Аналіз фінансового стану комерційного банку

Зміст

1. Аналіз структури і динаміки активів, капіталу і зобов’язань ВАТ "Банк Універсальний"

2. Коефіцієнтний аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку

3. Використання економічних нормативів в аналізі діяльності комерційного банкуАналіз структури і динаміки активів, капіталу і зобов’язань ВАТ "Банк Універсальний"


Київська філія ВАТ "Банк Універсальний" подає інформацію про результати діяльності до головного офісу ВАТ "Банк Універсальний", який знаходиться у Львові і на підставі отриманих показників головний офіс складає консолідовану фінансову звітність, основне джерело інформації для проведення аналізу фінансового стану. Враховуючи це, а також те що Київська філія ВАТ "Банк Універсальний" існує неповний рік, а для проведення повноцінного аналізу необхідно мінімум три роки, проведемо аналіз фінансового стану на підставі консолідованої фінансової звітності ВАТ "Банк Універсальний".

Рис. 1. Динаміка активів, капіталу та зобов’язань ВАТ «Універсальний банк»

Рис. 2. Структура активів ВАТ «Універсальний банк»


Рис. 3. Динаміка високоліквідних активів ВАТ «Універсальний банк»


Таблиця 3

Групування активів ВАТ „Банк Універсальний” за ступенем ризику


Одним із найвагоміших показників фінансової стійкості та конкурентоспроможності банку на сучасному банківському ринку України є розмір капіталу. Чим більший розмір капіталу, тим надійніший банк. Сума капіталу визначається як різниця між його активами та зобов’язаннями.

Протягом 2018 – 2019 років проводилась активна робота з нарощування статутного капіталу банку. Внаслідок проведення восьмої емісії, що була оголошена в жовтні 2018 року сплачений та зареєстрований Статутний капітал банку склав 25000227 грн.

Рис. 4. Обсяг і структура капіталу ВАТ «Універсальний банк»


У 2019 році банк одержав чистого прибутку в розмірі 7081 тис. грн. Вся сума чистого прибутку направлена на створення резервів, які у 2019 році зменшились на 1397,89 тис. грн. „Резервний фонд” – це показник того, яка сума коштів була зареєстрована банком для покриття можливих непередбачених ризиків своєї діяльності. Кошти цього фонду не можуть розподілятися у вигляді дивідендів, а його величина не може бути від’ємною. Згідно зі ст.15 Закону України „Про господарські товариства” мінімальний розмір резервного фонду має становити 25% від статутного фонду, а розмір відрахувань – не менше 5% чистого прибутку. У 2019 році резервний фонд становив 1,39% від статутного фонду, у 2018 році – 15,82%. Причиною порушення оптимального співвідношення є різке збільшення розміру статутного фонду. Тому в подальшому банку необхідно здійснювати заходи по нарощуванню резервного фонду.

Питома вага статутного капіталу у сукупному розмірі балансового капіталу характеризує, наскільки успішно функціонує банк, і здійснює капіталізацію прибутків. Стійкішою вважається структура балансового капіталу, при якій питома вага статутного капіталу має тенденцію до зменшення, оскільки з часом, у процесі розвитку банку статутний капітал втрачає значення ключової частини капіталу і його питома вага порівняно з попередніми роками слугує свідченням наскільки ефективною і прибутковою була діяльність банку. Капітал банку у 2019 році на 96,55% сформовано за рахунок статутного капіталу. У 2018 році цей показник становив – 81,56%, у 2017 – 92,84%.

Поряд із збільшенням власних коштів банку, їх частка в балансі банку зменшилась з початком 2018 р. з 44,6% до 36,52%, що свідчить про зростання ефективності ресурсної політики на фоні збереження достатності капіталу та фінансової стійкості.

Вимоги до активів комерційного банку щодо сплати фіксованої суми коштів у певний час визначаються його зобов’язаннями. Зобов’язання переважають у загальному обсязі фінансових ресурсів комерційного банку і, у цьому розумінні, визначають обсяги та напрямки його діяльності.

За 2019 рік загальний обсяг зобов’язань збільшився на 44989 тис. грн. або на 137,10%; у 2018 році збільшення відбулося на 8103,07 тис. грн. або на 74,53% (додаток Д). Однак спостерігаються нерівномірні темпи зростання по окремих видах зобов’язань. Найвищий темп зростання досягнуто по депозитах до запитання (поточні рахунки), які відносяться до самих „дешевих” фінансових ресурсів. Дещо менші темпи зростання мали місце по термінових депозитах і кредитах банків.

Банк може зростати та успішно розвиватися разом з клієнтами. Тому розуміння проблем клієнтів, своєчасне виконання всіх своїх зобов‘язань завжди знаходилися в центрі уваги колективу ВАТ “Банк Універсальний”. Досвід роботи банку дозволив встановити оптимальні умови розрахунково-касового обслуговування, кредитного та депозитного обслуговування клієнтів.


Коефіцієнтний аналіз і оцінка фінансового стану комерційного банку

Фінансовий стан комерційного банку потребує кількісного обґрунтування, тому, незалежно від методів і методик його оцінки, всі вони передбачають, перш за все, визначення параметрів-індикаторів, на підставі яких обчислюється узагальнююча (інтегральна) оцінка фінансового стану банку. Враховуючи те, що банк є складною динамічною цілеспрямованою системою, що постійно розвивається, для оцінки рівня його фінансового стану має застосовуватись система індивідуальних і узагальнюючих критеріїв (показників), яка б охоплювала всі види діяльності банку і характеризувала б рівень проблемності в окремих підсистемах та напрямах діяльності (індивідуальні критерії), а також рівень проблемності комерційного банку як системи в цілому.

Складність системи комерційного банку, яка обумовлена його поліструктурною будовою, багатоаспектністю процесів, впливом різноманітних, часто різнонаправлених факторів, високим рівнем відкритості не дозволяє оцінити рівень його стійкості за допомогою одного або декількох критеріїв, а вимагає використання сукупності критеріїв різного рівня інтеграції, необхідних для характеристики фінансового стану.

Коефіцієнтний аналіз є продовженням загального аналізу фінансового стану і дозволяє, за допомогою коефіцієнтів що розраховуються, оцінити якісні характеристики активів і пасивів.

Таблиця 4

Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість комерційного банку

№ з/пНайменування показникаАлгоритм розрахунку за балансомЕкономічний зміст показника
1234
1Коефіцієнт стійкостіКн = К / ЗкСпіввідношення власного капіталу (К) до залучений коштів (Зк). рівень залежності банку від залучених коштів
2Коефіцієнт фінансового важеляКфв = Зк / КСпіввідношення зобов’язань банку (З) і капіталу (К). розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку
3Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів – достатність капіталуКук = К / АзагРозкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків
4Коефіцієнт захищеності власного капіталуКзк = Ак / КСпіввідношення капіталізованих активів (Ак) і власного капіталу (К). показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно)
5Коефіцієнт захищеності доходних активівКзда = (К – НАд - Зб) / Ад де НАд –недоходні активи; Ад – доходні активи; Зб - збиткиСигналізує про захист доходних активів (що чутливі до зміни процентних ставок) мобільним власним капіталом
6Коефіцієнт мультиплікатора капіталуКмк = А / КаСтупінь покриття активів (А) (акціонерним) капіталом (Ка)

Одним із ключових факторів забезпечення фінансової стійкості банку є обсяг його капіталу. Проте, сама по собі абсолютна величина капіталу прямо не вказує на ступінь фінансової надійності банку, як було вже доведено у роботі, і тому важливо обрахувати при цьому ще низку допоміжних коефіцієнтів, що характеризують якість використання капіталу.

Таблиця 5

Розрахунок показників, що характеризують фінансову стійкість ВАТ “Банк Універсальний” за 2017-2019 роки

Найменування показникаОптималь-не зна-ченняРозрахункові дані
201720182019
12345
Коефіцієнт надійності≥ 5%80,258,1657,55
Коефіцієнт фінансового важеля1 : 201 : 251 : 721 : 74
Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів – достатність капталу≥ 10%44,5%36,8%36,5%
Коефіцієнт захищеності власного капіталу≥ 20%13,925,41,86
Коефіцієнт співвідношення статутного капіталу до власногоmin 15% max 50%92,8481,5696,55
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу12,0 – 15,0 разів2,43,32,8

Використання економічних нормативів в аналізі діяльності комерційного банку

Банківське регулювання та нагляд в Україні здійснюється Національним банком України з метою забезпечення відповідних економічних умов стійкого функціонування банківської системи. Його необхідність зумовлено специфікою діяльності комерційних банків, пов’язаною з ризиками, а також з тим, що банки постійно відповідають не лише перед власними клієнтами, але й за належний рівень стабільності у фінансовій сфері держави в цілому.

З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов’язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та ряд економічних нормативів, що є обов’язковими для виконання всіма банками.

На сьогодні згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні кількість нормативів діє 13 економічних показників. Методика їх розрахунку є більш досконалою, однак говорити про ефективність нової системи нормативів можна буде мінімум через рік.

У попередніх розділах дипломної роботи нами розглядався регулюючий вплив окремих нормативів на фінансову стійкість банків. Здійснимо тепер аналіз усіх нормативів та їх критичних значень.

Враховуючи, що власний капітал банку є першою і основною лінією захисту фінансової стійкості банку, тому при розрахунку майже усіх нормативів використовується розмір капіталу.

Склад та структуру регулятивного капіталу банку наведено в табл. 6.

Таблиця 6

Динаміка та структура регулятивного капіталу ВАТ “Банк Універсальний”

тис. грн.

Показник201720182019Відхилення 2018 р. від 2017 р.Відхилення 2019 р. від 2018 р.
Основний капітал7234,068220,3825148986,3216927,62
Додатковий капітал274,256,38261-267,87254,62
Регулятивний капітал3643,948146,6625387,14502,7220884,38

Темпи зростання основного капіталу на протязі усіх років випереджають темпи зростання додаткового капіталу, що відповідає вимогам НБУ, згідно до яких додатковий капітал не повинен перевищувати суму основного капіталу.

Нормативне значення цього нормативу диференційоване, і його граничне значення варіює в межах від 8% до 15% для діючих і новостворених банків. Даний показник для ВАТ “Банк Універсальний” у 2017 році склав 19,64%, у 2018 – 60,42%, у 2019 році – 50,22% і його значення майже в три рази перевищує встановлений норматив. Але такий стан для даного банку є обґрунтованим, так як одним із першочергових завдань банку для зміцнення своєї позиції є нарощення статутного капіталу.

Для банку, що нами досліджується норматив Н3 у 2017 році склав 35,48%, у 2018 – 27,48%, а у 2019 році – 35,48%, тобто майже в 9 разів перевищує нормативне значення. Як бачимо, за результатами діяльності цього банку нормативу капіталу Н1, Н2 і Н3 значно перевищують граничні допустимі значення, що дозволяє зробити висновок про досить високий рівень його капіталізації і виконання банком однієї з необхідних умов фінансової стійкості банку.

На сьогодні Національним банком не регулюється міжбанківський кредитний ринок, відповідно і нормативи, які обмежували розміри наданих та одержаних позик вже не діють (норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик та норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик). Проте, ми вважаємо, що це є передчасним, оскільки міжбанківські позики є ризиковими як для окремого банку, так і для банківської системи в цілому, оскільки вона на сьогодні має потенційні ризики дестабілізації.

Проведений аналіз економічних нормативів, які використовує НБУ для регулювання фінансової стійкості банків, дає нам підстави стверджувати, що незважаючи на значну їх кількість, вони не охоплюють регулювання усіх видів ризиків, що призводить до значного рівня проблемності в діяльності банків, і що є однією з причин несвоєчасного застосування процедури фінансового оздоровлення або прийняття рішення про ліквідацію банку на тій стадії, коли банк ще має ресурси для розрахунків з вкладниками і кредиторами.

У зв’язку з цим доцільно було б удосконалити діючу систему обов’язкових економічних нормативів шляхом: запровадження таких нормативів, як допустимий обсяг проблемних позик (прострочені та безнадійні до повернення), допустимий рівень бланкових кредитів, рівень неробочих активів тощо, що спонукатиме банки до менш ризикової і більш поміркованої діяльності; скасування нормативів, які регулюють інсайдерські позички, що забезпечить рівень ліквідності, платоспроможності і прибутковості банку; доповнення системи нормативів нормативом максимального розміру залучених грошових вкладів (депозитів) населення, який розраховується як співвідношення загальної суми грошових вкладів (депозитів) населення до капіталу банку і максимальне його значення не повинно перевищувати 100%, що дасть змогу захистити інтереси вкладників.

Слід зупинитися на заходах, що вживаються Національним банком України до банків-порушників обов’язкових економічних нормативів, основним серед яких є накладання штрафів. Штрафування банків рідко досягає необхідного ефекту, до того ж часто сума штрафу носить символічний характер. Збільшувати розміри штрафів в нинішніх умовах є недоцільним, оскільки значна кількість банків в Україні є проблемними, навіть якщо вони не віднесені НБУ до цієї категорії. Накладання штрафів на такі банки ще більш ускладнить їх фінансовий стан. На нашу думку, доцільно зменшити роль штрафних санкцій до банків і одночасно підвищити роль таких заходів впливу, як накладання штрафу на керівників банків, зупинення дії ліцензії на здійснення ризикових банківських операцій строком до 1 року, відсторонення керівництва та призначення тимчасової адміністрації тощо.

Готові роботи:

- Аналіз та аудит кредитоспроможності підприємства
- Банківська система України
- Бухгалтерський облік доходів і витрат діяльності комерційних банків
- Економічний аналіз фінансового стану комерційного банку
- Аналіз і оцінка фінансового стану банку
- Економічний аналіз кредитів комерційного банку
- Аналіз і оцінка кредитного обслуговування підприємства установами банків
- Стан та розвиток банківської системи України в умовах кризи
- Дослідження стану кредитування в Україні
- Система обліку та аналіз лізингових операцій в комерційних банках

Всі курсові з комерційних банків банківської системи

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку