Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з працею та її продуктивністю

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємствіЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності праці та її продуктивності на підприємстві

Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності заробітної плати бюджетного закладу, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі представлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, охарактеризовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано методику загального аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємств, розглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі надано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, з'ясовано аналіз структури і динаміки продуктивності праці робітників підприємств, визначено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, досліджено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, розкрито інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено методику загального аналізу видатків на оплату праці бюджетних установ, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі простежено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, проаналізовано методику загального аналізу продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі надано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, сформульовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності трудовими ресурсами сільського господарства, визначено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі визначено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, надано аналіз структури і динаміки трудових ресурсів підприємства, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, простежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, наведено організацію і здійснення оцінки наявності використання робочого часу і продуктивності праці, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах

В курсовій роботі вивчено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці в бюджетних установах, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, представлено організацію і здійснення оцінки наявності трудових та матеріальних ресурсів підприємств, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ

В курсовій роботі обстежено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, наведено законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, окреслено вертикальний і горизонтальний аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі вивчено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено нормативно-правову базу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних закладах

В курсовій роботі оглянуто економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, роз'яснено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено аналіз структури і динаміки трудових ресурсів підприємств, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі оглянуто науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, наведено нормативно-правову базу з аналізу, досліджено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності руху та використання трудових ресурсів підприємства, окреслено напрямки удосконалення методики аналізу, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом

В курсовій роботі надано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, визначено організацію і здійснення оцінки наявності оплати праці і розрахунків з персоналом, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз оплати праці на підприємствах

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, визначено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз оплати праці на підприємствах, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі роз'яснено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено вертикальний і горизонтальний аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці, розкрито напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

В курсовій роботі визначено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз використання праці та її оплати

В курсовій роботі представлено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, охарактеризовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, вивчено організацію і здійснення оцінки наявності використання праці та її оплати, з'ясовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі визначено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, сформульовано основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, простежено організацію і здійснення оцінки наявності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, обстежено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, наведено організацію і здійснення оцінки наявності праці та її оплати в бюджетних установах, зумовлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, висунуто аналіз структури і динаміки використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, надано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти

В курсовій роботі надано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки ефективності використання трудових ресурсів, розкрито методику загального аналізу праці та її оплати в закладах освіти, вивчено напрямки удосконалення методики аналізу, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

Також ми маємо якісні курсові роботи з оцінки грошових потоків для замовлення В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів підприємства, які можна купити
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу праці та її продуктивності на підприємстві:

- Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти
- Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства
- Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах
- Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
- Економічний аналіз використання праці та її оплати
- Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ
- Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи
- Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці
- Аналіз оплати праці на підприємствах
- Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку