Методика аналізу ефективності господарської діяльності в умовах застосування ПЕОМ

Постановка задачі комп’ютеризації ефективності

Експлуатація засобів автоматизованої обробки облікової і аналітичної інформації ПЕОМ повинні здійснювати безпосередньо робітники обліку і аналізу.

Для цього на підприємствах створюють АРМ: спеціалізована методико-машинна система, яка забезпечує вирішення функціональних завдань управління торговельно-технологічним процесам спеціалістам підприємства на своєму робочому місці в діалоговому режимі. Впровадження сучасних інформаційних технологій на торговельному підприємстві, з включенням в їх структуру АРМ дає можливість використовувати ПЕОМ кожному працівнику підприємства для вирішення завдань і отримання необхідної інформації відповідно до його функціональних обов’язків.

Описання задачі, аналізу ефективності господарської діяльності, яка повинна існувати на базовому підприємстві ВАТ “Палмаліна” представлено у таблиці 7.1. оскільки кожна функція управління має свої задачі, які вирішуються за допомогою ПЕОМ, що складається відповідний ідентифікатор, що складається з символів; умовне позначення задачі таке:

- перший символ (А) – функція управління аналізу;

- другий і тертій символи – конкретна задача

(FR) – аналіз рентабельності

(ДА) – аналіз ділової активності

(EF) – аналіз ефективності

- четвертий символ (6) – код функції;

- п’ятий символ (1) – торгівля;

- шостий символ (1,2,3) – відповідний номер задачі.

До складу інформаційної бази аналіз належать елементи, які є загальними для всієї АСУ, це – система класифікації і кодування обліково-аналітичної і планової інформації.

Таблиця 7.1

Перелік машинограм (відегорам) задачі: “Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства”

Ідентифі-катор задачі Задача Ідентиф. машино-грами (відео- грами) Машинограма (відеограма) Користу- вач Період, за який скла-дається машино-грама
AFR611 Аналіз рента-бельності AFR611 011

AFR611 02
AFR611 10
Аналіз коефіцієнтів рентабельності

Аналіз коефіцієнтів загальної рентабель-ності Розрахунок впливу факторів на загальну рентабельність
Директор,бухгалте-рія
- “ -

- “ -
На запитан-ня місяць, квартал, півріччя - “ -

- “ -
AДА612 Аналіз діло-вої актив-ності AFR611 01

АДА612 02
АДА612 03
Оцінка показників оборотності

Розрахунок і оцінка показників про-дуктивності Аналіз коефіцієнтів успішності
Директор,бухгалте-рія
- “ -

- “ -
На запитан-ня місяць, квартал, півріччя - “ -

- “ -
AEF613 Аналіз ефек-тивності гос-подарської діяльності AEF613 01

AEF613 02
AEF613 03 AEF613 04

AEF613 05
AEF613 10
Аналіз основних ви-хідних показників для обчислення ефектив-ності господарювання Аналіз інтегрального показника ефектив-ності господарюваня Аналіз темпу еко-номічного росту Аналіз показників, що використовуються для побудови матрич-ної моделі Аналіз матричної мо-делі ефективності господарювання Розрахунок впливу факторів на темп еко-номічного росту - “ -- “ -


- “ -


- “ -

- “ -
На запитан-ня місяць, квартал, півріччя
- “ -


- “ -


- “ -

- “ -

Порядок описання системи класифікації і кодування, що використовується у обліку, аналізі і контролі господарської діяльності наведений у таблиці 7.2.

В цій таблиці наведено тільки загальний підхід до кодування економічної інформації.

Алгоритм розрахунку показників ефективності

Підбиваючи підсумки, слід охарактеризувати автоматизовану систему обробки інформації на ВАТ “Палмаліна” в цілому, тобто можемо виділити такі недоліки діючої автоматизованої системи обробки економічної інформації:

недостатнє застосування економіко-статистичних методів аналізу фінансової та торговельно-виробничої діяльності магазину.

Отже, інформаційні технології, що діють зараз на підприємстві відповідають сучасним вимогам до них неповністю і підлягають удосконаленню.

Таблиця 7.2

Описання класифікації і кодування економічної інформації, яка використовується для автоматизації

Назва коду Довжина коду Призначення коду Метод кодування Структура коду
1. Код під-приємства 9 (5) Для ідентифікації належності інфор-мації підприєм-ству Поряд- ковий Код цифровий. 1 і 2 символи – належність підприємства до району міста. 3 – спеціаліза-ція підприємства. 4 і 5 – порядковий номер підприєм-ства
2. Код ком-плексів за-дач бухгал-терського обліку
А (3) 9 (5)
Для інформацій- ного забезпечення аналізу
- “ -
Код цифровий. Відповідає структурі коду машинограм аналізу
3. Код маши-ногрм (відео-грам) А (3) 9 (5) Для довідкових цілей
- “ -
1 символ – функція управ-ління, 2 і 3 – задача аналізу, 4 – код функції, 5 – роздрібна, оптова торгівля, 6 – номер задачі, 7 і 8 – код машиногра-ми (відеограми)
4. Код року здійснення господарсь-кої діяль-ності

9 (4)
Для визначення належності показ-ників до аналізо-ваного періоду

- “ -
Кодове позначення відпові-дає порядковим номером років
5. Код показ-ника
А (2) 9 (1)
Для визначення належності інфор-мації до показ-ника
- “ -
1 і 2 символи – позначають ознаку показника, 3 – поділяє інформацію на фактичну і базисну

Блок-схема складання машинограми “Аналіз коефіцієнтів загальної рентабельності”< Назад Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз основної діяльності бюджетної установи
- Аналіз операційної діяльності транспортного підприємства
- Економічний аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі
- Аналіз операційної діяльності торговельних підприємства
- Фінансовий аналіз операційної діяльності підприємства
- Економічний аналіз основної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства
- Аналіз операційної діяльності підприємства торгівлі

Всі курсові з аналізу діяльності

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку