Аналіз активів підприємства

Вступ курсової роботи з оцінки активів підприємства

Актуальність курсової роботи

Активи є необхідною умовою функціонування підприємства, і тому аналіз наявності, ефективності їх використання мають важливе значення. Наявність у підприємства достатньої кількості необхідних активів, при умові їх максимально ефективного використання, свідчить про організацію діяльності підприємства на високому рівні та його ефективне функціонування. Така інформація може зацікавити різних користувачів: менеджерів, при розробці альтернативних варіантів фінансової стратегії підприємства; постачальників - при прийнятті рішень про умови розрахунків; кредитні установи - при визначенні кредитування діяльності підприємств; потенціальних інвесторів - при виборі об'єкта інвестування. Тому у сучасних економічних умовах збільшується значення аналізу наявності, руху і ефективного використання активів підприємств. Актуальність викладених вище аспектів обумовили вибір даної теми.

Завдання курсової роботи

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

- визначення теоретичних аспектів активів з огляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управління підприємством;

- здійснити економіко-правовий аналіз нормативної бази та критичний огляд спеціальної літератури;

- надати організаційно-економічну характеристику базового підприємства;

- розкрити організаційно-інформаційну модель аналізу активів;

- розробити методику аналізу стану, руху та ефективності використання активів;

- викласти методи аналізу активів в умовах використання ПЕОМ;

- зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення аналізу активів та ефективності їх використання.

Інформаційна база курсової роботи

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, наукові праці з даної проблеми вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу та порівняння; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації.


Список готових курсових робіт з аналізу ресурсів

Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсів

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення активів підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ресурсів, вивчено аналіз структури і динаміки активів підприємства, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз матеріальних ресурсів підприємства

В курсовій роботі розкрито науковий зміст активів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, розглянуто методику загального аналізу ефективності використання матеріальних активів підприємств, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз матеріальних активів

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення активів підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності використання наявних ресурсів підприємства, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз монетарних активів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст активів підприємства, представлено нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності монетарних активів підприємства, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установи

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу активів підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ресурсів, оглянуто методику загального аналізу руху та використання матеріальних ресурсів бюджетної установи, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз ефективності використання активів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення активів підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ресурсів, визначено організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання активів підприємства, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз матеріальних активів підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст активів підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ресурсів, опрацьовано аналіз структури і динаміки матеріальних активів підприємства, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз активів підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу активів підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, з'ясовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, сформульовано теоретичну модель аналізуаналізу ресурсів, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз активів підприємства, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Оцінка ресурсного потенціалу підприємства та аналіз ефективності його використання

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення активів підприємства, простежено нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз ресурсного потенціалу підприємства, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу активів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності використання ресурсів підприємства, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз в інформаційній системі управління активами підприємства

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення активів підприємства, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, висвітлено методику загального аналізу активів підприємства, зумовлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі наведено теорію аналізу активів підприємства, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито теоретичну модель аналізуаналізу ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності активів підприємства, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз складу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу активів підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності складу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Склад активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст активів підприємства, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ресурсів, сформульовано методику загального аналізу активів підприємства та шляхи удосконалення їх структури, обстежено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз активів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення активів підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано теоретичну модель аналізуаналізу ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності активів підприємств, надано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз монетарних активів підприємства

В курсовій роботі висунуто науковий зміст активів підприємства, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оцінено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ресурсів, простежено методику загального аналізу монетарних активів підприємств, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз немонетарних активів підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст активів підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ресурсів, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз немонетарних активів підприємств, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз монетарних активів бюджетних установ

В курсовій роботі наведено сутнісне значення активів підприємства, надано нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз монетарних активів бюджетних установ, висвітлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз активів підприємства та ефективність їх використання

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст активів підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ресурсів, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз активів підприємств та ефективність їх використання, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз немонетарних активів бюджетних установ

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність активів підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз немонетарних активів бюджетних установ, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз активів підприємства натисніть на кнопку:

Наша база містить курсові роботи з аналізу видатків і затрат щоб Ваш захист пройшов без проблем Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аналіз грошових коштів підприємства, які Ви можете замовити