Аудит розрахункових операцій

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з розрахунками

Актуальність теми курсової роботи

Сучасний стан розвитку економіки України характеризується рядом чинників, які зумовлюють прискорення інфляційних процесів, погіршення платіжної дисципліни, зростання заборгованості підприємств і негативно впливають на рівень управління розрахунками суб'єктів підприємницької діяльності. Однією з причин такого стану є неефективна інформаційна система управління розрахунковими операціями, важливими складовими якої є облік, аналіз та аудит операцій з дебіторською і кредиторською заборгованістю.

Необхідність реформування контролю розрахункових операцій підприємств обумовлено чинниками, найважливішими з яких є:

- формування ринкової економіки, наслідком чого є докорінна зміна функціональної ролі облікової та аудиторської складових в системі управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання;

- інтеграція чинного законодавчого поля, а також нормативно-правових документів у світове співтовариство шляхом використання міжнародних стандартів аудиту;

- необхідність оперативного вирішення проблеми прискорення розрахунків в умовах кризи неплатежів, яка є надзвичайно актуальною для вітчизняної економіки.

Перехід на міжнародні стандарти аудиту призвело до позитивних зрушень у вітчизняній економіці, які стосуються, перш за все, перегляду концептуальних засад обліку, фінансового аналізу і перевірки діяльності суб'єктів ринку. Формування ринкового механізму змінює характер аудиторських процедур, які охоплюють як внутрішні, так і зовнішні економічні відносини суб'єктів економіки. В зону інтересів потрапляють вертикальні і горизонтальні інформаційні взаємозв'язки суб'єктів господарської діяльності.

Результати дослідження нормативно-правової бази, теоретичних та практичних аспектів аудиту розрахункових операцій підприємств свідчить, що дана проблема перебуває у зоні постійної уваги як законотворчих органів, так і відповідних міністерств та відомств. Розгляду окремих питань присвячено праці відомих вчених і провідних фахівців. Разом з тим, можна стверджувати, що до цього часу повною мірою не реалізовано комплексний підхід до створення ефективної інформаційної системи управління операціями з дебіторською і кредиторською заборгованістю на основі застосування сучасних інформаційних технологій.

Отже, актуальність теми курсової роботи обумовлено відсутністю комплексних підходів до організації і методики аудиту в інформаційній системі управління розрахунками підприємств, що є однією з причин неефективного використання монетарних активів компаній в умовах становлення ринкових економічних відносин в Україні.


Презентація для захисту курсової роботи Аудит розрахункових операційМета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є розробка пропозицій з удосконалення організації та методики аудиту розрахунковими операціями в системі управління підприємствами на основі застосування сучасних інформаційних технологій. За теперішніх умов надзвичайно підвищується роль перевірки як основної складової інформаційної системи управління фінансово-господарською діяльністю компанії.

Для досягнення визначеної мети дослідження передбачається вирішення наступних задач курсової роботи:

- дослідження теоретичних аспектів аудиту розрахункових операцій підприємств в умовах ринкових економічних відносин на основі вивчення спеціальної літератури;

- аналіз нормативно-правового забезпечення управління розрахунковими операціями підприємств в умовах реформування економіки України;

- здійснення аналізу та оцінка стану організації аудиторської перевірки розрахункових операцій фірми;

- дослідження організаційно-методичних аспектів аудиту розрахункових операцій підприємств;

- розгляд методики проведення перевірки заборгованості в умовах використання інформаційних технологій;

- розробка пропозицій щодо організації та методики аудиту в інформаційній системі управління розрахунковими операціями компаній.

Предмет, об'єкт і методи курсової роботи

Предметом курсової роботи є організація і методика аудиторської перевірки в інформаційній системі управління розрахунковими операціями підприємств.

Об'єктом курсової роботи є торговельна фірма.

При виконанні курсової роботи застосовано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Особливого значення у вирішенні поставлених питань набули такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація, моделювання. Спеціальні методи (групування, порівняння, балансовий метод, метод коефіцієнтів тощо) застосовувались переважно в економічному аналізі розрахункових операцій, дослідженні стану обліку, аналізу та перевірки операцій із заборгованостями, обгрунтуванні розроблених пропозицій щодо удосконалення організації та методики аудиту розрахункових операцій підприємств.
Список готових курсових робіт з аудиту розрахункових операцій підприємства

Аудит розрахункових операцій підприємства торгівлі в умовах застосування інформаційних технологій

Пропоноване дослідження складається із підрозділів: преамбула, а також концептуальні пункти, а також методичні частини, висновки і пропозиції, регістр застосованої літератури та доповнення. Окреслено організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків в торгівлі. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства з бюджетом

Представлене дослідження складається із підрозділів: введення та теоретичні бази та аналітичні розділи, висновки і пропозиції, регістр уживаної літератури, а також додатки. Надано організацію і методику аудиторської перевірки податків і обов'язкових платежів. Докладніше ...

Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства

Представлене дослідження має такі розділи як введення та теоретичні розділи, а також практичні розділи й висновок, перелік застосованої літератури й доповнення. Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій за поставки. Докладніше ...

Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства

Приведене дослідження охоплює наступні частини: вступ, концептуальні частини та аналітичні бази й висновки і пропозиції, список використаної літератури та додаток. Проаналізовано організацію і методику аудиторської перевірки стану розрахунково-платіжної дисципліни підприємства. Докладніше ...

Аудит безготівкових розрахунків

Запропонований проект структурується на: преамбула, концептуальні основи, а також методичні основи і висновки і пропозиції, перелік застосованих джерел, а також додаток. Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки безготівкових розрахунків підприємства. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства з бюджетом в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Запропоноване дослідження включає передмова, а також теоретичні пункти й практичні основи й висновки і пропозиції, реєстр застосованих джерел і доповнення. Обстежено організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків підприємства з бюджетом. Докладніше ...

Аудит розрахункових операцій в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

Запропоноване дослідження охоплює наступні частини: вступ та теоретичні рубрики й практичні рубрики та висновок, реєстр вживаних джерел, а також додатки. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій. Докладніше ...

Аудит розрахункових операцій підприємства

Приведене дослідження розподіляється на: введення, теоретичні розділи та аналітичні пункти та висновки і пропозиції, регістр вживаних джерел, додаток. Представлено організацію і методику аудиторської перевірки здійснення розрахунків підприємства. Докладніше ...

Аудит розрахунків з постачальниками підприємства

Представлений твір розподіляється на: преамбула та концептуальні рубрики й методологічні основи та висновки і пропозиції, перелік уживаної літератури, а також додатки. Оглянуто організацію і методику аудиторської перевірки погашення кредиторської заборгованості підприємства перед постачальниками. Докладніше ...

Аудит обов'язкових платежів в бюджет

Представлений твір складається із підрозділів: введення, а також теоретичні бази, методологічні пункти, а також висновок, перелік використаної літератури, а також додатки. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки обов'язкових платежів в бюджет. Докладніше ...

Контроль і ревізія розрахункових операцій в закладах освіти

Пропонований твір структурується на: вступ і концептуальні розділи, а також методологічні розділи і висновки і пропозиції, реєстр використаних джерел і додаток. Розроблено організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій в закладах освіти. Докладніше ...

Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої влади

Представлений твір складається із підрозділів: преамбула і концептуальні розділи, контрольні пункти й висновок, перелік використаної літератури й додаток. Надано організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків з підзвітними особами органу виконавчої влади. Докладніше ...

Контроль і ревізія безготівкових розрахунків бюджетних установ

Поточне дослідження розподіляється на: вступ і теоретичні розділи, а також методологічні частини, а також висновок, регістр застосованої літератури, додаток. Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки безготівкових розрахунків бюджетних установ. Докладніше ...

Методика аудиту розрахункових операцій підприємства

Пропоноване дослідження має такі розділи як вступ, а також теоретичні рубрики й контрольні розділи, а також висновок, список застосованих джерел й додатки. Проаналізовано організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій підприємств. Докладніше ...

Аудит безготівкових розрахунків підприємства

Надане дослідження розподіляється на: преамбула, теоретичні частини і аналітичні частини і висновки і пропозиції, список використаної літератури, а також доповнення. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки безготівкових розрахунків підприємств. Докладніше ...

Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємства

Поточне дослідження розподіляється на: передмова, а також теоретичні пункти і практичні основи, а також висновки і пропозиції, регістр застосованих джерел і додаткові матеріали. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків з фондами соціального страхування підприємств. Докладніше ...

Аудит розрахунків з постачальниками

Представлене дослідження включає передмова і концептуальні частини, практичні розділи, а також висновок, реєстр уживаної літератури й доповнення. Вивчено організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства з покупцями і замовниками

Пропонований проект структурується на: введення, концептуальні розділи, а також аналітичні частини, а також висновки і пропозиції, реєстр використаних джерел, а також доповнення. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків з покупцями і замовниками. Докладніше ...

Контроль розрахункових операцій підприємств

Приведене дослідження структурується на: введення, концептуальні розділи, а також прикладні рубрики, висновки і пропозиції, регістр вживаних джерел, а також додаткові матеріали. Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій підприємств. Докладніше ...

Контроль розрахункових операцій в закладах охорони здоров'я

Пропонований твір складається із підрозділів: преамбула та концептуальні основи і контрольні бази і висновки і пропозиції, список застосованих джерел та доповнення. Розкрито організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій в закладах охорони здоров'я. Докладніше ...

Аудит розрахунків за страхуванням

Надане дослідження розподіляється на: передмова, а також концептуальні рубрики, практичні бази, а також висновки і пропозиції, перелік вживаних джерел, додаток. Опрацьовано організацію і методику аудиторської перевірки розрахунків за страхуванням. Докладніше ...

Контроль розрахункових операцій у госпрозрахункових установах

Представлений твір включає вступ й теоретичні основи, а також методологічні пункти і висновок, список вживаних джерел, а також додаткові матеріали. Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій у госпрозрахункових установах. Докладніше ...

Контроль розрахункових операцій підприємства

Цей проект охоплює наступні частини: преамбула, концептуальні пункти, а також контрольні частини, висновки і пропозиції, регістр уживаної літератури й доповнення. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки розрахункових операцій підприємства. Докладніше ...

Аудит розрахунків підприємства

Запропонований твір складається із підрозділів: преамбула і концептуальні рубрики, практичні рубрики, висновки і пропозиції, перелік застосованих джерел й доповнення. Визначено організацію і методику аудиторської перевірки . Докладніше ...

Аудит податків і обов'язкових платежів

Приведений проект містить введення, а також теоретичні пункти, аудиторські пункти та висновки і пропозиції, перелік використаної літератури, додаткові матеріали. Наведено організацію і методику аудиторської перевірки . Докладніше ...


Аудит в системі управління розрахунковими операціями

Управління підприємством може бути результативним, а сам його процес прозорим, якщо налагоджена коректна система інспектування процесів формування, розподілу, використання розрахунків в ієрархічній системі внутрішньогосподарського чи загальногосподарського менеджменту компанії. У подальшому такий вид контролю слід характеризувати як систему фінансового контролю з усіма характеристиками його сутності й змісту.

Інспектування відіграє дуже важливу роль у господарському механізмі управління дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, оскільки знижує можливість здійснення зловживань, збільшує ефективність управління дебіторською та кредиторською заборгованості, попереджає виникнення простроченої дебіторської заборгованості тощо.

Управління розрахунковими операціями займає дуже важливу роль в управлінні фінансово-господарської діяльності, адже скорочення дебіторської заборгованості є одним з наявних резервів зниження потреби компанії в обігових активах та прискорення швидкості їх обігу, а кредиторська заборгованість є одним з джерелом тимчасового короткотермінового залучення фінансових ресурсів.

Виникнення на сучасних підприємствах значної дебіторської та кредиторської заборгованості не є сприятливим фактором для їх розвитку. Адже як дебіторська так і кредиторська заборгованість – це відволікання готівкових коштів з обороту фірми, це уповільнення діяльності підприємства , яке призводить до відтягування сплати до бюджету податків та обов'язкових платежів, що є негативним фактором впливу на сучасну економіку України.

Проаналізувавши в курсовій роботі існуючу нормативно-довідкову інформацію, що регулює питання ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту розрахункових операцій, можна зробити висновки про її достатність і повноту. Але, треба відмітити що окремі питання недостатньо широко висвітленні законодавчо, а саме це податковий облік резерву сумнівних боргів, списання дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Після аналізу спеціальної літератури в курсовій роботі можна зробити висновки про недостатність літератури, так як посібники швидко морально старіють, тому інформація, що в них відображена уже не відповідає реальному стану речей. Основна причина цього часті і іноді кардинальні зміни у законодавстві, що призводять до неможливості використання деяких підручників у практиці аудиторському процесу.

Отже, питання перевірки заборгованостей достатньо широко висвітлено, як у спеціальній літературі так і у нормативно-правовій базі, хоча треба зазначити про відсутність наукових праць, що присвячені безпосередньо торговельним підприємствам.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит розрахункових операцій натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки розрахунків Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки розрахунків Другий розділ курсової роботи Методика перевірки розрахунків Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аудиту розрахунків

Для аудиторської перевірки розрахункових операцій підприємств застосовується досить широка система методів та засобів перевірки, а також велика кількість показників, як абсолютних, так і відносних, які допомагають визначити реальний стан дебіторської і кредиторської заборгованість на підприємстві та шляхи його покращення.

Мета перевірки розрахункових операцій на базовому підприємстві – оцінка правильності організації обліку розрахунків, підтвердження законності утворення розрахункових операцій, її вірогідності і реальності погашення.

На сучасному етапі розвитку національної економіки, коли діяльність компанії і зокрема дебіторську та кредиторську заборгованість регулює безліч різноманітних актів, а більшість підприємств, на яких здійснюється перевірка ведуть автоматизований облік, автоматизація контрольного процесу є обов'язковою умовою ефективного і якісного проведення аналізу і аудиту операцій з дебіторською і кредиторською заборгованістю.

Удосконалення аудиту розрахункових операцій

На якість прийняття відповідних рішень у контрольному процесі та підвищення інформаційного забезпечення впливають:

- збільшення кількості факторів, які масово враховуються аудитором під час дослідження об'єкта залежно від видів його діяльності;

- поглиблення аналізу господарських процесів, що вивчаються;

- підвищення обгрунтованості висновків завдяки застосуванню економіко-математичних методів і модульних досліджень;

- чітке і обгрунтоване формування висновків, складовою яких є насамперед фінансове прогнозування майбутньої діяльності підприємства.

Це може забезпечуватися лише впровадженням нових комп'ютерних технологій обробки інформації та здійсненням перевірки безпосередньо з використанням потужних ПЕОМ.В нашій базі є готові курсові роботи з обліку витрат на трудові ресурси, які можна купити Наша база містить курсові роботи на тему Оцінка ефективності діяльності підприємства щоб Ваш захист пройшов без проблем
У нас є такі готові курсові роботи з аудиту розрахункових операцій:

- Аудит податків і обов'язкових платежів
- Аудит розрахунків підприємства
- Контроль розрахункових операцій підприємства
- Контроль розрахункових операцій у госпрозрахункових установах
- Аудит розрахунків за страхуванням
- Контроль розрахункових операцій в закладах охорони здоров'я
- Контроль розрахункових операцій підприємств
- Аудит розрахунків підприємства з покупцями і замовниками
- Аудит розрахунків з постачальниками
- Аудит розрахунків з фондами соціального страхування підприємства

Весь список готових курсових робіт

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку