Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з працею та її продуктивністю

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємствіЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності праці та її продуктивності на підприємстві

Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності трудового потенціалу, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи

В курсовій роботі досліджено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено організацію і здійснення оцінки наявності заробітної плати бюджетного закладу, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі розроблено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємств, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, обстежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз продуктивності праці робітників підприємств, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі оглянуто економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, вивчено нормативно-правову базу з аналізу, проаналізовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ, окреслено напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, опрацьовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, опрацьовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, сформульовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено аналіз структури і динаміки трудовими ресурсами сільського господарства, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі визначено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз трудових ресурсів підприємства, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі досліджено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, вивчено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, наведено аналіз структури і динаміки використання робочого часу і продуктивності праці, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах

В курсовій роботі наведено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено вертикальний і горизонтальний аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах, сформульовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі оцінено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, представлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висунуто вертикальний і горизонтальний аналіз трудових та матеріальних ресурсів підприємств, зумовлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ

В курсовій роботі опрацьовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено аналіз структури і динаміки видатків на оплату праці бюджетних установ, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі досліджено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних закладах

В курсовій роботі визначено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висунуто методику загального аналізу видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі розроблено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, представлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів підприємств, розглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено методику загального аналізу руху та використання трудових ресурсів підприємства, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено аналіз структури і динаміки оплати праці і розрахунків з персоналом, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз оплати праці на підприємствах

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено методику загального аналізу оплати праці на підприємствах, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, сформульовано нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

В курсовій роботі представлено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, наведено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено методику загального аналізу оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ

В курсовій роботі наведено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз використання праці та її оплати

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності використання праці та її оплати, надано напрямки удосконалення методики аналізу, простежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, представлено нормативно-правову базу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, опрацьовано аналіз структури і динаміки використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, надано напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах

В курсовій роботі вивчено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено методику загального аналізу праці та її оплати в бюджетних установах, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, роз'яснено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, представлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оцінено організацію і здійснення оцінки наявності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти

В курсовій роботі обстежено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оцінено аналіз структури і динаміки праці та її оплати в закладах освіти, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз витрат на оплату праці

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено методику загального аналізу , проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, наведено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

В нашій базі є готові курсові роботи з оцінки грошових потоків, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу праці та її продуктивності на підприємстві:

- Аналіз витрат на оплату праці
- Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Економічний аналіз використання праці та її оплати
- Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ
- Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Аналіз оплати праці на підприємствах

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку