Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з працею та її продуктивністю

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємствіЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності праці та її продуктивності на підприємстві

Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності трудового потенціалу, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи

В курсовій роботі висвітлено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, визначено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності заробітної плати бюджетного закладу, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, охарактеризовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено аналіз структури і динаміки ефективності використання трудового потенціалу підприємств, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі висунуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності продуктивності праці робітників підприємств, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі надано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, представлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто методику загального аналізу видатків на оплату праці бюджетних установ, охарактеризовано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, простежено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, представлено методику загального аналізу продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, окреслено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі вивчено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, роз'яснено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності трудовими ресурсами сільського господарства, оцінено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі досліджено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висунуто аналіз структури і динаміки трудових ресурсів підприємства, сформульовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто методику загального аналізу використання робочого часу і продуктивності праці, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, визначено нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто аналіз структури і динаміки видатків на оплату праці в бюджетних установах, розроблено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності трудових та матеріальних ресурсів підприємств, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці бюджетних установ, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, окреслено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних закладах

В курсовій роботі оцінено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розкрито організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях, зумовлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, проаналізовано законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто методику загального аналізу трудових ресурсів підприємств, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі представлено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, проаналізовано методику загального аналізу руху та використання трудових ресурсів підприємства, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом

В курсовій роботі надано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом, оцінено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз оплати праці на підприємствах

В курсовій роботі надано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності оплати праці на підприємствах, вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі розкрито науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів і фонду оплати праці, надано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

В курсовій роботі визначено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ, окреслено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз використання праці та її оплати

В курсовій роботі охарактеризовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, вивчено нормативно-правову базу з аналізу, оцінено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено організацію і здійснення оцінки наявності використання праці та її оплати, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі простежено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах

В курсовій роботі розглянуто економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано методику загального аналізу праці та її оплати в бюджетних установах, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, представлено аналіз структури і динаміки використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти

В курсовій роботі розкрито науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, досліджено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено аналіз структури і динаміки праці та її оплати в закладах освіти, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз витрат на оплату праці

В курсовій роботі простежено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розкрито аналіз структури і динаміки , надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки грошових потоків для купівлі Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів підприємства для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу праці та її продуктивності на підприємстві:

- Аналіз витрат на оплату праці
- Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Економічний аналіз використання праці та її оплати
- Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ
- Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Аналіз оплати праці на підприємствах

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку