Аудит фінансових результатів діяльності

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність аудиту фінансових результатів

Актуальність висвітлення цієї теми обумовлена тим, що вона ніде ще не знаходила свого відображення у повному обсязі. А якщо і привертала до себе увагу теоретиків і практиків аудиту, то була висвітлена з точки зору огляду без поглибленого вивчення та аналізу.

Однією з важливих умов переходу до конкурентного ринку є впровадження єдиної податкової системи, яка передбачатиме рівні умови для функціонуючих на ринку підприємців. Але чи справедливий такий перехід? Відомо, що підприємства перебувають у різних вихідних умовах. Так звані стартові позиції сучасного завода-гіганта з імпортним оснащенням і фабрики, на яких використовують верстати, виготовлені ще на початку століття, явно рівноцінні. До останнього часу подібні аргументи були далеко не рідкісними. Відповідала їм і господарська практика: до підприємств, в першу чергу державних, доводились індивідуальні нормативи розподілу доходів, які ніби очищали результати роботи трудових колективів від незалежних від них факторів.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є вивчення законодавчо-нормативної бази та спеціальної літератури щодо аудиту фінансового результату роботи підприємства – прибутку або збитку, та оподаткування за відповідною ставкою податку незалежно від підсумків діяльності підприємства в цілому а також пошук шляхів удосконалення аудиторської роботи.

Завданням цієї курсової роботи є:

1) вивчення організаційно-економічної структури підприємства, основних показників фінансово-господарської діяльності даного виробничого підприємства;

2) вивчення практики обліку і аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку на досліджуваному об’єднанні;

3) дослідження аудиторського процесу та інформаційного забезпечення операцій з формування фінансового результату господарювання та його оподаткування;

4) складання програми аудиту фінансових результатів підприємства промисловості;

5) аналіз діючих на практиці комп’ютерних технологій та удосконалення застосування ПЕОМ для аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку;

6) дослідження методики аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку на досліджуваному підприємстві;

7) визначення методів та прийомів аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку даного виробничого об’єднання;

8) дослідження нормативно-правової бази для аудиту фінансових результатів та оподаткування прибутку.


Презентація для захисту курсової роботиПредмет і об'єкт курсової роботи

Предметом даної курсової роботи являються господарські процеси підприємства та його структурних підрозділів, які формують фінансові результати діяльності цього підприємства.

Об’єктом дослідження являється організація аудиту щодо чіткого визначення фінансових результатів та відповідність законодавчо-нормативній базі у частині податків на прибуток товариства.


Список готових курсових робіт з перевірки прибутків і збитків

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем

Запропоноване дослідження охоплює наступні частини: передмова, концептуальні рубрики й аналітичні розділи та висновки і пропозиції, список використаних джерел та додато Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків фірм. Докладніше ...

Аудит доходів підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Представлене дослідження структурується на: вступ та теоретичні основи, а також прикладні частини й висновки і пропозиції, регістр застосованих джерел й доповненн Визначено організацію і методику аудиторської перевірки операційного доходу фірм. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів в умовах комп’ютерних інформаційних систем

Пропонований проект охоплює наступні частини: передмова й концептуальні основи й аналітичні пункти й висновки і пропозиції, регістр застосованої літератури й додато Розглянуто організацію і методику аудиторської перевірки прибутку і збитку фірм. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Даний проект охоплює наступні частини: передмова і концептуальні частини, методичні рубрики й висновки і пропозиції, перелік використаних джерел, а також додато Оцінено організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків фірм. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства в умовах застосування інформаційних технологій

Надане дослідження розподіляється на: преамбула, теоретичні основи і контрольні частини, висновок, перелік застосованої літератури, а також додаткові матеріал Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки основної діяльності фірми та їх результатів. Докладніше ...

Аудит формування фінансових результатів діяльності підприємства

Представлений проект містить введення та концептуальні частини і прикладні рубрики і висновки і пропозиції, список уживаної літератури, а також додато Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки прибутку і збитку фірми. Докладніше ...

Аудит доходів підприємства в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Запропонований твір охоплює наступні частини: передмова та концептуальні пункти і практичні бази, висновок, перелік вживаних джерел й додатк Наведено організацію і методику аудиторської перевірки доходів фірми. Докладніше ...

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності підприємства

Приведене дослідження розподіляється на: вступ, а також концептуальні основи, аудиторські частини й висновок, перелік використаної літератури і додато Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків фірм. Докладніше ...

Аудит доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства

Запропонований твір розподіляється на: преамбула та концептуальні бази і прикладні частини, а також висновки і пропозиції, регістр застосованої літератури та доповненн Охарактеризовано організацію і методику аудиторської перевірки доходів, витрат та прибутків і збитків господарської діяльності фірм. Докладніше ...

Аудит фінансових результатів операційної діяльності підприємства

Надане дослідження складається із підрозділів: преамбула, концептуальні рубрики й аналітичні бази й висновок, перелік використаних джерел, доповненн Наведено організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків операційної діяльності фірми. Докладніше ...

Аудит фінансового результату діяльності підприємства

Представлене дослідження містить введення й теоретичні бази та контрольні бази, а також висновки і пропозиції, перелік застосованої літератури, додато Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків фірми. Докладніше ...

Контроль фінансових результатів підприємств торгівлі

Запропонований твір розподіляється на: вступ, а також концептуальні розділи та прикладні бази, висновки і пропозиції, регістр застосованих джерел й додато Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків підприємств торгівлі. Докладніше ...

Контроль фінансових результатів торговельного підприємства

Запропоноване дослідження розподіляється на: передмова, а також концептуальні бази й прикладні розділи і висновки і пропозиції, реєстр використаної літератури, додато Надано організацію і методику аудиторської перевірки прибутків і збитків торговельного підприємства. Докладніше ...

Економічна сутність поняття "фінансові результати"

Фінансовий результат господарської діяльності, а саме його позитивне значення, тобто прибуток має дуже важливе значення в показниках діяльності підприємства, а отже й потребує великої уваги в обліку, аналізі та аудиті.

Проаналізувавши основні нормативні акти, які є основою для здійснення діяльності підприємства, можна сказати, що законодавство України щодо змісту та повноти відображення інформації про фінансові результати не досконало розглянуті в правовій базі України: між різними нормативними актами існують неврегульовані суперечності, що ускладнюють працю працівників бухгалтерії і спричиняють помилки. Тому для написання даної роботи необхідне використання спеціальної літератури, яка детальніше розкриває господарські операції.

Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях учених, проблема практичного впровадження та удосконалення обліку і аудиту формування фінансових результатів розкрита недостатньо. Так, відсутні роботи, в яких комплексно розглядаються питання обліку і аудиту у поєднанні із обгрунтованим плануванням і просуванням товарів на нові ринки збуту, а недостатність робіт із комплексної автоматизації зменшує доробок у практичному застосуванні на підприємствах. У зв’язку з цим виникає необхідність подальшого їх вивчення відповідно до нових соціально-економічних відносин, що відбуваються в Україні.

Аналіз основних показинків базового підприємства

ТОВ "Серпень" являється промисловим підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

З наведених вище даних видно, що за останні 3 роки ресурсний потенціал підприємства значно зменшився. Так, основні засоби в 2014 році порівняно з 2012 роком зменшились на 672,6 тис. грн. (47,0%), середня сума активів в 2014 році склала 3271,9 тис. грн, що на 3604 тис. грн. (52,4%) менше ніж в 2012 році. Сума власного капіталу також постійно зменшується – в 2013 році порівняно з 2012 роком вона знизилась на 1223 тис. грн. (54,0%), а порівняно з 2013 роком – на 35,9 тис. грн. (3,3%). В той же час нематеріальні активи постійно збільшуються протягом досліджуваного періоду: в 2014 році вони склали 23,6 тис. грн., що на 14,5 тис. грн. (158%) більше за 2012 рік і на 1,4 тис. грн. (6,3%) більше за 2013 рік.

Процес аудиту формування фінансових результатів ТОВ "Серпень" здійснюється за схемою: первинний документ - зведений документ - регістр бухгалтерського обліку – журнал Головна книга - фінансова звітність та ґрунтується на визначенні об’єктів, джерел інформації, методичних прийомів аудиту, узагальнення і реалізації його результатів.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит фінансових результатів діяльності натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки прибутків і збитків Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки прибутків і збитків Другий розділ курсової роботи Методика перевірки прибутків і збитків Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аудиту фінансових результатів

Завданнями аудиту використання прибутку є :

- контроль законності визначення витрат на реалізацію товарів, послуг за кожною калькуляційною статтею та за кожним елементом витрат по основній операційній діяльності;

- порівняння доходів та витрат на їх створення, контроль визначення фінансових результатів господарювання;

- контроль складу і вірності відображення та визнання в обліку та звітності витрат від різних видів господарської діяльності за кожною статтею витрат;

- контроль складання фінансової звітності за формою 2 "Звіт про фінансові результати" і формою 5 "Примітки до фінансової звітності;

- контроль витрат та доходів майбутніх періодів;

- контроль доходів і затрат від надзвичайної діяльності;

- контроль вірності нарахування податку на прибуток і визначення нерозподіленого прибутку або непокритого збитку;

- оцінка динаміки показників формування прибутку, обгрунтованості фактичної величини утворення і розподілу прибутку ;

- оцінка можливих резервів подальшого зростання прибутку на основі оптимізації обсягів продаж і витрат.

Удосконалення аудиторської перевірки

Здійснення аудиту у сучасних умовах з урахуванням вимог національних П(С)БО потребує удосконалення, що відбуватиметься у процесі доробки та удосконалення нормативної бази, але запропонована методика здійснення аудиту фінансових результатів господарської діяльності дає є найбільш універсальною на даному етапі процесу трансформації бухгалтерського обліку в Україні.Також ми маємо якісні курсові роботи з обліку доходів і фінансових результатів для замовлення В нашій базі є готові курсові роботи на тему Облік основних засобів підприємства, які можна купити
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку