Аналіз фінансового стану підприємства

Зміст

1. Порівняльний аналіз за 2017 рік

2. Оцінка структури джерел фінансових ресурсів

3. Аналіз оборотних активів

4. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості

5. Показники рентабельності

6. Показники ліквідності

7. Показники ділової активності

8. Порівняльний аналіз за 2018 рік

9. Показники рентабельності

10. Показники довгострокового фінансового забезпечення

11. Показники ділової активності

12. Порівняльний аналіз за 2019 рік

13. Аналіз основного капіталу

14. Аналіз оборотних активів

15. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

16. Показники рентабельності

17. Показники ліквідності

18. Показники фінансової стійкості

Висновки


Порівняльний аналіз за 2017 рік

Проведемо аналіз фінансового стану ЗАТ „Оболонь”, оскільки, фінансовий стан підприємства- це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарський факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. На фінансовому стані позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.

Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотній зв`язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.

Таблиця 2.3.

Показникина початок рокуНа кінець рокувідхилення 
грнПитома вага %грнПитома вагаАбсолютне тис грнвідноснеЗа питомою вагою 
А1234567 
Актив 
І Необоротні активи 
1.1. Нематеріальні активи3090,075350,122267372,93 
1.2. Незавершене будівництво8075019,9176753,9-63075-78-16 
1.3. Основні засоби19732448,625482657,257502298,6 
1.4.Довгострокові фінансові інвестиції281736,9291976,510243-0,4 
1.5. Довгострокоа дебіторська заборгованість16830,414500,3-233-13-0,1 
Усього за розділом І3082397630368368,1-4556-1-7,9 
ІІ Оборотні активи 
Запаси:        
2.1. Виробничі запаси3244584780410,715359472,7 
2.2. Незавершене виробництво31220,750201,11898600,4 
2.3. Готова продукція28330,634590,7626220,1 
2.4. Товари1240,031130,02-11-8-0,01 
2.5. Векселі одержані1830,0480,001-175-95-0,003 
Дебіторська заборгованість за товари        
2.6. Чиста реалізаційна вартість391819,6217154,8-17466-44-4,8 
2.7. Дебіторська заборгованість з бюджетом110772,71510,03-10926-98-2,67 
2.8. Дебіторська заборгованість з внутрішніх розрахунків  337087,5    
2.9. Інша поточна дебіторська заборгованість11940,29102742,390807602,01 
2.10. Грошові кошти в національній валюті33540,836560,830290 
2.11. Грошові кошти в іноземній валюті1180,02106442,31052689202,28 
2.12. Інші оборотні активи29810,745961,031615540,33 
Усього за розділом ІІ9661223,814114831,644536467,8 
ІІІ Витрати майбутніх періодів 
Витрати майбутніх періодів4080,14520,144100 
Баланс405259 445283 400249  
Пасив 
І Власний капітал 
1.1. Статутний капітал325138325137,300-0,7 
1.2. Інший додатковий капітал297027,3300676,73651-0,6 
1.3. Резервний капітал8128281281,800-0,2 
1.4. Нерозподілений прибуток9992424,618214440,9822238216, 
Усього за розділом І16914541,725216456,683019497,3 
ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів 
ІІІ Довгострокові зобов`язання 
3.1. Довгострокові кредити банків1584503913276729,8-25683-16,2-9,20-9,2
Усього за розділом ІІІ15845039132767298-25683-16,2-9,2 
IV Поточні зобов`язання        
4.1. Короткострокові кредити банків28556759451,3-22611-79-5,7 
4.2. Векселі видані14000,32581051181840,2 
4.3. Кредиторська заборгованість за товари394829,7221434,9-17339-43-4,8 
4.4. Поточні зобов`язання за розрахунками з бюджетом4540,184661,9801217641,8 
4.5. Поточні зобов`язання з позабюджетними платежами4800,115380,310582200,2 
4.6. Поточні зобов`язання зі страхування3060,073630,0857180,01 
4.7. Поточні зобов`язання з оплати праці7790,111140,2335430,1 
4.8. Поточні зобов`язання з учасниками49021,2130102,981081651,7 
4.9. Інші поточні зобов`язання13050,351921,138872970,8 
Усього за розділом IV77664196035213,5-17312-22-5,5 
V Доходи майбутніх періодів        
Баланс405259 445283 400249  

Аналізуючи дані, спостерігаємо, що валюта балансу збільшилася на 40024 грн., тобто на 9%, на таку суму збільшився майновий потенціал підприємства. Збільшилась вартість оборотних активів на 44536 (46%), проте, знизилась вартість необоротних активів на 4556 грн, позитивним моментом також є зменшення поточних зобов`язань на 17312 (22%), зменшилася дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю на 17466 (44%), дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 10926 грн (98%).


Оцінка структури джерел фінансових ресурсів

Коефіцієнт фінансової стабільності (більше 0,8)

Кфс=ВК
ПК

Кфс пр = 169145/77664 = 2,17

Кфс кр = 252164/60352 = 4,17

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (більше 0,5)


Кфн=ВК
ВБ

Кфн пр = 169145/405259 = 0,41

Кфн кр = 252164/445283 = 0,56

Коефіцієнт фінансової залежності (бажана тендеція до зниження)


3. Коефіцієнт фінансової залежності=ПК
ВБ

Кфз пр = 77664/405252 = 0,19

Кфз кр = 60352/445283 = 0,13

Коефіцієнт фінансового ризику (бажана тенденція зниження)

4. Коефіцієнт фінансового ризику=ПК
ВК

Кфр пр = 77664/169145 = 0,45

Кфр кр = 60352/252164 = 0,23

Коефіцієнт зміни валюти балансу (ВБ)

Квб = ((ВБ ср1-ВБ ср0) / ВБ ср0 )* 100

Квб = ((445283-405259) / 445283)*100 = 8%

100%-8% = 92%

Таблиця 2. 4.

ПоказникНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення +/-
1. Коефіцієнт фінансової стабільності %217417200
2. Коефіцієнт фінансової незалежності %415615
3. Коефіцієнт фінансової залежності %1913-6
4. Коефіцієнт фінансового ризику %4523-22

Отже, за звітний рік коефіцієнти фінансової стабільності і фінансової незалежності збільшились на 2 і 15 % відповідно, а коефіцієнти фінансової залежності і фінансового ризику зменшились на 6 і 22% відповідно. Це свідчить про підвищення ринкової стійкості ЗАТ „Оболонь”.

Таблиця 2. 5.

Аналіз складу і структури майна ЗАТ „Оболонь”.

ПоказникиНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення
грн%грн%Тис грн%За питомою вагою
1. Необоротні активи3082397630368368,1-4556-1,4-7,9
2. Оборотні активи9661223,814114831,644536467,8
3. Витрати майбутніх періодів4080,14520,144110
4. Усього405259100445283100400249*
5. Матеріальні оборотні засоби3852441,15639641,317872460,2
6. Грошові кошти, їх еквіваленти, інші поточні фін. інвестиції36553,91430810,4106432916,5
7. Дебіторська заборгованість5145254,96584848,21439628-6,7
8. Всього оборотних засобів936311001365521004292146*

Таблиця характеризує якісні зміни в структурі майна підприємства на основі горизонтального та вертикального аналізу звітності.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість установити розмір абсольтного та відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства й окремих його видів.

Дані свідчать про розширення діяльності підприємства. Найбільшу частку у складі активів займають необоротні активи.

Загальна сума капіталу збільшилася на 40024 грн. Тобто, підприємство не відчуває нестачу активів.

Таблиця 2.7.

Аналіз основного капіталу.

Стаття активуНа поч рокуНа кін рокуАбс відхЗміни в структурі
грнПит вага %грнПит вага %
1. Нематеріальні активи (залишкова вартість)3090,15350,1226-
2. знос46*124*78*
3. Коефіціент зносу %13*19* *
4. Незавершене будівництво8075026,3176755,8-63075-20,5
5. Основні засоби (залишкова вартість)19732464,325482684,35750220
6. Знос40709*66602*25893*
7. Коефіціент зносу % * * *
8. Довгострокові фінансові інвестиції281739291979,610240,6
9. Усього основного капіталу306556100302233100-4323*

Сума основного капіталу зменшилася на 4323 грн. Це відбулося за рахунок зменшення суми незавершеного будівництва на 63075 грн. Але позитивним моментом є те, що відбулося збільшення вартості основних засобів підприємства на 57502 грн. Тобто, основні засоби підприємства поновлюються.

Аналіз оборотних активів

Таблиця 2.8.

Стаття активуНа поч рокуНа кін рокуАбс відх грнЗміна в структурі %
грнПит вага %грнПит вага %
1. Виробничі запаси3244536478043615359-
2. Готова продукція2833334592,6626-0,4
3. Товари1240,131130,08-11-5
4. Усього матеріальних оборотних засобів3540239513763915974-
5. Дебіторська заборгованість5145257658485014396-7
6. Грошові кошти, еквіваленти365541430811106537
7. Оборотний капітал9050910013153210041023*

За звітний рік сума оборотного капіталу збільшилася на 41023 грн. Також збільшилася і сума дебіторської заборгованості, що є не дуже гарною тенденцією, проте, збільшилася і сума грошових коштів та їх еквівалентів на 10653 грн.

Також збільшилася кількість матеріальних оборотних запасів на 15974 грн за рахунок збільшення кількості виробничих запасів, готової продукції, товарів.

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості

Таблиця 2.9.

Розрахунки з дебіторамиНа поч рокуНа кін рокуВідхилення
грн%грн%грнЗа пит вагою
1. За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)39181762171533-17466-43
2. З бюджетом1107721,51510,2-10926-21,3
3. За виданими авансами------
4. Із внутрішніх рорахунків--3370851--
5. Інша поточна дебіторська заборгованість11942,31027416908013,7
6. Усього514521006584810014396*

Сума дебіторської заборгованості збільшилася на 14396 грн. Це відбулося за рахунок збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості на 10274 грн і появи дебіторської заборгованості із внутрішніх розрахунків.

Основні фінансові показники:

Коефіцієнт зносу основних засобів (зм).

Кзоз=Знос основних засобів (Ф№1 р. 032)
Первісна вартість основних засобів (Ф№1 р. 031)

Кзоз пр = 40709/238033 = 0,17

Кзоз кр = 66602/321428 = 0,2

Коефіцієнт придатності основних засобів (зб).

Кпоз=Первісна вартість ОЗ (Ф№1 р. 031)
Знос ОЗ (Ф№1 р. 032)

Кпоз пр = 238033/40709 = 5,8

Кпоз кр = 321428/66602 = 4,8

Коефіціент оновлення ОЗ (зб)

Кооз=Збільшення вартості ОЗ за звітний період (Ф№1 зб 031)
ПВ ОЗ (Ф№1 р. 031)

Кооз пр = 83395/238033 = 0,35

Кооз кр = 83395/321428 = 0,25

Індекс постійного активу (зм).

Іпа=Необоротні активи (Ф№1 р. 080)
ВК (Ф№1р 380)

Іпа пр = 308239/164145 = 1,8

.Іпа кр = 303683/252164 = 1,2

Коефіцієнт реальної вартості майна (=0,5).

Крвм=Засоби виробництва (Ф№1 р. 010+022+100+110)
Активи (Ф№1 р. 280)

Крвм пр = 309+32445/405259 = 0,08

Крвм кр = 535+47804/445283 = 0,1

Коефіціент маневреності власних коштів (0,3-0,5)

Кмвк=Власні оборотні кошти (Ф№1 р. 260-р. 620)
ВК (Ф№1 р. 380)

Кмвк пр = 96612-77664/169145 = 0,11

Кмвк кр = 141148-60352/252164 = 0,32

Коефіціент забезпечення запасів власними коштами (0,5-0,8).

Кззвк=Власні оборотні кошти (Ф№1 р. 260-р. 620)
Запаси і затрати (Ф№1 р. 100-140)

Кззвк пр = 96612-77664/32445+3122+2833+124 = 0,49

Кззвк кр = 141148-60352/47804+5020+3459+113 = 1,4

8 Фондовіддача

Ф=ЧД (Ф№2 р. 035)
Необоротні активи (Ф№1 р. 080)

Фпр = 560637/308239 = 1,8

Фкр = 560637/303683 = 1.8

Фондомісткість

Фм пр = 0,5

Фм кр = 0,54

Фондорентабельність

Фр=ЧП (Ф№2 р. 220)
Виробничі фонди (Ф№1 р. 030+ 100+120)

Фр пр = 95446/197324+32445+3122 = 0,4

Фр кр = 95446/254826+47804+5020 = 0,31

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.

Наявність власних оборотних коштів

Кво = ІІр. АБ – ІVр. ПБ

Кво пр = 96612 – 77664 = 18948

Кво кр = 141148 – 60352 = 80796

80796 – 18948 = 61848

Наявність власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів і затрат.

Квдп = Кво + ІІІр. ПБ

Квдп пр = 18948 + 158450 = 177398

Квдп кр = 80786 + 132767 = 213553

Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат.

Кзаг = Квдп + Ккпк

Ккпк – короткострокові кредити і позикові кошти (за виключенням позик, не погашених у термін).

Кзаг пр = 177398 + 28556 + 1400 = 207354

Кзаг кр = 213553 + 5945 + 2581 =222079

Надлишок (нестача) Вок.

▲Кво = Кво – ЗЗ

ЗЗ – запаси і затрати (∑ ІІ АБ р.100-140).

▲Кво пр = 18948 – (32445 + 3122 + 2833 + 124) = - 19576

▲Кво кр = 80796 – (47804 + 5020 + 3459 + 113) = 24400

5. Надлишок (нестача) власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат.

▲Квдп = Квдп – ЗЗ

▲Квдп пр = 177398 – 38524 = 13874

▲Квдп кр = 213553 – 56396 = 157157

6. Надлишок (нестача) загальної величини основних джерел формування запасів.

▲Кзаг = Кзаг – ЗЗ

▲Кзаг пр = 207354 – 38524 = 168830

▲Кзаг кр = 222079 – 56396 = 165683.

Зробивши аналіз, можна зробити висновок, що підприємство стало забезпеченим власними оборотними коштами до кінця звітного періоду за рахунок збільшення оборотних активів і зменшення поточних зобов`язань. Підприємство забезпечене власними і довгостроковими запасами і затратами та зросла величина основних джерел формування запасів і витрат.

Показники рентабельності

1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності (зб).


Рапзд=Прибуток від звичайної діяльності (Ф№2 р. 190)
Активи (Ф№1 р. 280)

Рапзд пр = 95446/405259 = 0,23

Рапзд кр = 95446/445283 = 0,21

2. Рентабельність капіталу за чистим прибутком (зб).


Ркчп=ЧП (Ф№2 р. 220)
Загальний капітал (Ф№1 р. 280)

Ркчп пр = 0,23

Р кчп кр = 95446/445283 = 0,21

3. Рентабельність власного капіталу (зб).

Рвк=Чистий прибуток (Ф№2 р.220)
Власний капітал (Ф№1. р. 380)

Рвк пр = 95446/169145 = 0,56

Рвк кр = 95446/252164 = 0,37

4. Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність) (зб).

Рвф=Чистий прибуток (Ф№2 р.220)
Виробничі фонди (Ф№1 р. 030+100+120)

Рвф = 95446/197324+32445+3122 = 0,4

Рвф = 95446/254826+47804+5020 = 0,64

Показники ліквідності

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,35).


Кал=Грошові кошти та їх еквіваленти (Ф”1 р. 220-240)
Поточні зобов`язання (Ф№1 р. 620)

Кал = 3354+118/77664 = 0,04

Кал = 3656+10644/60352 = 0,23

2. Коефіціент швидкої ліквідності (0,7-2).

Кшл=Грошові кошти, короткострокові фін вкладення, дебіторська заборгованість (Ф№1 р. 150-250)
Поточні зобов`язання (Ф№1 р. 620)

Кшл пр = 183+39181+11077+1194+3354+118+2981/77664 = 0,74

Кшл кр = 8+21715+151+33708+10274+3656+10664+4596/60352 = 1,4

Коефіцієнт поточної ліквідності (1-2,5).


Кпл=Поточні активи (Ф№1 р. 620)
Поточні зобов`язання (Ф№1 р. 620)

Кпл пр = 96612/77664 = 1,24

Кпл кр = 141148/60352 = 2,3

5. Наявність власних обігових коштів

ВОК = (ВК+ДЗ) - НА ,

де ВК — власний капітал;

ДЗ — довгострокові зобов'язання; НА — необоротні активи.

ВОКпр = (169145 + 158450) – 308239 = 19356

ВОКкр = (252164 + 132767) – 303683 = 81248

За 2017р. величина власних обігових коштів збільшилася на 61892 грн.

6. Чистий робочий капітал (функціонуючий).

WC = UW - KFK

де UW - оборотні активи;

KFK - короткострокові пасиви.

WCпр = 96612 – 77664 = 18948

WCкр = 141148 – 60352 = 80796

Величина чистого робочого капіталу збільшилася, тобто підприємство після розрахунків за короткостроковимизобов’язаннями все рівно лишиться фінансово стійким з огляду на короткострокову переспективу.

Ступінь ефективної заборгованості

ЕV = КFK - МUV,

де КFK — короткостроковий залучений капітал;

МUV — сума грошових засобів та дебіторської заборгованості.

ЕVпр = 77664 – 54806 = 22858

ЕVкр = 60352 – 80148 = - 19796

На початок року короткострокові зобов’язання можуть бути покриті за рахунок обігових коштів, а на кінець року слід залучати надходження від подальшої діяльності.

Показники довгострокового фінансового забезпечення.

D1=Власний капітал *100%
Необоротні активи

D1пр = 169145/308239*100% = 54,8%

D1кр = 252164/303683*100% = 83%

D2=Власний капітал + довгостроковий залучений капітал*100%
Необоротні активи

D2пр = (158450 + 169145)/308239*100% = 106,2%

D2кр = (132767 + 252164)/303683*100% = 126,7%

D3=Власний капітал + довгостроковий залучений капітал*100%
Необоротні активи + стійкі оборотні активи

D3пр = ((169145 + 158450)/308239+32445+3122+2833+124)*100% = 99,4%

D3кр = ((252164+132767)/303683+47804+5020+3459+113)*100% = 106,9%

Показники D1, D2, D3 збільшуються, що є позитивною тенденцією.

Показники ділової активності

Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (зб).

Кзок=Чиста виручка від реалізації (Ф№2 р. 035)
Загальний капітал (Ф№1 р. 280)

Кзок пр = 560637/405259 = 1,38

Кзок кр = 560637/445283 = 1,25

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (зб).

Комз=Чиста виручка від реалізації (Ф№2 р. 035)
Мобільні засоби (Ф№1 р. 260+р. 270)

Комз пр = 560637/96612+408 = 5,77

Комз кр = 560637/141148+452 = 3,95

Коефіціент оберненості матеріальних оборотних засобів (зб).

Комоз=Чиста виручка від реалізації (Ф№2 р. 035)
Матеріальні оборотні засоби (Ф№1 р100-140)

Комоз пр = 560637/32445+3122+2833+124 = 14,5

Комоз кр = 560637/47804+5020+3459+113 = 9,94

Показники фінансової стійкості:

Наявність власних оборотних коштів (зб).

Наявність власних оборотних коштів = оборотні активи – короткострокові зобов`язання = Ф№1 р. 260 - р. 620

НВОК пр = 96612-77664 = 18948

НВОК кр = 141148-60352 = 80796

80796 – 18948 = 61848

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів ВК (більше 0,1).


Кзоавк=Власні оборотні кошти (Ф№1 р. 260-р. 620)
Оборотні активи (Ф№1 р. 260)

Кзоавк пр = 96612-77664/96612 = 0,19

Кзоавк кр = 141148-60352/141148 = 0,57

Коефіціент забезпечення запасів ВК (0,5 - 0,8)


Кззвк=Власні оборотні кошти (Ф№1 р. 260-р. 620)
Запаси і затрати (Ф№1 р. 100-140)

Кззвк пр = 96612-77664/32445+3122+2833+124 = 0,49

Кззвк кр = 141148-60352/47804+5020+3459+113 = 1,4

4. Коефіцієнт маневреності ВК (0,3-0,5).

Кмвк=Власні оборотні кошти (Ф№1 р. 260-р. 620)
ВК (Ф№1 р. 380)

Кмвк пр = 96612-77664/169145 = 0,11

Кмвк кр = 141148-60352/252164 = 0,32

Коефіціент маневреності власних оборотних коштів (зб).

Кмвок=Кошти (Ф№1 р. 230+р. 240)
Власні оборотні кошти (Ф№1 р. 260-р. 620)

Кмвок пр = 3354+118/96612-77664 = 0,18

Кмвок кр = 3656+10644/141148-60352 = 0,17

Коефіціент довгострокового залучення позикових коштів (зм).


Кдзпк=Довгострокові залучені кошти (Ф№1 р. 430+р.480)
Довгостроковий капітал (Ф№1 р. 380+480+430)

Кдзпк пр = 158450/169145+158450 = 0,48

Кдзпк кр = 132767/252164+132767 = 0,34

Коефіціент мобільності (більше 0,5).


Км=Оборотні активи (Ф№1 р.260)
Необоротні активи (Ф№1 р.080)

Км пр = 96612/308239 = 0,3

Км кр = 141148/303683 = 046

Індекс постійного активу (зм).


Іпа=Необоротні активи (Ф№1 р.080)
ВК (Ф№1 р. 380)

Іпа пр = 308239/169145 = 1,8

Іпа кр = 303683/252164 = 1,2

Коефіціент фінансової стабільності (більше 0,8).


Кфс=ВК (Ф№1 р. 380)
Позиковий капітал (Ф№1 р. 480+р. 620)

Кфс пр = 169145/158450+77664 = 0,7

Кфс кр = 252164/132767+60352 = 1,3

Коефіціент фінансової незалежності (більше 0,5).


Кфн=ВК (Ф№1р. 380)
ВБ (Ф№1 р. 640)

Кфн пр = 169145/405259 = 0,4

Кфн кр = 252164/445283 = 0,56

Коефіціент фінансової залежності (менше 0,5).

Кфз=Позиковий капітал(Ф№1р. 480+р. 620)
ВБ (Ф№1 р. 640)

Кфз пр = 158450+77664/405259 = 0,58

Кфз кр = 132767+60352/445283 = 0,43

Коефіціент фінансового ризику (менше 0,2).

Кфр=Позиковий капітал(Ф№1р. 480+р. 620)
Вк (Ф№1 р. 380)

Кфр пр = 158450+77664/169145 = 1,39

Кфр кр = 132767+60352/252164 = 0,76

Коефіціент фінансової стійкості (0,75-0,9).

Кфс=ВК+Довгострокові зобов`язання (Ф№1р. 380+р. 480)
ВБ (Ф№1 р. 640)

Кфс пр = 169145+158450/405259 = 0,8

Кфс кр = 252164+132767/445283 = 0,86


Порівняльний аналіз за 2018 рік

Таблиця 2.10.

Показникина початок рокуНа кінець року 
грнПитома вага %грнПитома вагаАбсолютне відхилення тис грнВідносне відхилення 
А123456 
1.1. Нематеріальні активи5350,1218820,371347251,7 
1.2. Незавершене будівництво176753,9413938,223718134,1 
1.3. Основні засоби25482657,224477948,4-10047-3,9 
1.4.Довгострокові фінансові інвестиції291976,5297905,95932 
1.5. Довгострокоа дебіторська заборгованість14500,36720,13-778-53,6 
Усього за розділом І30368368,131851663,09148334,8 
Запаси:       
2.1. Виробничі запаси4780410,77775215,42994862,6 
2.2. Незавершене виробництво50201,153601,063406,7 
2.3. Готова продукція34590,744930,89103429,8 
2.4. Товари1130,021910,037869 
2.5. Векселі одержані80,0011040,029612 
Дебіторська заборгованість за товари       
2.6. Чиста реалізаційна вартість217154,8298745,9815937,5 
2.7. Дебіторська заборгованість з бюджетом1510,037470,14596395 
2.8. Дебіторська заборгованість з внутрішніх розрахунків337087,5368877,331799,4 
2.9. Інша поточна дебіторська заборгованість102742,3185263,6825280,3 
2.10. Грошові кошти в національній валюті36560,835840,7-72-2 
2.11. Грошові кошти в іноземній валюті106442,337240,7-6920-65 
2.12. Інші оборотні активи45961,0331810,63-1415-31 
Усього за розділом ІІ14114831,618548036,7443327,8 
Витрати майбутніх періодів4520,18020,135031,4 
Баланс445283 504798 59515  
1.1. Статутний капітал325137,3325136,400 
1.2. Інший додатковий капітал300676,7309496,138823 
1.3. Резервний капітал81281,881281,60* 
1.4. Нерозподілений прибуток18214424,628118155,79903754,3 
Усього за розділом І  25216456,635275569,810059140 
ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів 
ІІІ Довгострокові зобов язання 
3.1. Довгострокові кредити банків13276729,86989913,8-62868-47,3 -9,2
3.2. Відстрочені податкові зобов язання  6530,12    
Усього за розділом ІІІ1327672987055213,9-62215-46,8 
IV Поточні зобов`язання       
4.1. Короткострокові кредити банків59451,3     
4.2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язання  295055,8   
4.3. Векселі видані25810,512270,24-1354-52,4 
4.4. Кредиторська заборгованість за товари221434,9148312,9-7312-33,02 
4.5. Поточні зобов`язання за розрахунками з бюджетом84661,939190,7-4547-53,7 
4.6. Поточні зобов`язання з позабюджетними платежами15380,31310,025-1407-91,4 
4.7. Поточні зобов`язання зі страхування3630,086010,1123865,5 
4.8. Поточні зобов`язання з оплати праці11140,211170,2230,26 
4.9. Поточні зобов`язання з учасниками130102,9250704,91206092,6 
4.10. Інші поточні зобов`язання51921,150901,0-102-1,9 
Усього за розділом IV6035213,58149116,12113935 
V Доходи майбутніх періодів       
Баланс445283 504798 5951513,3 

Аналізуючи дані, спостерігаємо, що валюта балансу збільшилася на 59515 грн., тобто на 13,3%, на таку суму збільшився майновий потенціал підприємства. Збільшилась вартість оборотних активів на 44332 і збільшилась вартість необоротних активів на 14833 грн, також є збільшення поточних зобов`язань на21139 за рахунок поточних зобов язань з учасниками.


Оцінка структури джерел фінансових ресурсів.

Коефіцієнт фінансової стабільності (більше 0,8)

Кфс пр = 252164/60352 = 4,17

Кфс кр = 352755/81491 = 4,32

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (більше 0,5)

Кфн пр = 252164/445283 = 0,56

Кфн кр = 352755/504798 = 0,69

Коефіцієнт фінансової залежності (бажана тендеція до зниження)

Кфз пр = 60352/445283 = 0,13

Кфз кр = 81491/504798 = 0,16

Коефіцієнт фінансового ризику (бажана тенденція зниження)

Кфр пр = 60352/252164 = 0,23

Кфр кр = 81491/352755 = 0,23

Коефіцієнт зміни валюти балансу (ВБ)

Квб = ((ВБ ср1-ВБ ср0) / ВБ ср0) * 100

Квб = (504798-445283 / 504798)*100 = 11%

100%-11% = 89%

Таблиця 2.11.

ПоказникНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення +/-
1. Коефіцієнт фінансової стабільності %41743215
2. Коефіцієнт фінансової незалежності %566913
3. Коефіцієнт фінансової залежності %13163
4. Коефіцієнт фінансового ризику %2323-

Отже, за звітний рік коефіцієнти фінансової стабільності і фінансової незалежності збільшились на 15 і 13 % відповідно, а коефіцієнт фінансової залежності зменшився на 3 і коефіцієнт фінансового ризику не змінився. Це свідчить про підвищення ринкової стійкості ЗАТ „Оболонь”.

Аналіз складу і структури майна ЗАТ „Оболонь”.

Таблиця 2.12.

ПоказникиНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення
грн%грн%грн%За питомою вагою
1. Необоротні активи30368368,131851663,09148334,8-5,01
2. Оборотні активи14114831,618548036,74433231,45,1
3. Витрати майбутніх періодів4520,18020,1535043,6-
4. Усього4452831005047981005951513,3*
5. Матеріальні оборотні засоби5639641,38779648,13140055,60,5
6. Грошові кошти, їх еквіваленти, інші поточні фін. інвестиції1430810,484694,6583940,85,8
7. Дебіторська заборгованість6584848,28603447,12018630,61,1
8. Всього оборотних засобів1365521001822991004574733,5*

Таблиця характеризує якісні зміни в структурі майна підприємства на основі горизонтального та вертикального аналізу звітності.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість установити розмір абсольтного та відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства й окремих його видів.

Дані свідчать про розширення діяльності підприємства. Найбільшу частку у складі активів займають необоротні активи.

Загальна сума капіталу збільшилася на 45747 грн. Тобто, підприємство не відчуває нестачу активів.

Аналіз основного капіталу.

Таблиця 2.13.

Стаття активуНа поч рокуНа кін рокуАбс відхЗміни в структурі
грнПит вага %грнПит вага %
1. Нематеріальні активи (залишкова вартість)5350,118820,513470,4
2. знос124*296*172*
3. Коефіціент зносу %19*13,5*-5,5*
4. Незавершене будівництво176755,84139313237187,2
5. Основні засоби (залишкова вартість)25482684,324477977-10047-7,3
6. Знос66602*119298*52696*
7. Коефіціент зносу %20,7*32,7*12*
8. Довгострокові фінансові інвестиції291979,6297909,3593-0,3
9. Усього основного капіталу30223310031784410015611*

Сума основного капіталу збільшилася на 15611 грн, але знижується залишкова вартість основних засобів.

Аналіз оборотних активів.

Таблиця 2.14.

Стаття активуНа поч рокуНа кін рокуАбс відх грнЗміна в структурі %
грнПит вага %грнПит вага %
1. Виробничі запаси47804367775244299488
2. Готова продукція34592,644932,51034-0,1
3. Товари1130,081910.1780,02
4. Усього матеріальних оборотних засобів51376398243646,6310607,6
5. Дебіторська заборгованість65848508603448.620186-1,4
6. Грошові кошти, еквіваленти143081173084-7000-7
7. поточні фынансові інвестиції--10570,6--
8. Оборотний капітал13153210017683510045303*

За звітний рік сума оборотного капіталу збільшилася на 45303 грн. Проте, сума грошових коштів та еквівалентів знизилася на 7000 грн, що, безумовно негативне вплине на ліквідність.

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.15.

Розрахунки з дебіторамиНа поч рокуНа кін рокуВідхилення
грн%грн%грнЗа пит вагою
1. За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)2171533298743581592
2. З бюджетом1510,27470,85960,6
3. За виданими авансами------
4. Із внутрішніх рорахунків337085136887433179-8
5. Інша поточна дебіторська заборгованість10274161852621,582525.5
6. Усього658481008603410020186*

Сума дебіторської заборгованості збільшилася на 20186 грн..

Основні фінансові показники:

Коефіцієнт зносу основних засобів (зм).

Кзоз пр = 66602/321428 = 0,2

Кзоз кр = 119298/364077 = 0,32

2. Коефіцієнт придатності основних засобів (зб).

Кпоз пр = 321428/66602 = 4,8

Кпоз кр = 364077/119298 = 3,05

3. Коефіціент оновлення ОЗ (зб)

Кооз пр = 42649/321428 = 0,13

Кооз кр = 42649/364077 =0,12

Індекс постійного активу (зм).

Іпа пр = 303683/252164 = 1,2

Іпа кр = 318516/352755 = 0,9

Коефіцієнт реальної вартості майна (=0,5).

Крвм пр = 535+47804/445283 = 0,1

Крвм кр = 1882+77752/504798 = 0,16

Коефіціент маневреності власних коштів (0,3-0,5)

Кмвк пр = 141148-60352/252164 = 0,32

Кмвк кр = 185480-81491/352755 = 0,3

Коефіціент забезпечення запасів власними коштами (0,5-0,8).

Кззвк пр = 141148-60352/47804+5020+3459+113 = 1,4

Кззвк кр = 185480-81491/77752+5360+4493+191 = 1,2

8. Фондомісткість

Фм пр = 0,43

Фм кр = 0,45

9. Фондовіддача

Фпр = 700178/303683 = 2,3

Фкр = 700178/318516 = 2,19

Фондорентабельність

Фр пр = 124107/254826+47804+5020 = 0,4

Фр кр = 124107/244779+77752+5360 = 0,37

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.

Наявність власних оборотних коштів

Кво = ІІр. АБ – ІVр. ПБ

Кво пр = 141148 – 60352 = 80796

Кво кр = 185480 – 81491 = 103989

103989-80796 = 23193

Наявність власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів і затрат.

Квдп = Кво + ІІІр. ПБ

Квдп пр = 80786 + 132767 = 213553

Квдп кр = 103989+70552 = 174541

Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат.

Кзаг = Квдп + Ккпк

Ккпк – короткострокові кредити і позикові кошти (за виключенням позик, не погашених у термін).

Кзаг пр = 213553 + 5945 + 2581 =222079

Кзаг кр = 174541+1227+29505 = 205273

Надлишок (нестача) Вок.

▲Кво = Кво – ЗЗ

ЗЗ – запаси і затрати (∑ ІІ АБ р.100-140).

▲Кво пр = 80796 – (47804 + 5020 + 3459 + 113) = 24400

▲Кво кр = 103989 – (77752+5360+4493+191) = 16193

5. Надлишок (нестача) власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат.

▲Квдп = Квдп – ЗЗ

▲Квдп пр = 213553 – 56396 = 157157

▲Квдп кр = 174541 – 87796 = 86745

6. Надлишок (нестача) загальної величини основних джерел формування запасів.

▲Кзаг = Кзаг – ЗЗ

▲Кзаг пр = 222079 – 56396 = 165683

▲Кзаг кр = 205273 – 87796 = 117477

Зробивши аналіз, можна зробити висновок, що підприємство забезпечене власними оборотними коштами.

Показники рентабельності

1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності (зб).

Рапзд пр = 124107/445283 = 0,27

Рапзд кр = 124107/504798 = 0,24

2. Рентабельність капіталу за чистим прибутком (зб).

Ркчп пр = 124107/445283 = 0,28

Р кчп кр = 124107/504798 = 0,25

3. Рентабельність власного капіталу (зб).

Рвк пр = 124107/252164 = 0,5

Рвк кр = 124107/352755 = 0,35

4. Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність) (зб).

Рвф = 124107/254826+47804+5020 = 0,4

Рвф = 124107/244779+77752+5360 = 0,37

Показники ліквідності:

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,35).

Кал = 3656+10644/60352 = 0,23

Кал = 1057+3584+3724/81491 = 0,1

2. Коефіціент швидкої ліквідності (0,7-2).

Кшл пр = 8+21715+151+33708+10274+3656+10664+4596/60352 = 1,4

Кшл кр = 104+29874+747+36887+18526+1057+3584+3724+3181/81491 = 1,2

3. Коефіцієнт поточної ліквідності (1-2,5).

Кпл пр = 141148/60352 = 2,3

Кпл кр = 185480/81491 = 2,27

4.Наявність власних обігових коштів

ВОКпр = (252164+132767)-303683 = 81248

ВОКкр = (352755+70552)-318516 = 104791

За рік наявність власних обігових коштів збільшилась на 23543 грн

Чистий робочий капітал.

WCпр = 141148 – 60352 = 80796

WCкр = 185480 – 81491 = 103989

Чистий робочий апітал збільшився на 23193грн, що свідчить про те, що короткострокові пасиви забезпечені оборотними активами.

Ступінь ефективної заборгованості.

EVпр = 60352 – 80148 = -19796

EVкр = 81491 – 25834 = 55657

Показники довгострокового фінансового забезпечення

D1пр = 252164/303683*100% = 83%

D1кр = 352755/318516*100% = 110,7%

D2пр = ((132767+252164)/303683)*100% = 126,7%

D2кр = ((70552+352755)/318516)*100% = 132,8%

D3пр = (252164+132767)/(303683+47804+5020+3459+113)*100% = 106,9%

D3кр = (352755+70552)/(318516+77752+5360+4493+191)*100% = 104,18%

Показники D1, D2 збільшились, це є позитивною тенденцією.

Показники ділової активності

Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (зб).

Кзок пр = 700178/445283= 1,57

Кзок кр = 700178/504798 = 1,38

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (зб).

Комз пр = 700178/141148+452 =4,9

Комз кр = 700178/185480+802 = 3,75

Коефіціент оберненості матеріальних оборотних засобів (зб).

Комоз пр = 700178/47804+5020+3459+113 =12,4

Комоз кр = 700178/77752+5360+4493+191 = 7,97

Показники фінансової стійкості:

Наявність власних оборотних коштів (зб).

Наявність власних оборотних коштів = оборотні активи – короткострокові зобов`язання = Ф№1 р. 260 - р. 620

НВОК пр = 141148-60352 = 80796

НВОК кр = 185480-81491 = 103989

103989-80796= 23193

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів ВК (більше 0,1).

Кзоавк пр = 141148-60352/141148 = 0,57

Кзоавк кр = 185480-81491/185480 = 0,56

Коефіціент забезпечення запасів ВК (0,5 - 0,8)

Кззвк пр = 141148-60352/47804+5020+3459+113 = 1,4

Кззвк кр = 185480-81491/77752+5360+4493+191 = 1,18

4. Коефіцієнт маневреності ВК (0,3-0,5).

Кмвк пр = 141148-60352/252164 = 0,32

Кмвк кр = 185480-81491/352755 = 0,29

5.Коефіціент маневреності власних оборотних коштів (зб).

Кмвок пр = 3656+10644/141148-60352 = 0,17

Кмвок кр = 3584+3724/185480-81491 = 0,07

6.Коефіціент довгострокового залучення позикових коштів (зм).

Кдзпк пр = 132767/252164+132767 = 0,34

Кдзпк кр = 70552/352755+70552 = 0,16

7.Коефіціент мобільності (більше 0,5).

Км пр = 141148/303683 = 0,46

Км кр = 185480/318516 = 0,58

8.Індекс постійного активу (зм).

Іпа пр = 303683/252164 = 1,2

Іпа кр = 318516/352755 = 0,9

9.Коефіціент фінансової стабільності (більше 0,8).

Кфс пр = 252164/132767+60352 = 1,3

Кфс кр = 352755/70552+81491= 2,3

10Коефіціент фінансової незалежності (більше 0,5).

Кфн пр = 252164/445283 = 0,56

Кфн кр = 352755/504798 = 0,69

11.Коефіціент фінансової залежності (менше 0,5).

Кфз пр = 132767+60352/445283 = 0,43

Кфз кр = 70552+81491/504798 = 0,3

12.Коефіціент фінансового ризику (менше 0,2).

Кфр пр = 132767+60352/252164 = 0,76

Кфр кр = 70552+81491/352755 = 0,43

13.Коефіціент фінансової стійкості (0,75-0,9).

Кфс пр = 252164+132767/445283 = 0,86

Кфс кр = 352755+70552/504798 = 0,83


Порівняльний аналіз за 2019 рік

Таблиця 2. 16.

Показникина початок рокуНа кінець року 
грнПитома вага %грнПитома вагаАбсолютне відхилення тис грнВідносне відхилення 
А123456 
1.1. Нематеріальні активи18820,37176432,615761837,4 
1.2. Незавершене будівництво413938,2165912,4-24802-60 
1.3. Основні засоби24477948,434504751,310026841 
1.4.Довгострокові фінансові інвестиції297905,9259363,8-3854-13 
1.5. Довгострокоа дебіторська заборгованість6720,1310400,1536855 
Усього за розділом І31851663,09418135629961931,2 
Запаси:       
2.1. Виробничі запаси7775215,493363141561120 
2.2. Незавершене виробництво53601,0657940,864348 
2.3. Готова продукція44930,8953630,887019,3 
2.4. Товари1910,035230,07332173 
2.5. Векселі одержані1040,0212000,1710961054 
Дебіторська заборгованість за товари       
2.6. Чиста реалізаційна вартість298745,9378535,6797927 
2.7. Дебіторська заборгованість з бюджетом7470,1413180,257176,4 
2.8. Дебіторська заборгованість з внутрішніх розрахунків368877,35280281591543,1 
2.9. Інша поточна дебіторська заборгованість185263,6457436,827212146 
2.10. Грошові кошти в національній валюті35840,735300,5-54-1,5 
2.11. Грошові кошти в іноземній валюті37240,717640,26-1960-52,6 
2.12. Інші оборотні активи31810,6342880,6110734,8 
Усього за розділом ІІ18548036,725354137,76806136,6 
Витрати майбутніх періодів8020,15010,07-301-37,5 
Баланс504798 672177 59515  
1.1. Статутний капітал325136,4325133,8-  
1.2. Інший додатковий капітал309496,13326494,817005,5 
1.3. Резервний капітал81281,681281,2-* 
1.4. Нерозподілений прибуток28118155,738636757,410518637,4 
Усього за розділом І  35275569,845954868,310679323,2 
ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів 
ІІІ Довгострокові зобов язання 
3.1. Довгострокові кредити банків6989913,8501087,4-19791-28,3 -9,2
3.2. Відстрочені податкові зобов язання6530,126170,09-36-5,5  
Усього за розділом ІІІ7055213,9507257,5-19827-28,1 
IV Поточні зобов`язання       
4.1. Короткострокові кредити банків  214873,1   
4.2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язання295055,8341115460615,6 
4.3. Векселі видані12270,2412190,18-8-0,6 
4.4. Кредиторська заборгованість за товари148312,9673931052562354 
4.5. Поточні зобов`язання за розрахунками з бюджетом39190,727000.4-1219-31,1 
4.6. Поточні зобов`язання з позабюджетними платежами1310,0251400,0296,8 
4.7. Поточні зобов`язання зі страхування6010,118490,1224841,2 
4.8. Поточні зобов`язання з оплати праці11170,2214260,230927,6 
4.9. Поточні зобов`язання з учасниками250704,9228463,3-2224-8,8 
4.10. Інші поточні зобов`язання50901,097331,4464391,2 
Усього за розділом IV8149116,1161904248041398,6 
V Доходи майбутніх періодів       
Баланс50479810067217710016737933,1 

Аналізуючи дані, спостерігаємо, що валюта балансу збільшилася на 167379 грн., тобто на 33,1%, на таку суму збільшився майновий потенціал підприємства. Збільшилась вартість оборотних активів на 68061, як і необоротних на 99619 грн. Збільшилася сума поточних зобов язань на 80413 грн.

Оцінка структури джерел фінансових ресурсів.

1.Коефіцієнт фінансової стабільності (більше 0,8)

Кфс пр = 352755/81491 = 4,32

Кфс кр = 459548/161904 = 2,83

2.Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (більше 0,5)

Кфн пр = 352755/504798 = 0,69

Кфн кр = 459548/672177 = 0,68

3.Коефіцієнт фінансової залежності (бажана тендеція до зниження)

Кфз пр = 81491/504798 = 0,16

Кфз кр = 161904/672177 = 0,24

4.Коефіцієнт фінансового ризику (бажана тенденція зниження)

Кфр пр = 81491/352755 = 0,23

Кфр кр = 161904/459548 = 0,35

5.Коефіцієнт зміни валюти балансу (ВБ)

Квб = ((ВБ ср1-ВБ ср0) / ВБ ср0) * 100

Квб = (672177-504798/ 504798)*100 = 33%

100%-33% = 67%

Таблиця 2.17.

ПоказникНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення +/-
1. Коефіцієнт фінансової стабільності %432283-149
2. Коефіцієнт фінансової незалежності %6968-1
3. Коефіцієнт фінансової залежності %16248
4. Коефіцієнт фінансового ризику %233512

Отже, за звітний рік коефіцієнти фінансової стабільності і фінансової незалежності зменшились на 149 і 1% відповідно, а коефіцієнти фінансової залежності і фінансового ризику збільшились на 8 і 12% відповідно. Це свідчить про зниження ринкової стійкості ЗАТ „Оболонь”.

Аналіз складу і структури майна ЗАТ „Оболонь”.

Таблиця 2.18.

ПоказникиНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення
грн%грн%грн%За питомою вагою
1. Необоротні активи31851663,0941813562,29961931,2-0,89
2. Оборотні активи18548036,725354137,76806136,610
3. Витрати майбутніх періодів8020,155010,07-301-37,5-0,08
4. Усього50479810067217710016737933,15*
5. Матеріальні оборотні засоби8779648,110504342,31724719,6-5,8
6. Грошові кошти, їх еквіваленти, інші поточні фін. інвестиції84694,652942,1-3175-37,4-2,5
7. Дебіторська заборгованість8603447,113771655,551682608,4
8. Всього оборотних засобів1822991002480531006575436*

Таблиця характеризує якісні зміни в структурі майна підприємства на основі горизонтального та вертикального аналізу звітності.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість установити розмір абсолютного та відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства й окремих його видів.

Дані свідчать про розширення діяльності підприємства. Найбільшу частку у складі активів займають необоротні активи.

Загальна сума капіталу збільшилася на 65754 грн. Тобто, підприємство не відчуває нестачу активів.

Аналіз основного капіталу

Таблиця 2.19.

Стаття активуНа поч рокуНа кін рокуАбс відхЗміни в структурі
грнПит вага %грнПит вага %
1. Нематеріальні активи (залишкова вартість)18820,5176434,3157613,8
2. знос296*1328***
3. Коефіціент зносу %13,5*7***
4. Незавершене будівництво4139313165914-24802-9
5. Основні засоби (залишкова вартість)2447797734504785,11002688,1
6. Знос119298*172492  *
7. Коефіціент зносу %32,7*33,3  *
8. Довгострокові фінансові інвестиції297909,3259366,4-3854-2,9
9. Усього основного капіталу31784410040521710087373*

Сума основного капіталу збільшилася на 87373 грн. Зменшилася сума довгострокових фінансових інвестицій та незавершеного будівництва.

Аналіз оборотних активів

Таблиця 2.20.

Стаття активуНа поч рокуНа кін рокуАбс відх грнЗміна в структурі %
грнПит вага %грнПит вага %
1. Виробничі запаси77752449336338,515611-5,5
2. Готова продукція44932,553632,2870-0,3
3. Товари1910.15230,2332-0,1
4. Усього матеріальних оборотних засобів8243646,6992494116813-5,6
5. Дебіторська заборгованість8603448.613771656,8516828,2
6. Грошові кошти, еквіваленти7308452942,2-2014-1,8
7. поточні фінансові інвестиції10570,6----
8. Оборотний капітал17683510024225910065424*

За звітний рік сума оборотного капіталу збільшилася на 65424 грн. Також збільшилася і сума дебіторської заборгованості, що є не дуже гарною тенденцією.

Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості.

Таблиця 2.21.

Розрахунки з дебіторамиНа поч рокуНа кін рокуВідхилення
грн%грн%грнЗа пит вагою
1. За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)29874353785338,479792,6
2. З бюджетом7470,813181,35710,5
3. За виданими авансами--    
4. Із внутрішніх рорахунків36887435280253,51591510,5
5. Інша поточна дебіторська заборгованість1852621,54574346,42721724,9
6. Усього860341009854510012511*

Сума дебіторської заборгованості збільшилася на 12511 грн.

Основні фінансові показники:

1.Коефіцієнт зносу основних засобів (зм).

Кзоз пр = 119298/364077 = 0,32

Кзоз кр = 172492/517539 = 0,33

2.Коефіцієнт придатності основних засобів (зб).

Кпоз пр = 364077/119298 = 3,05

Кпоз кр = 517539/172492 = 3

3.Коефіціент оновлення ОЗ (зб)

Кооз пр = 42649/364077 = 0,12

Кооз кр = 153462/517539 = 0,29

Індекс постійного активу (зм).

Іпа пр = 318516/352755 = 0,9

Іпа кр = 418135/459548 = 0,9

Коефіцієнт реальної вартості майна (=0,5).

Крвм пр = 1882+77752/504798 = 0,16

Крвм кр = 17643+93363/672177 = 0,16

Коефіціент маневреності власних коштів (0,3-0,5)

Кмвк пр = 185480-81491/352755 = 0,3

Кмвк кр = 253541-161904/459548 = 0,2

Коефіціент забезпечення запасів власними коштами (0,5-0,8).

Кззвк пр = 185480-81491/77752+5360+4493+191 = 1,2

Кззвк кр = 253541-161904/93363+5794+5363+523 = 0,87

8 Фондовіддача

Фпр = 765615/318516 = 2,4

Фкр = 765615/418135 = 1,8

9.Фондомісткість

Фм пр = 0,41

Фм кр = 0,54

10.Фондорентабельність

Фр пр = 114215/244779+77752+5360 =0,34

Фр кр = 114215/345047+93363+5794 = 0,26

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості

1.Наявність власних оборотних коштів

Кво = ІІр. АБ – ІVр. ПБ

Кво пр = 185480 – 81491 = 103989

Кво кр = 253541-161904 = 91637

91637-103989= -12352

2.Наявність власних і довгострокових позикових джерел фінансування запасів і затрат.

Квдп = Кво + ІІІр. ПБ

Квдп пр = 103989+70552 = 174541

Квдп кр = 91637+50725 = 142362

3.Загальна величина основних джерел формування запасів і затрат.

Кзаг = Квдп + Ккпк

Ккпк – короткострокові кредити і позикові кошти (за виключенням позик, не погашених у термін).

Кзаг пр = 174541+1227+29505 = 205273

Кзаг кр = 142362+1219+34111 = 177692

4.Надлишок (нестача) Вок.

▲Кво = Кво – ЗЗ

ЗЗ – запаси і затрати (∑ ІІ АБ р.100-140).

▲Кво пр = 103989 – (77752+5360+4493+191) = 16193

▲Кво кр = 91637 – (93363+5794+5363+523) = -13406

5. Надлишок (нестача) власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат.

▲Квдп = Квдп – ЗЗ

▲Квдп пр = 174541 – 87796 = 86745

▲Квдп кр = 142362 – 11680 =130682

6. Надлишок (нестача) загальної величини основних джерел формування запасів.

▲Кзаг = Кзаг – ЗЗ

▲Кзаг пр = 205273 – 87796 = 117477

▲Кзаг кр = 177692 -11680 = 166012

Зробивши аналіз, можна зробити висновок, що підприємство стало втрачати власні оборотні кошти в порівнянні з минулим роком.

Показники рентабельності

1. Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності (зб).

Рапзд пр = 114215/504798 =0,22

Рапзд кр = 114215/672177 = 0,16

2. Рентабельність капіталу за чистим прибутком (зб).

Ркчп пр = 114215/504798 =0,22

Р кчп кр = 114215/672177 = 0,16

3. Рентабельність власного капіталу (зб).

Рвк пр = 114215/352755 = 0,32

Рвк кр = 114215/459548 = 0,25

4. Рентабельність виробничих фондів (загальна рентабельність) (зб).

Рвф = 114215/244779+77752+5360 = 0,34

Рвф = 114215/345047+93363+5794 = 0,25

Показники ліквідності

1. коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,35).

Кал = 1057+3584+3724/81491 = 0,1

Кал = 3530+1764/161904 = 0,03

2. Коефіціент швидкої ліквідності (0,7-2).

Кшл пр = 104+29874+747+36887+18526+1057+3584+3724+3181/81491 = 1,2

Кшл кр = 1200+37853+1318+52802+45743+3530+1764+4288/161904 = 0,91

3. Коефіцієнт поточної ліквідності (1-2,5).

Кпл пр = 185480/81491 = 2,27

Кпл кр = 253541/161904 = 1,56

4.Наявність власних обігових коштів

ВОКпр = (352755+70552)-318516 = 104791

ВОКкр = (459548+50725)- 418135 = 92138

За рік наявність власних обігових коштів зменшилась на -12653 грн

5. Чистий робочий капітал.

WCпр = 185480 – 81491 = 103989

WCкр = 253541- 161904 = 91637

Чистий робочий апітал зменшився на -12352грн, що свідчить про те, що короткострокові пасиви не повністю забезпечені оборотними активами.

6. Ступінь ефективної заборгованості.

EVпр = 81491 – 25834 = 55657

EVкр = 161904 – 51037 = 110867

7. Показники довгострокового фінансового забезпечення.

D1пр = 352755/318516*100% = 110,7%

D1кр = 459548/418135*100% = 109,9%

D2пр = ((70552+352755)/318516)*100% = 132,8%

D2кр = ((50725+459548)/418135)*100% = 122%

D3пр = (352755+70552)/(318516+77752+5360+4493+191)*100% = 104,18%

D3кр = (459548+50725)/(418135+93363+5794+5363+523)*100% = 97,5%

Показники D1, D2, D3 зменшились, це є негативноютивною тенденцією і ЗАТ „Оболонь”слід вживати заходи щодо покращення стану підприємства.

Показники ділової активності:

1.Коефіцієнт загальної оберненості капіталу (зб).

Кзок пр = 765615/504798 = 1,51

Кзок кр = 765615/672177 = 1,13

2.Коефіцієнт оберненості мобільних засобів (зб).

Комз пр =765615 /185480+802 = 4,1

Комз кр = 765615/253541+501 = 3,01

3.Коефіціент оберненості матеріальних оборотних засобів (зб).

Комоз пр = 765615/77752+5360+4493+191 = 8,72

Комоз кр = 765615/93363+5794+5363+523 = 7,28

Показники фінансової стійкості

1.Наявність власних оборотних коштів (зб).

Наявність власних оборотних коштів = оборотні активи – короткострокові зобов`язання = Ф№1 р. 260 - р. 620

НВОК пр = 185480-81491 = 103989

НВОК кр = 253541-161904 = 91637

91637-103989= -12352

2.Коефіцієнт забезпечення оборотних активів ВК (більше 0,1).

Кзоавк пр = 185480-81491/185480 = 0,56

Кзоавк кр = 253541-161904/253541 = 0,36

3.Коефіціент забезпечення запасів ВК (0,5 - 0,8)

Кззвк пр = 185480-81491/77752+5360+4493+191 = 1,18

Кззвк кр = 253541-161904/93363+5794+5363+523 = 0,87

4. Коефіцієнт маневреності ВК (0,3-0,5).

Кмвк пр = 185480-81491/352755 = 0,29

Кмвк кр = 253541-161904/459548 = 0,2

5.Коефіціент маневреності власних оборотних коштів (зб).

Кмвок пр = 3584+3724/185480-81491 = 0,07

Кмвок кр = 3530+1764/253541-161904 = 0,05

6.Коефіціент довгострокового залучення позикових коштів (зм).

Кдзпк пр = 70552/352755+70552 = 0,16

Кдзпк кр = 50725/459548+50725 = 0,09

7.Коефіціент мобільності (більше 0,5).

Км пр = 185480/318516 = 0,58

Км кр = 253541/418135 = 0,6

Індекс постійного активу (зм).

Іпа пр = 318516/352755 = 0,9

Іпа кр = 418135/459548 = 0,9

Коефіціент фінансової стабільності (більше 0,8).

Кфс пр = 352755/70552+81491= 2,3

Кфс кр = 459548/50725+161904 = 2,16

Коефіціент фінансової незалежності (більше 0,5).

Кфн пр = 352755/504798 = 0,69

Кфн кр = 459548/672177 = 0,68

Коефіціент фінансової залежності (менше 0,5).

Кфз пр = 70552+81491/504798 = 0,3

Кфз кр = 50725+161904/672177 = 0,3

Коефіціент фінансового ризику (менше 0,2).

Кфр пр = 70552+81491/352755 = 0,43

Кфр кр = 50725+161904/459548 = 0,46

Коефіціент фінансової стійкості (0,75-0,9).

Кфс пр = 352755+70552/504798 = 0,83

Кфс кр = 459548+50725/672177 = 0,75


Висновки

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

В результаті проведення порівняльного аналітичного аналізу можемо зробити висновки.

За 2017, 2018, 2019 роки валюта балансу збільшилась з 405259 до 672177 грн. Збільшення необоротних активів відбулось за рахунок збільшення нематеріальних активів, основних засобів, появи довгострокових фінансових інвестицій. Позитивною є тенденція зниження довгострокової дебіторської заборгованості.

Також збільшилась вартість оборотних активів на 156929 грн. за рахунок збільшення виробничих запасів, одержених векселів. Почала зменшуватись дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що, безумовно, позитивно впливає на ліквідність і платоспроможність. Проте, дебіторська заборгованість за розрахунками почала збільшуватись за рахунок збільшення зобов’язань перед бюджетом і дебітоської заборгованості з внутрішніх розрахунків. Також значною мірою збільшилася інша поточна заборгованість.

У 2018 році спостерігаємо наявність поточних фінансових інвестицій у розмірі 1057 грн.

Майже не змінилась кількість найбільш ліквідних активів – грошових коштів в національній валюті, але збільшилась їх сума в іноземній валюті.

Збільшилась і кількість інших оборотних активів на 1307 грн.

Власний капітал збільшився на 290403 грн., що позитивно впливає на фінансову стійкість. Це відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. Зменшилися довгострокові зобов’язання на 107725 грн.

Але зросла сума поточних зобов’язань і кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Показники фінансової стійкості відповідають бажаним значенням, тобто підприємство є фінансово стійким.

Що стосується показників майнового стану, коефіцієнт зносу основних засобів збільшився, а коефіцієнт придатності основних засобів зменшився, що свідчить про поступовий знос основних засобів.

Показники рентабельності на кінець 2019 року мають тенденцію до зниження, тому ЗАТ „Оболонь” слід вжити заходів щодо збільшення рентабельності.

Що стосується показників ліквідності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,35).

Таблиця 2.22.

2017р.2018р.2019р.
На поч. року0,040,230,1
На кін року0,230,10,03

Коефіцієнт швидкої ліквідності (0,7-2).

Таблиця 2.23.

2017р.2018р.2019р.
На поч. року0,741,41,2
На кін року1,41,20,91

Коефіцієнт поточної ліквідності (1-2,5).


Таблиця 2.24.

2017р.2018р.2019р.
На поч. року1,242,32,27
На кін року2,32,271,56

На кінець 2019 року показники ліквідності мають тенденцію зниження за рахунок збільшення поточних зобов’язань. Заходи щодо підтримання рівня ліквідності на належному рівні розглянемо у наступному розділі.

Проаналізувавши загальний стан підприємства можна зробити пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства:

Перш за все підприємство повинно реалізувати всю продукцію, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається відділ маркетингу. Саме цей відділ повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок, а і за кордон. Введення сучасної моделі відділу маркетингу забезпечує зв’язок цього відділу з всіма іншими відділами підприємства, що забезпечує їх ефективну роботу.

Зниження собівартості продукції – дозволить підприємству бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво “ходових” товарів, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Готові роботи:

- Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства, його оцінка і прогноз
- Аналіз фінансового стану підприємства та його прогнозування
- Аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового становища підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства
- Фінансовий аналіз фінансового стану підприємства
- Аналіз фінансового стану підприємства в умовах використання новітніх інформаційних технологій
- Аналіз фінансового стану торговельного підприємства
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства промисловості

Всі курсові з аналізу фінансового стану

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку