Аудит матеріальних ресурсів

Вступ з курсової роботи на тему

Актуальність аудиту матеріальних ресурсів

Важність постановки всіх цілей аудиту обумовлено й потребою розроблення стратегій розвинення загальних систем аудиту, що і ринковій економіці стає найголовнішим. Покращення якості аудиту, посилення його профілактики в підготовці кадрового складу стають важливими цілями цієї стратегії.

В будь-якому підприємстві головну функцію мають матеріальні запаси, які повинні забезпечувати постійний процес виробництва. Якість їх застосування відповідає правильності розробки планів і розподілення матеріалів, і має вплив на розмір фінансових результатів господарювання підприємства. Отже, в підприємстві необхідно використовувати контроль за дотриманням: законодавства, якості застосування матеріальних запасів; строків і сплати всіх податків.

Оскільки однією з найголовніших характеристик діяльності підприємства є використання матеріальних ресурсів, то в роботі було досліджено їх стан та рух на матеріалах ТОВ «АІТЛ». Так як єдиної методики аудиту операцій з матеріальними ресурсами підприємства не має, то тема цієї курсової роботи є актуальною.

Мета і завдання курсової роботи

Мета роботи – дослідження сучасного стану аудиту операцій з матеріальними ресурсами підприємств, а також опрацювання практичних рекомендацій щодо його вдосконалення.

Поставлена мета визначає зміст дослідження, яке направлене на вирішення завдань методологічного, наукового і практичного характеру, а саме:

- дослідити економічний зміст матеріальних ресурсів підприємств;

- провести аналіз законодавчої бази і літературних джерел з теми дослідження;

- надати організаційно-економічну характеристику підприємству

- охарактеризувати організацію аудиту матеріальних запасів на підприємстві;

- викласти методику проведення аудиторської перевірки матеріальних запасів;

- проаналізувати складання аудиторського висновку по результатам аудиту;

- висвітлити стан аудиту матеріальних запасів підприємств при використанні комп'ютерної техніки;

- дати пропозиції щодо вдосконалення аудиту матеріальних запасів підприємств.


Презентація для захисту курсової роботиОб'єкт і предмет курсової роботи

Об’єкт курсової роботи – операції із матеріальними ресурсами в підприємствах України.

Предмет дослідження – сучасний порядок аудиту операцій із матеріальними ресурсами підприємств.


Список готових курсових робіт з перевірки матеріальних запасів

Аудит матеріальних оборотних активів підприємства та ефективності їх використання в умовах застосування інформаційних технологій

Приведений проект структурується на: введення, теоретичні основи, прикладні частини і висновок, регістр уживаної літератури і додаткові матеріал Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки матеріалів фірм. Докладніше ...

Облік, аналіз та аудит нематеріальних активів

Представлений твір охоплює наступні частини: передмова, теоретичні бази та прикладні розділи і висновок, перелік використаних джерел і додато Визначено організацію і методику аудиторської перевірки нематеріальних активів фірми. Докладніше ...

Аудит матеріальних ресурсів підприємства

Поточне дослідження структурується на: передмова, концептуальні частини і аналітичні розділи, висновок, список використаної літератури, а також додато Охарактеризовано організацію і методику аудиторської перевірки матеріалів фірми. Докладніше ...

Контроль операцій з матеріальними активами бюджетних установ

Запропоноване дослідження складається із підрозділів: преамбула й концептуальні бази, а також аналітичні рубрики й висновок, перелік застосованих джерел й додато Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки операцій з матеріальними активами бюджетних установ. Докладніше ...

Контроль і ревізія матеріальних цінностей бюджетних установ

Приведене дослідження охоплює наступні частини: введення, а також теоретичні бази і контрольні основи та висновок, список уживаної літератури, додато Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки матеріальних цінностей бюджетних установ. Докладніше ...

Аудит нематеріальних активів підприємства

Пропонований твір розподіляється на: введення та теоретичні частини і практичні основи та висновок, реєстр використаних джерел, додато Роз'яснено організацію і методику аудиторської перевірки нематеріальних активів фірм. Докладніше ...

Контроль матеріальних активів бюджетної установи

Запропонований проект включає введення і теоретичні бази та прикладні рубрики, а також висновок, перелік використаних джерел і доповненн Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки матеріальних активів бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль операцій з матеріальними цінностями органів виконавчої влади

Запропонований твір розподіляється на: введення й концептуальні бази, прикладні рубрики, а також висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатк Визначено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з матеріальними цінностями органів виконавчої влади. Докладніше ...

Контроль матеріальних активів в підприємстві приватної власності

Поточний проект включає преамбула та теоретичні розділи, практичні розділи і висновок, регістр уживаної літератури і додаткові матеріал Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки матеріальних активів в підприємстві приватної власності. Докладніше ...

Контроль матеріальних ресурсів на підприємствах галузі будівництва

Це дослідження складається із підрозділів: передмова, теоретичні рубрики і методологічні розділи й висновок, реєстр використаних джерел, додато Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки матеріалів на підприємствах галузі будівництва. Докладніше ...

Контроль операцій з матеріальними активами в закладах освіти

Дане дослідження розподіляється на: передмова, концептуальні рубрики, а також контрольні розділи, висновок, список застосованої літератури й додатк Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки операцій з матеріальними активами в закладах освіти. Докладніше ...

Економічний зміст матеріальних ресурсів

За економічним підходом матеріальні оборотні активи визначаються як сукупність економічних ресурсів підприємств, які знаходяться в непереривному кругообороті, змінюючи свою матеріальну форму впродовж 1 операційного циклу і переносячи вартість ресурсів на нові види продукції. Отже, аудит збереження матеріальних запасів, їх ефективним застосуванням на підприємстві набуває великого значення.

Матеріальні ресурси являються однією з найголовніших складових діяльності підприємства будь-якої галузі. Їх ефективне використання призводить до економічної незалежності, стабільності та розвитку підприємства. В галузі будівництва матеріальні активи відіграють головну роль, оскільки саме від їх ефективного використання залежить швидкість та собівартість будівництва. Склад і структура матеріальних ресурсів відображають стан економічних процесів, як на конкретному підприємстві, так і в галузі, в національній економіці країни вцілому. Тому контроль та ревізія за використанням та збереженням матеріальних ресурсів у будівництві має велике значення.

Нормативно-правова база щодо аудиту

Законодавчі та підзаконні акти, щодо регулювання питання аудиту матеріальних ресурсів часто змінюються, доповнюються, що призводить до ускладнення ведення обліку та проведення перевірки.

Характеристика базового підприємства

При дослідженні теми курсової роботи використовувались матеріали торговельного підприємства ТОВ «АІТЛ».

Товариство з обмеженою відповідальністю «АІТЛ» було засноване у відповідності з рішенням засновника від 4 жовтня 1998 року згідно з Законами України «Про господарські товариства», «Про власність».

Незважаючи на те, що підприємство за досліджуваний період має прибуток її діяльність можна оцінити як негативну, враховуючи постійну динаміку до скорочення обсягів реалізації. Якщо підприємством не будуть прийняті відповідні заходи, то не виключається можливість його банкрутства.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит матеріальних ресурсів натисніть на кнопку:

Організація і планування аудиту матеріалів

Метою проведення аудиту матеріальних ресурсів є встановлення відповідності застосованих на підприємстві методики обліку і оподаткування операцій, по надходженню, зберіганню та вибуттю матеріальних запасів відповідно до нормативних документів і законодавства України.

Інформаційною базою для здійснення аудиту матеріальних ресурсів підприємства виступають: правова інформація (законодавство), нормативна інформація (постанови, накази, листи, розпорядження, економічні нормативи), фактографічна інформація (дані бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку й звітності).

Оцінка внутрішнього контролю на підприємстві

Питома вага низького ризику внутрішнього контролю за матеріальними ресурсами на ТОВ «АІТЛ» переважає, що добре характеризує систему внутрішнього контролю за основними засобами, але два показники Р2 свідчать про високу ймовірність порушень саме по цим пунктам .

Тести показали, що посадовим особам ТОВ «АІТЛ», до функціональних обов’язків яких входять функції внутрішнього контролю, необхідно більше уваги приділяти матеріальним запасам. Контролеру необхідно провести вибіркову інвентаризацію матеріальних ресурсів і звернути увагу на показники високого рівня ризику, а саме на: організацію складського обліку матеріальних ресурсів і правильності оформлення документів.

В цілому система внутрішньогосподарського контролю і бухгалтерського обліку руху матеріальних ресурсів ТОВ «АІТЛ» характеризується як задовільно організована. Посадові особи ТОВ «АІТЛ» , які виконують функціональні обов’язки в частині облікових процесів і внутрішньогосподарського контролю руху матеріальних запасів, не припускаються помилок.

Методика проведення перевірки матеріальних ресурсів

Правильно обрана методологія аудиту руху матеріальних запасів підприємств дозволяє своєчасно виявляти недоліки в організації зберігання і застосування матеріальних запасів, виявляти порушення у їх витрачанні та знаходити внутрішні резерви покращення якості застосування матеріальних запасів.

При проведенні аудиту використовуються такі методи аудиту: аналіз, синтез, індукція, дедукція, системний аналіз, інвентаризація, вибіркове спостереження, суцільне спостереження.

Складання аудиорського висновку

Результати проведеної аудиторської перевірки оформлюються аудиторським висновком.

Аудиторські висновки – це документи, які складаються на завершальному етапі аудиту, у яких висловлюється думка аудиторів, сформована на підставі отриманих аудиторських доказів. Висновок складається в письмовому виді та містить чітко сформульовану думку по фінансовій звітності в цілому.

Застосування комп'ютерної техніки при аудиті матеріальних запасів

Для автоматизації аудиту теперішні інформаційні системи мають значні можливості, при їх допомозі необхідно проводити розрахунки при тривалому часі та безпомилково. Експлуатаційні можливості комп’ютерів надають можливість здійснювати програмний контроль змісту господарських операцій шляхом широкого використання програмно-методологічних прийомів поточного аудиту, перевірки достовірності даних на всіх стадіях технологічного процесу їх обробки.

Значний прогрес в аудиторському процесі досягається за рахунок широкого застосування комп’ютерів як для проведення аудиту, так і для обробки облікових даних. Це надає можливості не тільки раціоналізувати проведення аудиту, але і позбавляє їх від великої технологічної праці. При цьому економія часу направляється на вирішення важливіших проблем.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з обліку, аналізу і перевірки лізингу для купівлі Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи на тему Аудит основних засобів щоб полегшити написання Вашої роботи
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку