Методика написання дипломної роботиОсновні етапи виконання дипломної роботи


Процес виконання дипломної роботи складається із таких основних етапів:
1. Вибір теми дипломної роботи
2. Робота з літературою
3. Зміст та структура дипломної роботи
4. Збір та обробка фактичного матеріалу
5. Написання та оформлення дипломної роботи
6. Підготовка до захисту дипломної роботи
7. Отримання відгуку та рецензії на дипломну роботу.

Вибір теми дипломної роботи


Тематика дипломних робіт повинна охоплювати бухгалтерський облік, аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль і аудит, базуватись на матеріалах підприємства, обраного студентом для дипломного проектування.
Тематика дипломних робіт розробляється і затверджується кафедрою обліку і аудиту.
Студент має право самостійного вибору теми дипломної роботи відповідно напряму обраної спеціальності. Вибір теми повинен бути ув'язаним із місцем проходження практики з фаху та переддипломної практики, темами курсових робіт з організації обліку, економічного аналізу і аудиту, доповідями на наукових студентських конференціях та відповідати характеру господарської діяльності підприємства, на матеріалах якого буде проводитись дослідження.
Студент може вибрати тему, не передбачену тематикою дипломних робіт, обґрунтувавши її актуальність, господарське значення і роль в удосконаленні обліку й аналізу. При виборі теми слід враховувати, наскільки вона забезпечена необхідними матеріалами, які можна використовувати в роботі. Декілька студентів можуть вибрати ту ж саму тему тільки у випадку, якщо вона базується на матеріалах різних підприємств.
Тема дипломної роботи може бути комплексною. Для виконання комплексної роботи залучається група студентів, кожний із яких досліджує окремий напрямок комплексної теми на матеріалах одного підприємства. Кожний студент при цьому пише самостійну дипломну роботу. Наукове керівництво комплексною дипломною роботою здійснюється одним дипломним керівником.
Вибрана студентом тема дипломної роботи узгоджується з дипломним керівником. Закріплення за студентом теми дипломної роботи здійснюється на підставі його письмової заяви на ім'я декана, після отримання письмової згоди керівника.
У наказі по КДАВТ вказується прізвище, ім'я, по батькові студента, назва дипломної роботи, підприємство, прізвище і вчене звання керівника, терміни захисту.
Керівниками дипломних робіт призначаються викладачі кафедри обліку і аудиту та інших кафедр факультету економіки транспорту, які мають досвід викладання фінансових дисциплін.
Об'єктом дослідження дипломних робіт для студентів денної форми навчання є база переддипломної практики. Перед початком практики дипломний керівник видає студенту завдання по підготовці дипломної роботи, у якому зазначаються реквізити виконавця, фіксуються тема і план, мета і завдання, календарний графік виконання, термін подання готової роботи на кафедру.
При виборі об'єкту дипломної роботи для студентів заочної форми навчання перевага надається підприємствам, де вони працюють.
Завдання на виконання дипломної роботи підписують дипломний керівник і студент, затверджує завідувач кафедри.
Термін здачі дипломної роботи визначається студенту індивідуально.
Керівник дипломної роботи:
- надає студенту допомогу в складанні календарного графіку на весь період виконання дипломної роботи;
- пропонує студенту необхідну основну літературу, закони, довідкові матеріали, підручники, посібники;
- проводить передбачені розкладом співбесіди зі студентами і надає їм консультації;
- перевіряє виконання роботи (по частинах і в цілому).

Робота над літературою


Робота з літературою включає бібліографічний пошук літератури за темою дипломної роботи, її вивчення, фіксування, узагальнення і використання.
Цінність роботи над літературою полягає в тому, щоб осмислити вивчений матеріал, самостійно узагальнити, критично оцінити його, на основі цього зробити правильні висновки і пропозиції.
Основою дипломної роботи повинні бути законодавчі акти України, постанови Уряду України з питань удосконалення господарського механізму в умовах сучасної облікової політики.
Добір літературних джерел здійснюється на основі первинного їх огляду шляхом ознайомлення з анотацією, вступом, змістом та висновками.
Систематизація та узагальнення літературних джерел здійснюється за окремими проблемними питаннями плану дипломної роботи.
Перед реферуванням літературного джерела, слід зробити його бібліографічний опис. Виписки, цитати, цифрові дані мають містити посилання: автор, назва твору, видавництво, рік і місце видання, кількість сторінок, що в подальшому дозволить правильно скласти список використаної літератури за темою дипломної роботи.
Виписки конспективного характеру із літературних джерел повинні бути короткими, чітко сформульованими і точно передавати зміст. Дискусійний і критичний матеріал можна отримати з періодичної літератури: "Все про бухгалтерський облік", "Бухгалтерський облік і аудит", "Галицькі контракти", "Вісник податкової служби" та інших. У останньому номері року кожного журналу надається перелік усіх статей, що знаходяться в тому чи іншому виданні. Обов'язковим є вивчення інструктивних та нормативних документів, які регламентують методологію обліку питань, які досліджуються.
Після вивчення літератури і консультації з дипломним керівником студент складає обґрунтований варіант плану (змісту) дипломної роботи.
План повинен бути послідовним і розкривати основну ідею роботи. Назви глав і параграфів повинні бути короткими і відображати сутність відповідної проблеми. Розміщувати питання плану слід послідовно, із логічними переходами від одного розділу до іншого.

Збір та обробка фактичного матеріалу


Після вивчення літератури за темою дослідження студент приступає до збору й обробки фактичного матеріалу.
Джерелом інформації є такі матеріали: звіти, дані бухгалтерського та статистичного обліку, акти ревізій, аудиторських обстежень, планові і фактичні показники господарської діяльності, результати вибіркових і суцільних спостережень, опитувань, обстежень та ін. При зборі матеріалів необхідно вивчити питання впровадження на досліджуваному підприємстві сучасних прогресивних форм і методів обліку, удосконалення документообігу.
Практичний матеріал, зібраний на підприємстві, повинен бути ретельно перевірений і узагальнений, відповідно з діючими вимогами до дипломної роботи. Для цього його групують в аналітичні таблиці, обробляють, подають у порівняльному вигляді для аналізу динаміки, роблять розрахунки, виявляють відхилення, визначають вплив факторів і резерви підвищення ефективності господарської діяльності та зниження ризиків на підприємстві.

Зміст та структура дипломної роботи


Структура дипломної роботи залежить від обраної теми. Обліково-аналітична дипломна робота повинна складатись із таких складових частин:
- титульна сторінка;
- бланк завдання, підписаний відповідними особами;
- зміст (план та сторінки);
- вступ - 3-5 стор.;
- три розділи;
- висновки і пропозиції;
- список використаних джерел;
- додатки.
Кожний розділ включає три-чотири параграфи.
У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, значення досліджуваної проблеми, розкривається мета і задачі обраної теми, а також основні напрямки розробки даної проблеми. Вказуються методи та об'єкт дослідження.
Розділ 1. У цьому розділі розглядається економічна природа питання дослідження, визначається роль і сутність проблеми. Наводиться коротка організаційно-економічна характеристика об'єкта дослідження, його господарський профіль, особливості в роботі підприємства, які мають вплив на організацію і методологію фінансового аналізу за темою, яка досліджується. Далі обґрунтовується система економічних показників, розкривається важливість правильної організації аналітичного процесу за обраною темою на досліджуваному підприємстві. Матеріал розділу повинен містити такі схеми: організаційна структура базового підприємства, бухгалтерський апарат, форма бухгалтерського обліку, яка застосовується на підприємстві. Крім цього в розділі повинні приводитися основні цифрові показники фінансово-господарської діяльності підприємства в динаміці, не менш як за два останні роки. Цифрові дані повинні бути визначені з урахуванням індексу інфляції та ув'язані зі змістом вказаного розділу.
У першому розділі висвітлюються питання аналізу господарської діяльності з досліджуваної проблеми. Аналіз повинен бути направлений на виявлення резервів подальшого підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
В інформаційну базу для проведення аналітичних досліджень, як було вказано раніше, включають не менше двох останніх календарних років (останнім враховується рік, який передує поточному, в якому дипломник представляє на захист дипломну роботу). В роботі повинні розкриватися методологія та методика загального і факторного аналізу. Важливим моментом є добір показників для аналізу, їх розрахунок та вплив на них окремих факторів.
Достатню увагу слід приділити не лише загальному аналізу фінансово-господарського стану підприємства, а й ґрунтовно провести аналіз з обраного в дипломній роботі напрямку.
Студент повинен показати уміння використовувати на практиці отримані теоретичні знання основних прийомів економічного аналізу, уміння пошуку резервів в прийнятті управлінських рішень.
В кінці розділу наводяться результати проведеного аналізу та розглядаються пропозиції щодо його удосконаленню.
Обсяг 1 розділу - 25-30 сторінок.
Розділ 2. У цьому розділі наводиться огляд та економіко-правовий аналіз нормативної бази за темою дослідження. При необхідності варто дати критичну оцінку діючої системи обліку, пов'язаної з темою дослідження з урахуванням практики українських підприємств та міжнародного досвіду. Далі аналізуються теоретичні засади організації облікового процесу з обраного напрямку.
Другий розділ дипломної роботи присвячується питанням організації фінансового та податкового обліку на обраному підприємстві. У ньому варто дотримуватися наведеної нижче схеми вивчення матеріалу та його аналізу.
Студент повинен вивчити первинну документацію, організацію синтетичного та аналітичного обліку, звітність, рівень комп'ютеризації досліджуваної дільниці облікових робіт, інформаційні зв'язки задач бухгалтерського обліку.
При вивченні первинної документації студент визначає склад документів, які застосовуються на підприємстві за темою дипломної роботи, і те, наскільки вони відповідають типовим формам.
При відсутності на базовому підприємстві облікових регістрів первинного обліку студент-дипломник може розробити їх і запропонувати підприємству для використання.
При невідповідності окремих документів типовій формі необхідно установити причину відхилень.
У випадку, якщо облік за темою дипломної роботи здійснюється за допомогою комп'ютерів, дипломник повинен перевірити відповідність первинної документації правилам і вимогам обробки документів засобами комп'ютерної техніки.
Після вивчення складу документів необхідно провести їх аналіз. Студент повинен установити повноту і правильність оформлення первинних документів, своєчасність їх складання, чи забезпечує первинна документація контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей, ефективне використання необоротних активів та інше.
Після вивчення первинного обліку необхідно вивчити склад облікових регістрів поточного обліку досліджуваної проблеми. При їх відсутності слід розробити та запропонувати підприємству облікові регістри для використання.
Студент повинен відобразити кореспонденцію рахунків за темою дослідження, виявити господарські операції, по яких кореспонденція рахунків складається з відхиленням від діючих вимог до ведення бухгалтерського обліку, висловити свою думку по цих особливостях.
При вивченні регістрів синтетичного та аналітичного обліку, які використовуються на базовому підприємстві за досліджуваною проблемою встановлюється відповідність їх типовим формам журналів-ордерів, перевіряється в якій мірі інформація, що міститься в них, задовольняє потреби управління підприємством, склад фінансової звітності, сприяє виявленню відхилень, які позитивно впливають на організацію обліку (а саме, спрощення обліку, скорочення облікової інформації, посилення контролю і скорочення термінів складання звітності і т.п.).
Далі доцільно з'ясувати питання організації бухгалтерського управлінського та податкового обліку, щоб установити взаємозв'язок між цими видами обліку і підтвердити їх відповідність вимогам економічного аналізу.
Також в цьому розділі висвітлюється стан програмного забезпечення, вивчається стан об'єкта автоматизації, обґрунтовується комплекс технічних засобів, даються пропозиції по використанню того чи іншого програмного продукту, наводиться перелік задач, які повинні вирішуватися для забезпечення фінансового, управлінського та податкового обліку. Крім того, здійснюється пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства за умов використання інформаційних систем обліку.
В кінці розділу наводяться пропозиції з подальшого удосконалення бухгалтерського, управлінського та податкового обліку на підприємстві, визначається їх економічна ефективність.
Обсяг 2 розділу - 40 - 45 сторінок.
Розділі 3. Цей розділ присвячено організації контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства та веденням облікового процесу. Студенту-дипломнику необхідно розглянути теоретичні основи проведення аудиту, технологію здійснення аудиту на обраному для дослідження підприємстві. Основну увагу слід приділити аудиту з обраного напрямку дослідження. За результатами дослідження необхідно скласти аудиторський висновок з досліджуваного питання.
Далі слід розглянути стан внутрішнього контролю на обраному підприємстві, висвітлити результати внутрішніх перевірок та процедуру їх проведення.
На заключному етапі студент повинен надати рекомендації щодо удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту з обраної теми дослідження. Обсяг розділу - 20 - 25 сторінок.
У висновку студент наводить найбільш істотні ґрунтовні висновки і пропозиції (3-4 сторінки), направлені на удосконалення обліку, економічного аналізу, контролю і аудиту. Тут же необхідно вказати виявлені резерви підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Висновки і пропозиції повинні бути чітко і ясно сформульовані. Вони висвітлюються у вигляді окремих пунктів, кожен із яких є закінченою думкою. Спочатку формулюються усі одержані в результаті дослідження висновки, що характеризують стан даної проблеми, а потім на основі викладених висновків надаються пропозиції.
Список використаних джерел складають в порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті дипломної роботи. Вказують автора, назву джерела, місто, видавництво, рік видання, том, частину, розділ, сторінку.
Додатки включають форми фінансової звітності, інші форми обліку, зібрані та розроблені автором дипломної роботи відповідно досліджуваної ним проблеми.

Написання тексту дипломної роботи


Дипломна робота виконується відповідно до календарного плану.
Основними вимогами до написання дипломної роботи є:
- не списувати текст із підручників, навчальних посібників, журнальних і газетних статей, відомчих інструкцій, а давати власні розуміння по суті питань, які розглядаються;
- загальні питання повинні бути підкріплені та пояснені конкретними прикладами та розрахунками;
- робота повинна являти самостійне дослідження, висвітлювати по-новому відомі факти;
- робота повинна відображати передові методи організації обліку і аналізу і містити пропозиції про можливість їх застосування на досліджуваному підприємстві;
- робота повинна бути написана простою і доступною мовою.
Дипломна робота повинна бути надрукована з дотриманням вимог, наведених в ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти в галузі науки і техніки".
Дипломна робота друкується 14-им шрифтом з одного боку аркуша формату А4, кожна сторінка якого повинна мати встановлені стандартом поля: зліва, зверху, знизу - не менше 2 см, справа - не менше 1 см. Між рядками необхідно залишати півтори друкарських інтервали. Зміст роботи необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відхилень від основної теми.
В роботі повинні бути єдині стандартні позначення та скорочення.
Текст розбивають відповідно з планом на розділи і параграфи.
З нової сторінки пишеться вступ, назви розділів, висновки та пропозиції, список використаних джерел. Інтервал між назвою розділу (підрозділу, параграфу) і наступним або попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Назва розділу пишеться великими літерами і центрується, назва підрозділу (параграфу) - з великої літери з абзацу і далі, як текст. Абзацний відступ має бути однаковим для всього тексту і дорівнювати п'яти символам (приблизно 14-17мм). Не допускається: писати назву розділу (або параграфу) на одному аркуші, а текст на іншому; переносити слова в заголовках і ставити крапки в кінці, окрім випадків, коли заголовок складається з 2-х речень. Заголовки в тексті роботи повинні відповідати змісту.
Розділи нумерують арабськими цифрами (1,2,3…). Номери підрозділів складаються із номерів розділів і порядкових номерів підрозділів, розділених крапкою. Наприклад, 2.1, 2.2 - це перший і другий підрозділи другого розділу: перша цифра вказує на номер розділу, а друга - на номер підрозділу (параграфу). Якщо підрозділ розбито на пункти, то позначення буде відповідно 2.1.1, 2.1.2.
Таблиці і графічний матеріал повинні мати окрему нумерацію і можуть мати окремі назви. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Наприклад, таблиця 2.3 - це третя таблиця другого розділу. Слово "Таблиця" і заголовок пишуть з великої літери і не підкреслюють. Заголовки граф таблиць повинні починатися з великих літер. На усі таблиці в тексті повинні бути посилання. Таблицю розміщують після першої згадки про неї. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, дозволяється ділити її на частини. Не допускається на одній сторінці залишати шапку таблиці, а зміст переносити на іншу сторінку. При переносі на наступній сторінці над таблицею зліва пишуться слова "Продовження таблиці 2.3".
Формули розміщують в тексті по ходу викладення. Вище і нижче формулу виділяють одним вільним рядком. Нумерують формули по порядку в межах розділу. Наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер указують на рівні формули в дужках, в крайньому правому положенні рядка. При написанні формул застосовують символи, установлені стандартами або загальноприйняті в літературі. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони задані в формулі. Пояснення значення кожного символу необхідно розпочинати з нового рядка з абзацу. Перший рядок пояснення починають словом "де" без двокрапки. Наприклад, загальні річні витрати визначаються формулою:
З = Е * С + Се, (1.1)
де С - собівартість річної програми;
Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних витрат;
Се - річні витрати в експлуатації (амортизаційні відрахування і додаткові експлуатаційні витрати).
Схеми, графіки та рисунки мають нумерацію в межах розділу і можуть мати назву. Наприклад, в розділі 2 першою зображена схема організаційної структури підприємства. Під нею пишеться: "Рисунок 2.1- Організаційна структура підприємства".
Приведені у тексті цитати та цифровий матеріал повинні мати посилання на їх джерела у вигляді порядкового номеру, наведеного у списку використаних джерел , взятого у квадратні дужки. Наприклад: [ 28 ]
Додатки у дипломній роботі оформляються як продовження роботи. Кожний додаток розпочинається з нової сторінки. Додатки позначають послідовно великими літерами українського алфавіту, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" . Не рекомендується використовувати літери Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Заголовок додатку пишуть посередині (див. оформлення додатків в методичних вказівках). Якщо додаток містить ілюстрації, таблиці і формули, то їх нумерують в межах додатку. Наприклад, таблиця А.1, таблиця А.2, рисунок А.1 і т.ін. Оформлення додатків є завершальним етапом написання дипломної роботи.

Підготовка до захисту дипломної роботи


Закінчена й оформлена дипломна робота, підписана студентом представляється дипломному керівнику для написання відгуку у встановленій формі. Дипломний керівник дає відгук на виконану дипломну роботу, підписує її і направляє на рецензування.
Після отримання рецензії дипломна робота разом з відгуком дипломного керівника, рецензією, наочним матеріалом та доповіддю подається завідувачу кафедри для отримання допуску до захисту. Термін подання - не пізніше, як за тиждень до встановленої дати захисту.
Прийнята до захисту дипломна робота в комплекті з рецензією, відгуком та наочними матеріалами подається до лабораторії дипломного та курсового проектування. Кінцевий термін подання - за день до захисту.
У випадку, якщо робота не допущена до захисту, питання вирішується на засіданні кафедри, де заслуховується пояснення дипломника, а також висновок дипломного керівника. Рішення кафедри та виписка з протоколу її засідання є підставою для зняття роботи з захисту.
Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні ДЕК відповідно до Положення про Державні екзаменаційні комісії, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
Після виступу студента голова і члени комісії задають дипломнику питання за темою дослідження. Оцінку захисту дипломної роботи визначають на закритому засіданні ДЕК. Результати повідомляють по закінченні роботи ДЕК в день захисту.

Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: