Аналіз основних засобів

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з основними засобами

Актуальність аналізу операцій з основними засобами

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність зростання якості використання основних засобів окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу господарюючих суб'єктів.

Основні засоби є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних основних засобів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є покращення оцінки надходження, вибуття та якості використання основних засобів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу та критичного аналізу практики на підприємствах.

Завдання дослідження

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

визначення теоретичних аспектів основних засобів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу основних засобів;

розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання основних засобів;

викласти методи аналізу основних засобів в умовах використання ПЕОМ;

зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу основних засобів та ефективності їх використання.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз основних засобівІнформаційна база дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності основних засобів підприємства

Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі охарактеризовано сутнісне значення основних засобів підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, представлено методику загального аналізу необоротних матеріальних ресурсів підприємства, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст основних засобів підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, представлено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів бюджетної установи, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів

В курсовій роботі обстежено науковий зміст основних засобів підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, наведено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, охарактеризовано вертикальний і горизонтальний аналіз якості і ефективності використання основних засобів, окреслено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства в інформаційній системі технічним розвитком підприємства, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємстві

В курсовій роботі окреслено економічну сутність основних засобів підприємства, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, надано вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано сутнісне значення основних засобів підприємства, окреслено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто методику загального аналізу основних засобів підприємства, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Шляхи підвищення використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу основних засобів підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, вивчено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто методику загального аналізу основних засобів підприємства, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення основних засобів підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, окреслено організацію і здійснення оцінки наявності якісного стану основних засобів в промислових підприємствах, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, з'ясовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розроблено методику загального аналізу основних засобів виробничих підприємств, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів торговельних підприємств, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі опрацьовано теорію аналізу основних засобів підприємства, простежено нормативно-правову базу з аналізу, розроблено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висвітлено методику загального аналізу амортизації і зносу основних засобів підприємств, визначено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В курсовій роботі надано теорію аналізу основних засобів підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, досліджено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів та їх ефективного використання, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, простежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів бюджетних установ

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу основних засобів підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, роз'яснено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів бюджетних установ, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі визначено науковий зміст основних засобів підприємства, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення основних засобів підприємства, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства ефективності їх використання, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі висунуто економічну сутність основних засобів підприємства, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємств, надано напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність основних засобів підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємств

В курсовій роботі висунуто економічну сутність основних засобів підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності , вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічна характеристика грошових коштів

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту ресурсів підприємств актуальним є оцінка якості використання їх майна, а зокрема основних засобів, оскільки вони є матеріально-технічною базою господарювання товариства.
Від наявності, стану та використання основних засобів залежить обсяг надання послуг і як слідство чистий прибуток підприємства.
У 1 розділі розкривається економічна сутність основних засобів, наведена класифікація, оцінка основних засобів. Розглянуто місце аналізу у системі управління підприємством.
За П(С)БО 7 основні засоби товариства – це матеріальні активи, які:
утримуються підприємством з метою застосування їх у діяльності підприємства або надання в лізинг іншим особам або для функціонування адміністративних і соціальних центрів;
будуть використовуватись, як очікується, на протязі більше одного звітного періоду.
Економічний зміст основних засобів (або, вірніше, основного капіталу) становиться у тому, що вони являють собою засоби труда, які використовуються у кількох господарських циклах та які переводять ціну на готовий товар по частинам, за зносом, у вигляді амортизації. Як видно, у стандартному економічному значенні основних засобів нема вказівки про величину їх ціни у вартісному виразі. Важливим є тільки те, що вони використовуються в кількох виробничих процесах та переводять свою ціну на готовий продукт по частинам.

Ефективність діяльності базового підприємства

Істотні зміни в управлінні, обумовлені переходом на новий облік, актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності підприємств. У зв'язку з цим вимагаються нові підходи та уточнення змісту поняття ефективність. Критичне вивчення різних точок зору про істотність “ефективності” дозволило зробити висновок, що на підприємстві ГОК «Камелот» одним з головних шляхів підвищення ефективності буде введення в управління методику аналізу наявності, руху, якісного стану та ефективності використання основних засобів, а також порядок обробки економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.
Важливою умовою забезпечення високоефективної господарської діяльності досліджуваного підприємства в умовах ринкової економіки є створення необхідного інформаційного забезпечення, один з основних компонентів якого – науково обґрунтована система показників оцінки основних засобів. На основі глибокого вивчення вітчизняних і закордонних літературних джерел та передової практики господарювання у курсовій роботі розроблена система показників оцінки основних засобів ГОК «Камелот».
В роботі на практичному прикладі наведена методика оцінки основних засобів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісний стан та ефективність використання основних засобів.
Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що підприємство зменшує обсяги своєї діяльності.
Обсяг надання послуг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшився на 1,58 %, а порівняно з 2014 р. – на 6,29 %.
Зменшення обсягу наданих послуг, збільшення їх собівартості та інших операційних витрат, як слідство призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності. Темпи зниження якого в 2016 р. порівняно з 2014 р. та 2015р. відповідно склали 29,5 % та 25,6 %. Позитивним є збільшення результатів від фінансових операцій в звітному році, які склали 12,2 тис. грн., що на 3,1 тис. грн. більше ніж у 2014 р. та на 6,4 тис. грн. більше ніж в 2015р.
Все це призвело до зменшення чистого прибутку підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз основних засобів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необоротних матеріальних ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необоротних матеріальних ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необоротних матеріальних ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури основних засобів

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію основних показників діяльності базового підприємства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.
Під час проведення оцінки основних засобів були отримані наступні результати:
В загальному обсязі активів підприємства основні засоби у звітному періоді складають 88,5 % і мають тенденцію до незначного зменшення. Значну частку в структурі необоротних активів займають основні засоби.
На кінець 2016р. порівняно з 2014 роком сума основних засобів значно збільшилась – з 668,5 тис. грн. до 3 791,1 тисяч гривень – при дотриманні структури на початковому рівні, тенденцію до зростання вартості основних засобів на кінець року при зменшенні обсягу наданих послуг та прибутку доцільно вважати негативною.

Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.
Оцінка показників якості застосування основних засобів показала, що середня сума основних засобів зростає (з 652,50 тис. грн. у 2014 р. до 3 785,10 тис. грн у 2016 р.), фондовіддача зменшилась (з 12,35 тис. грн. у 2014 р. до 2,09 тис. грн. у 2016р.), фондомісткість збільшилась (з 0,08 тис. грн. у 2014 р. до 0,48 тис. грн. у 2016р.), що при зменшенні обсягу доходів та прибутку є негативним результатом, рентабельність основних засобів також зменшилась з 57,2 тис. грн. у 2014 р. до 5,02 тис. грн. у 2016р.


Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з обліку готівкових і безготівкових монетарних активів щоб полегшити написання Вашої роботи Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Облік необоротних активів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу основних засобів:

- Аналіз основних засобів підприємств
- Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Економічний аналіз основних засобів підприємства
- Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз основних засобів бюджетних установ
- Аналіз основних засобів та їх ефективного використання
- Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства
- Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства
- Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку