Аналіз дебіторської заборгованості

Економічний зміст дебіторської заборгованості

Недотримання умов договорів, несвоєчасне доведення претензій по заборгованостям, які виникли, приводить до великого зростання дебіторської заборгованості, а як наслідок, до поганого фінансового становища товариства. Дебіторська заборгованість - це відтермінування з господарювання товариств обігових ресурсів або сум, які необхідно отримати підприємству від контрагентів.

Завданням аналізування дебіторських заборгованостей являється вивчення і оцінка:

- структури дебіторських заборгованостей;

- складу дебіторських заборгованостей в обсязі обігових ресурсів;

- правильності заборгованості;

- вірності обліку дебіторських заборгованостей;

- ефективності і платоспроможності заборгованостей;

- ефекту дебіторських заборгованостей на прибуток товариства;

- знаходження напрямів покращення обіговості дебіторських заборгованостей;

- якості фінансових активів.

За допомогою аналізу розробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські дії, проводиться перевірка виконання, знаходяться ресурси покращення якості господарювання, здійснюється оцінка результату діяльності підприємства, її підрозділів, працівників.

Невід'ємним етапом фінансової оцінки підприємства є аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Для покращення розрахункової дисципліни використовуються методи як загального так факторного аналізів. Основними етапами аналізу становища дебіторських заборгованостей є:

1. Визначення абсолютної величини дебіторських заборгованостей товариства протягом аналізуємого терміну.

2 Розрахунок абсолютного і відносного відхилення та зміни їх питомої ваги.

3. Розрахунок питомої ваги дебіторських заборгованостей у загальному обсязі обігових ресурсів товариства.

4. Оцінка розрахунків товариства за їх видами - розрахунки з дебіторами чи кредиторами, розрахунки з персоналом, з бюджетом, а також дебіторська та кредиторська заборгованість за розрахунками.

5. По кожному виду розрахунків аналізуються абсолютні і відносні зміни.

6. Оцінка показників питомої ваги кожного виду видатків товариства в загальному їх обсязі.

7. Оцінка коефіцієнтів обороту з утворення і погашення дебіторської і кредиторської заборгованостей.

8. Оцінка змін, що відбулися з обсягом і структурою


Загальний аналіз дебіторської заборгованості

Спочатку необхідно проаналізувати динаміку обсягів дебіторських заборгованості. Вона наведена на рис. 6.1 та вказує на постійне падіння обсягів дебіторської заборгованості за останні роки, що свідчить про нормалізацію розрахунків із дебіторами.


Рис. 6.1. Динаміка обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ "Промтехресурс" за 2010-2014 роки


Що ж стосується кредиторської заборгованості, то її обсяг постійно змінюється як в бік падіння так і навпаки.

Слідуючим шляхом оцінки являється розрахунок питомої ваги дебіторських заборгованостей у загальному обсязі обігових ресурсів товариства (табл. 6.1).


Таблиця 6.1


Питома вага дебіторських заборгованостей в оборотних активах ТОВ "Промтехресурс" за 2010-2014 роки


Показник Значення Відхилення
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014-2010р. 2014-2013р.
сума, грн. питома вага, % сума, грн. питома вага, % сума, грн. питома вага, % сума, грн. питома вага, % сума, грн. питома вага, % питома вага,% питома вага,%
Оборотні активи, в т.ч.: 754936 100 984240 100 498634 100 554775 100 539312 100 0 0
дебіторська заборгованість 44926 5,95 157715 16,02 567868 113,88 40443 7,29 30408 5,638 -0,313 -1,6517

З наведеної таблиці чітко видно, що питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах займає приблизно 5-7%. Значення даного показника є незначним, оскільки говорить про несуттєве відволікання оборотних коштів підприємства і висвітлює нормальне її фінансове становище, тим більше, що на звітну дату спостерігається зменшення даного показника. Це є позитивним фактором для Підприємства, адже відбувається повернення коштів підприємства, які в подальшому вона може використати на власні поточні потреби чи на погашення своїх боргів.

Рис. 6.2. Питома вага дебіторської заборгованості у оборотних активах ТОВ "Промтехресурс"


Важливим етапом аналізу є оцінка питомої ваги боргів по статтям в структурі як кредиторської так і дебіторської заборгованостей. Вона наведена в таблиці 6.2.

З даної таблиці можна зробити певні висновки, що найбільшу питому вагу, а саме - 88,43% в 2010 році та 100% в 2013-2014рр., у загальному обсязі дебіторської заборгованості займають розрахунки з іншими операціями, а в кредиторській забогованості в 2010р. - розрахунки з робітниками і службовцями по безготівкових перерахунках, які становлять 56,23%, а в 2013р. розрахунки за іншими операціями - 50,16% та в 2014р. - розрахунки із заробітної плати - 37,85%.

Слід акцентувати увагу на 2010 рік, в якому спостерігається найбільші обсяги як дебіторської так і кредиторської заборгованості - 44926 та 1040227 грн. відповідно.

Протягом попередніх, років на підприємстві дебіторська заборгованість виникала за наступними показниками: освітлення, розрахунки із страхування, розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги, розрахунки з іншими операціями. Станом на 01.01.2013 року всі зобов'язання перед підприємством за даними статтями не були погашені, хоча позитивною рисою є їх зменшення.

Таблиця 6.2

Структура дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ "Промтехресурс" за 2010-2014 роки

Показник Значення Відхиленя
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 від2010р. 2014 від 2013р.
грн. питома вага,% грн. питома вага,% грн. питома вага,% грн. питома вага,% грн. питома вага,% абс.,грн відн.,% в пит. вазі,% абс.,грн відн.,% в пит. вазі,%
Дебіторська заборгованість 44926 100 157715 100 42303 100 40443 100 30408 100 -14518 -32,32 0 -10035 -24,81 0
Розрахунки за спеціальними видами платежів 5196 11,57 5345 3,39 0 0 0 0 0 0 -5196 -100 -3,39 0 - 0
Розрахунки з іншими операціями 39730 88,43 152370 96,61 42303 100 40443 100 30408 100 -9322 -23,46 3,39 -10035 -24,81 0
Кредиторська заборгованість 1040227 100 931199 100 567868 100 580659 100 388589 100 -651638 -62,64 0 -192070 -33,08 0
Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги 21819 2,10 22319 2,40 0 0 0 0 0 0 -21819 -100 -2,40 0 - 0
Розрахунки із податків і платежів 34240 3,29 18373 1,97 18195 3,20 28741 4,95 26345 6,78 -7895 -23,06 4,81 -2396 -8,34 1,83
Розрахунки зі страхування 2849 0,27 3552 0,38 55877 9,84 125724 21,65 121498 31,27 118649 4164,58 30,89 -4226 -3,36 9,61
Розрахунки із заробітної плати 290488 27,92 701244 75,31 121741 21,44 134135 23,10 147096 37,85 -143392 -49,36 -37,45 12961 9,66 14,75
Розрахунки з робітниками і службовцями 584876 56,23 134823 14,48 1460 0,26 794 0,14 1698 0,44 -583178 -99,71 -14,04 904 113,85 0,30
Розрахунки з іншими операціями 105955 10,19 50888 5,46 370595 65,26 291265 50,16 91952 23,66 -14003 -13,22 18,20 -199313 -68,43 -26,50

Рис. 6.3. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ "Промтехресурс"


Протягом аналізуємого періоду підприємство в межах свого фінансування погашала свої зобов'язання. При цьому вона погашала борги не всім "по трохи", а окремому кредитору в повному обсязі.

Варто наголосити, що у випадку якщо фактичні видатки будуть перевищувати касові, з'являється кредиторська заборгованість.Аналіз ефективності використання дебіторської заборгованості підприємства

Накопичення і погашення як дебіторської так і кредиторської заборгованості можна проаналізувати за допомогою балансового рівняння :

ДЗпоч. + Н = П + ДЗкін., (3.1)

КЗпоч. + Н = П + КЗкін., (3.2)

де

ДЗпоч., ДЗкін. (КЗпоч., КЗкін.) - дебіторські заборгованості на початок і кінець досліджуваного періоду;

Н- обсяг накопичення дебіторських заборгованостей за певний час;

П - сума дебіторських заборгованостей, що були погашені за певний період.

На підставі рівняння виведемо наступні показники:


1) Коефіцієнт обороту з утворення (К озут):

- дебіторської заборгованості,

Н/(ДЗпоч.+Н) (3.3)

кредиторської заборгованості

Н/(КЗпоч.+Н) (3.4)


2) Коефіцієнт обороту з погашення (К озпог) :

- дебіторської заборгованості

П/(ДЗпоч.+Н) (3.5)

- кредиторської заборгованості

П/(КЗпоч.+Н) (3.6)


3) Коефіцієнт приросту (Кприр):

- дебіторської заборгованості

(Н-П)/ДЗпоч. (3.7)

- кредиторської заборгованості

(Н-П)/КЗпоч. (3.8)

Розраховане значення цих показників наведено в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3

Інформаційна база та розрахунок показників

Показники Значення показника
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Дебіторська заборгованість (ДЗпоч), грн. 74710 44926 157715 42303 40443
Накопичення ДЗ, грн. 0 112789 0 0 0
Погашення ДЗ, грн. 29784 0 115412 1860 10035
Кредиторська заборгованість (КЗпоч), грн 1334555 1040227 931199 567868 580659
Накопичення КЗ, грн. 0 0 0 12791 0
Погашення КЗ, грн. 294328 10028 363331 0 192070
1.К озут ДЗ 0 0,72 0 0 0
2.К озут КЗ 0 0 0 0,02 0
3.К озпог.ДЗ 0,40 0 0,73 0,04 0,25
4.К озпог. КЗ 0,22 0,01 0,39 0 0,33
5.Кприр.ДЗ - 0,40 2,51 -0,73 -0,04 -0,25
6.Кприр.КЗ - 0,22 - 0,01 -0,39 0,02 -0,33

З наведеної таблиці 6.3 видно, що коефіцієнт обороту з утворення дебіторської заборгованості за всі роки, крім 2011р., рівний нулю. А це свідчить про те, що даній підприємства боржники поступово повертали свої борги. Така ж ситуація й коефіцієнтом обороту з утворення кредиторської заборгованості, який протягом досліджуваного періоду, крім 2013 р., дорівнював нулю, тобто Підприємство в деякій мірі старався (хоча б трохи) погасити свою заборгованість.

Також підтвердженням цьому є коефіцієнт обороту з погашення дебіторської заборгованості. Прослідкувавши його динаміку можна дійти висновку, що боржники Відділу на 40% (у 2010р.), а коли й на 73%(у 2012р.) відшкодовували свою заборгованість. А щодо повернення боргів підприємством, то це відбувалося в незначному обсязі - 22-39%.

Протягом досліджуваного періоду кредиторська заборгованість не прирощувалася, а дебіторська заборгованість мала приріст 2,51 про що свідчить коефіцієнт приросту.

Проведений аналіз показав, що стан дебіторської заборгованості на підприємстві є досить задовільним, розрахунки з дебіторами знаходяться у впорядкованому стані і носять системний характер. Протягом останніх років існує тенденція до скорочення обсягу цієї заборгованості та нормалізації розрахунків. Щодо кредиторської заборгованості, то вона знаходиться у поганому стані, хоча і спостерігається мале скорочення її обсягів.

Важливим елементом оцінки розрахунків з дебіторами являється слідкування за співвідношенням заборгованостями для більш ефективного використання фінансових ресурсів. Коли зобов’язання більше дебіторської, то це означає, що товариство оптимально влаштовує ресурси, отже, своєчасно приймає ресурси більш, чим відволікає. Проте до цього слід відноситися погано, оскільки все одно кредиторську заборгованість потрібно погашати. Тож поглянемо на зміну значення коефіцієнта співвідношення заборгованостей в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4

Динаміка коефіцієнта співвідношення заборгованостей ТОВ "Промтехресурс" за 2010-2014 р.

Показник Значення Відхилення
2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р. 2014-2010р. 2014-2013р.
абс. відн.,% абс. відн.,%
Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості 0,043 0,058 0,075 0,181 0,189 1,035 81,19 0,009 12,35

З наведеної таблиці 6.4 бачимо, що значення даного показника за досліджуваний період не перевищувало одиниці (як відомо, нормальне значення коефіцієнта співвідношення дебіторських і кредиторських заборгованостей, коли він прямує до одиниці). Що вказує на те, що сума дебіторської заборгованості не перевищувала кредиторську. Як відомо, це показує, що товариство у більшій мірі залучало ресурсів від інших юридичних осіб та менше відволікав з обороту власних.

Отже, становище зобов’язань багато в чому залежить від стану дебіторських заборгованостей. Дебіторська заборгованість - величина, якою можна управляти. Щоб це зробити потрібно реалізувати необхідні дії по управлінню процесом руху дебіторських заборгованостей:

постійно виявляти недопустимі (прострочені, безнадійні) види дебіторських заборгованостей та зобов’язань;

перевіряти становище розрахункових операцій;

контролювати співвідношення дебіторських та кредиторських заборгованостей: велике перебільшення дебіторських заборгованостей спричиняє потребу в залученні ресурсів.

Запропонована методика оцінки дебіторської заборгованості надає можливість проаналізувати ситуацію на підприємстві з дебіторською заборгованістю. Однозначність отриманого результату горизонтального, вертикального і коефіцієнтної оцінки робить дану методологію особливо актуальною в умовах становлення ринкових відносин в Україні.


Готові роботи:

- Економічний аналіз дебіторської заборгованості бюджетної установи
- Економічний аналіз дебіторської заборгованості
- Аналіз дебіторської заборгованості бюджетних установ
- Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості в бюджетних установах
- Економічний аналіз дебіторської заборгованості підприємства
- Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства
- Аналіз дебіторських заборгованостей підприємств
- Аналіз дебіторської заборгованості підприємства торгівлі
- Аналіз дебіторської заборгованості підприємства нафтогазового комплексу України
- Економічний аналіз поточної дебіторської заборгованості бюджетних установ

Всі курсові з аналізу дебіторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку