Аудит необоротних активів

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з необоротними активами

Мета курсової роботи

Метою курсової роботи є дослідження стану аудиту необігових ресурсів, якості та ефективності їх використання, на матеріалах Підприємства, а також розробка пропозицій щодо його удосконалення. Постійні ресурси є важливим об’єктом перевірки. Все це обумовлює актуальність теми дослідження.

Актуальність теми курсової роботи з аудиту

Ефективне управління необоротними активами забезпечується насамперед за допомогою надійної інформаційної системи, аудиту за ефективністю функціонування, а також обробкою отриманої інформації та розробкою шляхів щодо удосконалення використання необігових ресурсів.

Завдання дослідження теми курсової роботи

Основним завданням перевірки постійних ресурсів суб’єктів господарства є виявлення та профілактика порушень пов’язаних з діями які проводяться над ресурсами підприємства, їх наявністю, відповідним використанням та збереженням, а також дослідження їх якісного стану, ефективності використання, виявлення невикористаних резервів, розробка заходів, щодо більш ефективного застосування необігових ресурсів.

Розгляд теоретичних положень та теперішньої методики планування аудиту надходження і вибуття постійних ресурсів, якості та ефективності їх застосування в умовах змін проводили такі видатні вчені як: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Мних Є.В. Бутко А.Д., Мельниченко Н.М., Вацко В.В. До проблем, що досліджувались, належать різноманітні ставлення до визначення змісту необігових ресурсів та методики їх відображення в фінансовому і управлінському обліку, особливості ведення перевірки. Однак, поряд з визначенням суті та методології аудиту наявності та використання постійних ресурсів явної актуальності становлять розгляд проблеми нарахування зносу, вдосконалення її впливу у відтворювальному процесі, а також розширенню функцій аудиту правильності використання необігових ресурсів у господарському процесі саме враховуючи специфіку торговельних фірм.


Завдання курсової роботи з аудиту

Завдання, послідовне вирішення яких приведе до дослідження поставленої мети, об’єкту та предмету курсової роботи:

- дослідити економічний зміст необігових ресурсів;

- провести критичний аналіз законодавчо-правової бази та спеціальної літератури щодо аудиту необігових ресурсів;

- надати організаційно-економічну характеристику базової компанії;

- оцінити становище фінансового обліку необігових ресурсів компаній;

- дослідити організацію і планування аудиту постійних засобів компанії;

- навести методику аудиту операцій з постійними ресурсами;

- визначити особливості перевірки постійних засобів торговельних фірм в умовах використання новітніх інформаційних технологій.

Вирішення поставлених завдань дозволить підвищити ефективність використання постійних засобів на підприємствах.

Предметом курсової роботи є організація і методика аудиту операцій з постійними ресурсами підприємства.

Об’єктом курсової роботи є необоротні активи підприємств та аудит операцій з постійними ресурсами.Готові курсові роботи з аудиту необоротних активів підприємства

Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання

В курсовій роботі обстежено доктрину аудиту операцій з необоротними активами, наведено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, розроблено організаційно-економічну характеристику підприємства, характеристику теперішнього становища аудиту, розглянуто організацію аудиту необоротних активів підприємства, сформульовано аудиторську перевірку операцій з необоротними активами, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, представлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів

В курсовій роботі представлено доктрину аудиту амортизації інших необоротних матеріальних активів, висвітлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оглянуто характеристику організаційної структури та видів діяльності підприємства, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, оцінено переддослідну стадію аудиту необоротних активів підприємства, розглянуто методику проведення аудиту амортизації інших необоротних матеріальних активів, проаналізовано організаційно-інформаційну модель аудиту, розроблено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит необоротних активів виробничих підприємств

В курсовій роботі наведено теоретичну сутність необоротних активів виробничих підприємств, обстежено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, розкрито коротку характеристику компанії, на матеріалах якої виконується курсова робота, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, оцінено планування аудиту необоротних активів підприємства, сформульовано аудиторські дії при контролі необоротних активів виробничих підприємств, окреслено об’єкти, суб’єкти, методичні прийоми аудиту, простежено вживання комп'ютерних засобів при аудиторському контролі. Докладніше ...

Аудит необоротних матеріальних активів підприємства

В курсовій роботі висунуто економічний зміст необоротних матеріальних активів підприємств, оцінено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, розкрито діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, сучасний стан і розвиток аудиту в Україні, опрацьовано організацію аудиту необоротних активів підприємства, висвітлено аудиторську перевірку необоротних матеріальних активів підприємств, обстежено організаційно-інформаційну модель аудиту, зумовлено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході аудиту. Докладніше ...

Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства

В курсовій роботі сформульовано теорію аудиту амортизації і зносу необоротних активів підприємств, досліджено обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, висунуто діяльність та перспективи розвитку компанії в цілому та за окремими напрямами, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, надано переддослідну стадію аудиту необоротних активів підприємства, роз'яснено дослідну стадію аудиту амортизації і зносу необоротних активів підприємств, визначено сукупність інформації та методики аудиту, окреслено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит необоротних активів підприємства

В курсовій роботі наведено економічний зміст необоротних активів підприємств, розглянуто аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, оцінено основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, характеристику теперішнього становища аудиту, роз'яснено складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, представлено аудиторську перевірку необоротних активів підприємств, вивчено інформаційне забезпечення і методичні прийоми аудиту, опрацьовано застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Аудит необоротних активів торговельних підприємств

В курсовій роботі розкрито економічний зміст необоротних активів торговельних підприємств, опрацьовано обстеження професійних підручників, статей і законодавства з аудиту, зумовлено організаційну та функціональну структуру підприємства, місце і роль аудиту в управлінні підприємством, сформульовано складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту необоротних активів торговельних підприємств, вивчено сукупність інформації та методики аудиту, оцінено використання новітньої техніки в процесі перевірки. Докладніше ...

Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності

В курсовій роботі вивчено теорію аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власності, висвітлено аналіз правових актів і дослідження спеціальної літератури з аудиту, охарактеризовано основні економічні показники діяльності та ресурсів фірми протягом 3 років, значення аудиту в менеджменті підприємства, проаналізовано складання програми і плану аудиту необоротних активів підприємства, досліджено дослідну стадію аудиту необоротних активів на підприємствах різних форм власності, простежено організаційно-інформаційну модель аудиту, розкрито застосування інформаційних технологій при здійсненні аудиту. Докладніше ...

Висновки і пропозиції до курсової роботи на тему: аудит необоротних активів підприємства

Теоретичні засади аудиту необоротних активів підприємства

У курсовій роботі було здійснено розгляд теоретичних та методологічних факторів аудиту операцій з надходження і вибуття постійних засобів компанії за період з 2014 по 2016 роки.

Постійні ресурси – це всі ресурси, що не є оборотними, до складу яких включають основні засоби, нематеріальні ресурси, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові ресурси, а також інші необоротні активи.

Аудит бухгалтерського обліку не оборотних ресурсів підприємства

Отже, мета перевірки постійних засобів в курсовій роботі – скласти обґрунтовану думку відносно достовірності та повноти інформації про них, відображеної у фінансовій звітності та примітках до неї.

На підприємстві становище фінансового обліку та внутрішнього контролювання матеріальних і нематеріальних ресурсів відповідає поставленим завданням відповідно до теперішньої нормативної бази та менеджменту компанії.

Проаналізувавши діяльність базової фірми курсової роботи можна зробити наступні висновки, що компанія функціонує ефективно і рентабельно. Підвищуються високоліквідні ресурси, що якісно відзначається на становищі фірми. В той же час є погана функція до спаду суми постійних засобів. Після аналізу динаміки фінансових результатів підприємства, можна висловити думку, що зростання надходжень від реалізації продукції, валового прибутку і чистого прибутку товариства відзначає якість менеджменту в компанії.


Скачати безкоштовно курсову роботу Аудит необоротних активів

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит необоротних активів натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт Аудит грошових коштів

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки необігових ресурсів Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки необігових ресурсів Другий розділ курсової роботи Методика перевірки необігових ресурсів Висновки і пропозиції для курсових робіт

Аналітична оцінка управління необоротними активами

Узагальнена оцінка управління постійними ресурсами компанії в курсовій роботі є наступна: забезпеченість основними засобами у 2014 році збільшилась на 74,8 тисяч гривень, у тому числі нерухомість впала на 51,5 тисяч гривень, обладнання і устаткування зросло на 114,4 тисяч гривень, виробничі інструменти – на 11,9 тисяч гривень Така ж тенденція відбувається і в 2015 році, за вирахуванням обладнання і устаткування, які зменшились на 15,5 тисяч гривень У 2016 році стан різко відмінився. Відповідно, у питомій вазі постійних ресурсів компанії зменшилась нерухомість і зросли обладнання і устаткування; виробничі інструменти. Якісний стан необігових ресурсів не змінився протягом періоду, що аналізується. Оцінка ефективності використання постійних ресурсів дав результат, що більшість факторів у 2016 році погіршилися. Об’єм необігових ресурсів підприємства значно зменшився.Також ми маємо якісні курсові роботи з обліку господарювання підприємств для замовлення Також ми маємо якісні курсові роботи на тему Облік запасів підприємства для замовлення
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту необоротних активів:

- Аудит необоротних активів підприємства торгівлі, якості та ефективності їх використання
- Аудит амортизації інших необоротних матеріальних активів
- Аудит необоротних активів виробничих підприємств
- Аудит необоротних матеріальних активів підприємства
- Аудит амортизації і зносу необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних активів підприємства
- Аудит необоротних активів торговельних підприємств
- Аудит необоротних активів на підприємствах різних форм власності

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку