Відгук
на дипломну роботу


від ПП “_____________” м. Київ
студента _____________________________
на тему: “________________________________________________”У зв’язку з постійними змінами чинного законодавства України, трансформацією вітчизняного бухгалтерського обліку постала об’єктивна необхідність поглиблення дослідження питань обліку, аналізу і контролю операцій з матеріальними ресурсами на підприємствах галузі будівництва.

Інформація, використана в дипломній роботі є достовірною, що підтверджується мною, директором ПП “_____________”, ___________

Позитивною стороною дослідження є визначення основних напрямів удосконалення організації та методології обліку, аналізу та контролю операцій з матерільними ресурсами на підприємствах галузі будівництва. Основні результати дослідження, що складають його наукову новизну, одержані особисто студентом та виносяться на захист, їх використання в практиці роботи ПП “_____________” сприяє підвищенню ефективності операцій з матеріальними ресурсами.

Надані висновки та пропозиції сприяють розвитку обліку, аналізу та контролю з урахуванням вимог національних та міжнародних стандартів.

Упровадження зазначених пропозицій у практику дозволило підвищити ефективність використання матеріальних ресурсів, оскільки дало змогу, спираючись на достатню та повну інформацію, вчасно реагувати на зміну внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на умови господарювання ПП “_____________”.

Одержані результати дослідження є особистими розробками автора, їх використання в практичній діяльності ПП “_____________” сприяють підвищенню ефективності операцій з матеріальними ресурсами.Директор ПП “____________”

“___” ___________ 20___ р.Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: