Аналіз зобов'язань підприємства

Вступ курсової роботи з оцінки зобов'язань підприємства

Актуальність курсової роботи

В теперішній час в господарській діяльності кожного підприємства невід'ємною умовою його функціонування є досягнення ефективності та прибутковості. Це завдання неможливо вирішити без грамотного керівництва, управління будь-яким підприємством, прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень.

Вирішення цього питання досягається за допомогою аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється на всіх стадіях та об'єктах обліку. Одним з таких об'єктів аналізу, що висвітлюється в даній курсовій роботі, є зобов'язання підприємства.

Як відомо, зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і призведе до зменшення ресурсів підприємства.

Завдання курсової роботи

- Визначення економічної сутності поняття зобов'язань підприємства;

- Характеристика організаційно-економічної структури базового підприємства;

- З'ясування моделі аналізу зобов'язань підприємства;

- Описання методики проведення аналізу зобов'язань з відповідними економічними розрахунками;

- Характеристика організації автоматизованого здійснення аналізу зобов'язань;

- Формулювання висновків та пропозицій щодо проведеного дослідження.

Об'єкт курсової роботи

Зобов'язання, які мають певну структуру та склад. Основними з них є кредиторська заборгованість за послуги, перед бюджетом, з оплати праці, зі страхування; довгострокові та поточні кредити банків, інші фінансові позики, доходи майбутніх періодів, забезпечення наступних витрат та платежів.

Методи курсової роботи

Курсова робота написана з використанням таких методів та прийомів аналізу як синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, конкретизація, підрахунок тощо.

Інформаційна база курсової роботи

Для написання курсової роботи використовувалися різноманітні літературні джерела з економічного, фінансового аналізу, господарського контролю, бухгалтерського обліку, комп'ютерної технології.

Презентація на тему курсової роботи
Список готових курсових робіт з аналізу заборгованості

Аналітична оцінка зобов’язань підприємства

В курсовій роботі представлено науковий зміст зобов'язань підприємства, з'ясовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, охарактеризовано характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розкрито організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу заборгованості, окреслено вертикальний і горизонтальний аналіз кредиторської заборгованості підприємств, роз'яснено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, обстежено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу зобов'язань підприємства, розглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, розробку і обґрунтування методики аналізу, зумовлено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу заборгованості, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності розрахунків з кредиторами товариства, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз зобов'язань підприємства перед кредиторами

В курсовій роботі роз'яснено теорію аналізу зобов'язань підприємства, охарактеризовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, наведено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено теоретичну модель аналізуаналізу заборгованості, представлено організацію і здійснення оцінки наявності зобов'язань підприємства перед кредиторами, опрацьовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, досліджено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз довгострокових і поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі надано економічну сутність зобов'язань підприємства, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, опрацьовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу заборгованості, простежено методику загального аналізу довгострокових і поточних зобов'язань підприємств, визначено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз зобов'язань підприємства на основі використання сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу зобов'язань підприємства, оцінено законодавчі акти і літературу з аналізу, з'ясовано структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, простежено теоретичну модель аналізуаналізу заборгованості, охарактеризовано організацію і здійснення оцінки наявності зобов'язань підприємств, роз'яснено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, розглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Аналіз зобов'язань підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу зобов'язань підприємства, наведено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, розроблено теоретичну модель аналізуаналізу заборгованості, оглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз зобов'язань підприємства, проаналізовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, окреслено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу зобов'язань підприємства, простежено нормативно-правову базу з аналізу, зумовлено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, розроблено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу заборгованості, оцінено методику загального аналізу зобов'язань підприємства, розкрито виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі з'ясовано теорію аналізу зобов'язань підприємства, наведено нормативно-правову базу з аналізу, надано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, висунуто теоретичну модель аналізуаналізу заборгованості, простежено методику загального аналізу поточних зобов'язань підприємства, опрацьовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установ

В курсовій роботі зумовлено теорію аналізу зобов'язань підприємства, представлено законодавчі акти і літературу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, простежено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу заборгованості, надано аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань бюджетних установ, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, розкрито вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано науковий зміст зобов'язань підприємства, висвітлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, оглянуто структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, економічний аналіз об’єкта дослідження, наведено організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу заборгованості, розроблено організацію і здійснення оцінки наявності короткострокових зобов'язань підприємств, обстежено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, опрацьовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ

В курсовій роботі проаналізовано теорію аналізу зобов'язань підприємства, надано законодавчі акти і літературу з аналізу, розроблено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, наведено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуаналізу заборгованості, досліджено організацію і здійснення оцінки наявності короткострокових зобов'язань бюджетних установ, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, охарактеризовано вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі представлено науковий зміст зобов'язань підприємства, проаналізовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, вивчено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу заборгованості, висунуто методику загального аналізу поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашення, роз'яснено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, розроблено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі оглянуто економічну сутність зобов'язань підприємства, сформульовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, з'ясовано інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу заборгованості, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення, охарактеризовано стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оцінено вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємства

В курсовій роботі наведено науковий зміст зобов'язань підприємства, зумовлено нормативно-правову базу з аналізу, розроблено коротку економічну характеристику та систему управління фірмою, економічний аналіз об’єкта дослідження, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу заборгованості, оцінено аналіз структури і динаміки зобов'язань торговельних підприємств, висунуто стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Відкрити курсову роботу...

Аналіз поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі окреслено сутнісне значення зобов'язань підприємства, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, оглянуто критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, з'ясовано організаційно-інформаційну модель аналізуаналізу заборгованості, простежено організацію і здійснення оцінки наявності поточних зобов'язань та їх погашення підприємств, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Економічний аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі окреслено економічну сутність зобов'язань підприємства, вивчено законодавчі акти і літературу з аналізу, висунуто організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, розробку і обґрунтування методики аналізу, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуаналізу заборгованості, наведено аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення, зумовлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Відкрити курсову роботу...

Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової Аналіз зобов'язань підприємства натисніть на кнопку:

Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з аналізу необігових ресурсів щоб полегшити написання Вашої роботи Наша база містить курсові роботи на тему Аналіз оборотних активів підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем