Аудит необоротних активів

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з необоротними активами

Мета курсової роботи

Метою курсової роботи є дослідження стану аудиту необігових ресурсів, якості та ефективності їх використання, на матеріалах Підприємства, а також розробка пропозицій щодо його удосконалення. Постійні ресурси є важливим об’єктом перевірки. Все це обумовлює актуальність теми дослідження.

Актуальність теми курсової роботи з аудиту

Ефективне управління необоротними активами забезпечується насамперед за допомогою надійної інформаційної системи, аудиту за ефективністю функціонування, а також обробкою отриманої інформації та розробкою шляхів щодо удосконалення використання необігових ресурсів.

Завдання дослідження теми курсової роботи

Основним завданням перевірки постійних ресурсів суб’єктів господарства є виявлення та профілактика порушень пов’язаних з діями які проводяться над ресурсами підприємства, їх наявністю, відповідним використанням та збереженням, а також дослідження їх якісного стану, ефективності використання, виявлення невикористаних резервів, розробка заходів, щодо більш ефективного застосування необігових ресурсів.

Розгляд теоретичних положень та теперішньої методики планування аудиту надходження і вибуття постійних ресурсів, якості та ефективності їх застосування в умовах змін проводили такі видатні вчені як: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Мних Є.В. Бутко А.Д., Мельниченко Н.М., Вацко В.В. До проблем, що досліджувались, належать різноманітні ставлення до визначення змісту необігових ресурсів та методики їх відображення в фінансовому і управлінському обліку, особливості ведення перевірки. Однак, поряд з визначенням суті та методології аудиту наявності та використання постійних ресурсів явної актуальності становлять розгляд проблеми нарахування зносу, вдосконалення її впливу у відтворювальному процесі, а також розширенню функцій аудиту правильності використання необігових ресурсів у господарському процесі саме враховуючи специфіку торговельних фірм.


Завдання курсової роботи з аудиту

Завдання, послідовне вирішення яких приведе до дослідження поставленої мети, об’єкту та предмету курсової роботи:

- дослідити економічний зміст необігових ресурсів;

- провести критичний аналіз законодавчо-правової бази та спеціальної літератури щодо аудиту необігових ресурсів;

- надати організаційно-економічну характеристику базової компанії;

- оцінити становище фінансового обліку необігових ресурсів компаній;

- дослідити організацію і планування аудиту постійних засобів компанії;

- навести методику аудиту операцій з постійними ресурсами;

- визначити особливості перевірки постійних засобів торговельних фірм в умовах використання новітніх інформаційних технологій.

Вирішення поставлених завдань дозволить підвищити ефективність використання постійних засобів на підприємствах.

Предметом курсової роботи є організація і методика аудиту операцій з постійними ресурсами підприємства.

Об’єктом курсової роботи є необоротні активи підприємств та аудит операцій з постійними ресурсами.
Список готових курсових робіт з аудиту необоротних активів підприємства

Аудит нематеріальних активів

Даний твір складається із підрозділів: преамбула, концептуальні бази, аналітичні основи і висновок, список використаної літератури, додаткові матеріали. Представлено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з нематеріальними ресурсами. Докладніше ...

Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

Пропоноване дослідження включає введення, а також теоретичні частини, аудиторські бази, висновки і пропозиції, регістр використаної літератури, додаткові матеріали. Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами. Докладніше ...

Аудит необоротних активів підприємства

Цей проект розподіляється на: вступ, концептуальні пункти та практичні рубрики й висновки і пропозиції, перелік застосованих джерел й доповнення. Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів підприємств. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з необоротними активами підприємств виробництва

Приведений проект складається із підрозділів: вступ та теоретичні основи та практичні частини й висновки і пропозиції, реєстр використаних джерел, додатки. Опрацьовано організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами підприємств виробництва. Докладніше ...

Контроль необоротних активів бюджетної установи

Приведений проект структурується на: вступ й концептуальні основи та методологічні рубрики і висновок, регістр використаних джерел та доповнення. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами підприємства

Запропонований твір структурується на: преамбула, а також теоретичні пункти й аудиторські бази і висновок, перелік застосованої літератури, додатки. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами підприємства. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами підприємств виробничої сфери

Дійсний твір включає преамбула й концептуальні рубрики, а також контрольні частини, а також висновок, список використаних джерел і додаток. Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами підприємств виробничої сфери. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з необоротними активами торговельних підприємств

Цей проект розподіляється на: передмова й концептуальні пункти та аналітичні частини й висновок, реєстр застосованих джерел, додаток. Надано організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами торговельних підприємств. Докладніше ...

Контроль та ревізія операцій з необоротними активами на підприємствах

Представлений твір розподіляється на: вступ й концептуальні основи, прикладні пункти, а також висновки і пропозиції, регістр використаної літератури та додатки. Проаналізовано організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами на підприємствах. Докладніше ...

Контроль і ревізія операцій з необоротними активами

Пропоноване дослідження має такі розділи як вступ, а також концептуальні частини та контрольні частини і висновок, реєстр використаної літератури і додаток. Проаналізовано організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами. Докладніше ...

Контроль і ревізія необоротних активів бюджетних установ

Представлений проект розподіляється на: передмова та концептуальні рубрики й практичні бази та висновки і пропозиції, реєстр використаної літератури, доповнення. Простежено організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів бюджетних установ. Докладніше ...

Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів

Приведене дослідження структурується на: вступ і концептуальні основи, а також контрольні рубрики, висновки і пропозиції, список застосованих джерел та додаткові матеріали. Охарактеризовано організацію і методику аудиторської перевірки амортизації інших необоротних матеріальних активів. Докладніше ...

Аудит необоротних активів виробничих підприємств

Надане дослідження охоплює наступні частини: преамбула, концептуальні основи і аналітичні основи, висновок, регістр використаної літератури і доповнення. Проаналізовано організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів виробничих підприємств. Докладніше ...

Аудит необоротних матеріальних активів підприємства

Пропонований проект має такі розділи як преамбула та теоретичні пункти і аудиторські рубрики й висновок, реєстр застосованих джерел, додатки. Розглянуто організацію і методику аудиторської перевірки необоротних матеріальних активів підприємств. Докладніше ...

Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства

Запропонований проект складається із підрозділів: преамбула і концептуальні пункти та аналітичні рубрики й висновки і пропозиції, регістр застосованої літератури, а також додатки. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки амортизації і зносу необоротних активів підприємств. Докладніше ...

Аудит необоротних активів торговельних підприємств

Дійсний проект має такі розділи як преамбула, концептуальні рубрики і методологічні пункти й висновки і пропозиції, реєстр застосованих джерел і додаткові матеріали. Наведено організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів торговельних підприємств. Докладніше ...

Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності

Це дослідження включає передмова та концептуальні бази, а також контрольні розділи, а також висновок, список застосованих джерел й додаток. Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів на підприємствах різних форм власності. Докладніше ...

Контроль необоротних активів органів виконавчої влади

Приведене дослідження структурується на: передмова, а також концептуальні пункти та аналітичні частини та висновок, регістр вживаних джерел і додаток. Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки необоротних активів органів виконавчої влади. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами в закладах освіти

Запропонований проект структурується на: передмова та концептуальні рубрики і прикладні розділи, висновки і пропозиції, перелік використаної літератури, а також додаток. Наведено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами в закладах освіти. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами бюджетної установи

Цей твір включає введення й теоретичні основи й аудиторські частини та висновки і пропозиції, реєстр вживаних джерел й додатки. Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами бюджетної установи. Докладніше ...

Контроль операцій з необоротними активами на підприємствах

Приведений проект містить вступ, а також теоретичні основи й методологічні рубрики та висновки і пропозиції, список застосованої літератури й додатки. Висвітлено організацію і методику аудиторської перевірки операцій з необоротними активами на підприємствах. Докладніше ...

Аудит операцій з необоротними активами підприємства

Пропоноване дослідження розподіляється на: передмова, теоретичні бази, а також прикладні пункти й висновки і пропозиції, реєстр використаних джерел, додаток. Висвітлено організацію і методику аудиторської перевірки . Докладніше ...


Висновки і пропозиції до курсової роботи на тему: аудит необоротних активів підприємства

Теоретичні засади аудиту необоротних активів підприємства

У курсовій роботі було здійснено розгляд теоретичних та методологічних факторів аудиту операцій з надходження і вибуття постійних засобів компанії за період з 2014 по 2016 роки.

Постійні ресурси – це всі ресурси, що не є оборотними, до складу яких включають основні засоби, нематеріальні ресурси, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові ресурси, а також інші необоротні активи.

Аудит бухгалтерського обліку не оборотних ресурсів підприємства

Отже, мета перевірки постійних засобів в курсовій роботі – скласти обґрунтовану думку відносно достовірності та повноти інформації про них, відображеної у фінансовій звітності та примітках до неї.

На підприємстві становище фінансового обліку та внутрішнього контролювання матеріальних і нематеріальних ресурсів відповідає поставленим завданням відповідно до теперішньої нормативної бази та менеджменту компанії.

Проаналізувавши діяльність базової фірми курсової роботи можна зробити наступні висновки, що компанія функціонує ефективно і рентабельно. Підвищуються високоліквідні ресурси, що якісно відзначається на становищі фірми. В той же час є погана функція до спаду суми постійних засобів. Після аналізу динаміки фінансових результатів підприємства, можна висловити думку, що зростання надходжень від реалізації продукції, валового прибутку і чистого прибутку товариства відзначає якість менеджменту в компанії.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит необоротних активів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки необігових ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки необігових ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика перевірки необігових ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналітична оцінка управління необоротними активами

Узагальнена оцінка управління постійними ресурсами компанії в курсовій роботі є наступна: забезпеченість основними засобами у 2014 році збільшилась на 74,8 тисяч гривень, у тому числі нерухомість впала на 51,5 тисяч гривень, обладнання і устаткування зросло на 114,4 тисяч гривень, виробничі інструменти – на 11,9 тисяч гривень Така ж тенденція відбувається і в 2015 році, за вирахуванням обладнання і устаткування, які зменшились на 15,5 тисяч гривень У 2016 році стан різко відмінився. Відповідно, у питомій вазі постійних ресурсів компанії зменшилась нерухомість і зросли обладнання і устаткування; виробничі інструменти. Якісний стан необігових ресурсів не змінився протягом періоду, що аналізується. Оцінка ефективності використання постійних ресурсів дав результат, що більшість факторів у 2016 році погіршилися. Об’єм необігових ресурсів підприємства значно зменшився.В нашій базі є готові курсові роботи з обліку господарювання підприємств, які можна купити Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Облік запасів підприємства, які Ви можете замовити
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту необоротних активів:

- Аудит операцій з необоротними активами підприємства
- Контроль операцій з необоротними активами на підприємствах
- Контроль операцій з необоротними активами бюджетної установи
- Контроль операцій з необоротними активами в закладах освіти
- Контроль необоротних активів органів виконавчої влади
- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку