Аудит дебіторської заборгованості

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність аудиту розрахунків з дебіторами

Серйозним наслідком платіжної кризи - не тільки в Україні, але і в будь-якій іншій державі є виникнення простроченої дебіторської заборгованості. Облік цієї заборгованості, аудит за термінами її погашення, правильне і своєчасне віднесення такої заборгованості являється основними задачами бухгалтера підприємства.

Своєчасному здійсненню розрахунків не сприяє встановлений законом надто тривалий строк позовної давності. У господарському законодавстві та практиці його застосування накопичилося також багато інших проблем, які не дозволяють належним чином врегульовувати платіжні відносини з урахуванням їх фактичного стану.

Тема дуже актуальна, тому що в сучасних умовах необхідне вірне відображення розрахунків із дебіторами, що дозволить раціонально використовувати фінансові ресурси підприємства і в національній економіці в цілому.

Предметом дослідження роботи є організаційні та методологічні аспекти роботи з перевірки розрахунків з дебіторами.

Перевіряючи дебіторську заборгованість підприємства, необхідно перевіряти правильність її віднесення, щоб не допустити безпідставного зменшення оподатковуваного прибутку товариств.

Дебіторська заборгованість являється важною часткою ресурсів господарюючих суб'єктів. Проводячи господарську діяльність, підприємства очікують, коли в процесі здійснення господарювання вони здійснять прибуткові операції.

Але в реальності, створюються ситуації, що з будь-яких наслідків товариству не можливо притягти заборгованість з клієнтів. Дебіторська заборгованість залишається на довгий час. Збільшення суми дебіторської заборгованості не поліпшує фінансове становище товариств, а часто приводить і до неплатоспроможності.

Дебіторська заборгованість являється часткою обігових активів, точніше часткою оборотних фондів, а якщо велика частина залишається, зменшується обіговість обігових активів і доходи товариства.

Завдяки цьому на теперішній час великими проблемами, відзначення яких сприяє покращенню економічного становища господарств, являться:

- вірне становище обліку розрахунків з дебіторами;

- оцінка розрахунків з дебіторами, яка потрібна для знаходження факторів, які впливають на її збільшення і відзначення ресурсів, які направлені на погашення безнадійних боргів та унеможливлення її збільшення.

Виникнення заборгованості, відсутність у підприємств платіжних коштів для її погашення вимагає високоефективного управління всіма ресурсами цих господарюючих суб’єктів. Причому ефективність не повинна йти врозріз із законністю господарських операцій. Тема досить широко освітлена в науковій літературі, є предметом публікацій на сторінках періодичних видань в Україні і за кордоном.


Презентація для захисту курсової роботиМета дослідження

Основна мета курсової роботи - вивчення та критична оцінка організації, методики, методології й узагальнення результатів аудиту та розробка пропозицій щодо удосконалення роботи з перевірки розрахунків з дебіторами. Порушення розрахункових взаємовідносин на підприємстві призводить до непередбаченого перерозподілу оборотних коштів, що негативно позначається на фінансовій і виробничій діяльності підприємства.

Завдання дослідження

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

вивчення економічної сутності розрахунків із дебіторами;

детальне вивчення інформаційної бази обліку і аудиту розрахунків з дебіторами;

визначення організаційно-методологічних аспектів аудиту дебіторської заборгованості;

розробка пропозицій по удосконаленню роботи з аудиту розрахунків з дебіторами;

У роботі на прикладі базового підприємства вивчається і аналізується стан аудиту за розрахунками підприємства з дебіторами та за підсумками роботи, зроблені відповідні висновки та внесені певні пропозиції для мінімізації обсягів дебіторської заборгованості і організації її аудиту.


Список готових курсових робіт з перевірки розрахунків з дебіторами

Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах України
Аудит дебіторської заборгованості підприємства
Аудит дебіторської заборгованості та ефективності її використання на підприємстві
Контроль і ревізії стану дебіторської заборгованості
Контроль і ревізія дебіторської заборгованості бюджетних установ
Контроль і ревізія короткострокової дебіторської заборгованості бюджетних установ
Контроль і ревізія поточної дебіторської заборгованості бюджетних установ
Аудит ефективності використання дебіторської заборгованості
Аудит короткострокової дебіторської заборгованості підприємства
Аудит поточної дебіторської заборгованості підприємства
Контроль дебіторської заборгованості підприємств нафтогазового комплексу України
Аудит дебіторської заборгованості підприємства в умовах новітніх інформаційних технологій
Аудит дебіторської заборгованості на підприємствах
Контроль дебіторської заборгованості підприємств торгівлі
Аудит розрахунків з дебіторами підприємства
Контроль дебіторської заборгованості в будівельних підприємствах
Аудит дебіторської заборгованості
Контроль дебіторської заборгованості бюджетної установи

Мета і завдання аудиту дебіторської заборгованості

Основною метою аудиту всіх аспектів господарювання товариства являється знаходження порушень та негативних факторів щодо його економічного становища, знаходження резервів покращення якості господарювання, підкріплення знаходження керуючих шляхів, пошук різноманітних сторін господарювання товариства, необхідність нових дій. Висновки аудиту являються тією основою, на підставі якої формулюється фінансова стратегія товариства, створюються шляхи, обираються необхідні фінансові важелі, потрібні щоб реалізувати виставлену мету перед керівництвом.

Все вищезазначене було детально досліджено у даній курсовій роботі.

Планування аудиту дебіторської заборгованості

Основними висновками до планування аудиту дебіторської заборгованості підприємств є такі, що бухгалтерський облік дебіторської заборгованості підприємства – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації щодо розрахунків з дебіторами для прийняття оптимальних рішень, а вся ця бухгалтерська інформація і є джерелом даних для здійснення аудиту. Що стосується доцільності та необхідності побудови плану та програми аудиту дебіторської заборгованості, то вона полягає не тільки в тому, щоб визначити основні ділянки аудиторської перевірки, але й має на меті правильний розподіл обов’язків між виконавцями.

Дослідження організації аудиту розрахунків з дебіторами обґрунтовує необхідність більш детального дослідження організації та планування аудиторського процесу при перевірці стану всіх заборгованостей. Необхідно зазначити що на основі вивчення даного питання можна зробити висновки, що робота по плануванню і організації аудиту дебіторської заборгованості підприємства досить складна і важлива. Якщо процес аудиторської перевірки організовано на високому рівні, то це не тільки поліпшить працю аудитора, але й допоможе у найкоротші терміни перевірити та дослідити основні питання, зазначені у програмі аудиту, і якщо присутні порушення чи недоліки, то не тільки їх виявити, але й прослідкувати за їх виправленням.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит дебіторської заборгованості натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки розрахунків з дебіторами Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки розрахунків з дебіторами Другий розділ курсової роботи Методика перевірки розрахунків з дебіторами Висновки і пропозиції для курсових робіт

Комп’ютеризація аудиту розрахунків з дебіторами

З появою нової генерації обчислювальної техніки на базовому підприємстві виникла можливість автоматизувати облік, аналіз та аудит значної частини господарських операцій, в тому числі операцій пов’язаних з дебіторською заборгованістю, на основі безпосереднього контакту фахівця з ЕОМ. Тому оскільки комп’ютер став невід’ємною складовою сучасного облікового та аудиторського процесу кожен бухгалтер, аналітик та аудитор повинен володіти сучасним програмним забезпеченням і уміти працювати з ПЕОМ.

Результати перевірки та аудиту становища дебіторської заборгованості базового товариства надають можливість знайти помилки в їхньому проведенні, спрогнозувати необхідне їхнє становище, відзначити потрібні для нього методи покращення та шляхи, що потрібно використати із цією ціллю, обрати із їх ті, що більше правильні, а також на їх підставі створити загальну стратегію керування дебіторською заборгованістю товариства, що відзначає шляхи поліпшення їхнього становища.

Удосконалення аудиту дебіторської заборгованості

Щоб раціональніше управляти розрахунками з дебіторами підприємству слід керуватися наступними рекомендаціями:

- Потрібно оцінювати залишки заборгованості.

- За необхідністю орієнтуватися на більшість покупців з ціллю падіння рівня неплатоспроможних.

- Контролювати співвідношення залишків розрахунків з дебіторами і кредиторами: велике перебільшення дебіторської над кредиторською складає небезпеку фінансовому стану і здійснює необхідне надходження коштів.

- Відзначати строк простроченої дебіторської заборгованості і порівняти його з нормальними значеннями.

- Постійно моніторити крайній обсяг позик, якщо виходити з теперішнього фінансового становища покупців.

- При виникненні проблеми з надходженням коштів, потрібно надавати заставу на обсяг не менший, ніж обсяг дебіторської заборгованості.

- Залучати заклади, що допомагають в стягнені боргів, якщо наявні документальні підтвердження.

- Реалізовувати дебіторську заборгованість через факторингову компанію.

- Якщо здійснюється продаж значного обсягу продукції потрібно моментально виставити рахунок споживачам.

- Потрібне застосовування циклічності виписки рахунків, щоб підтримати одноманітність операцій.

- Можливість страхування позик, щоб захиститися від значних затрат по безнадійному боргу.

- Потрібно розробляти уникання дебіторських клієнтів із значним рівнем ризику.Також ми маємо якісні курсові роботи з обліку розрахунків з кредиторами для замовлення В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Облік, аналіз і аудит майна підприємства для купівлі
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку