового потенціалу товариства, доходів (витрат), що отримані товариством, змін у структурі ресурсів та їх джерел, у розрахунках з позичальниками. При цьому керівництво може зацікавити як короткострокове фінансове становище товариства, так і довгостроковий фінансовий стан підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи було обрано ВАТ «Сіті інжініринг системс».

Доходи товариства складаються з надходжень від господарювання за мінусом фінансових, матеріальних та інших затрат. З валового прибутку виплачуються проценти за позиками комерційних банків і сплачуються податки в місцевий і державний бюджети.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз фінансового стану натисніть на кнопку:

Витяги з курсової роботи з теми Аналіз фінансового стану

Клікніть для збільшення
Вступ курсової з фінансового стану підприємства Теоретична сутність аналізу потенціалу, ліквідності і стійкості Нормативно-правове забезпечення аналізу господарської діяльності фінансового стану підприємства Організація управління фінансовим станом Методика аналізу господарської діяльності фінансового стану підприємства Висновки і пропозиції з удосконалення керування фінансовим станом

Методика оцінки фінансового стану підприємства

Проаналізувавши основні показники діяльності ВАТ «Сіті інжініринг системс», можна зробити наступні висновки: протягом останніх трьох років постійно збільшується залишкова вартість основних засобів. В 2014 році їх вартість склала 193,6 тис. грн., що на 97,7 тис. грн. (101,88%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн. (203,45%) більше ніж в 2012 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

Щодо структури пасивів ВАТ «Сіті інжініринг системс», то тут найбільшу питому вагу має статутний капітал підприємства, який постійно збільшується за рахунок вкладень в будівництво і основні фонди. В 2014 році сума статутного капіталу склала 1545,3 тис. грн., що на 1195,3 тис. грн. (341,51%) більше ніж в 2013 році і на 1469,8 тис. грн. (1946,75%) більше ніж в 2012-2013 роках.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства в звітному році в основному зазнали позитивних змін. Але існує негативний момент, а саме – зростання витрат, хоча їх темп менше темпу росту реалізаційного доходу. В зв'язку з цим господарювання товариства в наступному повинна бути направлена на пошук більших якісних шляхів продажу товарів, знаходженні ділових партнерів із сприятливішими умовами співпраці, більш ефективному використанні всіх наявних своїх активів, що призведе до прибутковості підприємства.

Оцінка фінансового стану являється необхідною ціллю якісного керування наявними активами товариства. Фінансове становище оцінюється питомою вагою ресурсів, їх джерел фінансування і заборгованості, які забезпечують фінансовий стан, ліквідність і якість використання фінансового потенціалу товариства.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з аналізу показників звітів для купівлі Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аудит витрат підприємства для замовлення