Відзив
на дипломну роботу


Випускник __________________________________________________________

Тема "_____________________________________________________________"

Спеціальність: 8.050106 "Облік і аудит"

Кваліфікація: спеціаліст

Обсяг дипломної роботи: кількість сторінок ___, таблиць ___, рисунків ___, додатків ___, використаної літератури ___.

А) Короткий висновок щодо обґрунтування актуальності теми. Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є важливим питанням діяльності підприємства за ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Ефективне управління неможливе без налагодженої системи обліку, аналізу і контролю.

Б) Висновок щодо відповідності дипломної роботи завданню. Магістерська робота виконана відповідно до зміст, затвердженого керівником і цілком відповідає завданню.

В) Позитивні сторони роботи

- відображення сучасних напрямів методології та організації обліково-аналітичної роботи із застосуванням комп'ютерної техніки;

- розробка методики аналізу основних засобів і надання пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання;

- робота має практичну цінність, оскільки пропозиції, що надані в ній дозволять удосконалити облік, аналіз і контроль основних засобів.

Г) Недоліки та зауваження до оформлення роботи. Обсяг магістерської роботи перевищив рекомендований обсяг.

Д) Недоліки та зауваження до змісту роботи. Недостатня увага приділена новітньому програмного забезпечення для проведення аналізу і аудиту основних засобів

Е) Оцінка ілюстративного оформлення. Робота насичена ілюстративним матеріалом (рисунками і таблицями), що в повній мірі дозволяє відобразити як теоретичну частину щодо основних засобів так і організація та методику обліку, аналізу і контролю основних засобів підприємства.

Є) Оцінка професійного рівня. Робота відповідає рівню кваліфікації "Магістр"

Ж) Загальна оцінка дипломної роботи. Робота написана економічно грамотно, тему повністю розкрито, наведені вдалі пропозиції та рекомендації. Дипломна робота виконана на високому рівні, може бути допущена до захисту і заслуговує високої оцінки.

Керівник

____________________________________________________________

"_____" __________________ 20___ р. ______________________Скачати безкоштовно

Для безкоштовної закачки натисніть на кнопку: