Тематика дипломних робіт з економіки


Наші готові магістерські дипломні роботи були написані і захищені по таким спеціальностям: Облік, аналіз і аудит, Контроль і ревізія, Фінансовий аналіз, Облік, аналіз і контроль, Менеджмент, Фінанси, Маркетинг, Економіка підприємства, Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Банківська справа, Менеджмент готельного господарства, Менеджмент ресторанного господарства, Менеджмент туристичної індустрії, Товарознавство продовольчих товарів, Товарознавство непродовольчих товарів тощо. Нижче представлені кращі теми дипломних робіт, які Ви можете придбати за низькою ціною.


Купити дипломну роботу на тему:


Облік, аналіз і аудит, контроль фінансового стану підприємства Облік, аналіз і аудит, контроль фінансових результатів діяльності підприємств
Облік, аналіз і аудит, контроль санації і ймовірного банкрутства підприємств, платоспроможності, фінансової стійкості Облік, аналіз і аудит, контроль витрат, затрат і калькулювання собівартості підприємств
Облік, аналіз і аудит, контроль власного капіталу і джерел фінансування підприємства Облік, аналіз і аудит, контроль грошових активів підприємства та розрахунків
Облік, аналіз і аудит, контроль грошових потоків підприємства та руху грошей Облік, аналіз і аудит, контроль дебіторської заборгованості підприємства та розрахунків з дебіторами
Облік, аналіз і аудит, контроль дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства і розрахунків з контрагентами Облік, аналіз і аудит, контроль доходів і видатків бюджетних установ та фінансування з бюджету
Облік, аналіз і аудит, контроль експортних, імпортних операцій, операцій з валютою, зовнішньоекономічної діяльності Облік, аналіз і аудит, контроль запасів матеріалів, готової продукції, товарів, напівфабрикатів, МШП підприємства
Облік, аналіз і аудит, контроль зобов'язань підприємства перед кредиторами і розрахунків з ними Облік, аналіз і аудит, контроль капіталу підприємства та джерел його залучення
Облік, аналіз і аудит, контроль товарних запасів торговельного підприємства і товарних операцій Облік, аналіз і аудит, контроль кошторису бюджетних установ, загального і спеціального фонду
Облік, аналіз і аудит, контроль матеріальних активів підприємства та ефективності їх використання Облік, аналіз і аудит, контроль необоротних активів підприємств та ефективності їх використання
Облік, аналіз і аудит, контроль нематеріальних активів підприємств та ефективності їх використання Облік, аналіз і аудит, контроль оборотних активів підприємств та ефективності їх використання
Облік, аналіз і аудит, контроль основних засобів підприємств та ефективності їх використання Облік, аналіз і аудит, контроль операційної діяльності підприємства, його доходів, витрат і фінансових результатів
Облік, аналіз і аудит, контроль оплати праці підприємства, заробітної плати, розрахунків з робітниками Облік, аналіз і аудит, контроль прибутку підприємства та рентабельності діяльності
Облік, аналіз і аудит, контроль розрахункових операцій підприємства з контрагентами та розрахункових операцій Облік, аудит, контроль, аналіз операційної, фінансової, основної, фінансово-господарської діяльності підприємств і установ
Облік, аналіз і аудит, контроль реалізації товарів, продукції, робіт, послуг підприємств Облік, аудит, контроль, аналіз витрат на оплату трудових ресурсів підприємств та ефективності їх використання
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства Облік, аналіз, контроль, аудит операцій з бюджетними і позабюджетними коштами установ
Облік, аналіз і аудит, контроль фінансової звітності і облікової політики підприємств Облік, аналіз і аудит, контроль безготівкових розрахунків і касових операцій підприємств
Облік, аналіз і аудит, контроль нарахування і сплати податків і обов'язкових платежів в бюджет Облік, аналіз і аудит, контроль витрат і собівартості продукції підприємства
Оцінка стратегічного потенціалу підприємства Облік, аналіз і аудит, контроль операцій з товарами підприємств
Облік, аналіз, контроль і аудит фінансового стану бюджетної установи