Облік податку на прибуток підприємства

Курсова робота (код: sam516)

Предмет: фінансовий облік

Зміст

Вступ
1. Економічна сутність податку на прибуток підприємств
2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з питань обліку податку на прибуток
3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства
4. Фінансовий облік податку на прибуток підприємства
5. Відображення податку на прибуток у звітності підприємства
6. Організація обліку розрахунків з податку на прибуток на основі сучасних інформаційних систем та технологій
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Додатки

Як отримати?
Для купівлі або замовлення
передзвоніть за телефоном

надійшліть повідомлення Viber, Watsapp, Telegram на номер:
відправте листа за адресою: 3322398@gmail.com
або заповніть форму замовлення

Також Ви можете залишити номер телефону і ми Вам передзвонимо:
Введіть номер телефону:


Ціна - 400 грн.

Представлена курсова містить вступ, теоретичну і практичні частини дослідження, висновки і пропозиції щодо удосконалення методик і список використаної літератури.

В курсовій досліджені головні засади бухобліку податку на прибуток підприємства, а також проаналізовані основні показники діяльності компанії за останні роки.


Вступ

Актуальність теми курсової роботи Трансформація податкової політики України супроводжувався зміною принципів і правил оподаткування діяльності суб'єктів господарювання, вирішальне значення в цьому процесі належить Податковому кодексу України.
Результатом гармонізації бухгалтерського обліку з податковим законодавством стала нова методика визначення об'єкта обкладення податком на прибуток, закріплена розділом III «Податок на прибуток» Податкового кодексу України. Відтак методологічними засадами податкового законодавства стали принципи бухгалтерського обліку.
Саме Податковим кодексом встановлено перелік суб'єктів податкових правовідносин, їх права, обов'язки і відповідальність, розкрито суть та порядок розрахунку податків, зборів, (обов'язкових) платежів, що становлять систему оподаткування. Крім того, врегульовані питання, пов'язані з порядком ведення податкового обліку, зокрема, передбачено наближення правил оподаткування у відповідності з міжнародними стандартами обліку та діючою нормативною базою з бухгалтерського обліку.
Основним джерелом коштів для будь-якого підприємства є прибуток. В системі бухгалтерського та податкового обліку існують різні методи ного обчислення, що безпосередньо впливає на визначення суми податку на прибуток.
Дані податкового обліку через реалізацію фіскальних цілей контролюючих органів підлягають суцільній перевірці. Складна законодавча база зумовлює допущення на практиці великої кількості помилок і, відповідно, застосування штрафних санкцій.
Бухгалтерський облік залишається більш варіативним при виборі форм його ведення. При обчисленні суми бухгалтерського прибутку формується реальна картина фінансового стану підприємства. На відміну від цього, при визначенні прибутку за методикою податкового законодавства платник отримує вірогідну інформацію про результати господарської діяльності в частині доходів, витрат, результатів. Головним наслідком застосування різних методик є виникнення податкових різниць у визначених сумах прибутку. 301.01.2011 р. набрав чинності Податковий кодекс України, що вніс певні корективи в податковий облік щодо податку на прибуток. Тому актуальним на сьогодні є дослідження головних відмінностей розрахунку податку на прибуток за методикою податкового та бухгалтерського обліку з урахуванням нових положень ПКУ.
Питання узгодженості показників податкового та фінансового обліку виникають постійно, оскільки результати, виявлені за даними податкового обліку, значно відхиляються від реальних фінансових результатів діяльності підприємства за даними фінансового обліку. Причому, значні відхилення можуть бути як в один, так і в інший бік.
Ведення двох обліків водночас дуже незручно, ці обставини не тільки завищують собівартість, а й призводять до ускладнення адміністрування податків, створюють перешкоди для прогнозування дохідної частини бюджету, оскільки планування економічного розвитку держави базується на статистичних даних, не враховуючи податкову звітність.
Проблеми обліку податку на прибуток висвітлено у працях: Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем'яненка, Г.Г. Кірейцева, Л.М. Кіндрацької, М.М. Коцупатрого, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, П.Т. Саблука, П.Я. Хомина та інших вчених. Проте залишаються питання, які потребують подальшого дослідження.
Основною метою курсової роботи є вивчення сутності та призначення податку на прибуток, теоретичних засад обліку податку в практичній діяльності підприємства.
При написанні роботи були поставлені такі задачі:
- прослідкувати економічна сутність податку на прибуток підприємств;
- провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з питань обліку податку на прибуток
- надати організаційно-економічну характеристику базового підприємства;
- розглянути фінансовий облік податку на прибуток підприємства;
- дослідити відображення податку на прибуток у звітності підприємства;
- розробити систему обліку розрахунків з податку на прибуток на основі сучасних інформаційних систем та технологій;
- зробити висновки та надати пропозиції щодо удосконалення обліку розрахунку підприємства з податку на прибуток.
Об'єктом курсової роботи є процес обліку податку на прибуток ТОВ «Сигнал».
Предметом дослідження є сукупність організаційних, методичних, технічних прийомів організації фінансового обліку податку на прибуток підприємства.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку податку на прибуток, спеціалізовані періодичні видання; первинні документи, облікові регістри та форми звітності ТОВ «Сигнал».


Структура курсової роботи по проблемі

Представлена робота складає вступ, теорію і практику обліку, висновки і пропозиції, список використаної літератури. У вступі розкрито актуальність обліку доходів і фінансових результатів, опрацьовано мету і завдання курсової роботи, а також досліджено інформаційну базу курсової роботи обліку. В навчальному параграфі дослідження представлено різні напрями розвитку проблеми в загальнотеоретичному плані, роз'яснено облік як інформаційна база управління, окреслено теоретико-методичні основи прибутку підприємства, сформульовано нормативне забезпечення і спеціальну літературу, надано полеміку навколо вивчаємого питання і визначення у відношенні до нього, оглянуто економіко-фінансове розуміння діяльності компанії. В розгляді практики обліку курсової роботи розглянуто організацію обліку, простежено діючу практику ведення обліку, документування податку на прибуток підприємства, охарактеризовано аналітичний і синтетичний облік, з'ясовано формування бухгалтерської звітності, вивчено комп'ютеризацію і автоматизацію в ході обліку. У висновках висунуто узагальнені результати дослідження обліку, а також обстежено пропозиції щодо удосконалення обліку прибутку підприємства в системі ринкової економіки.

Також у нашій базі є готові курсові на тему Аналіз товарних операцій підприємства.

Схожі готові теми:

Ця готова курсова робота вже була успішно захищена в одному з українських ВНЗів з високою оцінкою. Ціна курсової роботи - 400 грн.

Якщо у Вас схожа тема, але не підходить план, ми переробимо зміст і актуалізуємо дані курсової роботи за 400 грн.

Також ми можемо написати нову унікальну курсову роботу на цю тему, що пройде перевірку на плагіат, за 750-950 грн.