Аналіз рентабельності

Зміст

Вступ

1. Аналіз основних показників діяльності базового підприємства

2. Показники, що характеризують рентабельність

3. Аналіз динаміки показників рентабельності підприємства

4. Факторний аналіз рентабельності


Вступ

Прибуток підприємства являє собою підсумок його господарської діяльності та є джерелом його життєдіяльності. Величина прибутку залежить від росту обсягу реалізації, від зниження собівартості та якості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Однак, для досягнення максимальних розмірів прибутку, підприємство повинно забезпечити ефективне управління рентабельністю господарської діяльності. Одними із елементів системи управління фінансовими результатами підприємства є економічний аналіз.

Метою даної курсової роботи є розробка заходів щодо вдосконалення економічного аналізу рентабельності і оптимізації прибутку підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- Розкрити сутність і принципи управління рентабельністю;

- Надати економіко-правову характеристику базового підприємства;

- Провести огляд нормативно - законодавчої бази;

- Розробити організаційно-інформаційну модель аналізу рентабельності підприємств;

- Провести загальний і факторний аналіз рентабельності на базовому підприємстві;

- Провести аналіз ефективності використання прибутку на підприємстві;

- Викласти організацію і методику аналізу рентабельності в умовах застосування ПЕОМ.

Інформація, на основі якої проведено дослідження, зроблено відповідні висновки, зібрана за останні роки діяльності підприємства. Результати її обробки узагальнено, систематизовано і відображено в розділах роботи.

Предметом дослідження є рентабельність і оптимізації прибутку базового підприємства.

Об’єктом дослідження є торговельне підприємство ВАТ “Універсам №2”, а предметом – аналіз рентабельності підприємства.

Результатом написання курсової роботи буде надбання професійних навичок у застосуванні методології аналізу рентабельності на підприємстві.


Аналіз основних показників діяльності базового підприємства

Динаміку основних показників базового підприємства, що характеризують ресурси, діяльність та ефективність господарювання наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Показники ресурсів, діяльності та ефективності господарювання ВАТ “Універсам №2”з 2018 по 2020 роки

Найменування показникаРокиВідхилення
2018201920202020 від 20182020 від 2019
абс. тис. грн.відн. %абс. тис. грн.відн. %
1. Необоротні активи (тис.грн.):10172,610026,210163,2-9,4-0,09137,01,37
1.1. Залишкова вартість основних засобів10167,110019,910163,2-3,9-0,04143,31,43
1.2. Незавершені капітальні вкладення5,56,3-----
2. Оборотні активи (тис.грн.):997,81317,81569,0571,257,2251,219,1
2.1. Виробничі запаси125,7159,5190,064,351,230,519,1
2.2. Готова продукція5,97,15,5-0,4-6,8-1,6-22,5
2.3. Грошові кошти25,61,33,9-21,7-84,82,620,0
2.4. Дебіторська заборгованість773,11066,81280,5507,465,6213,720,0
2.5. Інші оборотні активи62,966,389,126,241,722,834,4
2.1. Виручка від реалізації2486,82736,73125,6638,825,7388,914,2
2.2. Чистий доход2072,32281,32604,7532,425,7323,414,2
2.3. Собівартість реалізованої продукції1050,11203,42369,41319,3125,61166,096,9
2.4. Валовий прибуток1022,21077,9235,3-786,9-77,0-842,6-78,2
2.5. Адміністративні витрати706,6978,4215,5-491,3-69,5-762,9-78,0
2.6. Прибуток від операційної діяльності315,699,519,8295,893,7-79,780,1
2.7. Доходи від іншої звичайної діяльності0,322,70,2-0,1-33,3-22,5-99,1
2.8. Чистий прибуток315,9122,220,0-295,9-93,7102,283,6
3. Показники ефективності господарювання:       
3.1. Фондовіддача (%)23,623,327,13,514,83,816,3
3.2. Фондоозброєність (%)423,7429,2369,0-54,7-12,9-60,2-14,0
5. Коефіцієнт продуктивності праці67,280,591,924,736,811,414,2
3.4. Коефіцієнт оборотності активів:       
3.4.1. необоротних0,20,20,30,150,10,150,0
3.4.2. оборотних3,42,01,9-1,5-44,1-0,1-5,0

Динаміка активів підприємства

Як свідчать дані таблиці, за останні 3 роки на підприємстві спостерігається зменшення необоротних активів на суму 9,4 тис. грн., тобто на 0,09%, з яких на 3,9 тис. грн. зменшились основні засоби. Стосовно капітальних вкладень, то у 2020 році вони відсутні взагалі. Загальна сума оборотних активів зросла за 5 років на 57,2%, що свідчить про підвищення ліквідності загального обсягу активів.


Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Позитивним моментом у роботі підприємства є підвищення показників ефективності господарювання.


Динаміка показників ефективності діяльності базового підприємства

Так фондовіддача у збільшилась відповідно у 2020 році у порівнянні з 2018 на 3,5%, у порівнянні з 2019 - на 14,8%. У 2019 році у порівнянні з 2018 фондовіддача збільшилась на 3,8%. Продуктивність праці збільшилась відповідно у 2020 у порівнянні з 2018 на 24,7%, у 2020 у порівнянні з 2019 - на 36,8%, у 2019 у порівнянні з 2018 - 11,4%.


Показники, що характеризують рентабельність

Виділяють такі групи і види показників рентабельності підприємства (див. таблицю 4.1):

1. Рентабельність активів, обчислюється за формулою

На базовому підприємстві рентабельність активів у 2020 році склала 7,16%, а у 2016 році – 4,7%, тобто спостерігається заниження показника на 2,41%, що означає зниження отриманих грошових одиниць прибутку порівняно з попереднім періодом.

2. Чиста рентабельність активів, розраховується за формулою:

Цей показник дає оцінку прибутковості вкладених у підприємство як власного, так і позиченого капіталу.

Рентабельність чистих активів на базовому підприємства впала на 4,01% і у 2020 склала 9,80%, порівняно з 13,81% у попередньому році. Це вказує на зменшення вкладених у підприємство як власних так і позичених коштів.

Таблиця 4.1.

Розрахунок коефіцієнтів рентабельності підприємства

№ п/п Показники Алгоритм розрахунку 2020 2016 Абсол. відхилення
1. Рентабельність активів Чистий прибуток Середня вартість активів 7,16 4,75 -2,41
2. Чиста рентабельність активів Чистий прибуток Середня вартість чистих активів 13,81 9,80 -4,01
3. Рентабельність реалізації Прибуток від операційної діяльності Виручка від реалізації 5,75 3,85 -1,9
4. Загальна рентабельність власного капіталу Чистий прибуток Власний капітал 17,75 9,98 -7,77
5. Чиста рентабельність власного капіталу Чистий прибуток Власний капітал 12,37 6,98 -5,39
6. Рентабельність основного капіталу Чистий прибуток Основний капітал 14,36 9,21 -5,67


3. Рентабельність реалізації, обчислюється за формулою:Рентабельність реалізованої продукції характеризує прибутковість основної діяльності підприємства.

На базовому підприємстві рентабельність реалізації знизилася на 1,9%, що склало в звітному періоді 3,85%; порівняно з 5,75 у попередньому періоді. Це означає, що одна грошова одиниця реалізованих товарів принесла 3,85 одиниці чистого прибутку.

Аналіз показників прибутковості підприємства

4. Загальна рентабельність власного капіталу, що розраховується за формулою:

Цей показник характеризує прибутковість підприємства від всіх видів його діяльності в розрахунку на 1 гривню вкладених власних коштів. Застосовується при аналізі використання оборотного капітал, а також при виборі політики його формування.

На аналізуємому підприємстві загальна рентабельність власного капіталу вказує, що кількість прибуткових одиниць від всіх видів діяльності, що припадає на 1 гривню власних коштів становить 9,98 грн., що порівняно з попереднім періодом знизилось на 7,77 грн. Отже, бачимо, що відбиття власних коштів на базовому підприємстві значно знижається і не має достатнього за економічними оцінками розміру.

5. Чиста рентабельність власного капіталу, обчислюється за формулою:


На базовому підприємстві ВАТ “Універсам №2” чиста рентабельність власного капіталу у 2019 році складала 12,37, а у 2020 році – 6,98. Тобто бачимо що кожна грошова одиниця, викладена власником компанії у звітному періоді принесла на 5,39 гривень чистого прибутку менше, ніж у попередньому періоді.


6. Рентабельність основного капіталу, розраховується за формулою:


Чим більше цей показник, тим ефективніше використання основних засобів підприємства.

На базовому підприємстві рентабельність основного капіталу у 2019 році склала 14,88, а у 2020 році – 9,21. Отже кожна гривня основного капіталу на підприємстві приносить на 5,67 гривень чистого прибутку менше, чим раніше.

Для оцінки рівня коефіцієнтів оборотності і рентабельності потрібно співставити їх між собою. Наприклад, порівняти рентабельність усіх активів з рентабельністю власного капіталу, що розрахована за чистим прибутком. Різниця між цими показниками обумовлена застосуванням підприємством зовнішніх джерел фінансування.

Отже, можливо зазначити, що всі показники рентабельності підприємства зазнали зниження у звітному періоді порівняно з минулим роком. Це означає, що загальна діяльність підприємства погіршилася з попереднім періодом.


Аналіз динаміки показників рентабельності підприємства

Економічний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства передбачає розрахунок показників рентабельності, що здійснюється на основі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. З прийняттям національних П(С)БО з’явилась можливість розрахунку показника рентабельності за двома варіантами:

1. як відношення суми прибутку за видами діяльності до суми витрат у розрізі таких видів;

2. як відношення суми прибутку за видами діяльності до суми авансованого капіталу, тобто до вартості оборотних та необоротних активів.

Рівень рентабельності прямо пропорційний обсягу та ціні продукції, робіт, послуг та обернено пропорційний їх собівартості, тобто є інтегральним показником ефективності діяльності підприємства.

У таблиці 4.1. подано розрахунки можливих показників рентабельності базового підприємства - ВАТ “УНІВЕРСАМ №2”, змодельованих, виходячи із специфіки його діяльності. Для даного підприємства доцільно розраховувати рівні загальної (чистої) рентабельності та у розрізі фінансових результатів, класифікованих за видами діяльності.

Таблиця 4.1

Розрахунок показників рентабельності ВАТ “УНІВЕРСАМ №2”

ПоказникРокиВідхилення
2018201920202020 від 20182020 від 2019
абс. тис. грнвідн. %абс. тис. грн.відн. %
1. Валовий прибуток, тис. грн.1022,21077,9235,3-786,9-77,0-842,6-78,2
2. Питома вага валового прибутку у сумі доходу від реалізації, %41,139,47,5-33,6-81,8-31,9-81,0
3. Питома вага валового прибутку у сумі чистого доходу, %49,347,29,0-40,3-81,7-38,2-81,0
4. Рентабельність реалізації, %97,389,69,9-87,4-89,8-79,7-89,0
5. Фінансовий результат від іншої операційної діяльності, тис. грн.-706,6-978,4-215,3491,3-69,5763,1-78,0
6. Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн.315,699,520,0-295,6-93,7-79,5-79,9
7. Рентабельність операційної діяльності, %18,04,60,8-17,2-95,6-3,8-82,6
8. Прибуток від іншої звичайної діяльності, тис. грн.0,322,7-----
9. Чистий прибуток, тис. грн.315,9122,220,0-295,9-93,7-102,2-83,6
10. Чиста рентабельність, %18,05,60,8-17,2-95,6-4,8-85,7
11. Чистий робочий капітал, тис. грн.522,3609,2600,478,115,0-8,8-1,4
12. Рентабельність чистого робочого капіталу, %60,520,03,3-57,2-94,5-16,7-83,5
13. Власний капітал, тис. грн.10694,910772,411782,51087,910,21010,19,4
14. Рентабельність власного капіталу, %3,01,10,2-2,8-93,3-0,9-81,8

Так за даними таблиці 4.1. загальна (чиста) рентабельність підприємства за 2018, 2019, та 2020 роки склала відповідно 18%, 5,6% та 0,8%. Оскільки на даний час на затверджене П(С)БО, що регламентує порядок розрахунку податку на прибуток у бухгалтерському обліку, то показники загальної та чистої рентабельності співпадатимуть.


Показники прибутковості базового підприємства

Загальна рентабельність базового підприємства у 2020 році у порівнянні з 2018 зменшилась на 17,2%, а у порівнянні з 2019 - на 4,8%. У 2019 році рівень рентабельності зменшився у порівнянні з 2018 роком на 12,4%. Рентабельність операційної діяльності зменшилась відповідно: у 2020 році у порівнянні з 2018 роком на 17,2%; у порівнянні з 2019 роком - на 3,8%; у 2019 році у порівнянні з 2018 роком - на 13,4%. Крім того важливим показником ефективності господарювання є рівень рентабельності чистого робочого капіталу та власного капіталу підприємства, що розраховується відповідно як відношення суми чистого прибутку до сум чистого робочого та власного капіталу. Чистий робочий капітал являє собою різницю між поточними активами та поточними зобов’язаннями. Чистий робочий та власний капітал можна визначити за даними ф.1 «Баланс», де перший показник являє собою підсумок 2-го розділу активу, а другий - підсумок 1-го розділу пасиву.


Динаміка фінансових результатів підприємства

Рентабельність чистого робочого капіталу зменшилась: у 2020 році у порівнянні з 2018 - на 57,2%, у 2020 у порівнянні з 2019 роком - на 16,7%, у 2019 році у порівнянні з 2018 роком - на 40,5% . Відповідно рентабельність власного капіталу зменшилась на 2,8% у 2020 році порівняно з 2018 роком, на 0,9% у 2020 році порівняно з 2019 роком та на 1,9% у 2019 році порівняно з 2018 роком.


Факторний аналіз рентабельності

Для з’ясування причин зміни рівня прибутковості підприємства доцільно проводити факторний аналіз цього показника.

Факторний аналіз рентабельності підприємства передбачає розрахунок впливу факторів на результативний показник. У таблицях 5.1, 5.2. та 5.3. подано розрахунок впливу факторів на показники відповідно чистої рентабельності, рентабельності операційної діяльності та рентабельності реалізації (рентабельності основної діяльності).


Таблиця 5.1.

Вплив факторів на показник чистої рентабельності ВАТ “УНІВЕРСАМ №2”

ПоказникРокиВідхилення
2018201920202020 від 20182020 від 2019
загальнеу т.ч. за рахунок факторівзагальнеу т.ч. за рахунок факторів
QYQY
1. Чиста рентабельність, (Z) %18,05,60,8-17,2-16,9-0,3-4,83,6-8,4
2. Чистий прибуток (Q), тис. грн.315,9122,220,0-295,9ХХ102,2ХХ
3. Загальні витрати підприємства (Y), тис. грн.1756,72181,82584,7828,0ХХ402,9ХХ

Як бачимо з даних таблиць, чиста рентабельність базового підприємства у 2019 році у порівнянні з 2018 роком зменшилась на 12,4%, у тому числі за рахунок зменшення суми чистого прибутку на 193,7 тис. грн. чиста рентабельність зменшилась на 11% та за рахунок збільшення суми витрат від звичайної діяльності на 425,1 тис. грн. чиста рентабельність зменшилась на 1,4%.


Факторний аналіз рентабельності підприємства

У 2020 році у порівнянні з 2018 відбулось зменшення рівня чистої рентабельності підприємства на 17,2%, у тому числі за рахунок зменшення суми чистого прибутку на 295,9 тис. грн. чиста рентабельність зменшиться на 16,9% та за рахунок збільшення суми витрат на 828 тис. грн. чиста рентабельність зменшиться на 0,3%. У 2020 році у порівнянні з 2019 чиста рентабельність зменшиться на 4,8%, у тому числі за рахунок збільшення суми чистого прибутку на 102,2 тис. грн. чиста рентабельність збільшиться на 3,6% та за рахунок збільшення загальної суми витрат підприємства на 402,9 тис. грн. чиста рентабельність зменшиться на 8,4%.


Таблиця 5.2.

Вплив факторів на показник рентабельності операційної діяльності ВАТ “УНІВЕРСАМ №2”

ПоказникРокиВідхилення
2018201920202020 від 20182020 від 2019
загальнеу тому числі за рахунокзагальнеу тому числі за рахунок

QY
QY
1. Рентабельність операційної діяльності, (Z) %18,04,60,8-17,2-16,9-0,3-3,8-3.7-0,1
2. Прибуток операційної діяльності (Q), тис. грн.315,699,519,8-295,8ХХ-79,7ХХ
3. Витрати операційної діяльності підприємства (Y), тис. грн.1756,72181,82584,7828,0ХХ402,9ХХ

Рентабельність операційної діяльності у 2019 році у порівнянні з 2018 зменшилась на 13,4%, у тому числі за рахунок зменшення суми прибутку від операційної діяльності на 216,1 тис. грн. рентабельність операційної діяльності зменшилась на 12,3% та за рахунок збільшення суми витрат операційної діяльності рентабельність зменшилась на 1%.

У 2020 році прогнозується зменшення рентабельності операційної діяльності у порівнянні з 2018 на 17,2%, у тому числі за рахунок зменшення суми прибутку від операційної діяльності на 295,8 тис. грн. рентабельність зменшиться на 16,9% та за рахунок збільшення суми витрат операційної діяльності на 828 тис. грн. рентабельність операційної діяльності зменшиться на 0,3%. У 2020 році у порівнянні з 2019 рентабельність операційної діяльності зменшиться на 3,8%, у тому числі за рахунок зменшення суми прибутку від операційної діяльності на 79,7 тис. грн. рентабельність зменшиться на 3,7% та за рахунок збільшення суми витрат операційної діяльності на 402,9 тис. грн. рентабельність операційної діяльності зменшиться на 0,1%.

Таблиця 5.3.

Вплив факторів на показник рентабельності реалізації ВАТ “УНІВЕРСАМ №2”

ПоказникРокиВідхилення
2018201920202020 від 20182020 від 2019
загальнеу тому числі за рахунокзагальнеу тому числі за рахунок

QY
QY
1. Рентабельність реалізації (Z),%97,389,69,9-87,4-74,9-12,5-79,7-44,1-35,6
2. Валовий прибуток (Q), тис. грн.1022,21077,9235,3-786,9XX-842,6XX
3. Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг (Y), тис. грн.1050,11203,42369,41319,3XX
XX

Дані для проведення факторного аналізу рентабельності основної діяльності наведені у таблиці 5.3. Так у 2019 році у порівнянні з 2018 рентабельність основної діяльності зменшилась на 7,7%, у тому числі за рахунок збільшення суми валового прибутку на 55,7 тис грн. рентабельність зросла на 5,3% та за рахунок збільшення собівартості реалізованих продукції, робіт та послуг рентабельність зменшилась на 13%.

Факторний аналіз рентабельності реалізації підприємства

Що стосується рівня рентабельності у 2020 році, то у порівнянні з 2018 цей показник зменшився на 87,4%. На це вплинуло зменшення суми валового прибутку на 789,6 тис. грн., що викликало зменшення рентабельності основної діяльності на 12,5% та збільшення собівартості реалізованих продукції, робіт та послуг на 1319,3 тис. грн., що викликало зменшення рентабельності основної діяльності на 74,9%. У порівнянні з 2019 роком показник рентабельності основної діяльності зменшиться на 79,7%, у тому числі за рахунок зменшення суми валового прибутку на 842,6 тис. грн. рентабельність реалізації зменшиться на 44,1% та за рахунок збільшення собівартості реалізованих продукції, робіт та послуг на 1166 тис. грн. рентабельність реалізації зменшиться на 35,6%.

Враховуючи результати проведених розрахунків, можна зробити висновок, що аналіз фінансових результатів дозволяє максимально повно висвітлити всі аспекти господарської діяльності базового підприємства, яке функціонує у сфері торгівлі. Такий аналіз має особливе значення стосовно оцінки фінансових результатів, оскільки він дозволяє отримати реальну інформацію про суми та джерела отримання прибутку, а також фактори, які впливають на його величину. Від цього, в свою чергу, залежить виконання підприємством своїх цільових функцій та якість робіт та послуг, що надаються споживачам.


Готові роботи:

- Аналіз рентабельності і оптимізації прибутку підприємства
- Аналіз рентабельності підприємства торгівлі
- Аналіз рентабельності й оптимізації прибутку підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій
- Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємства
- Економічний аналіз прибутку і рентабельності підприємства
- Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищення
- Аналіз рентабельності на підприємстві
- Підвищення рівня прибутковості підприємства
- Система показників рентабельності підприємства та шляхи її підвищення
- Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Всі курсові з аналізу рентабельності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку