Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Організація управління на підприємстві

Відкрите акціонерне товариство «Палмаліна» засновано рішен­ням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву та організацією орендарем на підставі Наказу Регіонального від­ділення Фонду державного майна України та зареєстроване 17 січня 1995 року Печорським РВК м. Києва, реє­страційний номер 14356278. Товариство набуває статусу юридичної осо­би з моменту його державної реєстрації.

Предметом діяльності Товариства є:

1. Оптова та роздрібна торгівля, в тому числі за валюту меблями, килимовими виробами, електропобутовими, господарсько-побутовими та іншими товарами народного споживання власного виро­бництва та інших виробників, в тому числі продуктами харчування.

2.Організація виробництва. Виробництво І реалізація кулінарної, хлі­бобулочної та кондитерської продукції та інших продуктів харчування;

розвиток мережі громадського харчування.

3.Діяльність по організації та здійсненню перевезень вантажів авто­мобільним, залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом та пов'язаних з цією діяльністю меблевої фурнітури.

4. Реалізація меблів, меблевої фурнітури.

5. Маркетинг, експорт та імпорт будівельного, харчопере­робного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, кон­струкцій, Інших виробів і технологій тощо.

6. Ведення реєстру акціонерів.

Предмет діяльності підприємства визначає його організаційну структу­ру, яка наведена на рисунку 1.1.

Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою на­сичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукці­єю промислового призначення та послугами підвищеного попиту і залу­чення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури. Для забезпе­чення діяльності Товариства створено Статутний фонд, що становить 1045,5 тис. грн.

Управління товариством здійснюється Загальними зборами акціоне­рів, Спостережною Радою, Правлінням товариства, Ревізійною комісією, склад і порядок обрання яких визначається Статутом та іншими локаль­ними актами Товариства. Вищий орган - Загальні збори акціонерів, який приймає рішення щодо зміни величини Статутного фонду, розподілу прибутку, припинення діяльності.

Виконавчий орган - Правління Товариства - він керує поточною дія­льністю підприємства. Правління очолює Голова Правління. Організа­ційну структуру підприємства можна побачити на рисунку 1.1.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здій­снює Ревізійна комісія, яка підзвітна Вищому органу управління.

Організаційна структура ВАТ “Палмаліна”


Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства

Аналіз показників фінансових результатів підприємства наведено у таблиці (табл. 1.1.)

Таблиця 1.1.

Динаміка фінансових результатів ВАТ “Палмаліна” за 2014-2016 р.

тис. грн.

Показники 2014 2015 2016 Відхилення від
2015 2014
абс відн абс відн
1. Дохід (виручка) від реалізації 3619,0 3756 3374,8 -381,2 -10,2 -244,2 -6,7
2. Чистий дохід 3070,7 3186,9 2812,3 -374,6 -11,8 -258,4 -8,4
3. Собівартість реалізо-ваної продукції 2315,4 2810,1 2238,6 -262,5 -10,5 -76,8 -3,3
4. Валовий прибуток 755,3 683,8 573,7 -110,1 -16,1 -181,6 -24,0
5. Рівень валового при-бутку, % 20,8 18,2 17,0 -1,2 -6,6 -3,8 -18,3
6. Інші операційні доходи - 85,0 160,5 -75,5 88,8 +160,5
7. Адміністративні вит-рати 115,0 119,6 187,8 68,2 57,0 72,8 63,3
8. Витрати на збут 189,0 179,4 331,4 152,0 84,7 142,4 75,3
9. Фінансовий результат від операційної діяльнос-ті 451,3 469,8 215,0 -254,8 -54,2 -236,3 -52,3
10. Фінансовий резуль-тат від звичайної діяль-ності 305,9 310,0 185,5 -124,5 -40,2 -120,4 -39,4
11. Чистий прибуток 305,9 310,0 185,5 -124,5 -40,2 -120,4 -39,4

Отже, аналізуючи дані таблиці 1.1., можна зробити висновки, що визначається тенденція до зниження більшості основних показників діяльності. Так, обсягу реалізації на протязі 2014-2016 року зменшується. В 2016 році цей показник склав 3374,8 тис. грн., що на 381,2 тис. грн. (10,2%) менше ніж в 2015 році і на 244,2 (67%) ніж в 2014 році. Чистий дохід від реалізації продукції також має тенденцію, а зниження за рахунок зменшення обсягів реалізації.

Поряд з цим темпи зниження собівартості реалізованої продукції у звітному році порівняно з 2015 роком склали 10,5%, порівняно з 2014 – 3,3%. Негативним є і зниження рівня валового прибутку підприємства. в 2016 році його значення склало 17,0%, що нижче за попередні роки відповідно на 1,2% та 3,8%. Позитивним моментом у діяльності підприємства є отримання інших операційних доходів у сумі 160,5 тис. грн.

З кожним роком зростають і витрати на збут та адміністративні. Ці витрати в сумі склали у 2016 році 519,2 тис. грн., що на 220,2 тис. грн. або 96,2% більше ніж в2015 році та на 215,2 тис. грн. або 70,8% ніж в 2014 році. Усі вищенаведені зміни вплинули на фінансовий результат від операційної діяльності і зменшили його порівняно з 2015 роком на 54,2%, порівняно з 2014 – на 52,3%.

Фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування так саме як і чистий прибуток підприємства зменшився відповідно на 124,5 тис. грн. і на 120,4 тис. грн., що склало 40,2 і 39,4%.

Графічно динаміка обсягу товарообороту, валового прибутку та чистого прибутку зображено на рис. 1.2.

Отже, зробивши загальний висновок, щодо основних показників діяльності підприємства ТОВ “Палмаліна” слід визначити, що діяльність підприємства характеризується тенденцію спаду усіх показників, що є явищем негативним і веде до погіршення господарської діяльності в цілому.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку