Аудит основних засобів

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з основними засобами

Актуальність аудиту основних засобів

В Україні відбувається процес становлення ринкових відносин, реформування форм власності. Вони вплинули на зміни в системі бухгалтерського обліку та фінансового аудиту з метою одержання достовірної інформації для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Тому вивчення досвіду розвинутих країн ті пропозицій вітчизняних економістів щодо реформування обліку є одним із найважливіших завдань науки і практики в сучасних умовах господарювання.

Курсова робота на тему “Аудит основних засобів підприємства” на матеріалах Торговельної фірми є дуже актуальною. Тому, що основні засоби є головною складовою діяльності компанії. Для надання якісних послуг необхідно ефективно і раціонально використовувати основні засоби. А не ефективність їх використання може призвести до погіршення стану всіх підприємств. І тому потрібно досконально вивчати основні засоби і способи поліпшення умов їх використання. Від того яким чином будуть подавати послуги компанії залежить майбутнє нашої держави і соціально-економічний розвиток вцілому.

Мета і завдання аудиту основних засобів

Головна мета даної курсової роботи - розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з аудиту, обліку і аналізу ефективності використання основних засобів, тобто пошук нових шляхів по удосконаленню аудиту формування та використання основних засобів на підприємствах.

Курсова робота направлена на забезпечення ефективного управління фірмами, спрямованого на збільшення обсягу і якості послуг на основі ефективного використання та аудиту основних засобів, організації аудиту за їх формуванням і витрачанням, для об’єктивного визначення фактичного стану справ у здійсненні їх витрат та виявлення факторів і умов, які негативно впливають на їх використання відповідно до їх призначення.

Головне завдання: на підставі головних звітних показників підприємства за останні 3 роки, матеріалів аудиту проаналізувати стан бухгалтерського обліку, аудиту формування та використання основних засобів на об’єкті дослідження, а також внести пропозиції щодо поліпшення цієї ділянки обліку і аудиту.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит основних засобівСтруктура курсової роботи з аудиту операцій з основними засобами

Курсова робота складається з головних трьох розділів.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи аудиту операцій з основними засобами:

- розвиток аудиторського процесу в Україні, в якому розповідається коли утворилися перші контролюючі органи і їх розвиток до наших часів;

- економічна сутність свідчить нам що таке основні засоби, як вони кваліфікуються за надходженням, вибуттям та рухом;

- висвітлено чинні законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють правову фінансово-господарську діяльність компанії, первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та операції з основними засобами;

- організаційно-економічна характеристика: динаміка головних показників, функції і завдання апарату та відділів.

Другий розділ є головним, бо він розкриває майже весь зміст курсової роботи - організація і методика аудиту основних засобів підприємства: організація і планування аудиторської роботи; застосування методів економічного аналізу (загальний аналіз, аналіз руху, аналіз якісного стану, аналіз ефективності використання); методика аудиту (відповідність проведення аудиту до інструкцій, за якими проводиться аудит).

Третій розділ - розробка системи обліку, аналізу і аудиту в умовах застосування комп’ютерних технологій; постановка задачі та технологія обробки економічної інформації щодо операцій з основними засобами, характеристика вихідної інформації; оцінка ефективності розробленої системи. Він теж займає вагоме місце. За допомогою комп’ютера можна ефективніше проводити аудит основних засобів і на основі цього подавати певні висновки.Висновки і пропозиції до курсової роботи на тему: аудит основних засобів підприємства

Теоретичні засади аудиту основних засобів

В теперішній час необхідна розробка і прийняття законодавчого акту, який би визначав головні положення, принципи, задачі, форми і методи здійснення аудиту і забезпечив би функціонування його як системи відносин між державою та її контролюючими органами і підконтрольними об’єктами.

Бухгалтерський облік в компанії ведеться згідно чинного законодавства і нормативно-правових актів.

Оцінка головних показників діяльності підприємства

З проведеного аналізу балансу випливає, що діяльність підприємства проходить позитивно, і ніяких великих зрушень стосовно фінансового плану не зустрічається. Необоротні активи зменшились на 89912 (22,32%) грн. у 2014 році відповідно до 2012 року, а відповідно до 2013 року збільшилося на 17607,6 (5,9%) грн. це свідчить про те, що їх стало більше в зв’язку з розширенням надаваємих послуг. Фонд у основних засобах, розрахунки, дебіторська заборгованість з кожним роком зростали, отже треба удосконалити систему роботи працівників для покращення становища. Кредиторська заборгованість спочатку зростала, а потім зменшувалась, отже компанія стала розраховуватися зі своїми боржниками, становище стало кращим. В загальному сума балансу у 2014 році зменшилась на 296032 (46,23%) грн. і на 30785 (8,21%) грн. відповідно до періодів 2012 і 2013 рр.

Організаційно-інформаційна модель аудиту основних засобів

Розроблена організаційно інформаційна модель внутрішньогосподарського аудиту операцій з необоротними активами дає змогу чітко уявити хто і що проводить аудит. А також які показники, нормативну базу і документи використовують при аудиті. Визначено за допомогою яких методів проводиться аудит та виводяться результати і висновки щодо ефективного використання підприємства. Нижче згадану модель потрібно використовувати і вдосконалювати. Внутрішньогосподарський аудит основних засобів компанії потрібно вести за організаційно-інформаційною моделлю і фіксувати всі порушення в таблицях для подальшого аналізу і вирішення проблем фінансово-господарської діяльності фірми. Це необхідно для подальшого раціонального і ефективного використання необоротних ресурсів.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит основних засобів натисніть на кнопку:

Застосування аналітичних методів в аудиті основних засобів підприємства

Аналізуючи необоротні ресурси можна зробити висновок, що загальний обсяг необоротних активів фірми у 2014 році збільшився на 130978 грн., або на 22,26% порівнянно з 2012 роком та на 121983 грн., або на 20,42% порівнянно з 2013 роком. Ці зміни відбулися за рахунок збільшення: машин і обладнання у 2014 році порівнянно з 2012 роком на 8594 грн., або на 6,62% та з 2013 роком на 25754 грн., або на 22,85%, обладнання ставало більше, так як розвиток технологій дуже швидкий і підприємство не встигає поновлювати свої відділи новим обладанням. Ще одним важливим фактором, який впливає на технічне забезпечення - це кошти, яких весь час не вистачає, а фінансування дуже мале; обсягу транспортних машин у 2014 році порівнянно з 2012 роком на 14463 грн., або на 40,42% та з 2013 роком на 14463 грн.; або на 40,42%, тобто транспортні машини не поповнювалися на протязі двох років; кількості інструменту і виробничого інвентарю у 2014 році порівнянно з 2012 роком на 2096 грн., або на 43,13% та з 2013 роком на 445 грн., або на 6,84%. Використовувати інструменти стали менше, в зв’язку з появою нових технологій; обсягу будинків у 2014 році порівняно з 2012 роком на 84011 грн., або на 20,12% та з 2013 роком на 84011 грн., або на 20,12%. Обсяг будинків на протязі цих періодів не змінювався, підприємство не розширювала свою територію, тільки у 2014 році збільшилось; обсягу бібліотечного фонду у 2014 році порівняно з 2012 роком на 276 грн., або на 66,83% та з 2013 роком на 96 грн., або на 16,19%. Таким чином, основні засоби фірми суттєвих змін не зазнали, і не спричинили негативних наслідків.

Виходячи з усіх показників вирахуваних при аналізі основних засобів, можна зробити один узагальнюючий висновок, що взагалі обсяг основних засобів за останні три роки збільшився в більшості за рахунок: машин і обладнання, транспортних машин, інструменту та інвентарю. Як бачимо питому вагу своїх коштів підприємство витрачає на придбання та збільшення долі активної частини основних засобів, тобто зростає ступінь технічного оснащення управління. З причини того, що за останні три роки фінансування компанії зменшилось, і це логічно виходячи з занедбаного стану економіки України, ступінь зносу основних засобів зростає, а з тим і зменшується придатність необоротних ресурсів до виконання своїх належних функцій. Виходячи з цього можна сказати лише те, що підприємству необхідно шукати шляхи та джерела фінансування на придбання більш новіших основних засобів.

Методика аудиту основних засобів

Підвищенню ефективності виробництва сприяє аудит використання та зберігання на всіх ділянках необоротних активів. Належна увага приділяється недіючому, недоукомплектованому та зайвому обладнанню, пояснюються обставини та причини та даються відповідні пропозиції щодо усунення недоліків. Встановлена при фактичному аудиті оцінка об’єктів, які не взяті на облік, проводиться згідно відновлювальної вартості.

Потім проводиться аудит ефективність використання основних засобів підприємства. На ефективність використання обладнання та рівень фондовіддачі впливають такі фактори:

- наявність старого обладнання, яке повинно бути замінено новим;

- неякісна та несвоєчасна модернізація діючого обладнання;

- недоліки використання обладнання в часі;

- зниження темпів росту випуску продукції;

- зміна цін;

- неоднакова первинна вартість основних засобів та способи здійснення капітальних вкладень.

При аудиті ефективності використання основних засобів аудитору треба проаналізувати структуру встановленого обладнання та термін його експлуатації. При аналізі використовують дані про види обладнання, терміну їх експлуатації, зносу основних засобів.

Аудиту ефективності використання основних засобів

При аудиті використання основних засобів потрібно обчислити коефіцієнти роботи кожного виду наявного обладнання. Коефіцієнт використання парку наявного обладнання дорівнює відношенню числа діючого обладнання до парку наявного обладнання. Коефіцієнт використання парку встановленого обладнання дорівнює відношенню числа діючого обладнання до парку встановленого обладнання.

Парк наявних необоротних активів при аудиті визначається шляхом підрахунку за даними аналітичного обліку основних засобів всього обладнання даного виду. Кількість діючого обладнання окремого виду встановлюється шляхом підрахунку за місцями його експлуатації.

Для аудиту основних засобів потрібно вирахувати коефіцієнт інтенсивності завантаження, рівний відношенню середньої інтенсивної та інтенсивного навантаження, визначити ступінь використання обладнання в часі та потужності. Аудитор вираховує коефіцієнт інтегрального навантаження, який одержується шляхом добутку коефіцієнта екстенсивного навантаження та коефіцієнта інтенсивного навантаження.

Потрібно також провести аудит продажу основних засобів підприємствам та приватним особам, визначає чи не були незаконно занижені ціни при продажу, правильність нарахування зносу. Потрібно вивчити зміст угод оренди, в яких вказується, які основні засоби передані в оренду, на який термін, ставка орендної платні, порядок ремонту та повернення основних засобів орендодавцю та інші.

Удосконалення аудиту основних засобів на підприємстві

Всю роботу бухгалтерії необхідно комп’ютеризувати, для кращого проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також здійснення аналізу.

Щоб був доцільний аудит за ефективним використанням необоротних ресурсів підприємства необхідно в Україні налагодити законодавчу базу і відрегулювати з метою покращання соціального рівня населення. Доки не буде достатній рівень життя, державні ресурси ефективно використовуватись не будуть і це загубить нашу державу. Так як починає відроджуватись національне виробництво ми будемо надіятись на краще. Потрібно провести реформу на підприємствах щодо зміни функціональної структури підприємств і зменшити кількість працюючих до мінімуму з метою покращення стану і ефективного використання державних основних засобів.

Через це дуже важливим, є ефективне управління, плануванням надходження, використання і своєчасного ліквідування необоротних ресурсів після проведення аудиту. Для цього потрібно проводити аналіз основних засобів, а так як об`єктом, є необоротні ресурси компанії, то і важливим є їх аудит. Все це в сукупності забезпечить найефективніше використання коштів підприємства на необоротні активи, що по собі є дуже важливим фактором.

Впровадження розроблених пропозицій дозволить суттєво поліпшити стан аудиту основних засобів підприємства і створити ефективну інформаційну базу аудиторського процесу.Наш банк робіт містить недорогі курсові роботи з обліку прибутків і збитків щоб полегшити написання Вашої роботи В нашому банку готових робіт є курсові роботи на тему Облік, аналіз і контроль видатків бюджетних установ для купівлі
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку