Аудит операцій з грошовими коштами підприємства

Вступ

Починаючи з 24 серпня 1991 року наша держава взяла курс на розвиток як суверенна незалежна країна. Почали реформуватися не лише політична система, але і економіка України - держава переходить від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання. Ряд чинників (такі як розрив господарських зв’язків, кризова ситуація ще в економіці СРСР, яка перейшла нам у спадок, застарілі технології у промисловому виробництві, відсутність власної енергетичної бази, помилки уряду ще на початку реформ і, зрештою, психологічна непідготовленість керівників до нових методів господарювання та ін.) призвели до економічної та фінансової кризи в національній економіці. В декілька разів знизились надходження до бюджету, різко зросли ціни і тарифи на товари та послуги. Це значно знизило реальні можливості функціонування бюджетної сфери. Як наслідок зростає заборгованість перед бюджетом різних суб’єктів господарювання та бюджету перед населенням по заробітних платах, пенсіях, соціальних виплатах та інших платежах.

Грошові кошти і розрахунки – займають важливе місце в діяльності кожного підприємства, установи чи організації. Тому аудит за їх веденням і аналіз їх стану і руху – необхідна умова для здійснення ефективного управління.

Особливо важливими в нинішніх умовах є аудит за витрачанням бюджетних коштів (коштів державного та місцевого бюджетів), дотримання вимог законодавства при функціонуванні бюджетних установ і організацій. Введення в 1996 році казначейського виконання кошторисів доходів і видатків установ, що фінансуються з державного бюджету дозволило в деякій мірі посилити контроль з боку держави за витрачанням коштів і зробити більш прозорою інформацію про напрямки їх витрачання, але це не розв”язує проблему повністю. Саме тому необхідно здійснювати більш ефективний зовнішній і внутрішній контроль за станом збереження і використання грошових коштів установи, станом розрахункової дисципліни.

Метою курсової роботи є на основі спеціальної літератури, аналізу нормативної бази, узагальнення практичного досвіду запропонувати таку модель аудиту грошових коштів та стану розрахунків бюджетних установ, яка б була адаптована до умов української дійсності та чинної нормативної бази по бухгалтерському обліку, звітності, оподаткуванню, та яка допомогла б виявляти можливі порушення в цій сфері та уникати їх виникнення та повторення у майбутньому.

Об’єктом дослідження обрано НТЦ ПТО АПН України. Аналіз проводився за період з 2013 по 2015 рік включно.

Відсутність новітньої методології аудиту фінансових установ взагалі, та грошових коштів і розрахунків зокрема, а також низький рівень використання комп’ютерних технологій для обробки інформації при аудиті зумовлюють новизну та доцільність обраної теми дослідження.

Економічна сутність операцій з грошовими коштами

У процесі своєї діяльності при купівлі-продажу товарів, робіт, послуг, при розподілі і перерозподілі грошових коштів, при виконанні різного роду зобов”язань у грошовій формі установи і організації здійснюють різноманітні розрахунки й платежі. Сукупність усіх платежів створює грошовий оборот. Гроші, які перебувають в обороті мають дві форми: готівкову і безготівкову (рис. 1.1).

Види розрахункових операцій

Рис. 1.1. Класифікація розрахунків

У відповідності з діючим законодавством всі установи, підприємства і організації повинні зберігати тимчасово вільні грошові кошти (за винятком готівки в касі в межах встановленого ліміту) в банках.

Банк на договірній основі проводить касово-розрахункове обслуговування своїх клієнтів.

Здійснення розрахункових і касових операцій бюджетних установ має свої особливості.

Перерахування коштів з єдиного казначейського рахунку здійснюється платіжними дорученнями, які операційний відділ відділення державного казначейства складає та оформляє відповідно до Інструкції “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001р. №135. Складені у двох примірниках платіжні доручення підписуються відповідальними особами, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи, і завіряються відбитком печатки.

Після отримання виписки з реєстраційного рахунку розпорядник коштів протягом операційного дня подає до органу Державного казначейства, в якому відкриті його реєстраційні рахунки, необхідні розрахункові документи для проведення витрат.

Кошти спеціального фонду державного бюджету, що надійшли як власні надходження установ, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки без зазначення кодів економічної класифікації видатків. Оплата рахунків здійснюється за конкретними кодами економічної класифікації видатків відповідно до затверджених кошторисних призначень.

Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядник бюджетних коштів подає до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки. Заявки подаються в двох примірниках, один з яких після видачі готівки повертається розпоряднику бюджетних коштів з відбитком штампу казначея, зберігається як обов”язковий документ і є додатком до бухгалтерських регістрів, що підтверджують обсяг та цільове направлення бюджетних коштів. заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками коштів на осіб, з якими в них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти.

Система обліку грошових коштів

Рис.1.2. Рух інформації щодо обліку касових видатків

На підставі належно оформлених грошових чеків уповноважені особи отримують готівку з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім”я органів Державного казначейства. Невикористана готівка повертається уповноваженими особами безпосередньо на цей самий рахунок за відповідними документами, при заповненні яких обов”язково вказується номер реєстраційного рахунку, на який повинні бути зараховані кошти.

Грошові чекові книжки на отримання готівки в установах банків органами Державного казначейства можуть передаватися розпорядникам бюджетних коштів за умови попередньої їх реєстрації в журналі реєстрації виданих чекових книжок із зазначенням номерів чеків та підпису особи, яка отримала чекову книжку.

Органи Державного казначейства встановлюють ліміти залишку готівки в касі установам та організаціям, які ними обслуговуються. Ліміт каси протягом року може бути змінений в разі письмових звернень установ та організацій.

Кошти, обов”язкові до перерахування з утримання із заробітної плати і прирівняних до неї платежів перераховуються органами Державного казначейства України на підставі платіжних доручень, які подаються розпорядниками бюджетних коштів одночасно з платіжними дорученнями на перерахування коштів на рахунок банку для одержання готівки.

В залежності від змісту операцій розрахунки проводяться по товарних операціях, якщо установа чи організація виступає покупцем товарно-матеріальних цінностей, і по нетоварних операціях, пов”язаних тільки з рухом грошових коштів, тобто з погашенням заборгованості перед бюджетом, банком, органами соціального страхування і забезпечення, працівниками і т.д.

Усі касові операції веде касир, що призначається на цю посаду наказом керівника установи. Касир підписує договір про повну матеріальну відповідальність, який зберігається в його особовій справі .

Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань аудиту грошових коштів

Правове регулювання вносить порядок у контрольні відносини, спрямовує поведінку контролюючих органів, визначає межі їх повноважень. Встановлюючи задачі, обсяги і зміст дій, що виникають при проведенні контролю, нормативно-правові акти окреслюють взаємні права та обов'язки всіх учасників контролю, як контролерів, так і тих, кого вони контролюють.

Отже напрошується висновок, що правова база аудиту в Україні ще повністю не сформована. Існує думка що необхідний нормативно-правовий документ, який би забезпечив комплексний підхід до правового регулювання фінансового контролю, визначив би контроль як систему відносин, що будується на загальних принципах, об'єднується спільними формами і методами контрольних дій, але відрізняється функціями, конкретними завданнями, суб'єктами виконання і об'єктами застосування. Однак це спірне питання – розробити це як окремий акт, у якому були б закладені фундаментальні основи аудиту взагалі, чи вдосконалити вже існуючі нормативні.

Для дослідження теми курсової роботи, окрім вивчення нормативно-правової бази, також було розглянуто низку спеціальної літератури, яка дозволила більш ретельно ознайомитись з методикою обліку та контролю грошових коштів та розрахунків бюджетних установ.

У підручнику Білухи М.Т. “Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту” викладено теорію фінансово-господарського контролю, методичні прийоми, контрольно-аудиторські процедури. Подано класифікацію ревізій, правове та інформаційне забезпечення їх в умовах ринкових відносин і різних форм власності, а також розкрито організацію та методологію контролю й аудиту.

А у іншій книзі Білухи М.Т. “Курс аудиту” подано методику фінансового контролю й аудиту, а також організацію заходів з профілактики недоліків і порушень у діяльності установ і організацій. Викладено досвід нових комп'ютерних технологій в автоматизованому робочому місці аудитора і ревізора. А також наводиться техніка застосування загальнонаукових і власних методичних прийомів фінансово-економічного контролю і аудиту.

У новій книзі Білухи М. Т. “Теорія бухгалтерського обліку” висвітлено реформу бухгалтерського обліку за новим Планом рахунків. Сформульовано нові поняття, обумовлені технічним прогресом та ринковими економічними відносинами, а також реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародної практики.

Завгородній В.П. “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту”. Тут висвітлюються концепції бухгалтерського обліку та аудиту із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій, що дозволяють застосовувати їх у практичній діяльності.

Завгородній В.П. “Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе урправления предприятием”. У цій книзі розглядається організація бухгалтерського обліку, викладення нормативних матеріалів, описані практичні дії бухгалтерів та аудиторів.

А у практичному посібнику Якуненко К.К. “Ревізія бюджетних установ” викладено основні задачі організації і проведення ревізії каси, стану розрахунків із підзвітними особами, дебіторами і кредиторами, робітниками і службовцями, збереження основних засобів і матеріальних цінностей, виконання кошторису видатків та по інших ділянках діяльності бюджетних установ. У цьому підручнику викладено порядок ревізії бухгалтерського обліку і звітності та оформлення результатів ревізії, а також заходи по усуненню порушень виявлених в ході ревізій і перевірок.

У науково-методичному посібнику Романіва М.В. “Державний фінансовий контроль і аудит” висвітлено організаційно-правові питання щодо практичного здійснення ревізій на підприємствах та в організаціях з метою з'ясування достовірності бухгалтерських та звітних даних, а також кінцевих фінансових результатів економічної діяльності суб'єктів господарювання. У посібнику висвітлено питання підготовки до проведення ревізій, послідовність вивчення аналітичних даних щодо діяльності підприємств та організацій, на яких має здійснюватися ревізія, методика визначення наявності грошових та матеріальних ресурсів, правильність здійснення бухгалтерських та ведення облікових операцій, а також питання оформлення результатів ревізії та їхньої реалізації.

У підручнику Сопко В.В., Завгороднього В.П. “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу” висвітлено питання організації бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в умовах сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, а також забезпечення контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.

Посібник Криницького Р.І. “Контроль і ревізія в умовах автоматизації бухгалтерського обліку” розкриває методичні і організаційні особливості контролю в умовах автоматизованої обробки облікової інформації, досліджує питання проведення ревізії з використанням ПЕОМ та організації автоматизованого робочого місця ревізора.

Крім книг та монографій питання аудиту грошових коштів висвітлені у періодичних виданнях, таких як Бухгалтерський облік і аудит, Світ бухгалтерського обліку, Все про бухгалтерський облік, Фінанси України, Галицькі контракти, Економіка України та інші.

Чинне законодавство, що регулює розрахункові та касові операції бюджетної установи, охоплює всі аспекти здійснення обліку цих операцій. Недоліки законодавчої бази поступово доопрацьовуються шляхом прийняття поправок та доповнень, а також принципово-нових законодавчо-нормативних актів.

Виходячи із вищенаведеного, на наш погляд, питання обліку, контролю і ревізії грошових коштів та розрахунків достатньо розкриті у літературних джерелах вітчизняних і зарубіжних авторів.

Економічна характеристика НТЦ ПТО АПН України

НТЦ ПТО АПН України було створено наказом Міністерства торгівлі УРСР №324 від 20.08.1966 р.

НТЦ ПТО АПН України є державним професійно-технічним закладом освіти, яке здійснює підготовку та перепідготовку фахівців для підприємств торгівлі.

Основними напрямками діяльності НТЦ ПТО АПН України є:

- підготовка фахівців з робітничих професій та молодших спеціалістів для підприємств галузі торгівлі, за державними замовленнями та угодами з фізичними та юридичними особами;

- курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів торгівлі і незайнятого населення;

НТЦ ПТО АПН України має право готувати фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

5220 – “Продавець продовольчих товарів; контролер-касир, ІІІ, ІІ, І категорії”

на базі неповної середньої освіти та повної середньої освіти.

5220 – “Продавець продовольчих і непродовольчих товарів ВВ, І категорії”

на базі повної середньої освіти.

5220 – “Продавець продовольчих (м’ясних, рибних товарів, овочів, фруктів, безалкогольних напоїв” ІІІ, ІІ категорії

на базі повної середньої освіти.

222 – “Продавець непродовольчих товарів” ІІІ категорії.

НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ у відносинах з Київським національним торговельно-економічним Університетом (далі “Університет”) виходить з того, що воно підпорядковане Університету. На нього розповсюджуються накази, вказівки, інструктивні документи, які стосуються організації навчальної, виховної, методичної та іншої діяльності, окрім фінансово-господарської.

НТЦ ПТО АПН України має право:

- формувати план прийому учнів, керуючись необхідністю виконання державних та договірних зобов’язань, виходячи з можливості якісної підготовки фахівців;

- створювати навчальні підрозділи – курси суміжних, додаткових професій;

- користуватись банківськими кредитами;

- надавати додаткові платні освітні послуги;

- брати участь у діяльності міжнародних організації;

- використовувати ці надходження на здійснення освітньої, спортивної, культурної діяльності, утримання та розвиток матеріально-технічної бази НТЦ ПТО АПН України, оздоровлення, заохочення та стимулювання працівників, учнів;

- вкладати вільні позабюджетні кошти в банки для тимчасового зберігання на депозитних умовах, проводити купівлю цінних паперів з метою одержання дивідендів.

Профспілкові організації співробітників та учнів діють за угодою з адміністрацією та на підставі Статуту.

Основними структурними підрозділами НТЦ ПТО АПН України є:

- відділення денної форми навчання;

- курси підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів торгівлі.

Рада обирається на загальних зборах колективу у кількості до 20 чоловік.

Термін повноважень членів Ради НТЦ ПТО АПН України – 5 років. Голова Ради НТЦ ПТО АПН України обирається її членами на 5 років.

Структура управління НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ приведена на (рис. 3.1).

Організаційна структура управління

Рис. 3.1 Організаційна структура управління НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ

Організація обліку, контролю та аналізу бюджетної діяльності здійснюється бухгалтерією. Директор НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ та головний бухгалтер несуть відповідальність за виконання кошторису доходів та видатків установи та раціональне, цільове їх використання.

Система бухгалтерського обліку та контролю виконання кошторису доходів та видатків НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ відповідає вимогам облікової політики. Тобто джерелами покриття видатків – є доходи загального та спеціального фонду. Порядок визначення результатів виконання кошторису видатків здійснюється в кінці року.

Облік організовано за меморіально-ордерною формою з дотриманням чинного законодавства.

За даними рис. 3.2. видно, що кошторис 2015 року НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ складався за двома видами фінансування: із загального фонду і спеціального фонду. Питома вага фінансувань із загального фонду складає 67% - 536,0 тис. грн. і відповідно 33% із спеціального фонду – 259,8 тис. грн.

Основні показники діяльності

Рис. 3.2. Показники доходів і видатків НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ за 2015 рік

Видатки на товари і послуги, що фінансувались з загального фонду складають 379,35 тис. грн.. або 71% загальної суми видатків із загального фонду. Видатки на товари і послуги, які фінансувались із спеціального фонду складають 203,03 тис. грн., це 78% загальної суми видатків спеціального фонду.

Видатки на товари і послуги в цілому по кошторису на рік складають суму – 582381 грн., це 73% загальної суми видатків кошторису НТЦ ПТО АПН УКРАЇНИ на 2015 рік. Відповідно до звіту про виконання кошторису по видаткам на товари та послуги, то вони повністю використані за цільовим призначенням.

Методика аудиту операцій з коштами в в умовах застосування АРМ фахівця

Для здійснення цілеспрямованої і ефективної діяльності в сфері управління на сучасному етапі розвитку суспільства необхідно обробляти великі обсяги різноманітної інформації. При цьому важливу роль відіграє її достовірність, повнота і своєчасність надання, а також швидкість та якість її обробки. Якщо керівник або інша службова особа не володіє достатньою, й достовірною інформацією в конкретний проміжок часу, йому важко приймати своєчасні і обгрунтовані рішення щодо економічного об’єкта. Тому використання засобів обчислювальної техніки разом з необхідним програмним забезпеченням є необхідною умовою ефективного управління, оскільки це прискорює процес обробки даних і подання їх у вигляді інформації, необхідної кінцевому користувачу.

Зв'язок комп'ютеризації обліку і аудиту

Рис. 4.1. Схема взаємозв’язку АРМ бухгалтера по обліку, аудиту і аналізу операцій з коштами з інформаційними системами установи.

Одночасно з набором перевіряють допустимість значень реквізитів та правильність їх представлення.

Коректування первинних документів здійснюється шляхом оновлення, фізичного виправлення даних. Виправлені данні переміщуються в робочу базу даних.

Особливістю автоматизації обліку касових операцій є аналогія в технологічному процесі як для субрахунку 301 “Каса в національній валюті”, так і для субрахунків 311 “Поточний рахунок на видатки установи”, 313 “Поточний рахунок для обліку спеціальних коштів”, 314 “Поточний рахунок для обліку сум за дорученнями”. Ця ділянка бухгалтерського обліку є не важкою для автоматизації, в ній простий математичний алгоритм і невеликий обсяг інформації, але необхідність автоматизації полягає в тому, що облік на даній ділянці ведеться щоденно, вимагає оперативності даних і абсолютної точності. В Україні існує великий досвід автоматизації цієї дільниці обліку.

Звіт касира, технологічний процес обробки інформації починається з виписки первинних документів. Це прибуткові і видаткові касові ордери, платіжні відомості, авансові звіти. Ці документи складаються на комп’ютері, внаслідок чого формується інформаційна база, яка слугує підставою для вихідних документів.

В процесі створення первинних документів необхідно використовувати наступні коди: код дебіторів та кредиторів, код видів грошових операцій, код підзвітних осіб, код видатків, код бухгалтерських субрахунків.

При кодуванні дебіторів і кредиторів використовується серійна система, вона не створюється заздалегідь, а формується протягом року, по мірі їх появи. Дебіторів і кредиторів заносять в алфавітну книгу під порядковим номером. Серії продовжуються, аналогічно будуються код підзвітних осіб.

Код видів грошових операцій будується по порядковій системі, однозначній, має структуру: початкове сальдо дебетове; початкове сальдо кредитове; оборот по дебету; оборот по кредиту; сторно дебету; сторно кредиту.

Код видатків відповідає кодам економічної класифікації видатків і, відповідно, має чотири знаки.

Код субрахунків – має три знаки, він будується в повній відповідності з планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Для розв’язання задачі створюється вхідні оперативні і умовно-постiйнi файли.

Оперативних файлів може бути три: файл вхідних залишків, надходження і витрачання. Може створюватися два файла: в перший записують вхідний залишок і надходження, а в другий – вибуття.

Файли надходження має наступні реквізити:

- дата документа;

- код грошової операції;

- код дебітора, кредитора, підзвітної особи;

- сума;

- код головного субрахунку;

- код кореспондуючого субрахунку.

Аналогічні реквізити має і файл витрачання коштів.

Умовно-постійна інформація представлення файлами довідник грошових операцій, довідник кредиторів, дебіторів, підзвітних осіб, кодів видатків.

В процесі вводу, аудиту і коректування, і обробки даних на екрані дисплею висвітлюється так зване “Меню”.

При роботі бухгалтер має можливість користуватися довідковою інформацією, яка дозволяє продивитись та зафіксувати контировку бухгалтерської проводки, коди цільового призначення та ін.

Для довідки про кількість введених записів за визначений період висвічуються данні про рух коштів:

• Дата вхідних залишків;

• Записи руху з датою;

• Записи руху з іншими датами від ___ до ___.

Для відображення в обліку руху коштів в кінці місяця складається “Відомість руху коштів” по рахунку 301 “Каса” (рис. 4.2).

Аналіз руху коштів

Рис. 4.2. Відомість руху коштів по рахунку 301 “Каса”.

Для здійснення внутрішнього аудиту формують інформацію по цільовому використанню коштів, яка має вигляд (рис. 4.3):

Аналіз використання грошей

Рис. 4.3. Відомість використання коштів за цільовим призначенням.

Для аудитора особливо важливий режим перегляду інформаційної бази по запиту. Тому АРМ бухгалтера передбачає такий режим, який призначений для довідкової інформації на кожне число місяця по наступним ознакам:

• типу документа;

• номеру документу або діапазону номерів;

• даті складання або діапазону дат;

• рахунку основного документу або діапазону рахунків;

• рахунку кореспондуючому документу або діапазону рахунків;

• сумі в гривнях. або діапазону сум в гривнях;

• найменуванню або по коду найменування.

У вибраному режимі перевіряючий може переглянути інформацію по надходженню або витрачанню бюджетних та позабюджетних коштів. Можна проаналізувати необхідну аналітичну інформацію та видати її на друк у вигляді таблиці.

На підставі такої інформації можна розробляти практичні рекомендації по удосконаленню грошового обороту в установі.

В результаті автоматизованої обробки даних на друк можуть бути виведені й інші регістри бухгалтерського обліку, а також деякі таблиці для економічного аналізу.

Висновки та пропозиції

В процесі написання курсової роботи було проведене дослідження по темі “Аудит операцій з грошовими коштами бюджетної установи” на матеріалах НТЦ ПТО АПН України.

В процесі дослідження було розглянуто сутність бюджетного обліку і фінансового аудиту, зокрема, сутність обліку і аудиту операцій з грошовими коштами, визначено на що націлені облік і аудит операцій з коштами і які перед ними стоять завдання. Так, сутність бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами в бюджетних установах може бути визначено так: бюджетний облік операцій з коштами – це процес спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки та передачі інформації про надходження і використання коштів згідно з кошторисами доходів і видатків установи. Сутність аудиту операцій з коштами можна визначити як сукупність дій по перевірці коштів суб’єктів господарювання з застосуванням визначених форм і методів здійснення фінансового аудиту.

Аналіз доходів і видатків НТЦ ПТО АПН України за період з 2000 р. по 2002 р. дозволив зробити висновок, що державне фінансування є і залишається основним джерелом надходження коштів на утримання і розвиток бюджетної установи, але поряд із цим, розвиваються і нові джерела фінансування. Ось чому серед найважливіших завдань обліку і аудиту операцій з коштами в установах освіти особливе місце слід виділити обліку і аудиту показників госпрозрахункової діяльності бюджетних установ, їх ув’язці в загальній системі облікових даних з показниками виконання кошторисів доходів і видатків по бюджету.

Вдосконалення та оперативність проведення аудиторських перевірок потребує чіткої та правильної організації роботи аудиторів. В курсовій роботі розкрита організація і методика проведення аудиту операцій з коштами, визначене інформаційне забезпечення аудиту операцій з коштами, яке є неоднорідним за змістом і включає законодавче, нормативно-довідкове, планове, договірне, організаційно-управлінське і фактографічне інформаційне забезпечення.

В роботі приділена увага організаційно-методичній основі використання ПЕОМ в обліку та аудиті операцій з коштами; розглянута постановка та характеристика завдання обліку та аудиту операцій з коштами, описана вхідна та вихідна інформація.

Так, щодо аудиту органами, що мають на це відповідні повноваження, то комп’ютеризована обробка даних потенційно дає більшу можливість якісного аудиту обліково-аналітичної інформації. Але незважаючи на це, в сучасних умовах працівники аудитуючих органів проводять перевірки лише твердих копій, тобто інформації та регістрів, що роздруковані на папері. Це робиться в зв’язку з тим, що лише паперові носії мають юридичний статус.

Під час написання курсової роботи по темі “Аудит операцій з грошовими коштами бюджетної установи”, були дані відповіді на запитання які ставились перед написанням роботи. Відповіді на ці запитання дозволяють зробити деякі пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту операцій з коштами в закладах освіти.

Із переходом до ринкових відносин в господарській практиці установ освіти відбулися суттєві зміни, зокрема, установам надані широкі права в частині залучення позабюджетних коштів за рахунок госпрозрахункової діяльності по наданню платних послуг населенню, здаванню в оренду нерухомості. Введення нових умов господарювання, поєднування бюджетного фінансування з застосуванням принципів госпрозрахунку дозволяє не тільки більш раціонально використовувати бюджетні асигнування, але й кошти інших джерел фінансування, що надходять на потреби установ освіти. Все це вносить специфіку і новизну в методологію та організацію бухгалтерського обліку в установах освіти та потребує теоретичного обгрунтування.

Остаточне рішення задачі удосконалення обліку НТЦ ПТО АПН України в частині забезпечення своєчасності отримання облікової інформації та складання звітності пов’язано, на нашу думку, з створенням інформаційно-обчислювальної мережі, яка б складалася з АРМ бухгалтерів по кожній ділянці облікової роботи, а також з АРМ головного бухгалтера. Причому АРМ головного бухгалтера повинно мати найвищий пріоритет, для того щоб головний бухгалтер в реальному режимі часу міг перевірити роботу АРМ бухгалтерії та отримати будь-яку інформацію на поточний момент. Створення ІОМ дозволить прискорити обробку облікової інформації та складання звітності, сприятиме підвищенню рівня внутрішньогосподарського аудиту.

Готові роботи:

- Аудит грошових коштів підприємства та їх еквівалентів
- Аудит монетарних активів підприємства
- Аудит грошових коштів та стану розрахунків підприємства
- Аудит грошових коштів та стану розрахунків бюджетної установи
- Аудит грошових коштів підприємств
- Аудит операцій з грошовими коштами на рахунку в банку

Всі курсові з аудиту грошових коштів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку