Аналіз основних засобів

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність аналізу операцій з основними засобами

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність зростання якості використання основних засобів окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу господарюючих суб'єктів.

Основні засоби є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних основних засобів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є покращення оцінки надходження, вибуття та якості використання основних засобів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу та критичного аналізу практики на підприємствах.

Завдання дослідження

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

визначення теоретичних аспектів основних засобів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу основних засобів;

розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання основних засобів;

викласти методи аналізу основних засобів в умовах використання ПЕОМ;

зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу основних засобів та ефективності їх використання.


Презентація для захисту курсової роботиІнформаційна база дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.


Список готових курсових робіт з оцінки необоротних матеріальних ресурсів

Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі вивчено економічну сутність основних засобів підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто аналіз структури і динаміки необоротних матеріальних ресурсів підприємства, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення основних засобів підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, представлено організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних необоротних активів бюджетної установи, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів

В курсовій роботі наведено сутнісне значення основних засобів підприємства, висунуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, надано організацію і здійснення оцінки наявності якості і ефективності використання матеріальних необоротних активів, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу основних засобів підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз матеріальних необоротних активів підприємства в інформаційній системі технічним розвитком підприємства, оглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємстві

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення основних засобів підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, досліджено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі надано науковий зміст основних засобів підприємства, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз матеріальних необоротних активів підприємства, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Шляхи підвищення використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність основних засобів підприємства, розкрито правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних необоротних активів підприємства, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

В курсовій роботі висунуто науковий зміст основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, оглянуто теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності якісного стану матеріальних необоротних активів в промислових підприємствах, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, представлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність основних засобів підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто методику загального аналізу матеріальних необоротних активів виробничих підприємств, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення основних засобів підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних необоротних активів торговельних підприємств, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі розроблено теорію аналізу основних засобів підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності амортизації і зносу матеріальних необоротних активів підприємств, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто методику загального аналізу матеріальних необоротних активів та їх ефективного використання, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів бюджетних установ

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу основних засобів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, простежено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз матеріальних необоротних активів бюджетних установ, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі простежено сутнісне значення основних засобів підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано аналіз структури і динаміки матеріальних необоротних активів підприємства, обстежено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення основних засобів підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, визначено аналіз структури і динаміки матеріальних необоротних активів підприємства ефективності їх використання, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оцінено методику загального аналізу матеріальних необоротних активів підприємств, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення основних засобів підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, надано організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних необоротних активів підприємства, розглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічна характеристика грошових коштів

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту ресурсів підприємств актуальним є оцінка якості використання їх майна, а зокрема основних засобів, оскільки вони є матеріально-технічною базою господарювання товариства.
Від наявності, стану та використання основних засобів залежить обсяг надання послуг і як слідство чистий прибуток підприємства.
У 1 розділі розкривається економічна сутність основних засобів, наведена класифікація, оцінка основних засобів. Розглянуто місце аналізу у системі управління підприємством.
За П(С)БО 7 основні засоби товариства – це матеріальні активи, які:
утримуються підприємством з метою застосування їх у діяльності підприємства або надання в лізинг іншим особам або для функціонування адміністративних і соціальних центрів;
будуть використовуватись, як очікується, на протязі більше одного звітного періоду.
Економічний зміст основних засобів (або, вірніше, основного капіталу) становиться у тому, що вони являють собою засоби труда, які використовуються у кількох господарських циклах та які переводять ціну на готовий товар по частинам, за зносом, у вигляді амортизації. Як видно, у стандартному економічному значенні основних засобів нема вказівки про величину їх ціни у вартісному виразі. Важливим є тільки те, що вони використовуються в кількох виробничих процесах та переводять свою ціну на готовий продукт по частинам.

Ефективність діяльності базового підприємства

Істотні зміни в управлінні, обумовлені переходом на новий облік, актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності підприємств. У зв'язку з цим вимагаються нові підходи та уточнення змісту поняття ефективність. Критичне вивчення різних точок зору про істотність “ефективності” дозволило зробити висновок, що на підприємстві ГОК «Камелот» одним з головних шляхів підвищення ефективності буде введення в управління методику аналізу наявності, руху, якісного стану та ефективності використання основних засобів, а також порядок обробки економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.
Важливою умовою забезпечення високоефективної господарської діяльності досліджуваного підприємства в умовах ринкової економіки є створення необхідного інформаційного забезпечення, один з основних компонентів якого – науково обґрунтована система показників оцінки основних засобів. На основі глибокого вивчення вітчизняних і закордонних літературних джерел та передової практики господарювання у курсовій роботі розроблена система показників оцінки основних засобів ГОК «Камелот».
В роботі на практичному прикладі наведена методика оцінки основних засобів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісний стан та ефективність використання основних засобів.
Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що підприємство зменшує обсяги своєї діяльності.
Обсяг надання послуг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшився на 1,58 %, а порівняно з 2014 р. – на 6,29 %.
Зменшення обсягу наданих послуг, збільшення їх собівартості та інших операційних витрат, як слідство призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності. Темпи зниження якого в 2016 р. порівняно з 2014 р. та 2015р. відповідно склали 29,5 % та 25,6 %. Позитивним є збільшення результатів від фінансових операцій в звітному році, які склали 12,2 тис. грн., що на 3,1 тис. грн. більше ніж у 2014 р. та на 6,4 тис. грн. більше ніж в 2015р.
Все це призвело до зменшення чистого прибутку підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз основних засобів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необоротних матеріальних ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необоротних матеріальних ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необоротних матеріальних ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури основних засобів

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію основних показників діяльності базового підприємства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.
Під час проведення оцінки основних засобів були отримані наступні результати:
В загальному обсязі активів підприємства основні засоби у звітному періоді складають 88,5 % і мають тенденцію до незначного зменшення. Значну частку в структурі необоротних активів займають основні засоби.
На кінець 2016р. порівняно з 2014 роком сума основних засобів значно збільшилась – з 668,5 тис. грн. до 3 791,1 тисяч гривень – при дотриманні структури на початковому рівні, тенденцію до зростання вартості основних засобів на кінець року при зменшенні обсягу наданих послуг та прибутку доцільно вважати негативною.

Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.
Оцінка показників якості застосування основних засобів показала, що середня сума основних засобів зростає (з 652,50 тис. грн. у 2014 р. до 3 785,10 тис. грн у 2016 р.), фондовіддача зменшилась (з 12,35 тис. грн. у 2014 р. до 2,09 тис. грн. у 2016р.), фондомісткість збільшилась (з 0,08 тис. грн. у 2014 р. до 0,48 тис. грн. у 2016р.), що при зменшенні обсягу доходів та прибутку є негативним результатом, рентабельність основних засобів також зменшилась з 57,2 тис. грн. у 2014 р. до 5,02 тис. грн. у 2016р.


Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з обліку готівкових і безготівкових монетарних активів щоб полегшити написання Вашої роботи В нашій базі є готові курсові роботи на тему Облік необоротних активів підприємства, які можна купити
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку