Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві

Вступ курсової роботи з оцінки праці та її продуктивності на підприємстві

Актуальність курсової роботи

В умовах переходу України до ринкової економіки і водночас в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості працівників в організації праці і її оплаті відбуваються значні зміни.

Для того, щоб наша держава вийшла з такого кризового становища необхідно перш за все зміцнити та розвинути систему особистих матеріальних стимулів праці, основною формою яких є заробітна плата. Необхідно створити систему оплати праці працівників, основними принципами якої є якість і кількість затраченої праці, а також результати роботи колективу.

На кожному підприємстві, галузі, в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість вироблюваної продукції, про нарахування заробітної плати. Таку інформацію повинен забезпечити бухгалтерський облік та економічний аналіз.

Витрати на оплату праці займають, як правило, найбільшу питому вагу в загальному обсязі витрат обігу підприємства, в тому числі і в ЗОШ №176 м. Києва, на матеріалах якого і буде проводитись дослідження теми курсової роботи.

Раціональне використання трудових ресурсів у всіх галузях народного господарства - одна із найголовніших задач сучасного етапу розвитку економіки. Для того, щоб вирішити її, необхідно прискорити НТП, а саме повніше впроваджувати в практику досягнення науки і техніки, здійснювати комплексну механізацію трудомістких процесів.

Привести в дію існуючі резерви росту продуктивності праці, забезпечити переважний ріст продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати одного працівника, скоротити частку штату управління в загальній чисельності працівників - означає суттєво підвищити ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах.

Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному взаємозв'язку з оплатою праці. Із зростанням продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому засоби на оплату праці необхідно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту її оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення.

В зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має вагоме значення. В процесі його необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок зростання продуктивності праці.


Презентація на тему курсової роботиЗавдання курсової роботи

Для досягнення даної мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання.

1. Розкрити економічну сутність витрат на оплату праці підприємства.

2. Дослідити організаційну структуру базового підприємства та основні показники його діяльності.

3. Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу витрат на оплату праці підприємства.

4. Провести загальний та факторний аналіз витрат на оплату праці базового підприємства.

6. Дослідити порядок проведення аналізу та аудиту витрат на оплату праці в умовах використання ПЕОМ.

Об'єкт курсової роботи

торговельне підприємство

Предмет курсової роботи

Аналіз трудових ресурсів та витрат на оплату праці.


Список готових курсових робіт з аналізу ефективності використання трудових ресурсів

Аналіз витрат на оплату праці бюджетної установи

В курсовій роботі наведено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, простежено аналіз структури і динаміки заробітної плати бюджетного закладу, розроблено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз трудових ресурсів та забезпеченості ними підприємства

В курсовій роботі визначено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, простежено аналіз структури і динаміки ефективності використання трудового потенціалу підприємств, зумовлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, опрацьовано організацію і здійснення оцінки наявності продуктивності праці робітників підприємств, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ на основі застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі оцінено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, з'ясовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці бюджетних установ, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, проаналізовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, розглянуто методику загального аналізу продуктивності праці та трудових ресурсів підприємства, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Трудові ресурси сільського господарства та шляхи підвищення ефективності їх використання

В курсовій роботі вивчено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, представлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності трудовими ресурсами сільського господарства, зумовлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз трудових ресурсів підприємства та ефективності їх використання

В курсовій роботі вивчено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, окреслено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, висвітлено аналіз структури і динаміки трудових ресурсів підприємства, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз використання робочого часу і продуктивності праці, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних установах

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, вивчено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, опрацьовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, окреслено організацію і здійснення оцінки наявності видатків на оплату праці в бюджетних установах, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Ефективність використання трудових та матеріальних ресурсів підприємств

В курсовій роботі визначено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, сформульовано теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, проаналізовано методику загального аналізу трудових та матеріальних ресурсів підприємств, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз видатків на оплату праці бюджетних установ

В курсовій роботі сформульовано сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, надано законодавчі акти і літературу з аналізу, вивчено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, висунуто аналіз структури і динаміки видатків на оплату праці бюджетних установ, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, досліджено аналіз структури і динаміки трудових ресурсів та на оплату праці в закладах освіти, надано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз видатків на оплату праці в бюджетних закладах

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, опрацьовано аналіз структури і динаміки видатків на оплату праці в бюджетних установах і організаціях, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі визначено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз трудових ресурсів підприємств, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємства

В курсовій роботі окреслено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, опрацьовано теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності руху та використання трудових ресурсів підприємства, визначено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, оглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз оплати праці і розрахунків з персоналом, оцінено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз оплати праці на підприємствах

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст праці та її продуктивності на підприємстві, досліджено нормативно-правову базу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, розроблено вертикальний і горизонтальний аналіз оплати праці на підприємствах, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз трудових ресурсів і фонду оплати праці

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, роз'яснено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності трудових ресурсів і фонду оплати праці, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, обстежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, розкрито аналіз структури і динаміки оплати праці та розрахунків з персоналом бюджетної установи, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, обстежено методику загального аналізу праці та розрахунків з персоналом бюджетних установ, представлено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз використання праці та її оплати

В курсовій роботі простежено теорію аналізу праці та її продуктивності на підприємстві, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз використання праці та її оплати, проаналізовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

В курсовій роботі оцінено економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності використання трудових ресурсів та фонду оплати праці, розкрито напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз праці та її оплати в бюджетних установах

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, висвітлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, вивчено аналіз структури і динаміки праці та її оплати в бюджетних установах, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємства

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення праці та її продуктивності на підприємстві, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, зумовлено аналіз структури і динаміки використання трудових ресурсів та фонду оплати праці підприємств, вивчено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз праці та її оплати в закладах освіти

В курсовій роботі надано економічну сутність праці та її продуктивності на підприємстві, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, визначено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, сформульовано теоретичну модель аналізуаналізу ефективності використання трудових ресурсів, проаналізовано методику загального аналізу праці та її оплати в закладах освіти, вивчено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз трудових ресурсів і продуктивності праці на підприємстві натисніть на кнопку:

Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з аналізу грошових потоків щоб полегшити написання Вашої роботи В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аналіз товарних запасів підприємства, які можна купити