Аналіз основних засобів

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з основними засобами

Актуальність аналізу операцій з основними засобами

Зростання виробничого потенціалу країни в цілому викликає необхідність зростання якості використання основних засобів окремого підприємства, незалежно від форми власності, для досягнення високих кінцевих результатів.

В умовах ринкової економіки зростає потреба в достовірній обліковій та звітній інформації про діяльність підприємств, установ і організацій, яка дозволяє їх керівництву підвищити ефективність своєї роботи. На сьогоднішній день цю інформацію можливо отримати лише в процесі здійснення аналізу господарюючих суб'єктів.

Основні засоби є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних основних засобів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників – при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи – при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів – при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання основних засобів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Мета дослідження

Метою курсової роботи є покращення оцінки надходження, вибуття та якості використання основних засобів, які базуються на результатах вивчення теоретичних і методологічних засад аналізу та критичного аналізу практики на підприємствах.

Завдання дослідження

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

визначення теоретичних аспектів основних засобів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу основних засобів;

розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання основних засобів;

викласти методи аналізу основних засобів в умовах використання ПЕОМ;

зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу основних засобів та ефективності їх використання.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз основних засобівІнформаційна база дослідження

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності основних засобів підприємства

Аналіз основних засобів підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій

В курсовій роботі окреслено науковий зміст основних засобів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, визначено аналіз структури і динаміки необоротних матеріальних ресурсів підприємства, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання основних засобів бюджетної установи

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, висунуто аналіз структури і динаміки основних засобів бюджетної установи, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Оцінка і аналіз якості і ефективності використання основних засобів

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення основних засобів підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, визначено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто аналіз структури і динаміки якості і ефективності використання основних засобів, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства в інформаційній системі управління технічним розвитком підприємства

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення основних засобів підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, вивчено методику загального аналізу основних засобів підприємства в інформаційній системі технічним розвитком підприємства, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Оцінка ефективності використання основних фондів на підприємстві

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення основних засобів підприємства, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, опрацьовано аналіз структури і динаміки ефективності використання основних фондів на підприємстві, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висунуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу основних засобів підприємства, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, представлено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства, опрацьовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Шляхи підвищення використання основних засобів підприємства

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст основних засобів підприємства, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, зумовлено аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз якісного стану основних засобів та ефективності їх використання в промислових підприємствах

В курсовій роботі досліджено науковий зміст основних засобів підприємства, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, охарактеризовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто методику загального аналізу якісного стану основних засобів в промислових підприємствах, сформульовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

В курсовій роботі розроблено економічну сутність основних засобів підприємства, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, обстежено методику загального аналізу основних засобів виробничих підприємств, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення основних засобів підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності основних засобів торговельних підприємств, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства

В курсовій роботі вивчено економічну сутність основних засобів підприємства, надано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, з'ясовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, сформульовано методику загального аналізу амортизації і зносу основних засобів підприємств, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів та їх ефективного використання

В курсовій роботі розроблено науковий зміст основних засобів підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, охарактеризовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, представлено методику загального аналізу основних засобів та їх ефективного використання, оглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів бюджетних установ

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст основних засобів підприємства, досліджено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів бюджетних установ, сформульовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу основних засобів підприємства, з'ясовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, роз'яснено аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу основних засобів підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, досліджено аналіз структури і динаміки основних засобів підприємства ефективності їх використання, опрацьовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз основних засобів підприємства

В курсовій роботі представлено науковий зміст основних засобів підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємств, охарактеризовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі обстежено науковий зміст основних засобів підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено теоретичну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз основних засобів підприємства, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз основних засобів підприємств

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність основних засобів підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки необоротних матеріальних ресурсів, оглянуто методику загального аналізу , опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічна характеристика грошових коштів

В умовах кризових явищ в економіці та дефіциту ресурсів підприємств актуальним є оцінка якості використання їх майна, а зокрема основних засобів, оскільки вони є матеріально-технічною базою господарювання товариства.
Від наявності, стану та використання основних засобів залежить обсяг надання послуг і як слідство чистий прибуток підприємства.
У 1 розділі розкривається економічна сутність основних засобів, наведена класифікація, оцінка основних засобів. Розглянуто місце аналізу у системі управління підприємством.
За П(С)БО 7 основні засоби товариства – це матеріальні активи, які:
утримуються підприємством з метою застосування їх у діяльності підприємства або надання в лізинг іншим особам або для функціонування адміністративних і соціальних центрів;
будуть використовуватись, як очікується, на протязі більше одного звітного періоду.
Економічний зміст основних засобів (або, вірніше, основного капіталу) становиться у тому, що вони являють собою засоби труда, які використовуються у кількох господарських циклах та які переводять ціну на готовий товар по частинам, за зносом, у вигляді амортизації. Як видно, у стандартному економічному значенні основних засобів нема вказівки про величину їх ціни у вартісному виразі. Важливим є тільки те, що вони використовуються в кількох виробничих процесах та переводять свою ціну на готовий продукт по частинам.

Ефективність діяльності базового підприємства

Істотні зміни в управлінні, обумовлені переходом на новий облік, актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності підприємств. У зв'язку з цим вимагаються нові підходи та уточнення змісту поняття ефективність. Критичне вивчення різних точок зору про істотність “ефективності” дозволило зробити висновок, що на підприємстві ГОК «Камелот» одним з головних шляхів підвищення ефективності буде введення в управління методику аналізу наявності, руху, якісного стану та ефективності використання основних засобів, а також порядок обробки економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.
Важливою умовою забезпечення високоефективної господарської діяльності досліджуваного підприємства в умовах ринкової економіки є створення необхідного інформаційного забезпечення, один з основних компонентів якого – науково обґрунтована система показників оцінки основних засобів. На основі глибокого вивчення вітчизняних і закордонних літературних джерел та передової практики господарювання у курсовій роботі розроблена система показників оцінки основних засобів ГОК «Камелот».
В роботі на практичному прикладі наведена методика оцінки основних засобів, яка дозволяє визначити наявність, рух, якісний стан та ефективність використання основних засобів.
Цю методику можна успішно використовувати на практиці економічної роботи підприємств, так як вона дозволяє врахувати дію різних факторів, які постійно міняються.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за три роки показав, що підприємство зменшує обсяги своєї діяльності.
Обсяг надання послуг в 2016 р. порівняно з 2015 р. зменшився на 1,58 %, а порівняно з 2014 р. – на 6,29 %.
Зменшення обсягу наданих послуг, збільшення їх собівартості та інших операційних витрат, як слідство призвело до зменшення прибутку від операційної діяльності. Темпи зниження якого в 2016 р. порівняно з 2014 р. та 2015р. відповідно склали 29,5 % та 25,6 %. Позитивним є збільшення результатів від фінансових операцій в звітному році, які склали 12,2 тис. грн., що на 3,1 тис. грн. більше ніж у 2014 р. та на 6,4 тис. грн. більше ніж в 2015р.
Все це призвело до зменшення чистого прибутку підприємства.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз основних засобів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи оцінки необоротних матеріальних ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення оцінки необоротних матеріальних ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика оцінки необоротних матеріальних ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналіз динаміки і структури основних засобів

Необхідно зауважити також, що загальна рентабельність активів має тенденцію на зниження. Отже тенденцію основних показників діяльності базового підприємства за досліджуваний період не можна оцінити позитивно.
Під час проведення оцінки основних засобів були отримані наступні результати:
В загальному обсязі активів підприємства основні засоби у звітному періоді складають 88,5 % і мають тенденцію до незначного зменшення. Значну частку в структурі необоротних активів займають основні засоби.
На кінець 2016р. порівняно з 2014 роком сума основних засобів значно збільшилась – з 668,5 тис. грн. до 3 791,1 тисяч гривень – при дотриманні структури на початковому рівні, тенденцію до зростання вартості основних засобів на кінець року при зменшенні обсягу наданих послуг та прибутку доцільно вважати негативною.

Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві

Аналіз якісного стану показав, що основні засоби в повній мірі здатні працювати, хоча коефіцієнти здатності, зносу, оновлення, вибуття, приросту починають набувати тенденцію до погіршення.
Оцінка показників якості застосування основних засобів показала, що середня сума основних засобів зростає (з 652,50 тис. грн. у 2014 р. до 3 785,10 тис. грн у 2016 р.), фондовіддача зменшилась (з 12,35 тис. грн. у 2014 р. до 2,09 тис. грн. у 2016р.), фондомісткість збільшилась (з 0,08 тис. грн. у 2014 р. до 0,48 тис. грн. у 2016р.), що при зменшенні обсягу доходів та прибутку є негативним результатом, рентабельність основних засобів також зменшилась з 57,2 тис. грн. у 2014 р. до 5,02 тис. грн. у 2016р.


В нашій базі є готові курсові роботи з обліку готівкових і безготівкових монетарних активів, які можна купити В нашій базі є готові курсові роботи на тему Облік необоротних активів підприємства, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу основних засобів:

- Аналіз основних засобів підприємств
- Аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Економічний аналіз основних засобів підприємства
- Економічний аналіз основних засобів підприємства ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз основних засобів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз основних засобів бюджетних установ
- Аналіз основних засобів та їх ефективного використання
- Аналіз амортизації і зносу основних засобів підприємства
- Економічний аналіз основних засобів торговельних підприємства
- Економічний аналіз основних засобів виробничих підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку