Аналіз зобов'язань підприємства

Вступ з курсової роботи: фінансовий аналіз операцій з зобов'язаннями

Актуальність курсової роботи

В теперішній час в господарській діяльності кожного підприємства невід'ємною умовою його функціонування є досягнення ефективності та прибутковості. Це завдання неможливо вирішити без грамотного керівництва, управління будь-яким підприємством, прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень.

Вирішення цього питання досягається за допомогою аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється на всіх стадіях та об'єктах обліку. Одним з таких об'єктів аналізу, що висвітлюється в даній курсовій роботі, є зобов'язання підприємства.

Як відомо, зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і призведе до зменшення ресурсів підприємства.

Завдання курсової роботи

- Визначення економічної сутності поняття зобов'язань підприємства;

- Характеристика організаційно-економічної структури базового підприємства;

- З'ясування моделі аналізу зобов'язань підприємства;

- Описання методики проведення аналізу зобов'язань з відповідними економічними розрахунками;

- Характеристика організації автоматизованого здійснення аналізу зобов'язань;

- Формулювання висновків та пропозицій щодо проведеного дослідження.

Об'єкт курсової роботи

Зобов'язання, які мають певну структуру та склад. Основними з них є кредиторська заборгованість за послуги, перед бюджетом, з оплати праці, зі страхування; довгострокові та поточні кредити банків, інші фінансові позики, доходи майбутніх періодів, забезпечення наступних витрат та платежів.

Методи курсової роботи

Курсова робота написана з використанням таких методів та прийомів аналізу як синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, конкретизація, підрахунок тощо.

Інформаційна база курсової роботи

Для написання курсової роботи використовувалися різноманітні літературні джерела з економічного, фінансового аналізу, господарського контролю, бухгалтерського обліку, комп'ютерної технології.

Презентація для захисту курсової роботи Аналіз зобов'язань підприємства


Список готових курсових робіт з аналізу господарської діяльності зобов'язань підприємства

Аналітична оцінка зобов’язань підприємства

В курсовій роботі обстежено науковий зміст зобов'язань підприємства, висвітлено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, роз'яснено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, сформульовано об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, простежено організацію і здійснення оцінки наявності кредиторської заборгованості підприємств, визначено напрямки удосконалення методики аналізу, надано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування

В курсовій роботі визначено теорію аналізу зобов'язань підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, наведено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, зумовлено теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, висвітлено організацію і здійснення оцінки наявності розрахунків з кредиторами товариства, простежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, проаналізовано застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства перед кредиторами

В курсовій роботі висвітлено теорію аналізу зобов'язань підприємства, розкрито законодавчі акти і літературу з аналізу, зумовлено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, наведено аналіз структури і динаміки зобов'язань підприємства перед кредиторами, сформульовано напрямки удосконалення методики аналізу, простежено застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Аналіз довгострокових і поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі обстежено теорію аналізу зобов'язань підприємства, з'ясовано нормативно-правову базу з аналізу, визначено організаційно-економічну характеристику об’єкта, на матеріалах якого виконується аналіз, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, роз'яснено аналіз структури і динаміки довгострокових і поточних зобов'язань підприємств, надано виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, оцінено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства на основі використання сучасних інформаційних технологій

В курсовій роботі охарактеризовано економічну сутність зобов'язань підприємства, з'ясовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, представлено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, розробку і обґрунтування методики аналізу, розглянуто об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, визначено методику загального аналізу зобов'язань підприємств, окреслено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, зумовлено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розкрито науковий зміст зобов'язань підприємства, висунуто нормативно-правову базу з аналізу, з'ясовано критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, зумовлено вертикальний і горизонтальний аналіз зобов'язань підприємства, обстежено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, досліджено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Фінансовий аналіз зобов'язань підприємства

В курсовій роботі окреслено економічну сутність зобов'язань підприємства, з'ясовано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, оглянуто характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, розроблено теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, розглянуто організацію і здійснення оцінки наявності зобов'язань підприємства, розкрито розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розглянуто теорію аналізу зобов'язань підприємства, оглянуто наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, окреслено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, висвітлено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, оцінено аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань підприємства, визначено виявлення недоліків та вказання способів їх виправлення і профілактики, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установ

В курсовій роботі охарактеризовано теорію аналізу зобов'язань підприємства, надано нормативно-правову базу з аналізу, визначено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, результати аналізу та обґрунтування пропозицій, досліджено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми, інформаційну базу аналізуоцінки заборгованості, розроблено методику загального аналізу поточних зобов'язань бюджетних установ, обстежено напрямки удосконалення методики аналізу, розкрито застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємства

В курсовій роботі розроблено економічну сутність зобов'язань підприємства, опрацьовано законодавчі акти і літературу з аналізу, окреслено характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, розробку і обґрунтування методики аналізу, охарактеризовано інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, простежено методику загального аналізу короткострокових зобов'язань підприємств, з'ясовано напрямки удосконалення методики аналізу, оглянуто вживання комп'ютерних засобів при проведенні оцінки. Докладніше ...

Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ

В курсовій роботі розкрито теорію аналізу зобов'язань підприємства, з'ясовано законодавчі акти і літературу з аналізу, проаналізовано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, економічний аналіз об’єкта дослідження, висунуто інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, розглянуто вертикальний і горизонтальний аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ, охарактеризовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, наведено інформатизацію і автоматизацію в ході оцінки. Докладніше ...

Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі наведено теорію аналізу зобов'язань підприємства, надано наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, висвітлено характеристику нормативно-правової бази стосовно методики аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, оцінено теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, проаналізовано аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашення, розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто застосування комп'ютерних технологій при здійсненні аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі висвітлено науковий зміст зобов'язань підприємства, опрацьовано правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, розроблено критичні погляди різних вчених з різних джерел щодо аналізу, економічний аналіз об’єкта дослідження, охарактеризовано теоретичну модель аналізуоцінки заборгованості, обстежено методику загального аналізу зобов'язань та своєчасності їх погашення, сформульовано розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, оглянуто використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємства

В курсовій роботі охарактеризовано сутнісне значення зобов'язань підприємства, розроблено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, висвітлено структуру керівництва компанії та її основних підрозділів, розробку і обґрунтування методики аналізу, обстежено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, оглянуто організацію і здійснення оцінки наявності зобов'язань торговельних підприємств, оцінено стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, досліджено використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Аналіз поточних зобов'язань підприємства

В курсовій роботі роз'яснено науковий зміст зобов'язань підприємства, оцінено наукові джерела і законодавчо-правову основу з аналізу, зумовлено загальну характеристику фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, економічний аналіз об’єкта дослідження, досліджено організаційно-інформаційну модель аналізуоцінки заборгованості, висвітлено аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань та їх погашення підприємств, розкрито стан аналізу на підприємстві та пропозиції по його удосконалення, надано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Економічний аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

В курсовій роботі з'ясовано науковий зміст зобов'язань підприємства, зумовлено правові акти і дослідження спеціальну літературу з аналізу, надано характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, аналіз об’єкта дослідження за розробленою методикою, визначено інформаційне забезпечення та методи аналізуоцінки заборгованості, роз'яснено аналіз структури і динаміки поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення, представлено розрахунки економічної ефективності від впровадження пропозицій, сформульовано використання новітньої техніки в процесі аналізу. Докладніше ...

Скачати безкоштовно курсову роботу Аналіз зобов'язань підприємства

Для безкоштовної закачки курсової роботи натисніть на кнопку:

В нашому банку готових робіт є курсові роботи з оцінки необігових ресурсів для купівлі Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аналіз оборотних активів підприємства щоб полегшити написання Вашої роботи
У нас є такі готові курсові роботи з аналізу зобов'язань:

- Економічний аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення
- Аналіз поточних зобов'язань підприємства
- Економічний аналіз зобов'язань торговельних підприємства
- Економічний аналіз зобов'язань та своєчасності їх погашення
- Аналіз поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення
- Аналіз короткострокових зобов'язань бюджетних установ
- Економічний аналіз короткострокових зобов'язань підприємства
- Економічний аналіз поточних зобов'язань бюджетних установ
- Фінансовий аналіз поточних зобов'язань підприємства
- Фінансовий аналіз зобов'язань підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку