Аналіз товарних операцій підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з товарами

Актуальність аналізу операцій з товарними запасами

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб’єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку із цим виникає необхідність істотних змін в організації і методології аналізу як джерела оперативної інформації для прийняття економічно-обгрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази підприємницької діяльності.

Розвиток національної економіки характеризується також наявністю різноманітних галузей господарства, функціонування яких не можливе без здійснення операцій, які так чи інакше пов’язані з товарами. Держава, з свого боку, не може не аналізувати товарні операції. Ще донедавна в економіці України спостерігався такий спад виробництва, при якому навіть продукти харчування ввозилися із-за кордону. Це потребує розробки конкретних рекомендацій по організації і методиці аналізу товарних операцій підприємства.

Особливу гостроту набуває дослідження зазначених вище проблем у підприємствах роздрібної торгівлі, тому що саме ця галузь є одним з місць первісного нагромадження капіталу, що розподіляється в подальшому по інших секторах національної економіки.

Специфіка діяльності підприємств роздрібної торгівлі висуває особливі вимоги до організації і методології аналізу за правильністю руху товарів, їх оприбуткування і списання, а також збереженістю на складах дрібнороздрібних підприємств. Велике значення при цьому мають питання аналізу за додержанням формування націнки на товари, методів списання товарів, проведення обов’язкових інвентаризацій і, як наслідок, проведення переоцінок (уцінок, дооцінок), а також реалізацією, надходженням і здаванням торгової виручки. Зміна форм власності (роздержавлення) підприємств роздрібної торгівлі сприяє розвитку невеликих торговельних підприємств, що потребує активізації поточного оперативного аналізу.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз товарних операцій підприємстваМета дослідження

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб з урахуванням реалій сьогоднішнього українського законодавства та національної практики з аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі вдосконалити систему аналізу за відображенням операцій з товарами у фінансовій звітності, обґрунтувати напрями і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи економічного аналізу в Україні.

Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідження механізму аналітичної діяльності і його складових елементів, що відбивають стан економічних, організаторських, інформаційних та інших характеристик;

- розробка методики і організації аналізу товарних операцій, що базується на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ фінансового аналізу, порівняльного аналізу практики бухгалтерського обліку до і після впровадження С(П)БО;

- визначення теоретичних передумов і методологічних принципів аналізу товарних операцій з погляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управляння підприємством;

- формулювання концептуальних основ аналізу товарних операцій підприємства роздрібної торгівлі;

- розробка рекомендацій по покращенню економічного аналізу за товарними операціями з метою вдосконалення збутової політики та попередження порушень і зловживань;

- розробка і обґрунтування пропозицій по покращенню організації аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі для створення інформаційного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій і ПЕОМ.

Предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є фінансовий аналіз товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі.

Об'єктом дослідження є НТЦ "Радунь" – підприємство роздрібної торгівлі, основна операційна діяльність якого полягає в здійсненні товарних операцій, оскільки є головною метою його створення і забезпечують основну частку прибутку.
Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності товарних операцій підприємства

Аналіз товарних запасів підприємства

В курсовій роботі оцінено економічну сутність товарних операцій підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, вивчено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, розкрито вертикальний і горизонтальний аналіз товарних запасів підприємства, наведено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення товарних операцій підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, надано теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, простежено аналіз структури і динаміки товарних ресурсів підприємств торгівлі, оглянуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст товарних операцій підприємства, досліджено законодавчі акти і літературу з аналізу, надано організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, оцінено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, оглянуто методику загального аналізу обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі вивчено науковий зміст товарних операцій підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, розробку і обґрунтування методики аналізу, сформульовано теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, роз'яснено вертикальний і горизонтальний аналіз реалізації товарів підприємств торгівлі, розглянуто напрямки удосконалення методики аналізу, зумовлено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення товарних операцій підприємства, сформульовано законодавчі акти і літературу з аналізу, визначено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, досліджено вертикальний і горизонтальний аналіз надходження товарів в системі торговельним підприємством, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства

В курсовій роботі представлено теорію аналізу товарних операцій підприємства, висунуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, досліджено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, сформульовано вертикальний і горизонтальний аналіз товарних операцій торговельних підприємств, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, розроблено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі представлено сутнісне значення товарних операцій підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, обстежено вертикальний і горизонтальний аналіз товарних операцій підприємств торгівлі, сформульовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі опрацьовано економічну сутність товарних операцій підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, оцінено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, розглянуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, з'ясовано аналіз структури і динаміки реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі опрацьовано науковий зміст товарних операцій підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, надано аналіз структури і динаміки реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, сформульовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі розкрито науковий зміст товарних операцій підприємства, розглянуто правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, зумовлено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності товарів на підприємствах оптової торгівлі, висунуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу товарних операцій підприємства, роз'яснено нормативно-правову базу з аналізу, висунуто основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі розкрито сутнісне значення товарних операцій підприємства, розглянуто законодавчі акти і літературу з аналізу, обстежено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено методику загального аналізу товарних операцій підприємств торгівлі, надано напрямки удосконалення методики аналізу, з'ясовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства

В курсовій роботі зумовлено науковий зміст товарних операцій підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, представлено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, наведено організацію і здійснення оцінки наявності товарних операцій торговельного підприємства, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, надано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів

В курсовій роботі визначено науковий зміст товарних операцій підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, проаналізовано методику загального аналізу реалізації товарів, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами

В курсовій роботі розглянуто науковий зміст товарних операцій підприємства, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, визначено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, оглянуто теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, окреслено методику загального аналізу операцій з товарними ресурсами, висунуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, вивчено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз розрахунків на підприємствах

В курсовій роботі окреслено теорію аналізу товарних операцій підприємства, розроблено нормативно-правову базу з аналізу, розглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, представлено організацію і здійснення оцінки наявності розрахунків на підприємствах, оцінено напрямки удосконалення методики аналізу, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічна характеристика товарних операцій підприємства

Працюючи в умовах ринку і конкуренції керівництво будь-якого підприємства змушене аналізувати свою діяльність, та приймати своєчасні рішення щодо ефективного ведення господарської діяльності. В торговельних підприємствах товарні операції відносяться до основної операційної діяльності. Товарні операції є головною метою їх створення і забезпечують основну частку прибутку. Чим різноманітніші товарні операції, чим більший асортимент товарів, які продає підприємство, тим легше йому перенести падіння попиту на той або інший вид товару, а, отже, тим легше йому справитися з можливими наслідками отримання збитку.
Необхідно умовою функціонування підприємства торгівлі є визначення тих видів товарних операцій, якими воно буде займатись, за рахунок чого буде формуватись його роздрібний товарообіг, хто буде купувати запропонований товар. Тобто мають бути проведені ринкові дослідження.
В економічні літературі не існує чіткого визначення товарних операцій. В основному, автори оперують такими поняттями як “товарообіг”, “товарні запаси”, “товарне забезпечення товарообігу”. В курсовій роботі розглянуто всі ці поняття, товарні операції класифіковані у відповідності з сучасними вимогами.
Основою здійснення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі різних типів є нормативно-правова база. Але слід відмітити, що нормативна база діюча в Україні на сьогодні не дає можливості підприємствам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку.

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз товарних операцій підприємства натисніть на кнопку:

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних засад аналізу, автоматизації аналітичного процесу операцій з товарами до розгляду товарних операцій в практичній діяльності торговельного підприємства НТЦ "Радунь".
На етапі дослідження особливостей організації та методики аналізу товарних операцій автором курсової роботи було встановлено, що бухгалтерський облік, відображення цих операцій в первинних документах та звітності на базовому підприємстві відповідає реальному стану і ведеться відповідно діючому законодавству. Суттєвих порушень і зловживань у веденні бухгалтерського обліку не було.
В даній роботі були розглянуті питання бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю як інформаційної бази для проведення аналізу, питання вдосконалення аналізу згідно потреб базового підприємства. Всі ці питання були вивчені на матеріалах НТЦ "Радунь". Перед управлінням цього підприємства стоїть дуже багато проблем та завдань щодо раціонального ведення товарних операцій, формування збутової політики, забезпечення необхідного для нормального розвитку та подальшого розширення сфер діяльності величини товарообігу.
На даному етапі керівництву даного підприємства необхідно усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення аналітичного та облікового процесу взагалі і, зокрема, аналізу товарних операцій для оперативного управління діяльністю товариства.

Аналіз операцій з товарними запасами

Аналіз товарних ресурсів показав, що відбулися значні коливання в обсязі товарних ресурсів підприємства протягом 2012-2013 років в зв’язку з розширенням діяльності. В 2014 році значних коливань не було.
Порівняно до 2012 року та 2013 року залишок товарних запасів на початок року виріс відповідно на 13,9 тис.грн. та 7,8 тис.грн. Якщо розглядати залишок товарних запасів на кінець трьох останніх років, то порівняно до 2012 року і до 2013 року залишок товарних запасів на кінець звітного року зріс.
Оборотність товарних запасів підприємства в 2012 році склала 22,11 дні, в 2013 році – 19,24 дні, в 2014 році – 21,89 дні, тобто значних коливань в оборотності не відбувалося.
В результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2012 року на 5,7 дні було вивільнено коштів в сумі 21,97 тис. грн.; в результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2013 року на 0,2 дні було вивільнено коштів в сумі 0,58 тис. грн .
Аналіз реалізації товарів показав, що в НТЦ “РАДУНЬ” протягом 2012-2014 років спостерігається зростання обсягу товарообороту. Це можна пояснити зростанням обсягу товарних ресурсів. По товарних групах в основному спостерігається зростання обсягу реалізації протягом 2012-2014 років. Зростання товарообороту можна відмітити по всіх товарних групах. Цей факт можна трактувати як позитивний і зробити висновок, що обсяг продаж постійно зростає. Керівництво підприємства проводить комерційну діяльність зважено, збутова політика достатньо досконала. В структурі реалізації товарів провідне місце займають продтовари. Частка непродовольчих товарів протягом трьох останніх років падає.
Для більш швидкого доступу до фінансової та економічної інформації аналітику необхідно застосувати більше аналітичних можливостей, які надає програма бухгалтерського обліку “Торг-інфо”.


Для успішного захисту у нас є курсові роботи з оцінки прибутків і збитків, які Ви можете замовити В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Аудит фінансової звітності підприємства для купівлі
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу товарних операцій:

- Аналіз розрахунків на підприємствах
- Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами
- Економічний аналіз реалізації товарів
- Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах
- Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі
- Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
- Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі
- Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку