Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Дипломна робота з організації і методики бухгалтерського обліку, фінансового економічного аналізу, аудиту, контролю та управління реалізацією результатів діяльності підприємств

Ми займаємось написанням дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит доходів підприємства. Виконуємо замовлення на дипломні роботи будь-якої складності, в різні ВУЗи Києва і України. В нашій базі готових робіт є написані і вже захищені дипломні роботи з обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств. Готові дипломні роботи написані на високому професійному рівні, доказом якого є успішний захист в провідних ВУЗах Києва і України. Їх можна придбати за ціною 500 грн.

Список готових дипломних магістерських робіт на тему Облік, аналіз і аудит доходів підприємства

Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

В дипломній роботі визначено экономическую сущность надходження коштів від діяльності підприємств, простежено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто организационно-экономическая оценка предприятия висвітлено организацию и методику учета, оцінено компьютеризацию учета доходу від господарювання підприємств, оцінено проведение аудита, надано методику анализа, висвітлено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Організація і методика обліку, аналізу і аудиту доходів

Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємства

В дипломній роботі обстежено теоретическое содержание надходження коштів від діяльності підприємств, охарактеризовано обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розроблено организационно-экономическая оценка предприятия оцінено организацию и методику учета, розроблено механизацию учета доходів підприємства, сформульовано методику аудита, оглянуто общий и факторный анализ, представлено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів підприємства

Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльності

В дипломній роботі висвітлено экономическую сущность надходження коштів від діяльності підприємств, простежено анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, окреслено организационно-экономическая оценка предприятия окреслено документирования и финансовый учет, обстежено механизацию учета доходів від операційної діяльності, досліджено проведение аудита, вивчено общий и факторный анализ, висунуто методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від операційної діяльності

Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємств

В дипломній роботі визначено теоретическое содержание надходження коштів від діяльності підприємств, простежено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розглянуто короткая характеристика предприятия висвітлено аналитический и синтетический учет, визначено компьютеризацию учета доходів від основної діяльності підприємств, висвітлено проведение аудита, надано методику анализа, наведено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Облік, зовнішній аудит і аналіз доходів від основної діяльності підприємств

Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств

В дипломній роботі вивчено теоретические основы учета, анализа и аудита надходження коштів від діяльності підприємств, надано анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, розкрито короткая характеристика предприятия досліджено организацию и методику учета, роз'яснено автоматизацию учета доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств, розкрито проведение аудита, охарактеризовано общий и факторный анализ, окреслено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Теоретичні і методологічні аспекти аналізу і контролю доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств

Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльності

В дипломній роботі висунуто теоретические основы учета, анализа и аудита надходження коштів від діяльності підприємств, розкрито анализ законодательных актов и литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, опрацьовано короткая характеристика предприятия оглянуто документирования и финансовый учет, висунуто механизацию учета доходів від операційної діяльності, оцінено организацию и планирование аудита, сформульовано общий и факторный анализ, представлено методические приемы, информационную базу анализа .
Вся дипломна робота Організація обліку, аналізу та аудиту доходів від операційної діяльності

Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу

В дипломній роботі з'ясовано теоретические основы учета, анализа и аудита надходження коштів від діяльності підприємств, розкрито обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, обстежено организационно-экономическая оценка предприятия зумовлено организацию и методику учета, охарактеризовано механизацию учета доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу, охарактеризовано организацию и планирование аудита, зумовлено общий и факторный анализ, з'ясовано организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємств сфери товарного обігу

Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємства

В дипломній роботі розкрито теоретическое содержание надходження коштів від діяльності підприємств, досліджено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оглянуто короткая характеристика предприятия простежено организацию и методику учета, роз'яснено автоматизацию учета доходів і витрат промислового підприємства, висвітлено организацию и планирование аудита, висунуто методику анализа, роз'яснено организационно-информационную модель анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія доходів і витрат промислового підприємства

Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівлі

В дипломній роботі охарактеризовано теоретические основы учета, анализа и аудита надходження коштів від діяльності підприємств, розроблено обзор правовых актов и исследование специальной литературы бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового аналізу, оцінено организационно-экономическая оценка предприятия наведено документирования и финансовый учет, досліджено механизацию учета валових доходів та валових витрат підприємств торгівлі, висвітлено проведение аудита, наведено общий и факторный анализ, зумовлено информационное обеспечение анализа .
Вся дипломна робота Контроль і ревізія валових доходів та валових витрат підприємств торгівлі

Вступ дипломної роботи з проблеми обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств


Актуальність теми дипломної роботи

Для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так і іноземні інвестори потребують правдивих даних про економічне становище товариства та результатів господарювання відповідно до прийнятих в міжнародній практиці основ проведення фінансового обліку.
Фінансовий облік є складною системою - сукупністю елементів методу обліку, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле, які надають інформацію про стан і рух активів, капіталу та зобов’язань підприємства, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику.
Актуальність вивчення доходів підприємства полягає в тому, що в умовах становлення та розвитку ринкової економіки, удосконалення організаційних форм сучасного бізнесу, організація обліку аналіз господарської діяльності підприємств та організацій набуває особливо важливого значення. Дані поточного обліку та звітності самі по собі не можуть дати відповіді на запитання багаточисленних користувачів ділової інформації. Ці дані повинні бути оброблені за допомогою спеціальних прийомів, що застосовуються в аналізі та аудиті, щоб отримати потрібні дані про економічне становище господарства, що дозволяє керівництву приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення. Також до користувачів інформації про доходи підприємства входять банки, при прийнятті рішень щодо надання кредитів, яких цікавить платоспроможність підприємства та ризик неповернення займаних засобів, постачальники товарно-матеріальних цінностей при підписанні договорів на поставку. Значну увагу щодо інформації про доходність підприємства приділяють працівники податкової служби та органи державного управління, з метою контролю за оподаткуванням доходів та розвитку торгівельної галузі.

Мета дипломної роботи

Метою написання дипломної роботи є вивчення організаційно-методичних основ обліку, аналізу та аудиту доходів основного виду господарювання на торгівельному господарстві на підставі нормативної і законодавчої бази, економічної літератури та визначення шляхів їх удосконалення.

Завдання дипломної роботи є:

• Вивчення економічної сутності доходів від основного виду господарювання
• Ознайомлення з організаційно-економічною характеристикою торгового підприємства
• Розгляд організації обліку доходів від основного виду господарювання
• Вивчення фінансового та податкового обліку доходів від основного виду господарювання
• Ознайомлення з організацією обліку доходів з застосуванням комп’ютерних технологій
• Визначення економічних показників та методологічних прийомів економічного аналізу
• Вивчення основ концепції методології аудиту доходів від основного виду господарювання

Об’єкти дипломної роботи

Об’єктом дослідження є становище фінансового обліку, аналізу, аудиту господарювання товариства.
Предмет дипломної магістерської роботи
Предметом дипломної магістерської роботи є сукупність організаційних, методичних, технічних прийомів становлення обліку, аналізу і аудиту доходів товариства.

Витяги з дипломної роботи Облік, аналіз і аудит, контроль реалізації товарів, продукції, робіт, послуг підприємств

Клікніть для збільшення
Вступ диплому з надходження коштів від діяльності підприємств Теоретична сутність обліку, аналізу, аудиту, контролю доходу від діяльності підприємств Облік надходження коштів від діяльності підприємств Аналіз, оцінка і управління реалізацією  результатів діяльності підприємств Аудит надходження коштів від діяльності підприємств Висновки і пропозиції з удосконалення керування реалізацією  результатів діяльності підприємств


Висновки і пропозиції по темі Облік, аналіз і аудит доходів підприємства


У нинішніх економічних умовах, в яких опинились вітчизняні підприємства, питання збільшення доходу є найактуальнішою проблемою. Від того, який дохід підприємство отримає, залежить те, чи зможе воно розраховуватись з боргами, вчасно виплачувати заробітну плату своїм працівникам, поповнювати свої обігові кошти, здійснювати вкладення у відповідні інвестиційні проекти.
Дохід - це зростання господарської вигоди у виді приросту ресурсів або падіння заборгованості, що приводить до збільшення власних джерел фінансування.
Класифікація доходів має важливе значення, особливо для оцінки діяльності підприємств досліджуваної галузі та їх структурних підрозділів. Вона відображається у Звіті про фінансові результати, податковій та внутрішньогосподарській звітності.
Становлення ринкової економіки обумовлює зміни тих чи інших правил і принципів господарювання підприємств, які передбачаються Законами України, постановами уряду, відомчими інструкціями і положеннями. Формування законодавства, його нестабільність впливають на методологію і організацію фінансового і податкового обліку на підприємстві.
Аналіз нормативно-правової бази свідчить про достатньо повне нормативне регулювання питань господарської діяльності підприємств. Огляд економічної літератури і періодичних видань з питань обліку доходів та його удосконалення дозволяє відмітити велику кількість публікацій, в яких розглядаються питання реформування бухгалтерського обліку в цілому і, зокрема, з питань покращення методики бухгалтерського обліку доходів в торгівлі.
Сучасна спеціальна економічна література розглядає актуальні питання реформування фінансового обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств. В той же час головна увага приділяється удосконаленню методиці бухгалтерського обліку відповідно Положенням (стандартам) обліку. Набуває актуальності впровадження в практику діяльності підприємств системи управлінського обліку, що обумовлює появу значної кількості видань, які розглядають проблеми організації і методології управлінського обліку. Недостатня увага в економічній літературі приділяється розгляду питань автоматизації обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств і формуванню інформаційних бухгалтерських систем в умовах трансформації бухгалтерського обліку.
Проаналізувавши фінансовий облік доходів від основного виду господарювання ПрАТ «ХК «Укртехнопром», можна дійти висновку, що ведення фінансового обліку на даному товаристві здійснена на належному рівні і відповідає встановленим законодавством вимогам.
Проаналізувавши визначення доходів від основного виду господарювання згідно Податкового кодексу України та П(С)БО можна зробити наступні висновки. Прийняття Податкового кодексу наблизило облік, який ведеться з метою оподаткування прибутку до бухгалтерського (фінансового) обліку, але залишаються розбіжності, які доцільно усунути. Насамперед, це стосується визначення доходу, класифікації доходів та моменту їх визнання.
Поняття доходу у ПКУ, на нашу думку, слід привести у відповідність з визначенням доходу, наданим в П(С)БО, як це відбулося з поняттям «витрати» у ПКУ, яке повністю відповідає бухгалтерському підходу. Доцільно було б привести також у відповідність податковий і бухгалтерський підхід до класифікації доходів від операційної діяльності: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); доходи від іншої операційної діяльності. При цьому бажано, щоб доходи від іншої операційної діяльності і у фінансовій і у податковій звітності трактувались максимально однаково.
Застосування інформаційної системи «1С: Бухгалтерія» для автоматизованого обліку доходів від операційної діяльності дозволяє суттєво спрости обліковий процес, підвищити його оперативність і достовірність.
Сучасне обгрунтування сутності аудиту в суспільно-господарській сфері стає можливим завдяки наявності відповідних концептуальних засад. При тлумаченні сутності аудиту в сфері економіки слід виокремлювати кілька аспектів, з яких важливе теоретико-прикладне значення мають етимологічний та науковий.
Методика аналізу являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження економіки підприємства, певним чином підпорядкованих досягненню мети аналізу. Враховуючи, що аналіз використовується як інструмент підготовки, обґрунтування рішень керівництва і аудиту за їх реалізації, то його мета повинна бути підпорядкована меті управління доходом від основного виду господарювання.
На ПрАТ «ХК «Укртехнопром» аналітичні роботи по оцінці доходів від основного виду господарювання проводяться головним бухгалтером підприємства із застосуванням засобів MS Excel, тільки на підставі даних про фактичний товарооборот.
Для здійснення більш ефективного управління в системі операційними доходами на ПрАТ «ХК «Укртехнопром» необхідно здійснювати ґрунтовне планування. А аналіз відхилень фактичного товарообороту від планового дасть змогу виявляти причини таких відхилень та приймати відповідні управлінські рішення.
В нашому банку готових робіт є магістерські роботи з обліку, аудиту, контролю, аналізу заробітної плати і трудових ресурсів підприємств для купівлі В нашій базі є готові дипломні роботи на тему Управління інвестиційною діяльністю підприємства, які можна купити