Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з працею та її продуктивністю

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємствіЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності праці та її продуктивності на підприємстві

Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, надано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності трудового потенціалу, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висунуто вертикальний і горизонтальний аналіз заробітної плати бюджетного закладу, проаналізовано напрямки удосконалення методики аналізу, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, окреслено нормативно-правову базу з аналізу, представлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності ефективності використання трудового потенціалу підприємств, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано аналіз структури і динаміки продуктивності праці робітників підприємств, висунуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі оцінено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, опрацьовано організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці бюджетних установ, надано напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі оцінено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності руху та використання трудових ресурсів підприємства, вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, досліджено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, обстежено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз трудовими ресурсами сільського господарства, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено аналіз структури і динаміки оплати праці і розрахунків з персоналом, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, роз'яснено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз оплати праці на підприємствах

В курсовій роботі представлено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності оплати праці на підприємствах, розглянуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі простежено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано аналіз структури і динаміки трудових ресурсів і фонду оплати праці, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

В курсовій роботі представлено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, простежено нормативно-правову базу з аналізу, вивчено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано аналіз структури і динаміки оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, охарактеризовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ

В курсовій роботі представлено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, обстежено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз використання праці та її оплати

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено методику загального аналізу використання праці та її оплати, визначено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, окреслено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висвітлено аналіз структури і динаміки праці та її оплати в бюджетних установах, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі наведено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, висвітлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти

В курсовій роботі вивчено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, обстежено законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, представлено аналіз структури і динаміки праці та її оплати в закладах освіти, визначено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі надано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розкрито коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оцінено організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів підприємства, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, досліджено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз використання робочого часу і продуктивності праці, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі охарактеризовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто методику загального аналізу трудових та матеріальних ресурсів підприємств, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ

В курсовій роботі вивчено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці бюджетних установ, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розкрито нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено аналіз структури і динаміки трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, сформульовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних закладах

В курсовій роботі представлено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі досліджено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, простежено нормативно-правову базу з аналізу, розкрито організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто аналіз структури і динаміки трудових ресурсів підприємств, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, охарактеризовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах

В курсовій роботі висунуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

В нашій базі є готові курсові роботи з оцінки грошових потоків, які можна купити Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу праці та її продуктивності на підприємстві:

- Обґрунтування потреби підприємства у трудових ресурсах
- Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи
- Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства
- Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
- Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій
- Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства
- Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства
- Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання
- Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом
- Аналіз оплати праці на підприємствах

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку