Економічна сутність ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі


Економічний зміст ефективності господарювання підприємства

Для того, щоб вивчити ефективність господарювання, ті закономірності та тенденції, що для неї є традиційними, необхідно глибоке вивчення причинно-наслідкових зв’язків в економіці, їх взаємне обмовлення та взаємовплив. Тому необхідно використовувати метод комплексного дослідження ефективності з допомогою прийомів і методів аналізу окремих показників та досягнутих результатів їх змін.

Економічна ефективність – це складна категорія економічної науки, що пропонує усі сфери практичної діяльності торгового підприємства, є основою побудови кількісних критеріїв цінності рішень, що приймаються. Такі найбільш вагомі характеристики господарської діяльності, як цілісність, багатогранність, багатомірність ті різноманітних сторін, знаходять своє відображення через категорію ефективності.

Поняття економічної ефективності у господарській практиці неодноразово модифікувалося з плином часу, але при цьому незмінно зберігало своє основне матеріальне і змістовне значення.

У сучасному розумінні з терміном “економічна ефективність” пов’язан широкий, необмежений круг факторів, що впливають на неї, та визначають у кінцевому підсумку рівень в конкретний період на торговельному підприємстві.

Оскільки головною метою підприємства та умовою функціонування стає отримання доходу в процесі своє діяльності, задоволення попиту покупців, контроль за оптимізацією расходів і, конкурентоспроможність. Тому основним економічним інтересом підприємств стає визначення ефективності його діяльності.

Процес переходу до нових форм господарювання обумовив появу ряду проблем, що притаманні складному періоду перехідної економіки, одної з яких є оцінка ефективності діяльності підприємства. Відомо, що ця оцінка являє собою висновок про явище, що спостерігається, засноване на визначених критеріях. Її об’єктивність залежить від того, наскільки глибоко пізнати внутрішню сутність явища, зв’язок часткового і єдиного. Оцінка – це аналітична процедура, у процесі якого відбувається перехід кількісної інформації до якісних висновків, одним з таких виявів є економічні показники. За своїм змістом показники представляють собою інформацію про об’єкт і завдяки цьому приймаються управлінські рішення, направлені на збільшення ефективності господарської діяльності підприємства, оскільки чим об’єктивніші і достовірніші показники ефективності, тим більш корисні рішення управлінського аналізу підприємства.

Отже, слід зазначити тісний взаємозв’язок між управлінським аналізом і комплексним економічним аналізом ефективності господарської діяльності підприємства. У зв’язку з цим слід визначити, що аналіз, як і бухгалтерський облік, поділяється на управлінський і фінансовий, кожний з яких, в свою чергу, включає в себе дві підсистеми: внутрішньогосподарський виробничий і внутрігосподарський фінансовий аналіз (рис. 2.1.). Саме управлінський аналіз і є тією інформацією на основі якої розраховуються об’єктивні і достовірні показники ефективності господарської діяльності. На відмінність від критеріїв, показники – це вимірники для розрахування результатів, затрат, ефективності, рентабельності роботи підприємства торгівлі.

Система управлінського аналізу ефективності господарської діяльності підприємства

Розрізняють статику і динаміку показників ефективності. Так статика – характеризує найменування, літерне зазначення одиниці виміру і кількісну величину. Динаміка показника встановлюється з використанням темпів та індексів.

Методика розрахунку ефективності господарської діяльності

Одним з підходів рішення проблеми визначення величини ефективності є побудова узагальнюючого показника. Беручи до уваги неоднозначність розуміння і рішення більшості питань у теорії ефективності в цілому по народному господарству, специфіку діяльності підприємства у перехідний період. А також базуючись на загальних принципах оптимізації, можна виділити вісім основних принципів формування комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства:

1. Системність. У відповідності з цим принципом необхідно враховувати рівень управління на якому визначається комплексна оцінка, специфіку господарського механізму на різних рівнях, обсяг ресурсів, що використовуються на підприємстві і т.п.

2. Поєднання різноманітних економічних інтересів. В умовах перехідної економіки на перший план виходить принцип “життєздатності” підприємства. але, оскільки, кожне підприємство являє собою складову частину єдиного цілого господарства країни – необхідно враховувати і інтереси суспільства в цілому.

3. Узгодженість. Цей принцип означає, що порівняння ефективності діяльності підприємств між собою, а також конкретно вибраного у різні періоди повинно проводиться у співставлених умовах єдиного цілого (однакова повнота охоплення затрат і результатів, відсутність їх повторного рахунку).

4. Обмін неповноти інформації. цей принцип відображає той факт, що об’єктивно у розрахунках ефективності, як правило має місце фактор неозначеності, зокрема, з-за змінних умов господарювання. Тобто, з одного боку, необхідно з урахуванням часу по мірі надходження нової, більш точної інформації, проводить коректуючи розрахунки, а з іншого, застосовувати спеціальні моделі оцінки ефективності.

5. Облік ступеня структуризації. Цей принцип потребує аналізу того, наскільки доборе можуть бути описані і вимірянні усі найбільш вагомі затрати та результати. У випадках, коли задача слабоструктуризована, тобто усі затрати і результати не можуть бути виміряні; необхідно застосувати методи багатоцільової оптимізації і інші процедури системного аналізу.

6. Облік нових умов господарювання. В наш час для підприємств відсутні раніш встановлені, регламентовані показники діяльності. Підприємство має право само вибирати кінцевий результативний показник своєї роботи: буде це загальна величина прибутку, прибуток на одну гривню затрат і т.п.


< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку