Облік товарних запасів підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий облік операцій з товарними запасами

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі – продажу товарних запасів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі, оптової та громадського харчування.
Існування товарних запасів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарних запасів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарних запасів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
- економічні - у вигляді втрати товарообороту;
- соціальні – у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Значний вклад в удосконалення обліку надходження товарних запасів торгових підприємств зробили вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова та інші. Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій сфері, багато питань залишаються дискусійними та вимагають подальших досліджень.
Для організації цієї мети необхідно вирішити завдання:
- розкрити сутність, визнання та оцінка товарних запасів;
- провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури;
- надати коротку організаційно-економічну характеристику базового підприємства;
- опрацювати методику документального оформлення операцій з товарними запасами;
- розглянути методику синтетичного та аналітичного обліку товарних запасів;
- охарактеризувати податковий облік операцій з товарними запасами;
- удосконалити обліку товарних запасів.
Об'єктом дослідження є підприємства, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо надходження товарних запасів з використанням практичних матеріалів.
Предметом дослідження визначено методичні аспекти фінансового обліку товарних запасів торгових підприємств.

Презентація для захисту курсової роботи Облік товарних запасів підприємства


Список готових курсових робіт з бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства

Облік товарних запасів

В курсовій роботі визначено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, надано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, роз'яснено первинний облікобліку ресурсу товарів, простежено управлінський облік товарних запасів, розкрито вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, вивчено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі

В курсовій роботі наведено теоретичні засади товарних запасів підприємства, висунуто нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, опрацьовано документи з облікуобліку ресурсу товарів, з'ясовано аналітичний і синтетичний облік роздрібного надходження товарів торговельного підприємства, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, надано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі вивчено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, з'ясовано законодавчі акти з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, сформульовано документуванняобліку ресурсу товарів, оглянуто аналітичний і синтетичний облік товарних операцій з надходження і вибуття запасів в роздрібній торгівлі, досліджено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, висунуто узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівлі

В курсовій роботі зумовлено теоретичні засади товарних запасів підприємства, вивчено законодавчі акти з аналізу, роз'яснено економічну оцінку підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, висунуто документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, розкрито бухгалтерський облік товарних запасів підприємств оптової торгівлі, представлено використання новітньої техніки в процесі обліку, простежено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Облік товарів на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі окреслено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, надано нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, досліджено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, вивчено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, обстежено фінансовий облік товарів торговельного підприємства, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, визначено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі зумовлено доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, оглянуто нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, визначено економічну оцінку підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, оцінено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, представлено фінансовий облік надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі, простежено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, наведено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу

В курсовій роботі обстежено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, висунуто нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, розглянуто економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, оцінено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, простежено аналітичний і синтетичний облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, опрацьовано узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Облік товарних запасів підприємств торгівлі

В курсовій роботі обстежено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, розкрито економічну оцінку підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, опрацьовано документи з облікуобліку ресурсу товарів, представлено управлінський облік товарних запасів підприємств торгівлі, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі обліку, роз'яснено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік реалізації товарів торговельних підприємств

В курсовій роботі оцінено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, зумовлено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, розглянуто економічну оцінку підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, досліджено первинний облікобліку ресурсу товарів, наведено фінансовий облік реалізації товарів торговельних підприємств, розроблено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, розкрито генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Облік товарних операцій торговельних підприємств

В курсовій роботі простежено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, зумовлено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, розкрито аналіз діяльності підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, наведено документи з облікуобліку ресурсу товарів, з'ясовано аналітичний і синтетичний облік товарних операцій торговельних підприємств, оцінено використання новітньої техніки в процесі обліку, вивчено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Фінансовий облік товарних операцій на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі обстежено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, окреслено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, оцінено аналіз діяльності підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, охарактеризовано документуванняобліку ресурсу товарів, оглянуто фінансовий облік товарних операцій на підприємствах торгівлі, розкрито використання новітньої техніки в процесі обліку, представлено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі обстежено теоретичні засади товарних запасів підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, вивчено економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, визначено документуванняобліку ресурсу товарів, опрацьовано управлінський облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, розкрито використання новітньої техніки в процесі обліку, окреслено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі проаналізовано теоретичний зміст товарних запасів підприємства, оцінено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, висунуто економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, розроблено документуванняобліку ресурсу товарів, розглянуто фінансовий облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, сформульовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, розкрито генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі охарактеризовано теоретичні засади товарних запасів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, зумовлено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, вивчено аналітичний і синтетичний облік товарів на підприємствах оптової торгівлі, обстежено використання новітньої техніки в процесі обліку, досліджено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних операцій підприємств торгівлі

В курсовій роботі надано доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, зумовлено документуванняобліку ресурсу товарів, з'ясовано бухгалтерський облік товарних операцій підприємств торгівлі, представлено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, розроблено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних запасів в підприємствах торгівлі

В курсовій роботі вивчено теоретичні засади товарних запасів підприємства, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено аналіз діяльності підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, охарактеризовано документи з облікуобліку ресурсу товарів, висунуто фінансовий облік товарних запасів в підприємствах торгівлі, представлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, з'ясовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

В курсовій роботі наведено доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, обстежено законодавчі акти з аналізу, вивчено аналіз діяльності підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, розглянуто документи з облікуобліку ресурсу товарів, зумовлено аналітичний і синтетичний облік товарних ресурсів і ефективності їх використання, досліджено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, оглянуто складання фінансової звітності. Докладніше ...

Фінансовий облік реалізації товарів

В курсовій роботі досліджено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, визначено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, окреслено документи з облікуобліку ресурсу товарів, розроблено фінансовий облік реалізації товарів, сформульовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, обстежено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Фінансовий облік товарних запасів підприємства

В курсовій роботі опрацьовано теоретичний зміст товарних запасів підприємства, висунуто нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, з'ясовано документуванняобліку ресурсу товарів, визначено аналітичний і синтетичний облік товарних запасів підприємства, окреслено використання новітньої техніки в процесі обліку, сформульовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі

В курсовій роботі обстежено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, проаналізовано законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, вивчено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, оцінено первинний облікобліку ресурсу товарів, сформульовано бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі, зумовлено використання новітньої техніки в процесі обліку, простежено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками

В курсовій роботі проаналізовано теоретичні засади товарних запасів підприємства, висвітлено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, з'ясовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, вивчено документи з облікуобліку ресурсу товарів, оглянуто аналітичний і синтетичний облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками, надано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, досліджено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

В курсовій роботі надано теоретичний зміст товарних запасів підприємства, окреслено законодавчі акти з аналізу, визначено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, представлено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, роз'яснено аналітичний і синтетичний облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку, досліджено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, зумовлено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів

В курсовій роботі вивчено теоретичні засади товарних запасів підприємства, опрацьовано законодавчі акти з аналізу, висунуто економічну оцінку підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, зумовлено первинний облікобліку ресурсу товарів, оцінено аналітичний і синтетичний облік затрат виробництва та реалізації товарів, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі обліку, висвітлено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік товарних запасів підприємства торгівлі

В курсовій роботі простежено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, проаналізовано законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, з'ясовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, розроблено документи з облікуобліку ресурсу товарів, роз'яснено управлінський облік , наведено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, сформульовано складання фінансової звітності. Докладніше ...

Економічна сутність товарних запасів

Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної системи обліку товарів, оскільки за даних обставин вона виявилась мало здатною для ефективного і гнучкого управління фінансовими ресурсами, продовжує зберігати характер “історичного обліку і контролю”.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції:

Інформаційна система управління складається з наступних взаємопов'язаних функцій: планування, обліку і контролю та прийняття управлінських рішень.

Протягом останніх років Верховною Радою та урядом розроблено величезну кількість законодавчих та нормативно-правових документів з приводу державного регулювання відносин у сфері товарного обігу. Проте переважна більшість прийнятих документів мають другорядний характер, є підзаконними актами і тому вимагають прийняття основного документа, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу.

Товари є одним з найважливіших показників господарської діяльності підприємства. Крім того, це один з факторів, який значно впливає на доходи підприємства як основного показника національної економіки в цілому. Товарні запаси - це маса товарів, які знаходяться у виробничих, заготівельних і торгівельних організаціях і підприємствах в термін з моменту надходження до зазначених підприємств до моменту їх продажу кінцевим споживачам.

Політика формування запасів в значній мірі обумовлює ефективність діяльності підприємства і складається з: асортиментної і цінової політики закупок, політики вибору постачальників та умов комерційних контрактів, системи розміщення запасів, визначення оптимального рівня обсягів закупівлі партій товарів, поточних та страхових запасів, політики фінансування інвестицій в запаси. Формування запасів передбачає оптимізацію по кожному з вищезазначених напрямків з урахуванням коливань кон'юнктури оптового і роздрібного ринків, ринку кредитних ресурсів, системи оподаткування рівня інфляції та допустимого ризику.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Облік товарних запасів підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи обліку ресурсу товарів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення обліку ресурсу товарів Другий розділ курсової роботи Методика обліку ресурсу товарів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Організація бухгалтерського обліку операцій з товарними запасами

Бухгалтерський облік – це система суцільного, неперервного спостереження та контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Облік ведеться з метою контролю за господарською діяльністю підприємства та активного впливу на її результати. За допомогою обліку відображають і контролюють стан і рух коштів, а також господарські процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ.

Організацію бухгалтерського обліку на підприємстві здійнює головний бухгалтер. На підприємстві керуються наказом “Про облікому політику підприємства”, згідно якого забезпечене дотримання єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, організовано контроль за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій із запасами (раз на рік проводиться аудиторська перевірка), забезпечена перевірка стану ведення бухгалтерського обліку у філіях. Забезпечене повне поєднання регістрів, що застосовуються в обліку запасів, як хронологічного так і систематичного характеру, порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку товарів, визначені форми зв'язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів.

Первинний облік товарних запасів

Документальне оформлення надходження товарів і розрахунків з постачальниками є важливою складовою обліку на підприємстві, удосконалення якої сприяє підвищенню продуктивності та оперативності процесу управління підприємством. Раціоналізація порядку заповнення та руху документів дозволяє прискорити документообіг та забезпечує якість та своєчасність отримання необхідної інформації.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на підприємства, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Аналітичний облік на підприємства автоматизовано. Інформація з первинних документів вноситься у відомості складського обліку безпосередньо на місцях зберігання (якщо такі обладнані комп'ютерними терміналами) або в бухгалтерії і потім групується та систематизується в регістрах аналітичного та синтетичного обліку центральної бази даних.

Надходження товарів на підприємства відбувається шляхом їх придбання за плату, обміну, виконання посередницьких договорів, внеску до статутного капіталу, безоплатного отримання.

Фінансовий облік операцій з товарними запасами

Синтетичний і аналітичний облік пов'язані між собою та мають певні особливості. Для обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками застосовують активно-пасивний балансовий рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і 28 «Товари». Аналітичний облік надходження товарів і розрахунків з постачальниками па підприємстві торгівлі ведеться по кожному постачальнику у розрізі кожного документа (рахунку) до сплати. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками ведеться у журналі по обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками.

На підприємства товари в роздрібну торгівлю надходять на підставі договорів купівлі-продажу (замовлень) від оптових торгових підприємств і роздрібних.Також ми маємо якісні курсові роботи з перевірки ефективності економічного потенціалу для замовлення Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аналіз активів підприємства, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з обліку товарних запасів:

- Облік товарних запасів підприємства торгівлі
- Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів
- Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку
- Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками
- Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі
- Фінансовий облік товарних запасів підприємства
- Фінансовий облік реалізації товарів
- Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання
- Бухгалтерський облік товарних запасів в підприємствах торгівлі
- Бухгалтерський облік товарних операцій підприємств торгівлі

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку