Аудит зобов'язань підприємства

Вступ з курсової роботи: аудит операцій з зобов'язаннями

Актуальність аналізу операцій із зобов’язаннями

Тема аудиту поточних зобов’язань є дуже важливою для різних підприємств багатьох видів діяльності, але дуже актуальною ця тема являється для торгівлі. Вірне планування перевірки, доцільне, повне і вірне здійснення їх аудиту відповідає за ефективність питомої ваги джерел фінансування діяльності, грошових потоків, збільшення прибутку від господарювання.

Мета дослідження

Метою курсової роботи являється оцінка становища та впровадження шляхів до покращення аудиту поточних кредиторської заборгованості товариств та необхідності їх погашення перед кредиторами.

Завдання курсової роботи

Щоб вирішити сформульовану мету, необхідно розв’язати такі завдання:

- розглянути економічну сутність заборгованості;

- дослідити економіко-правову та нормативну базу, спеціальну літературу по темі дослідження та провести їх аналіз;

- вивчити організаційну-економічну характеристику ТОВ "Укрспецторг";

- з’ясувати організацію та планування перевірки зобов’язань;

- здійснити методику перевірки в умовах новітніх інформаційних технологій;

- запропонувати вдосконалення методики аудиторського контролю заборгованостей.

Предметом курсової роботи є аудит поточних зобов’язань в підприємствах.

Перед перевіркою потрібно ставити такі завдання - це виявлення недоліків щодо розрахунків підприємства, а саме: несвоєчасне погашення боргів перед контрагентами, бюджетом тощо, реальність відображення даних в бухгалтерському обліку, визначення достовірної інформації про поточні зобов’язання і перевірка правильності їх віднесення, тобто, перевірка законності операцій з поточною кредиторською заборгованістю.

Об’єкт курсової роботи

Об’єктом курсової роботи стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецторг". Головними видами господарювання підприємства є оптова та роздрібна торгівля.

Після проведеного аналізу основних результатів діяльності ТОВ "Укрспецторг", можна зробити наступні висновки. Головні показники результатів господарювання товариства на сучасному етапі характеризуються достатньо високими значеннями, роботу підприємства можна охарактеризувати позитивно, оскільки збільшення основних показників результатів діяльності підприємства відбулось за рахунок більш стрімкого зростання обсягів реалізації ніж собівартості реалізованої продукції. Крім того необхідно відмітити зростання обсягів виробництва та готової продукції, що свідчить про можливість зростання обсягів реалізації у майбутньому, негативним моментом є зростання стрімке зростання поточної заборгованості, що потребує більш уважного аудиту за її погашенням.


Список готових курсових робіт з аудиту зобов'язань підприємства

Аудит заборгованості акціонерного товариства

Наданий твір містить введення і концептуальні бази та аналітичні розділи, висновки і пропозиції, реєстр вживаних джерел та доповнення. Оцінено організацію і методику аудиторської перевірки дебіторської і кредиторської заборгованостей фірм. Докладніше ...

Аналіз фінансового стану та аудит зобов’язань підприємства

Представлений проект охоплює наступні частини: введення та концептуальні бази та прикладні рубрики, висновок, список використаної літератури і додаткові матеріали. Сформульовано організацію і методику аудиторської перевірки фінансового становища і кредиторської заборгованості. Докладніше ...

Аудит зобов'язань підприємства в умовах комп'ютерних інформаційних систем

Надане дослідження включає введення та теоретичні пункти й аудиторські частини і висновки і пропозиції, список уживаної літератури й додаток. Висвітлено організацію і методику аудиторської перевірки кредиторської заборгованості фірми. Докладніше ...

Методика аудиту зобов'язань підприємства

Приведений проект розподіляється на: передмова, концептуальні частини та методологічні рубрики та висновок, регістр використаних джерел та доповнення. Роз'яснено організацію і методику аудиторської перевірки кредиторської заборгованості фірми. Докладніше ...

Аудит зобов'язань підприємства

Дійсний твір має такі розділи як преамбула і теоретичні бази та методологічні пункти, а також висновки і пропозиції, список використаної літератури та додатки. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки кредиторської заборгованості фірми. Докладніше ...

Контроль і ревізія поточних зобов'язань бюджетних установ

Наданий твір включає вступ й теоретичні частини та практичні бази й висновок, регістр використаної літератури, а також додаткові матеріали. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки поточної кредиторської заборгованості бюджетних установ. Докладніше ...

Контроль і ревізія короткострокових зобов'язань бюджетних установ

Даний проект охоплює наступні частини: вступ та концептуальні частини й методичні розділи та висновки і пропозиції, реєстр застосованої літератури й додаток. Окреслено організацію і методику аудиторської перевірки короткострокової кредиторської заборгованості бюджетних установ. Докладніше ...

Аудит зобов'язань та розрахунків з кредиторами підприємства

Поточне дослідження включає вступ та концептуальні пункти й методологічні рубрики, висновок, реєстр використаної літератури та додатки. Висунуто організацію і методику аудиторської перевірки кредиторської заборгованості фірми. Докладніше ...

Аудит поточних зобов'язань підприємства

Запропонований проект складається із підрозділів: передмова і теоретичні рубрики й аудиторські розділи, а також висновки і пропозиції, перелік використаних джерел й додаткові матеріали. Досліджено організацію і методику аудиторської перевірки поточної кредиторської заборгованості фірми. Докладніше ...

Аудит короткострокових зобов'язань підприємства

Наданий проект містить передмова і теоретичні основи й методичні основи, а також висновок, реєстр застосованих джерел й додаток. Окреслено організацію і методику аудиторської перевірки короткострокової кредиторської заборгованості фірм. Докладніше ...

Контроль поточних зобов'язань підприємств та своєчасності їх погашення

Дійсний проект має такі розділи як преамбула та концептуальні розділи, прикладні частини та висновки і пропозиції, регістр використаної літератури, додатки. Представлено організацію і методику аудиторської перевірки поточної кредиторської заборгованості підприємств та своєчасності її погашення. Докладніше ...

Контроль поточних зобов'язань та своєчасності їх погашення

Запропонований твір охоплює наступні частини: введення і концептуальні рубрики та прикладні частини, висновок, перелік уживаної літератури і доповнення. Простежено організацію і методику аудиторської перевірки поточної кредиторської заборгованості та своєчасності її погашення. Докладніше ...

Організація аудиту зобов’язань

В нормативно-правових актах негативним є те, що та їх частина, що регулюють фінансово-господарський механізм, є велика кількість законодавства. Мають місце і деякі протиріччя у документах, що регламентують різні сторони одних і тих же господарських процесів. У деяких документах не дотримано чітке визначення вимог, що дозволяє трактувати певні з них з різних точок зору.

Якість аудиторської перевірки дуже залежить від кваліфікованості контролерів, яким необхідно мати теоретичну базу, великого практичного досвіду, досліджувати знайдені фактори. Сьогоднішньому аудитору недостатньо одних лише бухгалтерських знань. Зміст поняття спеціальних аудиторських знань включається: теорія контролю, теорія та галузевий облік, аналіз господарської діяльності, судова бухгалтерія, кримінологія та криміналістика, тобто сукупність знань, які отримано в результаті спеціальної підготовки. Отже, аудиторам необхідно постійно, систематично поповнювати свій запас знань, підвищувати рівень кваліфікації і хорошим помічником у цьому стануть вищеперелічені джерела інформації – спеціальної літератури та періодичних видань.

Стан системи внутрішньогосподарського контролю підприємства

Внутрішньогосподарський контроль – сукупність організаційної структури, методик і процедур, організованих керівництвом установи та виконуваних суб`єктом господарювання, з метою найбільш ефективного виконання всіма робітниками своїх обов`язків при здійсненні господарських операцій та досягнення законності і економічної доцільності для суб`єкта господарювання.

З даних тестування випливає, що стан бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю заборгованості ТОВ "Укрспецторг" відповідає сучасним вимогам, а бухгалтерський облік по цим операціям організований так, що може повністю виконувати поставлені перед ним задачі.


Скачати безкоштовно курсову роботу

Для безкоштовної закачки курсової роботи Аудит зобов'язань підприємства натисніть на кнопку:

Витяги з готових курсових робіт

Клікніть для збільшення
Вступ курсової роботи перевірки заборгованості Курсова робота: перший розділ Нормативно-правове забезпечення перевірки заборгованості Другий розділ курсової роботи Методика перевірки заборгованості Висновки і пропозиції для курсових робіт

Методика аудиту зобов’язань підприємства

Мета аудиторського контролю поточних зобов’язань на базовому підприємстві – оцінка правильності організації обліку розрахунків, підтвердження законності утворення заборгованості, її вірогідності і реальності погашення.

Аудит забезпечує відшкодування матеріального збитку завданого як підприємству, так і власнику, що сприяє належному збереженні власності, раціональному використанні матеріальних ресурсів та правовому регулюванню економічних відносин між підприємствами.

Перевірка заборгованості ТОВ "Укрспецторг" виявив наступні порушення. На підприємстві обліковується прострочена кредиторська заборгованість з ТОВ “Лого” на суму 11520,00 грн. Дата виникнення заборгованості – 12.02.14 р. За наслідками зустрічної перевірки виявлена кредиторська заборгованість за товари з ТОВ «Адамант» в сумі 1450,00 грн. В накладних на отримання матеріальних ресурсів від постачальників відсутні підписи осіб, що отримали цінності. В цілому, господарювання ТОВ "Укрспецторг" проводиться відповідно до теперішнього законодавства. Прийнятий стан фінансового обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Аудитом встановлено правильність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку.Для успішного захисту у нас є курсові роботи з обліку джерел фінансування, які Ви можете замовити Для успішного захисту у нас є курсові роботи на тему Аудит касових операцій підприємства, які Ви можете замовити
Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку