Організаційно-інформаційна модель аналізу ефективності господарської діяльності підприємства торгівлі

Побудова моделі для аналізу

Будь-яка цілеспрямована діяльність вимагає певних обмежень або конкретизації. Це означає, що на початку такої діяльності потрібно визначити її предмет і обрати об’єкти, вивченням і перетворенням яких ця діяльність буде обмежена; сформулювати мету діяльності і перелік завдань, вирішення яких дасть змогу досягти поставленої мети. Це означає, що треба вибрати методи і способи, які будуть використані для рішення поставлених завдань.

Одним із засобів формалізації економічного аналізу є розробка його організаційно-інформаційної моделі, яка об’єднує питання організації аналізу та його інформаційне забезпечення, що мають бути вирішені на попередньому етапі аналізу будь-якого об’єкту фінансово-господарської діяльності підприємства.

Організаційні питання, які вирішуються на рівні розробки моделі економічного аналізу торкаються об’єктів, суб’єктів і методу аналізу.

Інформаційні питання включають в себе створення інформаційної бази підприємства для аналізу: відбір джерел інформації, інформаційне забезпечення, розробка системи показників. Одним з найважливіших принципів створення інформаційної бази є забезпечення повноти та достовірності інформації про досліджуваний об’єкт.

Організаційно-інформаційна модель являє собою характеристику об’єктів, суб’єктів, показників, інформаційної бази, методичних прийомів аналізу і узагальнення результатів (рис. 3.1.).

Організаційно-інформаційна модель ефективності господарської діяльності підприємства складаються з п’яти взаємопов’язаних блоків:

Об’єкти і суб’єкти аналізу:

1. Об’єкти:

- господарські процеси: постачання, просування, реалізація товарів;

- економічні результати, фінансово-господарської діяльності: дохід (виручка) від реалізації, чистий дохід, валовий дохід, собівартість, витрати, фінансові результати від операційної діяльності, чистий прибуток і т. п.

- ресурси підприємства: матеріальні, трудові, фінансові;

- функції управління: планування, координація, організація, мотивація, контроль;

- фактори, що визначають економічні результати діяльності;

- фактори, що впливають на ефективність використання наявних ресурсів;

- фактори, що впливають на ефективність господарської діяльності підприємства.

2. Суб’єкти:

- бухгалтерська служба

- економічна служба

- фінансова служба

- юридична служба

- управлінський персонал: вище керівництво, керівництво підрозділів.

Система показників

1. Вартісні: обсяг товарних ресурсів, фонд заробітної плати, вартість оборотних і необоротних активів, валовий прибуток, чистий прибуток, витрати, виручка від реалізації, фінансовий результат від операційної діяльності та інші.

2. Натуральні: чисельність працівників, торгова площа підприємства.

3. Відносні: темпи росту і приросту (темп економічного росту, темп інтенсивності господарської діяльності), індекси, коефіцієнти (коефіцієнт успішності, коефіцієнт ефективності торгової діяльності).

4. Питомі: фондовіддача, фондоозброєність, продуктивність праці, рентабельність.

Джерела інформації та інформаційне забезпечення фінансового і управлінського аналізу

1. Джерела інформації

(a) правові джерела, включають господарське та фінансове законодавство (Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств) та директивні документи: постанови, накази.

(b) планові джерела: плани, якщо вони розробляються; бізнес-план.

2. Інформаційне забезпечення

(a) облікова інформація: бухгалтерська інформація (поточна і звітна), що відображається у регістрах бухгалтерського обліку (журнали-ордери) та звітності (форма №1 “Баланс підприємства), (форма №2 “Звіт про фінансові результати”) та статистична інформація що відображається у спеціальних статистичних формах звітності;

(b) позаоблікова інформація: акти ревізії та перевірок, доповідні та пояснювальні записки, дані внутрішнього та зовнішнього аудиту, що проводився на підприємстві, акти перевірок податкових служб, що проводили свою роботу на підприємстві; акти зборів трудового колективу та акціонерів.

Методи обробки економічної інформації

1. Економіко-логічні (традиційні):

- Метод використання відносних і середніх величин. Відносні величини можуть виразити ступінь виконання плану, динаміку показників. З допомогою середніх величин вираховуються, на основі масових даних і кількісно однорідних явищах, та визначаються загальні тенденції і закономірності у розвитку економічних явищ.

- Метод порівняння. Найбільш розповсюджений метод аналізу, що починається з співставлення явищ, тобто з синтетичного акту, за допомогою якого аналізується порівнювані явища, виділяється в них загальне та різноманітне.

2. Економіко-математичні:

- Графічний метод. Пов’язаний, насамперед з геометричним відображенням функціональної залежності за допомогою ліній на поверхні;

- Матричні методи. Засновані на лімітній та векторно-матричній алгебрі; застосовуються для вивчення складних та багаторозмірних структур, як на галузевому рівні так і на рівні підприємств та їх об’єднань.

Методичні прийоми узагальнення і реалізації результатів фінансового і управлінського аналізу

1. Систематизація даних для управлінського аналізу, що отримані в процесі роботи;

2. Групування та узагальнення показників, що отримані в процесі аналізу;

3. Визначення невикористаних та упусканих можливостей підвищення діяльності;

4. Оцінка можливих резервів підвищення фінансово-економічної діяльності;

5. Розробка заходів по підвищенню ділової активності, рентабельності та економічної ефективності, в цілому на підприємстві;

6. Вибір оптимального варіанту рішення, щодо заходів по підвищенню.

7. Контроль за виконанням заходів по вибраному варіанту рішень.< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку