Аналіз витрат підприємства

Вступ курсової роботи з оцінки витрат підприємства

Актуальність теми курсової роботи

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, вимагаючи нових підходів до визначення місця та ролі підприємства у розвитку суспільного виробництва. Підприємства в умовах ринкової економіки є головним господарюючим суб'єктом ринку, діяльність якого спрямована на забезпечення високоефективної господарсько-фінансової діяльності, його виживання та конкурентоспроможність.

Тому сучасні умови потребують нових підходів до вирішення проблем щодо управління основними показниками господарської діяльності, які спрямовані на підвищення ефективності та рентабельності господарювання.

Головним економічним показником ефективної роботи підприємства зараз стає прибуток. Отримання прибутку кожним підприємством дозволяє їм своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетом, зміцнювати їх фінансовий стан на ринку і створює додаткові можливості для стимулювання робітників і розвитку матеріально-технічної бази. Одним із головних шляхів збільшення прибутку є зниження собівартості продукції, робіт і послуг підприємства.

В сучасних умовах господарювання одним із найважливіших інструментів управління фінансовими результатами і оцінки ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі виступає облік та фінансово-господарський контроль витрат.

Функціонування торгівлі як самостійної галузі народного господарства та подальший її розвиток викликає певні витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів по доведенню товарів від виробника до споживача. Загальна сума таких витрат показує, у скільки обходиться підприємству надання послуг по реалізації товарів, тобто витрати являють собою собівартість послуг торгівлі.

Аналіз витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, як інструмент фінансово-господарського контролю, повинен сприяти виявленню резервів економії, зниженню собівартості. В торгівлі закладені невичерпані можливості відносного зниження витрат при підвищенні якості торговельного обслуговування населення, скороченні витрат часу покупців на придбання товарів. Однак використовуються ці можливості недостатньо.

Зміна умов економічного життя держави, перехід до нових форм власності, виникнення конкурентної боротьби на ринку за споживача, заохочують підприємства до створення передумов для оптимізації собівартості, переорієнтації діяльності на більш конкурентоспроможні напрями діяльності та товари, ефективного використання ресурсів, оперативного корегування управлінських рішень в залежності від змін ринкової кон'юктури.


Завдання курсової роботи

Ознайомлення з умовами господарювання базового підприємства; розкриття сутності та місця витрат в управлінні підприємством ринкового типу; теоретичне вивчення проблем організації і методології аналізу витрат; критичний аналіз практики аналізу витрат на базовому підприємстві; визначення необхідності застосування ПЕОМ при здійсненні аналітичних робіт; формування висновків та пропозицій з цих питань в умовах ринкової економіки на Україні і реалізації їх на практиці.

Об'єкт курсової роботи

Об’єктом курсової роботи виступає торговельне підприємство – товариство з обмеженою відповідальність «Торгсервіс».

Методи курсової роботи

При дослідженні теми курсової роботи були використані такі методи: безпосереднього вивчення, узагальнення, конкретизації, групування тощо.


Список готових курсових робіт з аналізу видатків і затрат

Аналіз видатків на медикаменти і харчування бюджетної установи

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу витрат підприємства, проаналізовано законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено теоретичну модель аналізуаналізу видатків і затрат, зумовлено аналіз структури і динаміки медичних і харчових витрат бюджетної установи, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз матеріальних витрат підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст витрат підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, роз'яснено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних витрат підприємства, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виробничих витрат в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємства виробничої сфери

В курсовій роботі визначено науковий зміст витрат підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, висунуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, проаналізовано вертикальний і горизонтальний аналіз виробничих витрат і собівартості реалізованої продукції підприємств, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз адміністративних витрат підприємства

В курсовій роботі сформульовано економічну сутність витрат підприємства, опрацьовано нормативно-правову базу з аналізу, визначено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу видатків і затрат, висвітлено аналіз структури і динаміки адміністративних витрат підприємства, надано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Облік і аналіз затрат підприємства

В курсовій роботі вивчено науковий зміст витрат підприємства, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, розробку і обґрунтування методики аналізу, висвітлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, розкрито методику загального аналізу затрат підприємства, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висунуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз і планування витрат підприємства

В курсовій роботі висунуто теорію аналізу витрат підприємства, окреслено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розглянуто організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, представлено вертикальний і горизонтальний аналіз витрат підприємства, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляції

В курсовій роботі проаналізовано сутнісне значення витрат підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, обстежено методику загального аналізу витрат на підприємстві за елементами витрат і статтями калькуляції, опрацьовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, висвітлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз операційних витрат підприємства

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст витрат підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, обстежено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висунуто організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, охарактеризовано вертикальний і горизонтальний аналіз операційних витрат підприємств, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз матеріальних витрат підприємства

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст витрат підприємства, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу видатків і затрат, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз матеріальних витрат підприємств, наведено напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат підприємства

В курсовій роботі наведено теорію аналізу витрат підприємства, охарактеризовано нормативно-правову базу з аналізу, висвітлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розглянуто теоретичну модель аналізуаналізу видатків і затрат, оцінено методику загального аналізу витрат підприємства, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз матеріальних витрат промислових підприємства

В курсовій роботі визначено науковий зміст витрат підприємства, обстежено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено теоретичну модель аналізуаналізу видатків і затрат, розкрито методику загального аналізу матеріальних витрат промислових підприємств, вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висунуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз операційних витрат промислового підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст витрат підприємства, оглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, визначено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, розглянуто аналіз структури і динаміки операційних витрат промислового підприємства, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Управління витратами торговельних підприємств

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність витрат підприємства, окреслено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз витратами торговельного підприємства, зумовлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз адміністративно-управлінських витрат підприємства

В курсовій роботі висвітлено сутнісне значення витрат підприємства, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, опрацьовано вертикальний і горизонтальний аналіз адміністративно-управлінських витрат підприємств, роз'яснено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємства

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу витрат підприємства, розкрито нормативно-правову базу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності витрат підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції виробничого підприємства, представлено напрямки удосконалення методики аналізу, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат торговельного підприємства

В курсовій роботі висунуто сутнісне значення витрат підприємства, надано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, простежено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності витрат торговельного підприємства, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат операційної діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст витрат підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, оглянуто методику загального аналізу витрат операційної діяльності підприємства торгівлі, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, роз'яснено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат підприємства за економічними елементами

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення витрат підприємства, проаналізовано законодавчі акти і літературу з аналізу, розглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, висунуто вертикальний і горизонтальний аналіз витрат підприємства за економічними елементами, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат від операційної діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі окреслено науковий зміст витрат підприємства, розроблено законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, представлено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності витрат від операційної діяльності підприємств торгівлі, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, визначено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат на утримання органів державної фінансової інспекції

В курсовій роботі оглянуто сутнісне значення витрат підприємства, охарактеризовано законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, надано теоретичну модель аналізуаналізу видатків і затрат, простежено аналіз структури і динаміки витрат на утримання органів державної фінансової інспекції, визначено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Контроль витрат і аналіз ефективності фінансової діяльності підприємства торгівлі

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст витрат підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, окреслено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз витрат ефективності фінансової діяльності підприємств торгівлі, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, представлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз витрат на утримання контрольно-ревізійних органів

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу витрат підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, зумовлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, простежено методику загального аналізу витрат на утримання контрольно-ревізійних органів, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз витрат операційної діяльності підприємства

В курсовій роботі сформульовано теорію аналізу витрат підприємства, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, окреслено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оцінено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу видатків і затрат, роз'яснено методику загального аналізу витрат операційної діяльності підприємства, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз витрат на утримання органів виконавчої влади

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення витрат підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу видатків і затрат, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз витрат на утримання органів виконавчої влади, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз витрат підприємства натисніть на кнопку:

Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з аналізу готівкових і безготівкових монетарних активів щоб полегшити написання Вашої роботи Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Аналіз дебіторської заборгованості для замовлення