Аналіз запасів підприємства

Вступ курсової роботи з оцінки запасів підприємства

Актуальність курсової роботи

Ринкова економіка України потребує постійного удосконалення, управління господарських процесів підприємств, удосконалення розрахункових відносин з бюджетом і аналізу за правильністю нарахувань і своєчасністю розрахунків з бюджетом різних рівнів.

Прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння необхідною інформацією про наявність фінансових, матеріальних ресурсів, своєчасно складеного і затвердженого кошторису доходів і видатків підприємств. Значення обліку, аналізу та аналізу як функцій управління визначаються тим, що вони є одним з основних джерел економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, оскільки контроль, аналіз та облік є складовими частинами системи управління підприємства. Зміни, що відбуваються в останні роки в Україні, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Підприємства вимагають особливої уваги та зважених кроків у їх реформуванні. Одним із головних завдань у цьому напрямку є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме: визначення загального механізму їх дії і внутрішньої структури, суб'єктів зазначених відносин та принципів їх побудови, розробка методики визначення вартості послуг підприємств та нормативу фінансування.

Всі ці підприємства незалежно від профілю не виробляють продукції, не отримують прибутку, зайняті наданням нематеріальних послуг, в процесі чого здійснюють видатки, які повністю або частково покриваються за рахунок державного чи місцевих бюджетів.

Все сказане вище дозволяє зрозуміти важливість і необхідність наявності та ефективного використання запасів в підприємствах, а також суворого аналізу за їх використанням. Особливо це актуально в останній час, коли у державному бюджеті відчутний дефіцит коштів. Бюджетне фінансування підприємств здійснюється у вкрай обмежених розмірах, що значно ускладнює їхнє функціонування.

Завданнями курсової роботи

- дослідження економічної сутності запасів підприємств;

- надання організаційно-економічної характеристики Підприємства;

- вивчення організації і планування аналізу формування і використання запасів підприємств;

- проведення економіко-правового аналізу нормативної бази та огляду спеціальної літератури з питань аналізу формування і використання запасів підприємств;

- оцінка системи бухгалтерського обліку формування і використання запасів підприємств;

- вивчення організаційно-інформаційної моделі аналізу формування і використання запасів підприємств

- наведення методики аналізу формування і використання запасів підприємств;

- проведення аналізу формування і використання запасів підприємств;

- визначення особливостей аналізу формування і використання запасів підприємств в умовах використання новітніх інформаційних технологій


Практичне значення курсової роботи

Полягає в тому, що запропонована методика здійснення аналізу формування і використання запасів підприємств може бути використана в Підприємства.

Предмет курсової роботи

Проблеми, пов'язані з обліком, аналізом та контролем формування і використання запасів підприємств.

Об'єкт курсової роботи

торговельно-виробниче підприємство

Методи курсової роботи

Загальнонаукові (аналіз і синтез, індукція дедукція, аналогія, конкретизація) та спеціальні методи (включаючи економіко-математичні, статистичні, органолептичні, документальні, економічний аналіз, систематизоване групування, прийняття рішень і контроль за їх виконанням.


Список готових курсових робіт з аналізу оборотних матеріальних ресурсів

Економічний аналіз запасів бюджетної установи

В курсовій роботі представлено економічну сутність запасів підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, охарактеризовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, обстежено організацію і здійснення оцінки наявності запасів бюджетної установи, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, вивчено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз малоцінних та швидкозношуваних предметів

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення запасів підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, обстежено аналіз структури і динаміки малоцінних та швидкозношуваних предметів, наведено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз матеріальних запасів підприємства

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення запасів підприємства, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розкрито структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано теоретичну модель аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, представлено організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних запасів підприємств, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз матеріальних запасів бюджетних установ

В курсовій роботі оцінено економічну сутність запасів підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності матеріальних запасів бюджетних установ, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг) підприємства

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність запасів підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, з'ясовано вертикальний і горизонтальний аналіз виробництва готової продукції (робіт, послуг), представлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз формування і використання запасів бюджетних установ

В курсовій роботі висунуто науковий зміст запасів підприємства, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, представлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, зумовлено методику загального аналізу формування і використання запасів бюджетних установ, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, обстежено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз формування й використання запасів торгівельного підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу запасів підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, сформульовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз формування й використання запасів торгівельного підприємства, зумовлено напрямки удосконалення методики аналізу, вивчено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз операцій з запасами торговельних підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу запасів підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, з'ясовано методику загального аналізу операцій з запасами торговельних підприємств, простежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі

В курсовій роботі обстежено науковий зміст запасів підприємства, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, досліджено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, оглянуто теоретичну модель аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, розроблено аналіз структури і динаміки операцій з запасами підприємств торгівлі, вивчено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, опрацьовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз виробничих запасів підприємства

В курсовій роботі надано сутнісне значення запасів підприємства, визначено нормативно-правову базу з аналізу, опрацьовано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено теоретичну модель аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз виробничих запасів підприємства, розроблено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз операцій з запасами підприємства торгівлі

В курсовій роботі роз'яснено економічну сутність запасів підприємства, розглянуто нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано теоретичну модель аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, простежено методику загального аналізу операцій з запасами підприємств торгівлі, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз виробничих запасів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст запасів підприємства, оглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, окреслено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу оборотних матеріальних ресурсів, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності виробничих запасів підприємства, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, роз'яснено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз запасів підприємства натисніть на кнопку:

Наша база містить курсові роботи з аналізу джерел фінансування щоб Ваш захист пройшов без проблем В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аналіз кошторису бюджетної установи для купівлі