Облік товарних запасів підприємства

Вступ з курсової роботи на тему

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної країни, більш розвиненою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами. Товаром можуть бути продукти як фізичної так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може обмінюватись на інший товар (гроші) власником. Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності. Це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб та громадян, спрямована на здійснення операцій купівлі – продажу товарних запасів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Чинне законодавство України поділяє торговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі, оптової та громадського харчування.
Існування товарних запасів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарних запасів. Зі збільшенням об'єму реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарних запасів, недостатній розмір яких веде до негативних наслідків:
- економічні - у вигляді втрати товарообороту;
- соціальні – у формі незадовільного попиту на товари.
Надлишки запасів призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
Значний вклад в удосконалення обліку надходження товарних запасів торгових підприємств зробили вчені Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко, О.Д. Василик, О.М. Загородна, В.М. Івахненко, М.Я. Коробов, Л.А. Лахтіонова та інші. Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій сфері, багато питань залишаються дискусійними та вимагають подальших досліджень.
Для організації цієї мети необхідно вирішити завдання:
- розкрити сутність, визнання та оцінка товарних запасів;
- провести економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури;
- надати коротку організаційно-економічну характеристику базового підприємства;
- опрацювати методику документального оформлення операцій з товарними запасами;
- розглянути методику синтетичного та аналітичного обліку товарних запасів;
- охарактеризувати податковий облік операцій з товарними запасами;
- удосконалити обліку товарних запасів.
Об'єктом дослідження є підприємства, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо надходження товарних запасів з використанням практичних матеріалів.
Предметом дослідження визначено методичні аспекти фінансового обліку товарних запасів торгових підприємств.

Презентація для захисту курсової роботи
Список готових курсових робіт з обліку ресурсу товарів

Облік товарних запасів

В курсовій роботі проаналізовано теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, оцінено аналіз діяльності підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, розглянуто документи з облікуобліку ресурсу товарів, обстежено фінансовий облік товарів, вивчено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, зумовлено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Облік надходження товарів на підприємство роздрібної торгівлі

В курсовій роботі з'ясовано доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, досліджено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, висвітлено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, зумовлено документи з облікуобліку ресурсу товарів, роз'яснено фінансовий облік роздрібного надходження товарів торговельного підприємства, наведено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, окреслено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі оцінено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, наведено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, вивчено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, сформульовано управлінський облік товарних операцій з надходження і вибуття запасів в роздрібній торгівлі, розроблено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, опрацьовано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку товарних запасів на підприємстві оптової торгівлі

В курсовій роботі простежено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, надано нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, сформульовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, вивчено документи з облікуобліку ресурсу товарів, охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік товарів підприємств оптової торгівлі, наведено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, розкрито формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Облік товарів на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі представлено теоретичні засади товарних запасів підприємства, наведено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, зумовлено документуванняобліку ресурсу товарів, досліджено управлінський облік товарів торговельного підприємства, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, висвітлено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі з'ясовано теоретичний зміст товарних запасів підприємства, розглянуто законодавчі акти з аналізу, наведено організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, проаналізовано документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, висунуто фінансовий облік надходження товарів на підприємствах оптової торгівлі, визначено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, вивчено складання фінансової звітності. Докладніше ...

Облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу

В курсовій роботі окреслено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, з'ясовано первинний облікобліку ресурсу товарів, зумовлено фінансовий облік реалізації та іншого вибуття товарів і продукції на підприємствах ресторанного бізнесу, висунуто застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, розкрито узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Облік товарних запасів підприємств торгівлі

В курсовій роботі надано теоретичний зміст товарних запасів підприємства, розроблено законодавчі акти з аналізу, опрацьовано організаційно-економічну характеристику підприємства, відповідність діючої організації обліку в компанії сучасним вимогам розвитку економіки, оцінено документуванняобліку ресурсу товарів, обстежено бухгалтерський облік товарів підприємств торгівлі, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, досліджено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік реалізації товарів торговельних підприємств

В курсовій роботі опрацьовано теоретичні засади товарних запасів підприємства, простежено законодавчі акти з аналізу, розкрито організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, з'ясовано первинний облікобліку ресурсу товарів, висунуто фінансовий облік реалізації товарів торговельних підприємств, оглянуто використання новітньої техніки в процесі обліку, охарактеризовано складання фінансової звітності. Докладніше ...

Облік товарних операцій торговельних підприємств

В курсовій роботі вивчено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, обстежено законодавчі акти з аналізу, охарактеризовано економічну оцінку підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, з'ясовано документуванняобліку ресурсу товарів, сформульовано фінансовий облік товарних операцій торговельних підприємств, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, окреслено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Фінансовий облік товарних операцій на підприємствах торгівлі

В курсовій роботі вивчено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, опрацьовано економічну оцінку підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, розроблено документи з облікуобліку ресурсу товарів, окреслено аналітичний і синтетичний облік товарних операцій на підприємствах торгівлі, простежено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, надано узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі обстежено теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, наведено організаційно-економічну характеристику підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, висвітлено документуванняобліку ресурсу товарів, з'ясовано фінансовий облік реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, висунуто вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, простежено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі надано теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, висвітлено законодавчі акти з аналізу, визначено організаційно-економічну характеристику підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, розроблено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, обстежено аналітичний і синтетичний облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, розкрито вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, вивчено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі розглянуто теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, надано нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено аналіз діяльності підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, проаналізовано документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, висунуто фінансовий облік товарів на підприємствах оптової торгівлі, розкрито використання новітньої техніки в процесі обліку, представлено генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних операцій підприємств торгівлі

В курсовій роботі висунуто теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, оцінено законодавчі акти з аналізу, розкрито економічну оцінку підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, наведено первинний облікобліку ресурсу товарів, розроблено фінансовий облік товарних операцій підприємств торгівлі, охарактеризовано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, роз'яснено формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних запасів в підприємствах торгівлі

В курсовій роботі обстежено теоретичні засади товарних запасів підприємства, досліджено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, висвітлено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, висунуто первинний облікобліку ресурсу товарів, опрацьовано управлінський облік товарів в підприємствах торгівлі, з'ясовано комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку, розглянуто генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних ресурсів і ефективності їх використання

В курсовій роботі розкрито доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, досліджено нормативне забезпечення і спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено економіко-фінансове розуміння діяльності компанії, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, розглянуто документуванняобліку ресурсу товарів, обстежено фінансовий облік товарних ресурсів і ефективності їх використання, окреслено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, оглянуто узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Фінансовий облік реалізації товарів

В курсовій роботі наведено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, розкрито законодавчі акти з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, розглянуто документи з облікуобліку ресурсу товарів, висвітлено фінансовий облік реалізації товарів, зумовлено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, обстежено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Фінансовий облік товарних запасів підприємства

В курсовій роботі простежено теоретичні засади товарних запасів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, досліджено організаційно-економічну характеристику підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, окреслено первинний облікобліку ресурсу товарів, сформульовано управлінський облік товарів підприємства, оцінено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, розглянуто генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі

В курсовій роботі розкрито теоретичний зміст товарних запасів підприємства, простежено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто економічну оцінку підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, зумовлено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, надано управлінський облік товарних операцій в структурі менеджменту підприємства роздрібної торгівлі, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, окреслено узагальнення показників у звітах підприємства. Докладніше ...

Бухгалтерський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками

В курсовій роботі висвітлено доктрину бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства, оцінено законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, проаналізовано аналіз діяльності підприємства, можливість подальшого удосконалення методології обліку на підприємстві, досліджено документальне забезпеченняобліку ресурсу товарів, вивчено управлінський облік надходження товарів та розрахунків з постачальниками, визначено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському обліку, охарактеризовано генерування даних обліку в звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку

В курсовій роботі висунуто теоретико-методичні основи товарних запасів підприємства, опрацьовано законодавчі акти з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику підприємства, поєднання теоретичних аспектів з діючою практикою постановки обліку на конкретному підприємстві, наведено первинний облікобліку ресурсу товарів, охарактеризовано бухгалтерський облік руху товарів на торгових підприємствах в умовах ринку, вивчено застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, надано формування бухгалтерської звітності. Докладніше ...

Бухгалтерський облік затрат виробництва та реалізації товарів

В курсовій роботі обстежено теоретичний зміст товарних запасів підприємства, з'ясовано законодавство і наукові посібники і статті з аналізу, оглянуто організаційно-економічну характеристику підприємства, різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, представлено документуванняобліку ресурсу товарів, визначено аналітичний і синтетичний облік затрат виробництва та реалізації товарів, надано застосування інформаційних технологій при здійсненні обліку, сформульовано складання фінансової звітності. Докладніше ...

Економічна сутність товарних запасів

Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної системи обліку товарів, оскільки за даних обставин вона виявилась мало здатною для ефективного і гнучкого управління фінансовими ресурсами, продовжує зберігати характер “історичного обліку і контролю”.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції:

Інформаційна система управління складається з наступних взаємопов'язаних функцій: планування, обліку і контролю та прийняття управлінських рішень.

Протягом останніх років Верховною Радою та урядом розроблено величезну кількість законодавчих та нормативно-правових документів з приводу державного регулювання відносин у сфері товарного обігу. Проте переважна більшість прийнятих документів мають другорядний характер, є підзаконними актами і тому вимагають прийняття основного документа, який би регулював правовідносини у сфері товарного обігу.

Товари є одним з найважливіших показників господарської діяльності підприємства. Крім того, це один з факторів, який значно впливає на доходи підприємства як основного показника національної економіки в цілому. Товарні запаси - це маса товарів, які знаходяться у виробничих, заготівельних і торгівельних організаціях і підприємствах в термін з моменту надходження до зазначених підприємств до моменту їх продажу кінцевим споживачам.

Політика формування запасів в значній мірі обумовлює ефективність діяльності підприємства і складається з: асортиментної і цінової політики закупок, політики вибору постачальників та умов комерційних контрактів, системи розміщення запасів, визначення оптимального рівня обсягів закупівлі партій товарів, поточних та страхових запасів, політики фінансування інвестицій в запаси. Формування запасів передбачає оптимізацію по кожному з вищезазначених напрямків з урахуванням коливань кон'юнктури оптового і роздрібного ринків, ринку кредитних ресурсів, системи оподаткування рівня інфляції та допустимого ризику.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Облік товарних запасів підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи обліку ресурсу товарів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення обліку ресурсу товарів Другий розділ курсової роботи Методика обліку ресурсу товарів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Організація бухгалтерського обліку операцій з товарними запасами

Бухгалтерський облік – це система суцільного, неперервного спостереження та контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Облік ведеться з метою контролю за господарською діяльністю підприємства та активного впливу на її результати. За допомогою обліку відображають і контролюють стан і рух коштів, а також господарські процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ.

Організацію бухгалтерського обліку на підприємстві здійнює головний бухгалтер. На підприємстві керуються наказом “Про облікому політику підприємства”, згідно якого забезпечене дотримання єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, організовано контроль за правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій із запасами (раз на рік проводиться аудиторська перевірка), забезпечена перевірка стану ведення бухгалтерського обліку у філіях. Забезпечене повне поєднання регістрів, що застосовуються в обліку запасів, як хронологічного так і систематичного характеру, порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку товарів, визначені форми зв'язку між обліковими регістрами, спосіб і техніка облікових записів.

Первинний облік товарних запасів

Документальне оформлення надходження товарів і розрахунків з постачальниками є важливою складовою обліку на підприємстві, удосконалення якої сприяє підвищенню продуктивності та оперативності процесу управління підприємством. Раціоналізація порядку заповнення та руху документів дозволяє прискорити документообіг та забезпечує якість та своєчасність отримання необхідної інформації.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах на підприємства, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Аналітичний облік на підприємства автоматизовано. Інформація з первинних документів вноситься у відомості складського обліку безпосередньо на місцях зберігання (якщо такі обладнані комп'ютерними терміналами) або в бухгалтерії і потім групується та систематизується в регістрах аналітичного та синтетичного обліку центральної бази даних.

Надходження товарів на підприємства відбувається шляхом їх придбання за плату, обміну, виконання посередницьких договорів, внеску до статутного капіталу, безоплатного отримання.

Фінансовий облік операцій з товарними запасами

Синтетичний і аналітичний облік пов'язані між собою та мають певні особливості. Для обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками застосовують активно-пасивний балансовий рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” і 28 «Товари». Аналітичний облік надходження товарів і розрахунків з постачальниками па підприємстві торгівлі ведеться по кожному постачальнику у розрізі кожного документа (рахунку) до сплати. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками ведеться у журналі по обліку надходження товарів і розрахунків з постачальниками.

На підприємства товари в роздрібну торгівлю надходять на підставі договорів купівлі-продажу (замовлень) від оптових торгових підприємств і роздрібних.Наша база містить курсові роботи з перевірки ефективності економічного потенціалу щоб Ваш захист пройшов без проблем Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аналіз активів підприємства для замовлення
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку