Аналіз товарних операцій підприємства

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність аналізу операцій з товарними запасами

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб’єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку із цим виникає необхідність істотних змін в організації і методології аналізу як джерела оперативної інформації для прийняття економічно-обгрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази підприємницької діяльності.

Розвиток національної економіки характеризується також наявністю різноманітних галузей господарства, функціонування яких не можливе без здійснення операцій, які так чи інакше пов’язані з товарами. Держава, з свого боку, не може не аналізувати товарні операції. Ще донедавна в економіці України спостерігався такий спад виробництва, при якому навіть продукти харчування ввозилися із-за кордону. Це потребує розробки конкретних рекомендацій по організації і методиці аналізу товарних операцій підприємства.

Особливу гостроту набуває дослідження зазначених вище проблем у підприємствах роздрібної торгівлі, тому що саме ця галузь є одним з місць первісного нагромадження капіталу, що розподіляється в подальшому по інших секторах національної економіки.

Специфіка діяльності підприємств роздрібної торгівлі висуває особливі вимоги до організації і методології аналізу за правильністю руху товарів, їх оприбуткування і списання, а також збереженістю на складах дрібнороздрібних підприємств. Велике значення при цьому мають питання аналізу за додержанням формування націнки на товари, методів списання товарів, проведення обов’язкових інвентаризацій і, як наслідок, проведення переоцінок (уцінок, дооцінок), а також реалізацією, надходженням і здаванням торгової виручки. Зміна форм власності (роздержавлення) підприємств роздрібної торгівлі сприяє розвитку невеликих торговельних підприємств, що потребує активізації поточного оперативного аналізу.


Презентація для захисту курсової роботиМета дослідження

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб з урахуванням реалій сьогоднішнього українського законодавства та національної практики з аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі вдосконалити систему аналізу за відображенням операцій з товарами у фінансовій звітності, обґрунтувати напрями і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи економічного аналізу в Україні.

Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідження механізму аналітичної діяльності і його складових елементів, що відбивають стан економічних, організаторських, інформаційних та інших характеристик;

- розробка методики і організації аналізу товарних операцій, що базується на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ фінансового аналізу, порівняльного аналізу практики бухгалтерського обліку до і після впровадження С(П)БО;

- визначення теоретичних передумов і методологічних принципів аналізу товарних операцій з погляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управляння підприємством;

- формулювання концептуальних основ аналізу товарних операцій підприємства роздрібної торгівлі;

- розробка рекомендацій по покращенню економічного аналізу за товарними операціями з метою вдосконалення збутової політики та попередження порушень і зловживань;

- розробка і обґрунтування пропозицій по покращенню організації аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі для створення інформаційного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій і ПЕОМ.

Предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є фінансовий аналіз товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі.

Об'єктом дослідження є НТЦ "Радунь" – підприємство роздрібної торгівлі, основна операційна діяльність якого полягає в здійсненні товарних операцій, оскільки є головною метою його створення і забезпечують основну частку прибутку.


Список готових курсових робіт з оцінки операцій з товарами

Аналіз товарних запасів підприємства

В курсовій роботі проаналізовано економічну сутність товарних операцій підприємства, розкрито правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, зумовлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, наведено організацію і здійснення оцінки наявності товарних запасів підприємства, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі

В курсовій роботі розроблено сутнісне значення товарних операцій підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено аналіз структури і динаміки товарних ресурсів підприємств торгівлі, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу товарних операцій підприємства, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства, оцінено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу товарних операцій підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, визначено організацію і здійснення оцінки наявності реалізації товарів підприємств торгівлі, простежено напрямки удосконалення методики аналізу, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством

В курсовій роботі простежено сутнісне значення товарних операцій підприємства, розроблено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, вивчено методику загального аналізу надходження товарів в системі торговельним підприємством, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу товарних операцій підприємства, простежено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, обстежено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, визначено вертикальний і горизонтальний аналіз надходження і реалізації товарів торговельних підприємств, вивчено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі окреслено науковий зміст товарних операцій підприємства, визначено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, роз'яснено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності надходження і реалізації товарів підприємств торгівлі, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі наведено сутнісне значення товарних операцій підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, з'ясовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, вивчено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу товарних операцій підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, роз'яснено організацію і здійснення оцінки наявності реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі визначено теорію аналізу товарних операцій підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, обстежено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, оцінено організацію і здійснення оцінки наявності товарів на підприємствах оптової торгівлі, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу товарних операцій підприємства, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, вивчено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено аналіз структури і динаміки розрахунків в акціонерних товариствах, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, визначено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі опрацьовано сутнісне значення товарних операцій підприємства, висвітлено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, окреслено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, висунуто методику загального аналізу надходження і реалізації товарів підприємств торгівлі, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства

В курсовій роботі з'ясовано економічну сутність товарних операцій підприємства, представлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, простежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, сформульовано методику загального аналізу надходження і реалізації товарів торговельного підприємства, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, проаналізовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів

В курсовій роботі проаналізовано науковий зміст товарних операцій підприємства, роз'яснено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, висунуто організацію і здійснення оцінки наявності реалізації товарів, розроблено напрямки удосконалення методики аналізу, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами

В курсовій роботі простежено теорію аналізу товарних операцій підприємства, проаналізовано нормативно-правову базу з аналізу, надано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, вивчено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз операцій з товарними ресурсами, досліджено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз розрахунків на підприємствах

В курсовій роботі оглянуто теорію аналізу товарних операцій підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, опрацьовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, проаналізовано аналіз структури і динаміки розрахунків на підприємствах, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічна характеристика товарних операцій підприємства

Працюючи в умовах ринку і конкуренції керівництво будь-якого підприємства змушене аналізувати свою діяльність, та приймати своєчасні рішення щодо ефективного ведення господарської діяльності. В торговельних підприємствах товарні операції відносяться до основної операційної діяльності. Товарні операції є головною метою їх створення і забезпечують основну частку прибутку. Чим різноманітніші товарні операції, чим більший асортимент товарів, які продає підприємство, тим легше йому перенести падіння попиту на той або інший вид товару, а, отже, тим легше йому справитися з можливими наслідками отримання збитку.
Необхідно умовою функціонування підприємства торгівлі є визначення тих видів товарних операцій, якими воно буде займатись, за рахунок чого буде формуватись його роздрібний товарообіг, хто буде купувати запропонований товар. Тобто мають бути проведені ринкові дослідження.
В економічні літературі не існує чіткого визначення товарних операцій. В основному, автори оперують такими поняттями як “товарообіг”, “товарні запаси”, “товарне забезпечення товарообігу”. В курсовій роботі розглянуто всі ці поняття, товарні операції класифіковані у відповідності з сучасними вимогами.
Основою здійснення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі різних типів є нормативно-правова база. Але слід відмітити, що нормативна база діюча в Україні на сьогодні не дає можливості підприємствам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз товарних операцій підприємства натисніть на кнопку:

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних засад аналізу, автоматизації аналітичного процесу операцій з товарами до розгляду товарних операцій в практичній діяльності торговельного підприємства НТЦ "Радунь".
На етапі дослідження особливостей організації та методики аналізу товарних операцій автором курсової роботи було встановлено, що бухгалтерський облік, відображення цих операцій в первинних документах та звітності на базовому підприємстві відповідає реальному стану і ведеться відповідно діючому законодавству. Суттєвих порушень і зловживань у веденні бухгалтерського обліку не було.
В даній роботі були розглянуті питання бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю як інформаційної бази для проведення аналізу, питання вдосконалення аналізу згідно потреб базового підприємства. Всі ці питання були вивчені на матеріалах НТЦ "Радунь". Перед управлінням цього підприємства стоїть дуже багато проблем та завдань щодо раціонального ведення товарних операцій, формування збутової політики, забезпечення необхідного для нормального розвитку та подальшого розширення сфер діяльності величини товарообігу.
На даному етапі керівництву даного підприємства необхідно усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення аналітичного та облікового процесу взагалі і, зокрема, аналізу товарних операцій для оперативного управління діяльністю товариства.

Аналіз операцій з товарними запасами

Аналіз товарних ресурсів показав, що відбулися значні коливання в обсязі товарних ресурсів підприємства протягом 2012-2013 років в зв’язку з розширенням діяльності. В 2014 році значних коливань не було.
Порівняно до 2012 року та 2013 року залишок товарних запасів на початок року виріс відповідно на 13,9 тис.грн. та 7,8 тис.грн. Якщо розглядати залишок товарних запасів на кінець трьох останніх років, то порівняно до 2012 року і до 2013 року залишок товарних запасів на кінець звітного року зріс.
Оборотність товарних запасів підприємства в 2012 році склала 22,11 дні, в 2013 році – 19,24 дні, в 2014 році – 21,89 дні, тобто значних коливань в оборотності не відбувалося.
В результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2012 року на 5,7 дні було вивільнено коштів в сумі 21,97 тис. грн.; в результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2013 року на 0,2 дні було вивільнено коштів в сумі 0,58 тис. грн .
Аналіз реалізації товарів показав, що в НТЦ “РАДУНЬ” протягом 2012-2014 років спостерігається зростання обсягу товарообороту. Це можна пояснити зростанням обсягу товарних ресурсів. По товарних групах в основному спостерігається зростання обсягу реалізації протягом 2012-2014 років. Зростання товарообороту можна відмітити по всіх товарних групах. Цей факт можна трактувати як позитивний і зробити висновок, що обсяг продаж постійно зростає. Керівництво підприємства проводить комерційну діяльність зважено, збутова політика достатньо досконала. В структурі реалізації товарів провідне місце займають продтовари. Частка непродовольчих товарів протягом трьох останніх років падає.
Для більш швидкого доступу до фінансової та економічної інформації аналітику необхідно застосувати більше аналітичних можливостей, які надає програма бухгалтерського обліку “Торг-інфо”.


В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки прибутків і збитків для купівлі Наша база містить курсові роботи на тему Аудит фінансової звітності підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку