Аудит грошових коштів

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з грошовими коштами

Актуальність аудиту операцій з грошовими коштами

Протягом ряду років спостерігається зростаючий інтерес до інформації, що стосується потоків монетарних активів. Так за період з 1991 по 2015 роки у зв’язку з інфляцією та великими ставками по кредитах обігові кошти підприємств катастрофічно знизились і як наслідок цього підприємства були вимушені запровадити безгрошові форми розрахунків, такі як бартер, розрахунки векселями. До 1991 року ситуація була інша, підприємства якщо у них не вистачало обігових коштів для здійснення основної діяльності отримували кредит у держави під дуже низькі відсотки, а з 1991 року країна почала здійснювати перехід на ринкові методи господарювання, внаслідок чого відсотки за кредит були вже не такі малі, а тому підприємства, які не вміли управляти своїми обіговими коштами втратили їх внаслідок інфляції, а це привело до припинення діяльності деяких підприємств, або навіть до їх банкрутства.

Необхідно також зазначити, що ефективне управління грошовими коштами допоможе знизити ризик неплатоспроможності і банкрутства підприємств. Усе це обумовлює актуальність обраної теми курсової роботи з аудиту.

Окремі відомості про джерела утворення і напрямки застосування монетарних активів можна отримати з балансу і звіту про прибутки та збитки, всеохоплююча ситуація цієї важливої сфери господарювання може бути отримана лише зі Звіту про рух грошових коштів. Отже, аудит руху монетарних активів до цього часу проводився лише непрямими методами, що є не зовсім зручним та не дає всієї необхідної інформації.

Результати управління не слід ототожнювати з показниками ефективності діяльності підприємства в цілому і фінансової діяльності в тому числі. До їх складу слід включити лише показники. значення яких повною мірою або переважно залежить від організації роботи по управлінню монетарними активами та залишками коштів підприємств.

Все вище згадане обумовило актуальність теми курсової роботи і розвитку аудиту монетарних активів та розрахунків в підприємствах торгівлі та обрання її для курсового дослідження.


Презентація для захисту курсової роботиМета, завдання і об’єкти курсової роботи з аудиту

Метою курсової роботи є вивчення стану та розробка заходів щодо удосконалення аналізу, аудиту коштів та розрахунків в підприємствах торгівлі.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання курсової роботи:

- визначити економічний зміст і значення готівкових та безготівкових розрахунків;

- визначити стан аудиту в керуванні монетарними активами;

- дослідити нормативне забезпечення аудиту грошових коштів і розрахунків, а також проаналізувати спеціальну літературу по темі;

- дати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству курсової роботи, на базі якого проводиться дослідження;

- охарактеризувати аудит стану обліку монетарних активів та розрахунків;

- розробити організаційно-інформаційну модель аналізу, аудиту грошових коштів та розрахунків;

- в процесі аудиту проаналізувати монетарні активи та розрахунки ПрАТ «Острів» загальним та коефіцієнтними методами;

- дослідити організацію та методику проведення аудиту розрахункових, поточних та касових операцій, а також вивчити це питання в умовах застосування ПЕОМ.

Об’єктом курсової роботи було обрано Приватне акціонерне товариство «Острів». Аналіз і аудит проводився за період з 2014 по 2016 роки.

У процесі вирішення поставлених завдань в курсовій роботі було опрацьовано нормативно-законодавчі документи, спеціалізовану літературу, що стосується теми курсової роботи з аудиту. В процесі розробки теми проводилися дослідження первинної документації, регістрів бухгалтерського та звітності, вивчалась спеціальна література з теми курсової роботи.


Список готових курсових робіт з аудиту грошових коштів підприємства

Аудит грошових коштів підприємств

Представлений твір розподіляється на: преамбула, теоретичні основи, а також аудиторські рубрики й висновок, перелік використаних джерел, доповнення. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошовими активами. Докладніше ...

Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи

Поточний проект складається із підрозділів: преамбула та теоретичні рубрики, а також практичні рубрики й висновки і пропозиції, регістр застосованих джерел, а також додаток. Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима та стану розрахунків бюджетної установи. Докладніше ...

Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємства

Запропоноване дослідження охоплює наступні частини: передмова та концептуальні бази й аналітичні бази й висновок, реєстр використаної літератури, а також додаток. Вивчено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима та стану розрахунків фірми. Докладніше ...

Аудит операцій з грошовими коштами підприємства

Запропоноване дослідження структурується на: введення та теоретичні частини, прикладні бази й висновок, регістр використаних джерел та додатки. Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами фірми. Докладніше ...

Контроль грошових коштів і розрахунків в бюджетних установах

Дане дослідження має такі розділи як введення, концептуальні основи, практичні пункти, висновок, регістр використаних джерел та додаток. Роз'яснено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима і розрахунків в бюджетних установах. Докладніше ...

Контроль грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ

Наданий проект містить введення та теоретичні частини, прикладні рубрики та висновок, регістр вживаних джерел й додатки. Оцінено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима та стану розрахунків бюджетних установ. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетної установи

Це дослідження містить вступ, концептуальні пункти та аналітичні пункти і висновок, перелік вживаних джерел та додаткові матеріали. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль і ревізія грошових потоків бюджетної установи

Наданий проект складається із підрозділів: вступ та теоретичні частини, а також контрольні бази й висновки і пропозиції, перелік використаних джерел й доповнення. Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки грошових потоків бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль і ревізія грошових коштів бюджетних установ

Представлений твір структурується на: введення та теоретичні рубрики та прикладні бази, висновок, реєстр використаної літератури, доповнення. Розглянуто організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима бюджетних установ. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установ

Поточне дослідження містить вступ і теоретичні основи й аналітичні основи і висновок, реєстр уживаної літератури й додатки. Висвітлено організацію і методику аудиторської перевірки операцій на розрахунковому рахунку бюджетних установ. Докладніше ...

Аудит операцій на розрахунковому рахунку підприємства

Поточний проект охоплює наступні частини: вступ, концептуальні частини і аудиторські частини і висновки і пропозиції, перелік уживаної літератури та додатки. Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки операцій на розрахунковому рахунку фірм. Докладніше ...

Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів

Дійсний проект включає передмова, а також теоретичні основи і прикладні частини, висновки і пропозиції, перелік уживаної літератури, додаткові матеріали. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима фірми та їх еквівалентів. Докладніше ...

Аудит грошових потоків підприємства торгівлі

Приведене дослідження охоплює наступні частини: вступ та концептуальні основи, методологічні розділи й висновок, список використаної літератури й доповнення. Роз'яснено організацію і методику аудиторської перевірки грошових потоків фірм торгівлі. Докладніше ...

Контроль грошових потоків в акціонерних товариствах

Запропоноване дослідження структурується на: преамбула, а також теоретичні рубрики та прикладні бази й висновок, перелік застосованої літератури, а також додаток. Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки грошових потоків в акціонерних товариствах. Докладніше ...

Контроль операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі

Цей проект включає передмова й концептуальні пункти й аналітичні пункти, а також висновки і пропозиції, реєстр застосованих джерел і додаткові матеріали. Окреслено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами та розрахунків підприємств торгівлі. Докладніше ...

Контроль грошових коштів підприємств споживчої кооперації

Дійсне дослідження містить введення і теоретичні частини, прикладні частини, висновки і пропозиції, регістр використаних джерел й доповнення. Оцінено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима підприємств споживчої кооперації. Докладніше ...

Контроль грошових потоків підприємств торгівлі

Дійсний проект охоплює наступні частини: преамбула і теоретичні частини, практичні основи й висновки і пропозиції, регістр використаної літератури, додатки. Охарактеризовано організацію і методику аудиторської перевірки грошових потоків підприємств торгівлі. Докладніше ...

Контроль грошових коштів в державних підприємствах

Запропоноване дослідження розподіляється на: передмова й теоретичні розділи і контрольні бази, висновки і пропозиції, перелік вживаних джерел і додаток. Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошима в державних підприємствах. Докладніше ...

Контроль грошових потоків підприємства

Наданий твір структурується на: вступ, а також концептуальні розділи та прикладні частини, висновки і пропозиції, список застосованих джерел та додаткові матеріали. Простежено організацію і методику аудиторської перевірки грошових потоків підприємства. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з грошовими коштами бюджетних установ

Запропонований проект структурується на: передмова і теоретичні розділи, а також контрольні частини й висновок, перелік використаної літератури і доповнення. Роз'яснено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами бюджетних установ. Докладніше ...

Контроль операцій з грошовими коштами бюджетної установи

Дане дослідження включає передмова й концептуальні рубрики, а також прикладні основи й висновок, реєстр уживаної літератури, додаток. Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки операцій з грошовими коштами бюджетної установи. Докладніше ...

Організація обліку грошових коштів на підприємстві

В курсовій роботі були розглянуті питання оцінки та розроблені шляхи вдосконалення внутрішнього аудиту на підприємстві, проведення аудиту монетарних активів.

Об’єктом курсової роботи являється ПрАТ «Острів», м. Київ. Позитивним у діяльності ПрАТ «Острів» є розвиток економічного потенціалу, який відповідає зростанню обсягів господарювання підприємств. В 2016 році очікується збільшення доходу від продажу на 1,5%, збільшення інших операційних доходів на 10,9%.

Щодо організації фінансового обліку грошових коштів підприємства, то вона створена із врахуванням усіх потрібних змін, які спричинені наявним економічним станом, із підтриманням всіх правил проведення фінансового обліку. Сьогодні в підприємстві облік монетарних активів ведеться відповідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів. Це говорить про компетентність і високий рівень професіональної підготовки бухгалтерів, що ведуть облік грошових коштів ПрАТ «Острів». Прогресивним напрямком в системі бухобліку базового підприємства курсової роботи є раціоналізація документообігу.

На жаль, в ПрАТ «Острів» внутрішньогосподарський аудит здійснюється на неналежному ступені, що значно погіршує стан бухгалтерського обліку та керування підприємством.

Аналіз основних показників діяльності базового підприємства курсової роботи при аудиті

Практична частина із застосуванням матеріалів ПрАТ «Острів» показує, що здійснення аналізу за допомогою висококваліфікованих спеціалістів дозволяє досить впевнено утримуватись на конкуруючому ринку. А правильна організація аналізу господарської діяльності допомагає знайти нові шляхи підвищення ефективності господарювання підприємства.

Проаналізувавши динаміку та склад монетарних активів підприємства можна зробити наступні висновки.

Протягом всього аналізуємого періоду спостерігається тенденція збільшення як надходження, так і витрат грошових коштів. Залишок по касі на початок 2014 року склав 0,96 тис. грн. та 1,6 і 3,3 тис. грн. у 2015 та 2016 роках. У 2015 році залишок по касі на початок року збільшився на 0,64 тис. грн. або на 67 % в порівнянні з 2014 роком, а в 2016 році в порівнянні з попереднім роком залишок на початок збільшився на 1,7 тис. грн. або на 106,25 %. В 2015 році надходження збільшилось на 16,18% в порівнянні з 2014 роком, в 2016 році очікується збільшення надходжень готівки в касу на 5,01%. Також у 2015 році в порівнянні з 2014 роком збільшилось витрачання коштів з каси підприємства на 16,18 %, що є пропорційно до збільшення надходжень готівки. В 2016 році планується збільшення витрачання коштів у порівнянні з 2015 роком на 5,05%. Залишки на кінець у 2015 році порівняно з 2014 збільшились на 38,66%, а в 2016 році очікується збільшення залишків на кінець на 25,45%.

Аналіз обсягів грошового обігу дав можливість побачити, що спостерігається тенденція до збільшення загального обороту грошей. В 2015 році в порівнянні до 2014 року загальний оборот грошей збільшився на 18,51 % за рахунок збільшення внутрішнього обороту грошей на 294,1 тис. грн., збільшення вхідного та вихідного потоків грошей на 12,32 % та 12,36 % відповідно. В 2016 році в порівнянні з 2015 роком очікується збільшення загального обороту грошей на 1,48 %, це очікується за рахунок збільшення внутрішнього обороту грошей на 53,01 % та за рахунок зменшення вхідних та вихідних потоків грошей на 1,34 % і 1,35 % відповідно.

В ході аудиту монетарних активів підприємства були розраховані наступні показники платоспроможності.

Коефіцієнт загального покриття показує, що ПрАТ «Острів» спроможне повністю розрахуватися за своїми боргами за рахунок оборотних активів. В 2016 році в порівнянні з 2015 роком очікується збільшення цього коефіцієнта на 46,64 % і складе 1,74. Збільшення коефіцієнта загального покриття вище 2 є негативним, оскільки свідчить про неефективне управління грошовими коштами, отже підприємству потрібно розробити відповідні заходи, щоб запобігти зростанню цього показника.

Коефіцієнт проміжної платоспроможності в даному випадку є некоректним, оскільки в підприємстві в 2014-2016 роках була відсутня дебіторська заборгованість.

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності протягом аналізує мого періоду має нормальні значення. Він показує частку зобов'язань, яка може бути виконана негайно за рахунок високоліквідних оборотних активів.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит грошових коштів натисніть на кнопку:

Методика аудиту грошових коштів в курсовій роботі

Дослідивши в курсовій роботі методологію аудиту монетарних активів, необхідно відзначити, що вивченні аудиторською практикою порушення в області грошових операцій класифікуються так:

1. Пряма крадіжка грошей: прикриті недооформлені документом; зовсім не прикриті;

2. Присвоєння готівки, отриманої з поточного рахунку, без їх оприбуткування: фальсифікація виписок; викривлення кореспонденції рахунків при обробці виписок;

3. Недооприбуткування і привласнення монетарних активів, які прийшли: з банківської установи; від організацій по прибутковим ордерам; інших організацій по дорученням;

4. Присвоєння монетарних активів при покупці та продажу матеріалів: незаконне отримання оплачених через банк ТМЦ; приховування виручки, яка надійшла готівкою, шляхом фіктивного віднесення її на розрахунковий рахунок;

5. Використання монетарних активів в особистих цілях: оплата за рахунок підприємства послуг, робіт, які належить оплатити з особистих коштів посадових осіб; сплата штрафів та пені, які потрібно віднести на рахунок винних осіб;

6. Присвоєння коштів з акредитивів та спеціальних рахунків.

Удосконалення аудиту операцій з грошовими коштами

Отже, для забезпечення найбільш доцільного застосування і аудиту наявних в підприємстві монетарними активами необхідно:

- раціонально організовувати оформлення документів та їх аудит;

- запроваджувати новітні форми документів, які відповідають останнім змінам законодавства;

- підвищувати аналітичні і контрольні функції обліку;

- підтримувати високий рівень підготовки бухгалтерів та інших працівників;

- більше уваги приділяти аналізу результативних показників, а отже, і більше впроваджувати управлінський облік.

Удосконалення внутрішньогосподарського аудиту посилить контрольну функцію підприємств, причому його результати можуть бути базою для проведення аудиту, що є зовнішнім по відношенню до підприємства. Крім того, система внутрішньогосподарського аудиту на підприємстві потребує налагодження з ціллю всебічного аудиту монетарних активів.

Крім того, як показує дослідження, одним із основних напрямків на шляху удосконалення і підвищення дії аудиту монетарних активів і розрахунків є широке використання сучасних персональних комп’ютерів та сучасного програмного забезпечення, раціональна організація аудиту в умовах, коли на об’єкті застосовується машинна обробка економічної інформації. На жаль, ведення бухгалтерського обліку і аудиту в ПрАТ «Острів» повністю не автоматизовано, що не дозволяє у короткі терміни надавати необхідну інформацію для управління.

Особливості методики аудиту грошових коштів і розрахунків в умовах ПЕОМ полягають у підвищенні наукового рівня застосування економіко-математичних методів і економічного аналізу за допомогою програмних засобів обчислювальної техніки при виконанні аудиторських процедур.

Впровадження розроблених протягом курсової роботи пропозицій буде сприяти удосконаленню аудиту монетарних активів підприємств.В нашому банку готових робіт є курсові роботи з перевірки джерел фінансування для купівлі В нашій базі є готові курсові роботи на тему Аудит необоротних активів, які можна купити
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку