Методика написання магістерської роботиЗагальні положення про магістерську роботу


Дипломна магістерська робота є завершальним етапом навчання студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Вона є підсумком виконання магістерської програми та відображає вміння студента, що здобуває ОКР "магістр" самостійно вести науковий пошук та вирішувати наукові завдання.
Дипломна магістерська робота являє собою самостійне, оригінальне, закінчене наукове дослідження з обліку, аналізу та аудиту, має внутрішню єдність та містить сукупність теоретичних і практичних положень, висновків і рекомендацій що пропонуються для публічного захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) для отримання кваліфікації з фаху "Облік та аудит".
Метою написання дипломної магістерської роботи є:
- поглиблення й розширення теоретичних і практичних знань з вибраного напрямку спеціалізації в галузі обліку та аудиту, а також уміння застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань;
- пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови системи державного регулювання обліку, економічного аналізу та аудиту на підприємствах і в організаціях, уміння їх самостійно застосовувати при розв`язанні прикладних проблем.
Представлена до захисту дипломна магістерська робота повинна показати вміння автора коротко, логічно та аргументовано викладати матеріал і передбачає:
- науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається.
- систематизацію, закріплення та розширення теоретичних та практичних знань з обліку, економічного аналізу і аудиту та їх застосування при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань.
- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою наукових досліджень при вирішенні обліково-аналітичних проблем. Використання економіко - математичних методів та комп'ютерних програм повинно бути обов'язковою компонентою інструментарію магістра - дослідника.
- узагальнення результатів дослідження та обґрунтування висновків і рекомендацій щодо удосконалення діючих методик
- виявлення підготовленості студента для самостійної роботи у навчальній, практичній або науково-дослідній діяльності.
При написанні дипломної магістерської роботи необхідно використовувати як загальнонаукові методи теоретичного узагальнення (методи діалектичної й формальної логіки), так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні та економіко-математичні).
Дипломна магістерська робота виконується індивідуально за затвердженою тематикою, яка розробляється та затверджується кафедрою бухгалтерського обліку. Як правило, основу дипломної магістерської роботи складає консультаційний проект по розв`язанню конкретного наукового завдання.
Робота повинна відповідати таким вимогам:
- виконуватися на конкретних матеріалах, зібраних протягом практик, які проходить студент за період навчання в університеті;
- містити розроблені студентом реальні пропозиції, які Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) могла б рекомендувати до впровадження;
- результати роботи можна було б включити до наукового звіту кафедри;
- з теми дипломної магістерської роботи студенту необхідно мати одноосібну публікацію та виступ на науково-практичній конференції.

Порядок написання магістерської роботи


Магістр - це найвищий освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання, має певний досвід їх застосування для вирішення професійних та наукових завдань у практичній діяльності.
Державна атестація магістра передбачає захист магістерської роботи.
Типова схема послідовних етапів написання магістерської роботи:
- вибір та затвердження теми (на засіданні кафедри та наказом по університету);
- складання, узгодження з науковим керівником та затвердження завідувачем кафедри індивідуального завдання на виконання дипломної магістерської роботи;
- критичний аналіз нормативно-правової бази інформації та спеціальної літератури з проблем, що розглядаються;
- збір, обробка, систематизація і науковий аналіз фактографічної інформації, яка міститься у статистичних збірниках, аналітичних звітах міжнародних і національних науково-дослідних центрів, а також в системі обліку та звітності конкретних підприємств, організацій і установ;
- формулювання висновків на основі наукової аргументації;
- обґрунтування рекомендацій і пропозицій, спрямованих на удосконалення методології та організації обліку, аналізу та аудиту, а також на підвищення ефективності діяльності;
- написання першого варіанту роботи та представлення його керівнику;
- усунення недоліків, внесення доповнень, написання остаточного варіанту роботи та її оформлення;
- подання роботи на кафедру для попереднього захисту;
- зовнішнє рецензування;
- подання роботи на кафедру;
- захист дипломної магістерської роботи на засідання ДЕК.
Орієнтована тематика дипломних магістерських робіт наведена у дод. А.
Вибору теми передує ознайомлення зі спеціальною літературою з проблем обліку, аналізу, аудиту (контролю). Важливим є вивчення інформаційних видань: бібліографічних, реферативних та оглядових з метою економії часу дослідника.
Актуальність теми обґрунтовується описом і оцінкою сутності проблемної ситуації за дослідницьким напрямом.
Мета магістерської роботи визначає загальну стратегію наукового дослідження та конкретний напрямок наукового пошуку. Формування мети супроводжується визначенням конкретних завдань, які передбачається вирішити відповідно до поставленої мети. Одночасно формулюється наукова новизна і практична значущість результатів дослідження, тобто робоча гіпотеза.
Вибір рішень - це завдання студента, який як автор роботи, відповідає за їх прийняття, правильність отриманих результатів та достовірність представленої інформації, а керівник направляє студента та допомагає оцінити можливі варіанти рішень.
Пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів, реферативних журналів, бібліографічних довідників, засобів Інтернету. В процесі підготовки до написання дипломної магістерської роботи підбираються і вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Особливу увагу необхідно приділити періодичним виданням і засобам Інтернету, де оперативно публікуються результати наукових досліджень працівників та спеціалістів.
Методика вивчення літературних джерел як основа наукового дослідження у дипломній магістерській роботі залежить від характеру та індивідуальних здібностей студента - загальноосвітнього рівня, його спеціальної підготовки, ерудиції та інших якостей. Проте доцільно дотримуватись загальних правил обробки літературних джерел. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, науковими статтями, монографіями), а потім з прикладною. Ознайомлення з літературою включає огляд змісту, ознайомлення з вступом та анотацією. Розділи, які мають особливе значення для дослідження проблеми ретельно обробляються з точки зору наявності в них ідей і пропозицій для вирішення проблемних питань.
Аналітичний огляд літературних джерел є основою для складання плану роботи і методики дослідження. Самостійно складений план обговорюється з керівником, при необхідності уточнюється і затверджується ним.
Написання тексту роботи здійснюється відповідно до плану на основі критичного аналізу нормативно - правової інформації та спеціальної літератури по проблемі, яка досліджується, а також обробленої та систематизованої фактографічної інформації. В тексті наводяться необхідні бухгалтерські та аналітичні розрахунки, обґрунтовуються пропозиції та рекомендації, формулюються висновки.
Для захисту дипломної магістерської роботи необхідно:
- провести апробацію матеріалів дослідження (виступ на наукових конференціях та опублікована наукова стаття);
- отримати відгук наукового керівника;
- отримати зовнішні рецензії, акт або довідку про впровадження результатів дослідження, рішення кафедри бухгалтерського обліку про допуск до захисту.

Структура і зміст магістерської роботи


Дослідження за темою дипломної магістерської роботи розпочинаються зі складання плану. При розробці плану необхідно виходити з того, що виконання окремих розділів і підрозділів слід розглядати з позиції розкриття теми в цілому. Тому структура плану має бути логічною, всі питання повинні бути взаємопов'язані.
У загальному вигляді дипломна магістерська робота повинна мати таку структуру:
- Титульний аркуш
- Завдання на дипломну магістерську роботу
- Зміст
- Перелік умовних значень (у разі потреби)
- Вступ
- Основна частина
- Висновки та пропозиції
- Список використаних джерел
- Додатки
Матеріал теми дипломної магістерської роботи розміщується відповідно її структури.
У вступі необхідно:
- Стисло обґрунтувати актуальність обраної теми на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні, при цьому дослідити динаміку статистичних показників на макрорівні за останні п'ять років. Результати дослідження представити у вигляді графіків та діаграм, що наводяться в додатку до дипломної магістерської роботи.
- Визначити місце обраної теми в сучасних дослідженнях, рівень її розробки з переліком вчених та основних робіт, які вони написали.
- Вказати інформаційну базу дослідження. Наприклад, інформаційною базою даного дослідження послужили первинна документація, регістри обліку, фінансова звітність підприємства, нормативно - правові акти, статистичні матеріали Держкомстату України, наукові звіти НДІ тощо.
- Обґрунтувати практичну значущість обраної теми магістерської роботи для базового підприємства.
- Сформулювати головну мету і поставити завдання дослідження, що розкривають зміст роботи.
- Окреслити предмет та об'єкт дослідження.
- Визначити методологічні прийоми дослідження, які будуть використані при рішенні поставлених задач.
- Визначити наукову новизну дослідження.
- Перелічити напрямки апробації роботи.
Як зразок рекомендовано використовувати структуру вступної частини автореферату кандидатської дисертації.
Додатком до вступу повинна бути Пояснювальна записка, в якій наданий аналіз діяльності базового підприємства за попередні п'ять років.
Основна частина магістерської роботи містить економічну необхідність та доцільність виконання обліково-аналітичного процесу за обраною темою, організацію і методологію обліку, аналізу та аудиту (контролю), застосування методичних прийомів та обліково-аналітичних (аудиторських) процедур під час обліку, аналізу і аудиту (контролю).
Основна частина складається з трьох розділів. Перший - теоретичний, розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел. Другий та третій розділи - носять аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний характер. Вони містять матеріал проблемного чи дискусійного характеру, а також аргументовану позицію автора роботи, наукову новизну розкриття теми дослідження із застосуванням сучасних методик, власні методичні розробки з апробацією на матеріалах діючих підприємств, конкретні реальні пропозиції для вирішення проблеми.
У першому розділі розкривається науково - теоретичні основи проблеми, яка є предметом дослідження магістерської роботи. Він містить теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Історія та сучасні тенденції предмета дослідження повинні мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування власної позиції.
У підрозділі 1.1. за допомогою історії та сучасних тенденцій, розглядається економічна сутність предмету дослідження, його роль і місце в системі управління підприємством. Надається критичний огляд різних підходів до визначення сутності об'єкту управління. Обґрунтовується власна позиція автора дослідження.
За допомогою прийому наукового дослідження - аналізу, надаються класифікаційні характеристики об'єкту дослідження як складної системи. Характеризується кожний елемент системи. Автор самостійно моделює найбільш раціональну систему класифікації за окремими ознаками. Огляд спеціальної наукової літератури доцільно викласти у формі таблиці.
За допомогою методу наукового пізнання - синтезу, будується матриця взаємозв'язку різних класифікаційних ознак. Об'єкт дослідження вивчається як цілісне явище.
У підрозділі 1.2. роботи проводиться поглиблений економіко-правовий аналіз діючої нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обраної теми. У процесі економіко-правового аналізу нормативної бази вивчаються діючі закони, постанови Верховної Ради, укази Президента України, накази Міністерства фінансів та інших органів державного управління.
Результати вивчення нормативних документів узагальнюються у таблиці, яка повинна включати не менше 30 позицій і розміщується у додатках до дипломної магістерської роботи.
За результатами дослідження нормативної бази необхідно визначити наявні недоліки в нормативній базі, а також сформулювати конкретні пропозиції по її удосконаленню.
Здійснюючи огляд спеціальної літератури, студент опрацьовує сучасну вітчизняну та іноземну літературу за темою магістерської роботи. Систематизація інформації може здійснюватись у формі таблиці, яка повинна включати не менше 40 позицій і розташована в додатках до дипломної магістерської роботи.
Необхідно виявити науковий рівень та повноту розробки теми. Рекомендується критично оцінювати публікації вітчизняних та зарубіжних авторів. На підставі зіставлення різних точок зору, необхідно окреслити генеральні напрямки удосконалення систем обліку, аналізу та аудиту (контролю) об'єкту дипломної магістерської роботи.
Висновком розділу повинно стати обґрунтування методики проведення дослідження, окреслення його напрямків.
У підрозділі 1.3. розкрити особливості середовища що впливає методологію та організацію обліку, аналізу та аудиту на базовому підприємстві. Необхідно проаналізувати сферу діяльності підприємства, її вплив на модель обліку та аудиту. Розкрити організаційну та виробничу структури базового підприємства, інформаційні потреби окремих користувачів облікової інформації. Дослідити вплив організаційної та виробничої структур базового підприємства на організацію та методологію обліку та аудиту. Надати характеристику моделі організації обліку, що застосовує базове підприємство.
Другий розділ носить науково - практичний характер. Присвячується проблемам організації та методики обліку досліджуваного об'єкту. У цьому розділі необхідно навести дані з практичної роботи підприємства, на прикладі якого виконується робота. Дослідити міжнародний досвід організації і методики обліку об'єкту. Особливу увагу слід приділити недолікам притаманним практиці ведення обліку на підприємствах України взагалі, і моделі обліку базового підприємства. Обґрунтувати пропозиції по вдосконаленню методики та організації обліку. Теоретичні положення окремих підрозділів слід підтвердити конкретними даними з практики роботи підприємства.
Підрозділ 2.1. присвятити розгляду фінансового обліку.
Проаналізувати можливості інформаційної бази підприємства. Надати характеристику типових первинних документів використання яких нормативно врегульоване. Охарактеризувати та привести в додатках (у разі потреби) зразки первинних документів, якими оформлюються господарські операції на базовому підприємстві. З урахуванням вимог розвитку управлінського обліку, надати пропозиції щодо удосконалення первинної документації.
Надати характеристику облікових регістрів синтетичного та аналітичного обліку з точки зору їх відповідності вимогам користувачів облікової інформації.
Побудувати схему узагальнення облікової інформації на матеріальних носіях.
Охарактеризувати рахунки першого порядку, які використовують для обліку об'єкту дослідження. Скласти Робочий план рахунків для базового підприємства і запропонувати його в якості своїх рекомендацій.
Згідно нормативних документів навести типові кореспонденції бухгалтерського обліку об'єкту дипломної магістерської роботи. Порівняти їх з кореспонденціями, які використовують на базовому підприємстві.
Результати дослідження представити в таблиці, яку доцільно винести в додатки.
Надати характеристику МСФЗ з предмету дослідження. Зробити порівняльний аналіз міжнародних та національних стандартів обліку.
Розглянути форми фінансової звітності, методику і техніку їх складання, порядок і термін подання.
Підрозділ 2.2. присвятити розгляду питань і проблем податкового обліку. Охарактеризувати організацію та методику податкового обліку. Дослідити взаємозв'язок та відмінності фінансового та податкового обліку. Надати пропозиції щодо формування матеріальних носіїв інформації податкового обліку.
У підрозділі 2.3. необхідно надати характеристику обліку об'єкту як складової менеджменту. Дослідити еволюцію управлінського обліку та його сучасні концепції. Проаналізувати можливі варіанти організації управлінського обліку. Враховуючи вітчизняний і міжнародний досвід, особливості організаційної та виробничої структури базового підприємства, його господарської діяльності - рекомендувати найбільш раціональну форму організації управлінського обліку.
На підставі дослідження потреб базового підприємства в поточній інформації, розробити показники, призначені для внутрішнього користування при обґрунтуванні і прийнятті управлінських рішень. Визначити періодичність і напрямки представлення інформації. Окреслити коло внутрішніх користувачів продукту управлінського обліку.
Запропонувати форми внутрішньої звітності.
Висновком підрозділу повинні стати пропозиції направлені на вдосконалення інформаційної бази обліку, що передбачає уніфікацію систем облікових показників і документів.
Підрозділ 2.4. присвячений питанням автоматизації бухгалтерського обліку. Необхідно визначити склад та інформаційне забезпечення задач, організацію обліку в інформаційних системах, надати окремі вихідні документи, розглянути можливості їх використання в управлінні.
Висновком розділу повинні стати пропозиції щодо поліпшення обліку на базовому підприємстві та рекомендації щодо удосконалення обліку в Україні.
Третій розділ роботи носить аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний характер. В ньому розглядаються питання проведення економічного аналізу та аудиту (або контролю). Зміст розділу залежить від теми, розробленого плану та методики, яку обрано для дослідження. Роботу виконують на методичних засадах, визначених у теоретичній частині, на прикладі практичних матеріалів підприємств України. Головна увага повинна бути приділена показникам діяльності базового підприємства.
У третьому розділі розкривається суть організаційно - інформаційної моделі аналізу та аудиту (контролю), її склад і зміст, пропонуються методики аналізу та аудиту (контролю) з обраної теми. При цьому основна увага повинна бути сконцентрована на впровадженні передових ефективних форм та методів організації аналізу та аудиту (контролю), використанню сучасних комп'ютерних технологій. Розкривається зміст запропонованих методик, що спрямовані на удосконалення управління об'єктом в цілому та обґрунтування рекомендацій з поліпшенням окремих аспектів господарської діяльності і системи управління нею.
Реальне практичне значення пропозицій і рекомендацій доцільно підтвердити техніко - економічними розрахунками та визначенням розміру очікуваного економічного ефекту, який буде отриманий в результаті впровадження методик і проектів в практику.
Обґрунтовується методика здійснення загального та факторного аналізу об'єкта вивчення в фінансово-господарській діяльності базового підприємства. Для проведення економічного аналізу використовуються співставлювані показники не менш, як за 5 останніх років діяльності підприємства.
Важливими елементами розділу є: розрахунок впливу на зміну показників ефективності окремих факторів, виявлення резервів, обґрунтування варіантів управлінських рішень, прогнозування наступних змін у майбутньому. З цією метою необхідно, за допомогою відповідних методів, обробити інформацію базового підприємства, згрупувати її за суттєвими ознаками. Виявити певні напрями зміни та можливого розвитку економічного явища.
У розділі також розробляються основні концепції здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту (контролю). Розглядається організація та методика перевірки.
У підрозділі 3.1. необхідно охарактеризувати аналіз як функцію управління. Дослідити його окремі види. Визначити прийоми, об'єкти та джерела аналізу.
Підрозділ 3.2. присвячується аналізу показників, що характеризують стан розвитку об'єкта дослідження. Необхідно здійснити оцінку досліджуваних показників звітного періоду та проаналізувати їх динаміку за п'ять звітних періодів, розкрити причини відхилень та сформулювати відповідні висновки. Результати аналізу оформити графіками та діаграмами.
У підрозділі 3.3. студентом здійснюється аудит об'єкту дослідження згідно поставленої мети, завдань, джерел аудиту, обґрунтованої методики, описаної у першому розділі дипломної магістерської роботи.
Виконання перевірки повинно супроводжуватись складанням робочих документів, збором аудиторських свідчень, доказів, які в подальшому використовуються для формування досьє аудитора. В процесі виконання аудиту необхідно використовувати ЕОМ: з метою складання таблиць, формулювання пояснень, вибірки, актів звірки.
У кінці розділу формулюється узагальнюючий висновок про перспективу діяльності підприємства тощо.
У висновках підводять підсумки дослідження, формулюють та обґрунтовують пропозиції, визначаючи їх вагомість для удосконалення практики та розв'язання проблем, пов'язаних з управлінським, фінансовим та податковим обліком, аналізом і аудитом (або контролем). Висновок починається з невеликої преамбули (вступу). Висновки нумерують за кількістю написаних параграфів. Висновок повинен узгоджуватися з метою та завданнями дипломної магістерської роботи. Кожен висновок структурно містить констатуючу та конструктивну частини. При формулюванні висновків бажано уникати стилю рецензента.
Зміст роботи треба викладати лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, які перенавантажують текст описами, довгими математичними викладками та розрахунками.
Дипломна магістерська робота повинна бути написана чітко, без пропусків та скорочень слів. Необхідно домагатися рівномірного викладання матеріалу в розділах, а в середині розділів - за параграфами. Деякі відхилення в обсязі певних параграфів припускаються, але не рекомендується, щоб обсяг одного розділу перевищував 50 відсотків загального обсягу роботи.
Рекомендований обсяг дипломної роботи - 100 стор. (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки та пропозиції рекомендований до 6-7 стор.) Допускається відхилення у межах + 10%. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки.
До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми роботи, а саме:
- пояснювальна записка;
- окремі первинні документи;
- облікові регістри;
- форми звітності;
- аналітичні (розрахункові) таблиці;
- документи аудиторської перевірки;
- опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ПК, які розроблені у процесі роботи над дослідженням;
- ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження роботи. Розташовуються у послідовності їх появи по тексту дипломної магістерської роботи.

Реферат магістерської роботи


Завершальним етапом виконання дипломної магістерської роботи є написання реферату, який повинен достатньо ґрунтовно розкривати її зміст. Реферат складається із загальної характеристики магістерської роботи, тобто інформації щодо структури роботи (кількості: розділів, додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг у сторінках), основного змісту (за розділами), висновків та анотації.
В анотації, обсяг якої складає до 800 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної роботи, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній магістерській роботі). Кількість ключових слів - 5-7.
Анотація має бути написана українською, російською та однією з іноземних мов (найчастіше - англійською).

Захист магістерської роботи


Підготовка магістерської роботи до захисту та його організація

До захисту дипломної магістерської роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї, опублікували наукову статтю.
Завершену та належним чином оформлену роботу, магістр, подає науковому керівникові для перевірки змісту, структури та оформлення роботи у строки, визначені у завданні на виконання дипломної магістерської роботи, але не пізніше 15 днів до засідання державної екзаменаційної комісії (ДЕК) із захисту дипломної магістерської роботи.
Дипломна магістерська робота має бути обов'язково рецензована. Рецензентами можуть бути: фахівці-практики, науковці, викладачі іншої кафедри університету.
На кафедру студенти здають:
1) дипломну магістерську роботу і заповнене завдання зі всіма підписами та висновком наукового керівника;
2) зовнішню рецензію науковця іншого вищого навчального заклада чи іншої кафедри університету;
3) зовнішню рецензію фахівця-практика з бухгалтерського обліку підприємства, матеріали якого були використані при написанні роботи;
4) відгук керівника дипломної магістерської роботи;
5) довідку про впровадження результатів дослідження. При рецензуванні дипломної роботи рекомендується визначити: новизну постановки і розробки питання; використання сучасних методів дослідження; аргументованість висновків і обгрунтованість пропозицій; особисту участь студента у теоретичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення /ідеї/ методиці; вміння магістранта чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його тощо. Рецензії надаються письмово і повинні містити загальний висновок щодо рекомендації до захисту.
За рішенням кафедри здійснюється попередній захист магістерських робіт. Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно допускаються до захисту на засіданні ДЕК. Дипломна робота має бути представлена ДЕК не менш ніж за три дні до захисту.
Якщо робота не допущена до захисту, питання вирішується на засіданні кафедри, де заслуховується пояснення студента, а також надається висновок наукового керівника.
Захист магістерської роботи відбувається прилюдно на засіданні Державної екзаменаційної комісії КНТЕУ. Студент готує виступ (доповідь) на 10-12 хвилин та необхідний ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, схем, слайдів, які висвітлюють результати дослідження, узагальнення та пропозиції. Зміст і якість ілюстративного матеріалу, а також підготовлену доповідь студента попередньо перевіряє науковий керівник.
Доповідь повинна бути стислою і змістовною. На початку потрібно назвати тему магістерської роботи, охарактеризувати ії актуальність та об'єкт дослідження. Більшу частину доповіді необхідно приділити розкриттю сучасного стану вузлових питань роботи (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу), суті заходів, запропонованих магістром для усунення недоліків та оцінити вірогідну ефективність пропонованих рекомендацій. Під час доповіді треба використовувати ілюстративний матеріал, пояснюючи його зміст членам комісії та присутнім на захисті роботи. Демонстрацію ілюстративного матеріалу доцільно проводити за допомогою слайдоскопа, графопроектора чи мультімедіа.
Після доповіді студенти відповідають на питання членів комісії, а також присутніх на захисті. Голова ДЕК оголошує присутнім висновок наукового керівника, зміст зовнішніх рецензій та довідки про впровадження результатів дослідження.

Загальні критерії оцінювання магістерської роботи

Дипломна магістерська робота автора має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем; опановувати сучасні методи наукового дослідження, проводити експерименти, навички робити, власні узагальнення і висновки та вміння працювати з літературними джерелами.
Критеріями оцінювання є:
- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану;
- науковість стилю викладання;
- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;
- правильне оформлення роботи відповідно державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі не допущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).
Дипломна магістерська робота повинна бути написана літературною мовою, без зловживань: науковими термінами (які транслітеровані з іноземних мов); цитатами, запозиченими із статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет. Вона не повинна мати компілятивний характер.
Дипломна магістерська робота з ознаками плагіату рішенням державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка, а захист нової (на іншу тему) можливий не раніше ніж через рік.
Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значимість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, а й відповідність оформлення встановленим вимогам.
Дипломна магістерська робота, в якій розкрито тему, прореферовано використані джерела, здійснено аналіз певної інформаційної та статистичної бази даних, сформульовано висновки без необхідного їх обгрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище "задовільно".
Робота, в якій зроблено власну оцінку використаних джерел, самостійно проаналізовано підібраний статистичний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, зроблені висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо арґументованими, може бути оцінена на "добре".
Робота, в якій зроблено власну оцінку різноманітних джерел, використані кількісні методи дослідження, побудована формалізована модель проблеми, зроблені власні дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовані висновки та обгрунтовані пропозиції, а студент опублікував результати наукового дослідження у наукових виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на "відмінно".
Оцінюється дипломна магістерська робота за п'ятибальною шкалою. Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензентів.
Студент, який не захистив у затверджений строк дипломну магістерську роботу, має право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету. У випадку, коли захист дипломної магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати дипломну магістерську роботу за новою темою.

Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: