Аналіз товарних операцій підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з товарами

Актуальність аналізу операцій з товарними запасами

В теперішній час розвиток української економіки характеризується наявністю різноманітних форм власності суб’єктів підприємницької діяльності, оживленням зовнішньоекономічних відносин. У зв’язку із цим виникає необхідність істотних змін в організації і методології аналізу як джерела оперативної інформації для прийняття економічно-обгрунтованих управлінських рішень, а також розробки рекомендацій по удосконаленню законодавчої бази підприємницької діяльності.

Розвиток національної економіки характеризується також наявністю різноманітних галузей господарства, функціонування яких не можливе без здійснення операцій, які так чи інакше пов’язані з товарами. Держава, з свого боку, не може не аналізувати товарні операції. Ще донедавна в економіці України спостерігався такий спад виробництва, при якому навіть продукти харчування ввозилися із-за кордону. Це потребує розробки конкретних рекомендацій по організації і методиці аналізу товарних операцій підприємства.

Особливу гостроту набуває дослідження зазначених вище проблем у підприємствах роздрібної торгівлі, тому що саме ця галузь є одним з місць первісного нагромадження капіталу, що розподіляється в подальшому по інших секторах національної економіки.

Специфіка діяльності підприємств роздрібної торгівлі висуває особливі вимоги до організації і методології аналізу за правильністю руху товарів, їх оприбуткування і списання, а також збереженістю на складах дрібнороздрібних підприємств. Велике значення при цьому мають питання аналізу за додержанням формування націнки на товари, методів списання товарів, проведення обов’язкових інвентаризацій і, як наслідок, проведення переоцінок (уцінок, дооцінок), а також реалізацією, надходженням і здаванням торгової виручки. Зміна форм власності (роздержавлення) підприємств роздрібної торгівлі сприяє розвитку невеликих торговельних підприємств, що потребує активізації поточного оперативного аналізу.


Презентація для захисту курсової роботи Аналіз товарних операцій підприємстваМета дослідження

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб з урахуванням реалій сьогоднішнього українського законодавства та національної практики з аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі вдосконалити систему аналізу за відображенням операцій з товарами у фінансовій звітності, обґрунтувати напрями і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи економічного аналізу в Україні.

Завдання дослідження

Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідження механізму аналітичної діяльності і його складових елементів, що відбивають стан економічних, організаторських, інформаційних та інших характеристик;

- розробка методики і організації аналізу товарних операцій, що базується на результатах вивчення теоретичних і методологічних основ фінансового аналізу, порівняльного аналізу практики бухгалтерського обліку до і після впровадження С(П)БО;

- визначення теоретичних передумов і методологічних принципів аналізу товарних операцій з погляду їх економічної природи, місця і ролі в системі управляння підприємством;

- формулювання концептуальних основ аналізу товарних операцій підприємства роздрібної торгівлі;

- розробка рекомендацій по покращенню економічного аналізу за товарними операціями з метою вдосконалення збутової політики та попередження порушень і зловживань;

- розробка і обґрунтування пропозицій по покращенню організації аналізу товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі для створення інформаційного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій і ПЕОМ.

Предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є фінансовий аналіз товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі.

Об'єктом дослідження є НТЦ "Радунь" – підприємство роздрібної торгівлі, основна операційна діяльність якого полягає в здійсненні товарних операцій, оскільки є головною метою його створення і забезпечують основну частку прибутку.Готові курсові роботи з аналізу господарської діяльності товарних операцій підприємства

Аналіз товарних запасів підприємства

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст товарних операцій підприємства, висунуто законодавчі акти і літературу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, вивчено вертикальний і горизонтальний аналіз товарних запасів підприємства, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі

В курсовій роботі визначено економічну сутність товарних операцій підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз реалізації товарів підприємств торгівлі, з'ясовано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, простежено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством

В курсовій роботі зумовлено сутнісне значення товарних операцій підприємства, опрацьовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, оглянуто аналіз структури і динаміки надходження товарів в системі торговельним підприємством, обстежено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі

В курсовій роботі досліджено сутнісне значення товарних операцій підприємства, оцінено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, сформульовано загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, розкрито теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, висвітлено аналіз структури і динаміки товарних ресурсів підприємств торгівлі, опрацьовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства

В курсовій роботі представлено науковий зміст товарних операцій підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, досліджено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, висунуто аналіз структури і динаміки товарних операцій торговельних підприємств, окреслено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі обстежено науковий зміст товарних операцій підприємства, сформульовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, вивчено методику загального аналізу товарних операцій підприємств торгівлі, охарактеризовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу товарних операцій підприємства, оглянуто нормативно-правову базу з аналізу, простежено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, опрацьовано теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, висвітлено методику загального аналізу реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі, досліджено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, окреслено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

В курсовій роботі обстежено науковий зміст товарних операцій підприємства, висвітлено нормативно-правову базу з аналізу, вивчено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, проаналізовано теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, зумовлено методику загального аналізу реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, з'ясовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі

В курсовій роботі вивчено економічну сутність товарних операцій підприємства, окреслено законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено основні економічні показники діяльності об'єкта дослідження за останні 3 звітних роки, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, проаналізовано методику загального аналізу товарів на підприємствах оптової торгівлі, оглянуто виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, представлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

В курсовій роботі розглянуто сутнісне значення товарних операцій підприємства, визначено законодавчі акти і літературу з аналізу, розкрито характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, простежено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, опрацьовано аналіз структури і динаміки розрахунків в акціонерних товариствах, проаналізовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, висвітлено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій підприємства торгівлі

В курсовій роботі роз'яснено сутнісне значення товарних операцій підприємства, простежено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, зумовлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, сформульовано організацію і здійснення оцінки наявності товарних операцій підприємств торгівлі, опрацьовано напрямки удосконалення методики аналізу, наведено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз товарних операцій торговельного підприємства

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення товарних операцій підприємства, роз'яснено законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, визначено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, проаналізовано організацію і здійснення оцінки наявності товарних операцій торговельного підприємства, висвітлено напрямки удосконалення методики аналізу, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз реалізації товарів

В курсовій роботі наведено науковий зміст товарних операцій підприємства, проаналізовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, опрацьовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки операцій з товарами, з'ясовано організацію і здійснення оцінки наявності реалізації товарів, висунуто напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз операцій з товарними ресурсами

В курсовій роботі з'ясовано сутнісне значення товарних операцій підприємства, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висунуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, сформульовано організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки операцій з товарами, роз'яснено аналіз структури і динаміки операцій з товарними ресурсами, висвітлено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, наведено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз розрахунків на підприємствах

В курсовій роботі сформульовано науковий зміст товарних операцій підприємства, зумовлено законодавчі акти і літературу з аналізу, представлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, визначено теоретичну модель аналізуоцінки операцій з товарами, наведено вертикальний і горизонтальний аналіз розрахунків на підприємствах, висунуто розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту

В курсовій роботі визначено економічну сутність товарних операцій підприємства, розкрито наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, розглянуто коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, надано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки операцій з товарами, оцінено вертикальний і горизонтальний аналіз обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства, наведено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, сформульовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Економічна характеристика товарних операцій підприємства

Працюючи в умовах ринку і конкуренції керівництво будь-якого підприємства змушене аналізувати свою діяльність, та приймати своєчасні рішення щодо ефективного ведення господарської діяльності. В торговельних підприємствах товарні операції відносяться до основної операційної діяльності. Товарні операції є головною метою їх створення і забезпечують основну частку прибутку. Чим різноманітніші товарні операції, чим більший асортимент товарів, які продає підприємство, тим легше йому перенести падіння попиту на той або інший вид товару, а, отже, тим легше йому справитися з можливими наслідками отримання збитку.
Необхідно умовою функціонування підприємства торгівлі є визначення тих видів товарних операцій, якими воно буде займатись, за рахунок чого буде формуватись його роздрібний товарообіг, хто буде купувати запропонований товар. Тобто мають бути проведені ринкові дослідження.
В економічні літературі не існує чіткого визначення товарних операцій. В основному, автори оперують такими поняттями як “товарообіг”, “товарні запаси”, “товарне забезпечення товарообігу”. В курсовій роботі розглянуто всі ці поняття, товарні операції класифіковані у відповідності з сучасними вимогами.
Основою здійснення товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі різних типів є нормативно-правова база. Але слід відмітити, що нормативна база діюча в Україні на сьогодні не дає можливості підприємствам різних форм власності розвиватися у напрямках як соціального, так і виробничого розвитку.

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз товарних операцій підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аналіз товарних операцій підприємства натисніть на кнопку:

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Дослідження теми курсової роботи проводиться від визначення теоретичних основ предмета дослідження, теоретичних засад аналізу, автоматизації аналітичного процесу операцій з товарами до розгляду товарних операцій в практичній діяльності торговельного підприємства НТЦ "Радунь".
На етапі дослідження особливостей організації та методики аналізу товарних операцій автором курсової роботи було встановлено, що бухгалтерський облік, відображення цих операцій в первинних документах та звітності на базовому підприємстві відповідає реальному стану і ведеться відповідно діючому законодавству. Суттєвих порушень і зловживань у веденні бухгалтерського обліку не було.
В даній роботі були розглянуті питання бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю як інформаційної бази для проведення аналізу, питання вдосконалення аналізу згідно потреб базового підприємства. Всі ці питання були вивчені на матеріалах НТЦ "Радунь". Перед управлінням цього підприємства стоїть дуже багато проблем та завдань щодо раціонального ведення товарних операцій, формування збутової політики, забезпечення необхідного для нормального розвитку та подальшого розширення сфер діяльності величини товарообігу.
На даному етапі керівництву даного підприємства необхідно усвідомити, яку величезну роль відіграє удосконалення аналітичного та облікового процесу взагалі і, зокрема, аналізу товарних операцій для оперативного управління діяльністю товариства.

Аналіз операцій з товарними запасами

Аналіз товарних ресурсів показав, що відбулися значні коливання в обсязі товарних ресурсів підприємства протягом 2012-2013 років в зв’язку з розширенням діяльності. В 2014 році значних коливань не було.
Порівняно до 2012 року та 2013 року залишок товарних запасів на початок року виріс відповідно на 13,9 тис.грн. та 7,8 тис.грн. Якщо розглядати залишок товарних запасів на кінець трьох останніх років, то порівняно до 2012 року і до 2013 року залишок товарних запасів на кінець звітного року зріс.
Оборотність товарних запасів підприємства в 2012 році склала 22,11 дні, в 2013 році – 19,24 дні, в 2014 році – 21,89 дні, тобто значних коливань в оборотності не відбувалося.
В результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2012 року на 5,7 дні було вивільнено коштів в сумі 21,97 тис. грн.; в результаті прискорення оборотності товарних ресурсів в 2014 році порівняно до 2013 року на 0,2 дні було вивільнено коштів в сумі 0,58 тис. грн .
Аналіз реалізації товарів показав, що в НТЦ “РАДУНЬ” протягом 2012-2014 років спостерігається зростання обсягу товарообороту. Це можна пояснити зростанням обсягу товарних ресурсів. По товарних групах в основному спостерігається зростання обсягу реалізації протягом 2012-2014 років. Зростання товарообороту можна відмітити по всіх товарних групах. Цей факт можна трактувати як позитивний і зробити висновок, що обсяг продаж постійно зростає. Керівництво підприємства проводить комерційну діяльність зважено, збутова політика достатньо досконала. В структурі реалізації товарів провідне місце займають продтовари. Частка непродовольчих товарів протягом трьох останніх років падає.
Для більш швидкого доступу до фінансової та економічної інформації аналітику необхідно застосувати більше аналітичних можливостей, які надає програма бухгалтерського обліку “Торг-інфо”.


Також ми маємо якісні курсові роботи з оцінки прибутків і збитків для замовлення Наша база містить курсові роботи на тему Аудит фінансової звітності підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу товарних операцій:

- Аналіз товарних запасів підприємства
- Економічний аналіз реалізації товарів підприємства торгівлі
- Економічний аналіз надходження товарів в системі управління торговельним підприємством
- Аналіз і оцінка товарних ресурсів підприємства торгівлі
- Аналіз операцій з товарами торговельних підприємства
- Аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Економічний аналіз реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі
- Аналіз реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
- Аналіз товарів на підприємствах оптової торгівлі
- Економічний аналіз розрахунків в акціонерних товариствах

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку