Аналіз основних засобів

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з основними засобами

Актуальність аналізу операцій з основними засобами

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність зростання якості використання основних засобів окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу господарюючих суб'єктів.

Основні засоби є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних основних засобів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є покращення оцінки надходження, вибуття та якості використання основних засобів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу та критичного аналізу практики на підприємствах.

Завдання дослідження

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

визначення теоретичних аспектів основних засобів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу основних засобів;

розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання основних засобів;

викласти методи аналізу основних засобів в умовах використання ПЕОМ;

зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу основних засобів та ефективності їх використання.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз основних засобівІнформаційна база дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності основних засобів підприємства

Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі обстежено економічну сутність основних засобів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, визначено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, опрацьовано аналіз структури і динаміки необоротних матеріальних ресурсів підприємства, розглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи

В курсовій роботі простежено теорію аналізу основних засобів підприємства, обстежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто методику загального аналізу основних засобів бюджетної установи, охарактеризовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

В курсовій роботі наведено економічну сутність основних засобів підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, охарактеризовано методику загального аналізу основних засобів виробничих підприємств, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства

В курсовій роботі надано сутнісне значення основних засобів підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, наведено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, представлено організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів торговельних підприємств, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу основних засобів підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто методику загального аналізу амортизації і зносу основних засобів підприємств, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу основних засобів підприємства, опрацьовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, надано вертикальний і горизонтальний аналіз якості і ефективності використання основних засобів, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення основних засобів підприємства, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, обстежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів та їх ефективного використання, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів бюджетних установ

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст основних засобів підприємства, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів бюджетних установ, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу основних засобів підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, представлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, простежено аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства, охарактеризовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

В курсовій роботі розроблено теорію аналізу основних засобів підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання, визначено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення основних засобів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, з'ясовано методику загального аналізу основних засобів підприємств, охарактеризовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення основних засобів підприємства, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, визначено методику загального аналізу основних засобів підприємства, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі визначено теорію аналізу основних засобів підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства в інформаційній системі технічним розвитком підприємства, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємстві

В курсовій роботі досліджено науковий зміст основних засобів підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, окреслено вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві, вивчено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність основних засобів підприємства, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, наведено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Шляхи підвищення використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст основних засобів підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів підприємства, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

В курсовій роботі висунуто економічну сутність основних засобів підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності якісного стану основних засобів в промислових підприємствах, оцінено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічна характеристика грошових коштів

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту ресурсів підприємств актуальним є оцінка якості використання їх майна, а зокрема основних засобів, оскільки вони є матеріально-технічною базою господарювання товариства.
Від наявності, стану та використання основних засобів залежить обсяг надання послуг і як слідство чистий прибуток підприємства.
У 1 розділі розкривається економічна сутність основних засобів, наведена класифікація, оцінка основних засобів. Розглянуто місце аналізу у системі управління підприємством.
За П(С)БО 7 основні засоби товариства – це матеріальні активи, які:
утримуються підприємством з метою застосування їх у діяльності підприємства або надання в лізинг іншим особам або для функціонування адміністративних і соціальних центрів;
будуть використовуватись, як очікується, на протязі більше одного звітного періоду.
Економічний зміст основних засобів (або, вірніше, основного капіталу) становиться у тому, що вони являють собою засоби труда, які використовуються у кількох господарських циклах та які переводять ціну на готовий товар по частинам, за зносом, у вигляді амортизації. Як видно, у стандартному економічному значенні основних засобів нема вказівки про величину їх ціни у вартісному виразі. Важливим є тільки те, що вони використовуються в кількох виробничих процесах та переводять свою ціну на готовий продукт по частинам.

Ефективність діяльності базового підприємства

Істотні зміни в управлінні, обумовлені переходом на новий облік, актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності підприємств. У зв'язку з цим вимагаються нові підходи та уточнення змісту поняття ефективність. Критичне вивчення різних точок зору про істотність “ефективності” дозволило зробити висновок, що на підприємстві ГОК «Камелот» одним з головних шляхів підвищення ефективності буде введення в управління методику аналізу наявності, руху, якісного стану та ефективності використання основних засобів, а також порядок обробки економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.
Важливою умовою забезпечення високоефективної господарської діяльності досліджуваного підприємства в умовах ринкової економіки є створення необхідного інформаційного забезпечення, один з основних компонентів якого – науково обґрунтована система показників оцінки основних засобів. На основі глибокого вивчення вітчизняних і закордонних літературних джерел та передової практики господарювання у курсовій роботі розроблена система показників оцінки основних засобів ГОК «Камелот».
В роботі на практичному прикладі наведена методика оцінки основних засобів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісний стан та ефективність використання основних засобів.
Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що підприємство зменшує обсяги своєї діяльності.
Обсяг надання послуг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшився на 1,58 %, а порівняно з 2014 р. – на 6,29 %.
Зменшення обсягу наданих послуг, збільшення їх собівартості та інших операційних витрат, як слідство призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності. Темпи зниження якого в 2016 р. порівняно з 2014 р. та 2015р. відповідно склали 29,5 % та 25,6 %. Позитивним є збільшення результатів від фінансових операцій в звітному році, які склали 12,2 тис. грн., що на 3,1 тис. грн. більше ніж у 2014 р. та на 6,4 тис. грн. більше ніж в 2015р.
Все це призвело до зменшення чистого прибутку підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз основних засобів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз основних засобів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Облік дебіторської заборгованості

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необоротних матеріальних ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необоротних матеріальних ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необоротних матеріальних ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури основних засобів

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію основних показників діяльності базового підприємства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.
Під час проведення оцінки основних засобів були отримані наступні результати:
В загальному обсязі активів підприємства основні засоби у звітному періоді складають 88,5 % і мають тенденцію до незначного зменшення. Значну частку в структурі необоротних активів займають основні засоби.
На кінець 2016р. порівняно з 2014 роком сума основних засобів значно збільшилась – з 668,5 тис. грн. до 3 791,1 тисяч гривень – при дотриманні структури на початковому рівні, тенденцію до зростання вартості основних засобів на кінець року при зменшенні обсягу наданих послуг та прибутку доцільно вважати негативною.

Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.
Оцінка показників якості застосування основних засобів показала, що середня сума основних засобів зростає (з 652,50 тис. грн. у 2014 р. до 3 785,10 тис. грн у 2016 р.), фондовіддача зменшилась (з 12,35 тис. грн. у 2014 р. до 2,09 тис. грн. у 2016р.), фондомісткість збільшилась (з 0,08 тис. грн. у 2014 р. до 0,48 тис. грн. у 2016р.), що при зменшенні обсягу доходів та прибутку є негативним результатом, рентабельність основних засобів також зменшилась з 57,2 тис. грн. у 2014 р. до 5,02 тис. грн. у 2016р.


Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку готівкових і безготівкових монетарних активів, які Ви можете замовити В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Облік необоротних активів підприємства для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу основних засобів:

- Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій
- Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи
- Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства
- Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства
- Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства
- Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів
- Аналіз основних засобів та їх ефективного використання
- Аналіз основних засобів бюджетних установ
- Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку