Аналіз ймовірності банкрутства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з санацією

Актуальність аналізу ймовірності банкрутства

Актуальність обраної теми дослідження виявляється в тому, що становлення й український розвиток інфраструктур ринку повністю перемінюють економічні, інформаційні та правові середовища господарювання підприємств будь-яких форм власності та наповнення його фінансового функціонування. При цьому потрібна відповідна ринковому середовищу організація господарювання кожного підприємства зокрема для того, щоб забезпечити його стабільне функціонування та запобігти кризовій ситуації, наслідком якої є банкрутство.

Відродження інституту банкрутства також пов’язане з початком ринкових перетворень в економіці України. За допомогою інституту банкрутства, враховуючи вітчизняний досвід та міжнародну практику, стало можливим сприяти оздоровленню або ліквідації неплатоспроможних підприємств. Звичайно, для цього процесу необхідна підготовка відповідних працівників – фінансистів, аналітиків та бухгалтерів, у яких є глибоке теоретичне і практичне уявлення, повинні узагальнювати знання країн з просунутою ринковою економікою та зробити планування дій підприємству для уникнення фінансової кризи. Законодавство країни також вимагає відповідних змін і удосконалення.

За роки незалежності України та переходу її на ринкові умови функціонування, питанню аналізу ймовірності банкрутства підприємства, оцінки можливсоті його банкрутства, процесу ліквідації та реорганізації суб’єкта господарювання приділяли увагу в своїх працях А.М. Авторгов, М.І. Баканов, О.М. Бандурака, В.П. Бех, О.М. Бірюков, І.А. Бланк, Е.Ф. Брігхем, С.Ф. Голов, О.В. Єфимова, А.М. Ковальов, М.І. Комнін, А.Д. Шеремет, та інші.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи являється дослідження становлення і висунення заходів для вдосконалення оцінки ймовірного банкрутства підприємств, санації при використанні новітньої комп’ютерної техніки.

Завданнями курсової роботи являється:

визначити економічний зміст поняття «банкрутство»;

провести аналіз законодавчо-правового регламентування банкрутства;

провести техніко-економічний аналіз базового підприємства;

розглянути організаційно-інформаційну модель аналізу ймовірного банкрутства;

дослідити методику оцінки ймовірності банкрутства;

провести аналіз ймовірного банкрутства підприємств.


Предмет і об'єкт дослідження курсової роботи

Предмет дослідження – стан організації і методики аналізу ймовірного банкрутства підприємств.

Об’єкт дослідження - аналіз ймовірності банкрутства підприємства.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності ймовірності банкрутства підприємства

Аналіз платоспроможності і можливого банкрутства підприємства
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
Аналіз платоспроможності підприємства
Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності на підприємствах
Аналіз та аудит фінансової стабільності та платоспроможності підприємства
Аналіз ризику банкрутства підприємства
Економічний аналіз фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства
Аудит платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства
Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарювання
Аудит фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства
Аудит ліквідації та банкрутства підприємства
Бухгалтерський облік ліквідації та банкрутства підприємства
Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства
Аналіз можливого банкрутства підприємства
Економічний аналіз ризику банкрутства суб'єктів господарювання
Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємств
Економічний аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Аналіз як одна з головних функцій управління

Для управління підприємством необхідно, щоб була повна та правдива інформація про стан та використання активів, капіталу та зобов`язань підприємств. Отже, головною функцією управління підприємством є аналіз. Він потрібен для постійного збору, систематизації та узагальнень даних, щоб управляти фінансовими результатами.

Банкрутство підприємства – складне явище, яке має суттєві негативні наслідки як для його власників і працівників, так і для широкого кола партнерів. Тому на сьогодні питання своєчасної діагностики схильності підприємства до банкрутства є одним із центральних в сучасній економічній науці. Однак слід зазначити, що предметом прогнозування банкрутства є криза, а не саме банкрутство. Тому в рамках даної роботи під банкрутством будемо розуміти фінансову кризу, яка може виникнути на підприємстві, та відображення в обліку господарських операцій, пов’язаних з банкрутством і припинення діяльності. А також розглянуто банкрутство як об’єкт аудиту.

Оцінка основних показників діяльності базового підприємства

Об’єктом дослідження було обрано ТОВ «Едельвейс».

Аналіз основних показників діяльності ТОВ «Едельвейс» вказує на постійне збільшення протягом останніх п’яти років залишкової вартості основних засобів. В 2015 році їх вартість склала 193,6 тис. грн, що на 97,7 тис. грн (101,88%) більше ніж в 2014 році, на 93,3 тис. грн (93,02%) більше ніж в 2013 році і на 129,8 тис. грн (203,45%) більше ніж в 2005 році. Це показує на те, що підприємство постійно поновлює свою матеріально-технічну базу.

В той же час ТОВ «Едельвейс» протягом 2005-2014 років майже не мало швидколіквідних активів, їх загальна сума складала від 0,5 до 1,5 тис. грн, що негативно сказується на стані підприємства. Але в 2015 році ситуація дещо покращилась – сума швидколіквідних активів зросла до 4,7 тис. грн Так сума дебіторської заборгованості склала 2,8 тис. грн, що на 2,5 тис. грн (833,33%) більше ніж в 2013 році, на 2,2 тис. грн (366,67%) більше ніж в 2006-2013 роках.

Позитивні зрушення, що відбулись в сумі і структурі активів і пасивів позначились на фінансових результатах ТОВ «Едельвейс». Обсяги реалізації в ТОВ «Едельвейс» зросли в порівнянні з минулими роками. Позитивним моментом є те, що темп зростання доходів від реалізації і чистих доходів підприємства перевищує темп зростання загальних витрат ТОВ «Едельвейс». У зв’язку з цим протягом останніх п’яти років збільшується чистий прибуток підприємства.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз ймовірності банкрутства натисніть на кнопку:

Інформаційне забезпечення аналізу ймовірного банкрутства

Фінансова звітність містить важливу інформацію про платоспроможність підприємств. На підставі оцінки фінансової звітності визначається тенденція розвитку підприємств, встановлюються причини змін, сильні та слабкі сторони фінансового стану підприємства та оцінюються перспективи розвитку.

Організаційно-інформаційна модель аналізу

Дотримання підприємствами розглянутої організаційно-інформаційної моделі оцінки ймовірного банкрутства та методів проведення аналізу дозволяє підвищити ефективність та результативність роботи підприємства. Постійна реалізація складових організаційно-інформаційної моделі аналізу платоспроможності та оцінки ймовірного банкрутства підприємства пришвидшує виконання кінцевої мети аналізу.

Методика аналізу ймовірності банкрутства

ТОВ «Едельвейс» має незадовільний стан платоспроможності. Показники абсолютної і швидкої ліквідності значно менше своїх оптимальних значень, тобто ТОВ «Едельвейс» не може погасити короткострокові зобов’язання за рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості. Також відстає від нормативу і показник поточної ліквідності, його значення в 2014-2015 роках менше 1, що вказує на недостатність запасів товарів для погашення поточної кредиторської заборгованості підприємства. Хоча в 2015 році спостерігається збільшення всіх показників платоспроможності, що є позитивною тенденцією в розвитку підприємства. Значно відрізняються від своїх нормальних значень і показники фінансової стійкості, що також негативно відбивається на фінансовому стані підприємства.

За результатами аналізу ймовірного банкрутства значення Z-рахунка підпадало під першу умову (Z > 2,9), отже, ймовірність банкрутства ТОВ «Едельвейс» за моделлю Альтмана дуже низька. На це головним чином впливає висока вартість власного капіталу ТОВ «Едельвейс» по відношенню до позикових коштів. ТОВ «Едельвейс» протягом 2014-2015 років знаходиться стані нормальної фінансової стійкості, що вказує на невисоку ймовірність настання банкрутства на підприємстві.

Розрахунок прогнозного балансу підприємства на 2010 рік дозволив підрахувати показники платоспроможності і фінансової стійкості. В ТОВ «Едельвейс» за рахунок більшого темпу зростання поточних зобов’язань зменшились всі показники платоспроможності, що збільшує ймовірність банкрутства цього підприємства. Для покращення ліквідності необхідно збільшувати оборотні активи, особливо найліквіднішої їх частки – грошових коштів за рахунок продажу основних засобів або збільшення статутного капіталу.

Пропозиції щодо удосконалення платоспроможності підприємства

Отже, за результатами дослідження можна висунути наступні пропозиції щодо покращення методики аналізу і платоспроможності ТОВ «Едельвейс»:

1. Необхідно розробити загальну методику аналізу платоспроможності і ймовірного банкрутства і затвердити її на законодавчому рівні.

2. Для покращення фінансового стану ТОВ «Едельвейс» можна запропонувати збільшення швидко ліквідних активів і зменшення поточних зобов’язань для покращення платоспроможності підприємства. Це можна зробити або за рахунок продажу необоротних активів або збільшення статутного капіталу.

3. Для зменшення ймовірного банкрутства ТОВ «Едельвейс» необхідно збільшити суму власного оборотного капіталу за рахунок використання отриманого прибутку.

4. Щоб краще аналізувати платоспроможність ТОВ «Едельвейс», а також прогнозувати його можливе банкрутство на підприємстві пропонується впровадити спеціальну комп’ютерну програму. За результатами моніторингу комп’ютерних програм для аналізу найкраща програма – це Модуль "Фінансовий аналіз" "Галактики".В нашій базі є готові курсові роботи з оцінки потенціалу, ліквідності і стійкості, які можна купити Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аналіз фінансової звітності підприємства для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу ймовірності банкрутства:

- Економічний аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
- Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємств
- Економічний аналіз ризику банкрутства суб'єктів господарювання
- Аналіз можливого банкрутства підприємства
- Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства
- Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості підприємства
- Бухгалтерський облік ліквідації та банкрутства підприємства
- Аудит ліквідації та банкрутства підприємства
- Аудит фінансової стійкості підприємства і схильності його до банкрутства
- Аудит ризику банкрутства суб'єктів господарювання

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку