Аналіз зобов'язань підприємства

Курсова робота (код: kurs95)

Предмет: фінансовий аналіз

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління капіталом підприємства

1.1. Економічна характеристика зобов'язань
1.2. Огляд нормативної бази та аналіз спеціальної літератури з аналізу зобов'язань підприємства

Розділ 2. Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Центр-Енергія»
2.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу зобов'язань
2.3. Загальний аналіз зобов'язань
2.4. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності

Розділ 3. Методика аналізу зобов'язань на основі використання сучасних інформаційних технологій

Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади оцінки зобов'язань підприємства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

В теперішній час в господарській діяльності кожного підприємства невід'ємною умовою його функціонування є досягнення ефективності та прибутковості. Це завдання неможливо вирішити без грамотного керівництва, управління будь-яким підприємством, прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень.
Вирішення цього питання досягається за допомогою аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється на всіх стадіях та об'єктах обліку. Одним з таких об'єктів аналізу, що висвітлюється в даній курсовій роботі, є зобов'язання підприємства.
Як відомо, зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і призведе до зменшення ресурсів підприємства.
Отже, метою курсової роботи є проведення аналізу зобов'язань підприємства. Базою для написання курсової роботи є товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційний центр “Консультант”, який знаходиться в місті Києві і був створений у 1998 році.
Завданнями курсової роботи виступають:
- Визначення економічної сутності поняття зобов'язань підприємства;
- Характеристика організаційно-економічної структури базового підприємства;
- З'ясування моделі аналізу зобов'язань підприємства;
- Описання методики проведення аналізу зобов'язань з відповідними економічними розрахунками;
- Характеристика організації автоматизованого здійснення аналізу зобов'язань;
- Формулювання висновків та пропозицій щодо проведеного дослідження.
Об'єктом курсової роботи виступають зобов'язання, які мають певну структуру та склад. Основними з них є кредиторська заборгованість за послуги, перед бюджетом, з оплати праці, зі страхування; довгострокові та поточні кредити банків, інші фінансові позики, доходи майбутніх періодів, забезпечення наступних витрат та платежів.
Курсова робота написана з використанням таких методів та прийомів аналізу як синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, конкретизація, підрахунок тощо.
Для написання курсової роботи використовувалися різноманітні літературні джерела з економічного, фінансового аналізу, господарського контролю, бухгалтерського обліку, комп'ютерної технології.


Презентація на тему курсової роботи "фінансовий аналіз зобов'язань"Рисунок з аналізу господарської діяльності зобов'язань


Економічний фінансовий аналіз ефективності використання зобов'язань підприємств

Висновки і пропозиції з удосконалення керування зобов'язаннями

Отже, в курсовій роботі розглянуто суть поняття зобов'язання та проведено аналіз зобов'язань підприємства на прикладі Підприємства. В даній роботі було визначено суть зобов'язань з політекономічної точки зору та з позицій бухгалтерського обліку, наведено їх класифікацію. Окремий розділ був присвячений характеристиці економіко-господарської діяльності базового підприємства, в якому було визначено організаційну структуру підприємства, портфель замовлень, динаміку та рівень прибутковості за ряд років.
В основних розділах роботи було досліджено організаційну модель аналізу зобов'язань підприємства, зроблені відповідні розрахунки щодо визначення питомої ваги, структури, складу різних статей зобов'язань, їх співвідношення, коефіцієнти оборотності тощо.
Зобов'язання містять у собі ймовірність майбутнього вилучення коштів підприємства і втрати економічної вигоди внаслідок прийнятих у минулому обов'язків. Водночас підприємство може мати обов'язок діяти певним чином, але це не обов'язково призводить до відображення у його бухгалтерському обліку і фінансової звітності певного зобов'язання.
У господарській діяльності підприємств через події чи операції, які вже відбулися, можуть виникати потенційні (умовні) зобов'язання, щодо яких сума і час майбутніх платежів не визначені (оплата відпусток працівникам, здійснення гарантійного ремонту випущеної продукції тощо). Однак перетворення цих потенційних зобов'язань на реальні залежить від того, чи відбудуться у майбутньому певні події. Так, не всі працівники підприємства отримають оплату за відпустку через плинність кадрів, тільки незначна частина випущеної продукції потребуватиме гарантійного ремонту, витрати з якого у різних випадках будуть неоднаковими.
Організація аналітичного процесу полягає у створенні організаційних передумов для дослідження і аналітичної обробки економічної інформації в системі фінансово-господарського контролю з метою активного впливу на оптимізацію результатів підприємницької діяльності.
Згідно організаційно-методичної моделі аналізу зобов'язань підприємства першим етапом його проведення є визначення складу та структури зобов'язань підприємства, аналіз відхилень та тенденцій в змінах статей зобов'язань за ряд років.
Аналізуючи дані можна зробити висновки про те, що склад та структура кредиторської заборгованості за ряд років мають не сильно яскраво виражені тенденції до змін. Мають тенденцію до зниження зобов'язання, що стосуються довгострокових та короткострокових кредитів банків, що пояснюється своєчасною сплатою відсотків за ці кредити та їх основної суми. Це є позитивним явищем, і з доброго боку характеризує платіжну дисципліну підприємства.
Виходячи з результатів цього дослідження можна зробити такі зауваження. За 2011-2012 р.р. за рахунок забезпечень наступних виплат сума зобов'язань зменшилась на 0,1 тис.грн., довгострокових зобов'язань – на 0,8 тис. грн., за рахунок поточних зобов'язань – зросла на 1,5 тис.грн., що разом становить 0,6 тис.грн.
Також необхідно зазначити позитивну тенденцію до зменшення загальної суми кредиторської заборгованості за 2011 - 2012 роки, абсолютне значення якого складає 2,3 тис. грн. Склад та структура кредиторської заборгованості мають не сильно яскраво виражені тенденції до змін.
Мають тенденцію до зниження зобов'язання, що стосуються довгострокових та короткострокових кредитів банків, що пояснюється своєчасною сплатою відсотків за ці кредити та їх основної суми. Це є позитивним явищем, і з доброго боку характеризує платіжну дисципліну підприємства. Інші показники зобов'язань, зокрема статті кредиторської заборгованості на протязі 2011 – 2013 років коливаються незначним чином.
Аналізуючи дані щодо складу та структури кредиторської заборгованості Підприємства, можна сказати, що найбільшу питому вагу в її структурі займають: кредиторська заборгованість за послуги (47,8% на 1.01.01 та 38,9% на 1.01.03 ). На другому місці знаходить заборгованість підприємства перед бюджетом (40,3% на 1.01.01 та 47,8% на 1.01.03). Позитивним явищем є відсутність або незначна частка зобов'язань з оплати праці, а також зі страхування.
Також необхідно зазначити позитивну тенденцію до зменшення загальної частки кредиторської заборгованості за 2012 рік, абсолютне значення якого складає 0,9 тис. грн.
З даних аналізу видно, що довгострокові зобов'язання за позиковими ресурсами мають меншу частку порівняно з короткостроковими зобов'язаннями, що вважається нормальним явищем. Також простежується тенденція до зменшення зобов'язань як по довгостроковим кредитам, так і по короткостроковим, абсолютна величина якого становить 0,8 тис. грн.
В структурі зобов'язань можна виділити довгострокові та короткострокові зобов'язання. К співвідношення довгострокових та поточних зобов'язань в 2011 році становить 0,14; в 2012 році – 0,13; в 2013 році – 0,04. Отже, як видно з наведеного розрахунку питома вага довгострокових зобов'язань має тенденцію до зниження з 0,14 до 0,04 пунктів.
Дані аналізу свідчать про те, що зобов'язання за надані послуги обертаються в середньому 5-7 разів, або для їх обороту потрібно близько 60 календарних днів. Причому відбувається зменшення оборотності кредиторської заборгованості і збільшення строку одного обороту (на 7 днів за період з 2011 по 2013 р.), що є негативною тенденцією. Коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості мають високе значення в 2011 та 2012 роках, проте в 2013 році значення цього коефіцієнту погіршується. Це можна пояснити відволіканням коштів з обігу через збільшення суми дебіторської заборгованості. Порівняно з 2012 роком підвищилися заборгованість за послуги та перед бюджетом. Проте це не є негативним явищем, а лише тимчасовим становищем.
За рахунок забезпечень наступних виплат сума зобов'язань зменшилась на 0,1 тис.грн., довгострокових зобов'язань – на 0,8 тис. грн., за рахунок поточних зобов'язань – зросла на 1,5 тис.грн., що разом становить 0,6 тис.грн.
Отже, в цілому на підприємстві спостерігаються позитивні тенденції у змінах складу та структури зобов'язань, хоча деякі показники погіршилися, але не значно.
Основними завдання підприємства в управлінні зобов'язаннями є дотримання строків виконання своїх зобов'язань щодо послуг, які підприємство надає, дотримання платіжної дисципліни, своєчасне перерахування коштів у бюджет на погашення заборгованості перед працівниками підприємства. Також важливе значення має своєчасне погашення банківських позик та сплату відсотків за ними.


Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.