Аналіз основних засобів

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з основними засобами

Актуальність аналізу операцій з основними засобами

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність зростання якості використання основних засобів окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу господарюючих суб'єктів.

Основні засоби є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних основних засобів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є покращення оцінки надходження, вибуття та якості використання основних засобів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу та критичного аналізу практики на підприємствах.

Завдання дослідження

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

визначення теоретичних аспектів основних засобів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу основних засобів;

розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання основних засобів;

викласти методи аналізу основних засобів в умовах використання ПЕОМ;

зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу основних засобів та ефективності їх використання.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз основних засобівІнформаційна база дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності основних засобів підприємства

Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі опрацьовано науковий зміст основних засобів підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз необоротних матеріальних ресурсів підприємства, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи

В курсовій роботі визначено сутнісне значення основних засобів підприємства, з'ясовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, вивчено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, зумовлено аналіз структури і динаміки основних засобів бюджетної установи, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів

В курсовій роботі представлено економічну сутність основних засобів підприємства, розглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, роз'яснено аналіз структури і динаміки якості і ефективності використання основних засобів, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі надано науковий зміст основних засобів підприємства, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, обстежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі технічним розвитком підприємства, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємстві

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність основних засобів підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання основних фондів на підприємстві, розкрито напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі надано теорію аналізу основних засобів підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Шляхи підвищення використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу основних засобів підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, наведено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства, охарактеризовано напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст основних засобів підприємства, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності якісного стану основних засобів в промислових підприємствах, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

В курсовій роботі простежено науковий зміст основних засобів підприємства, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів виробничих підприємств, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства

В курсовій роботі представлено науковий зміст основних засобів підприємства, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено аналіз структури і динаміки основних засобів торговельних підприємств, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу основних засобів підприємства, наведено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, з'ясовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, роз'яснено організацію і здійснення оцінки наявності амортизації і зносу основних засобів підприємств, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В курсовій роботі оцінено науковий зміст основних засобів підприємства, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, з'ясовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, наведено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів та їх ефективного використання, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів бюджетних установ

В курсовій роботі наведено науковий зміст основних засобів підприємства, проаналізовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів бюджетних установ, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі наведено економічну сутність основних засобів підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання, розроблено напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі представлено теорію аналізу основних засобів підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, окреслено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, проаналізовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємств, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі простежено економічну сутність основних засобів підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, визначено методику загального аналізу основних засобів підприємства, висунуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розкрито інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічна характеристика грошових коштів

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту ресурсів підприємств актуальним є оцінка якості використання їх майна, а зокрема основних засобів, оскільки вони є матеріально-технічною базою господарювання товариства.
Від наявності, стану та використання основних засобів залежить обсяг надання послуг і як слідство чистий прибуток підприємства.
У 1 розділі розкривається економічна сутність основних засобів, наведена класифікація, оцінка основних засобів. Розглянуто місце аналізу у системі управління підприємством.
За П(С)БО 7 основні засоби товариства – це матеріальні активи, які:
утримуються підприємством з метою застосування їх у діяльності підприємства або надання в лізинг іншим особам або для функціонування адміністративних і соціальних центрів;
будуть використовуватись, як очікується, на протязі більше одного звітного періоду.
Економічний зміст основних засобів (або, вірніше, основного капіталу) становиться у тому, що вони являють собою засоби труда, які використовуються у кількох господарських циклах та які переводять ціну на готовий товар по частинам, за зносом, у вигляді амортизації. Як видно, у стандартному економічному значенні основних засобів нема вказівки про величину їх ціни у вартісному виразі. Важливим є тільки те, що вони використовуються в кількох виробничих процесах та переводять свою ціну на готовий продукт по частинам.

Ефективність діяльності базового підприємства

Істотні зміни в управлінні, обумовлені переходом на новий облік, актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності підприємств. У зв'язку з цим вимагаються нові підходи та уточнення змісту поняття ефективність. Критичне вивчення різних точок зору про істотність “ефективності” дозволило зробити висновок, що на підприємстві ГОК «Камелот» одним з головних шляхів підвищення ефективності буде введення в управління методику аналізу наявності, руху, якісного стану та ефективності використання основних засобів, а також порядок обробки економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.
Важливою умовою забезпечення високоефективної господарської діяльності досліджуваного підприємства в умовах ринкової економіки є створення необхідного інформаційного забезпечення, один з основних компонентів якого – науково обґрунтована система показників оцінки основних засобів. На основі глибокого вивчення вітчизняних і закордонних літературних джерел та передової практики господарювання у курсовій роботі розроблена система показників оцінки основних засобів ГОК «Камелот».
В роботі на практичному прикладі наведена методика оцінки основних засобів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісний стан та ефективність використання основних засобів.
Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що підприємство зменшує обсяги своєї діяльності.
Обсяг надання послуг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшився на 1,58 %, а порівняно з 2014 р. – на 6,29 %.
Зменшення обсягу наданих послуг, збільшення їх собівартості та інших операційних витрат, як слідство призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності. Темпи зниження якого в 2016 р. порівняно з 2014 р. та 2015р. відповідно склали 29,5 % та 25,6 %. Позитивним є збільшення результатів від фінансових операцій в звітному році, які склали 12,2 тис. грн., що на 3,1 тис. грн. більше ніж у 2014 р. та на 6,4 тис. грн. більше ніж в 2015р.
Все це призвело до зменшення чистого прибутку підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз основних засобів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необоротних матеріальних ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необоротних матеріальних ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необоротних матеріальних ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури основних засобів

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію основних показників діяльності базового підприємства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.
Під час проведення оцінки основних засобів були отримані наступні результати:
В загальному обсязі активів підприємства основні засоби у звітному періоді складають 88,5 % і мають тенденцію до незначного зменшення. Значну частку в структурі необоротних активів займають основні засоби.
На кінець 2016р. порівняно з 2014 роком сума основних засобів значно збільшилась – з 668,5 тис. грн. до 3 791,1 тисяч гривень – при дотриманні структури на початковому рівні, тенденцію до зростання вартості основних засобів на кінець року при зменшенні обсягу наданих послуг та прибутку доцільно вважати негативною.

Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.
Оцінка показників якості застосування основних засобів показала, що середня сума основних засобів зростає (з 652,50 тис. грн. у 2014 р. до 3 785,10 тис. грн у 2016 р.), фондовіддача зменшилась (з 12,35 тис. грн. у 2014 р. до 2,09 тис. грн. у 2016р.), фондомісткість збільшилась (з 0,08 тис. грн. у 2014 р. до 0,48 тис. грн. у 2016р.), що при зменшенні обсягу доходів та прибутку є негативним результатом, рентабельність основних засобів також зменшилась з 57,2 тис. грн. у 2014 р. до 5,02 тис. грн. у 2016р.


В нашій базі є готові курсові роботи з обліку готівкових і безготівкових монетарних активів, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Облік необоротних активів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу основних засобів:

- Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Економічний аналіз основних засобів підприємства
- Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз основних засобів бюджетних установ
- Аналіз основних засобів та їх ефективного використання
- Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства
- Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства
- Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства
- Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку