Аналіз кредиторської заборгованості

Економічна сутність кредиторської заборгованості підприємства
Зобов'язання підприємства виникають унаслідок здійснення ним господарських операцій, пов’язаних з отриманням кредитів, а також товарів і послуг з відстроченням платежу. Майнові відносини між суб’єктами господарювання, що виникають у результаті здійснення таких операцій, набувають характеру цивільно-правових кредиторської заборгованості.

Стаття 151 Цивільного кодексу України наголошує: “У силу кредиторська заборгованість одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора)певну дію, як-то: передати майно, виконану роботу, сплатити гроші та інше, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку”. Із цього визначення випливає, що в будь-якому зобов’язанні розрізняються: суб’єкти, об’єкти та зміст кредиторська заборгованість.

Суб’єктами кредиторська заборгованість можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Це кредитор – особа, якій належить право вимоги; боржник – особа, яка несе обов’язок, що відповідає праву вимоги кредитора. Кожен з суб’єктів кредиторська заборгованість має права й обов’язки, юридично однакове положення і не підпорядковані іншому.

Об’єктом кредиторська заборгованість є те, на що спрямовані права й обов’язки суб’єктів. Так, кредитор має право вимагати від боржника, а боржник зобов’язаний виконати на користь кредитора певну дію: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші. Отже, об’єктами кредиторської заборгованості є дії.

Зміст кредиторська заборгованість становлять права, вимога кредитора й обов’язки боржника. За змістом виділяють кредиторська заборгованість, спрямовані на:

Передачу майна;

Виконання робіт на підставі замовлення чи договорів про спільну діяльність або підряду;

Надання послуг на підставі договорів перевезення, страхування, доручення, комісії;

Сплату грошей на підставі договорів позики, кредитних договорів;

Відшкодування витрат, заподіяних у результаті протиправних дій;


В нашій базі є такі курсові роботи з фінансового аналізу зобов'язань підприємства


Повернення безпідставно придбаного майна.

Переважна більшість кредиторської заборгованості виникає з договорів. Здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку неминуче пов’язане із встановленням взаємозв’язків з суб’єктами на договірних засадах.

Договори, угоди, контракти – основні документи, що передбачають права й обов’язки сторін. Вони є підставами виникнення кредиторської заборгованості. У разі невиконання боржником своїх кредиторської заборгованості до нього можуть бути застосовані певні санкції шляхом подання кредитором позову до суду.

Для правильної організації бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості важливим є визначення моменту виникнення кредиторської заборгованості, оскільки юридичні та економічні аспекти цього питання не збігаються.

Так, у момент підписання угоди на поставку товарів виникає юридичне кредиторська заборгованість, суть якого полягає в тому, що воно підлягає виконанню у майбутньому. У бухгалтерському обліку таке кредиторська заборгованість не знаходить відображення, оскільки воно не є борговим. У бухгалтерському обліку кредиторська заборгованість реєструються лише тоді, коли у зв’язку з ним виникає заборгованість. Як правило, заборгованість виникає після одержання прав використання товарів і послуг. Разом з тим, невиконання укладеної угоди може призвести до штрафних санкцій, заборгованість за якими також має відображатися у бухгалтерському обліку.

Методологічні засади формування в обліку інформації про кредиторська заборгованість та розкриття інформації у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11 “кредиторська заборгованість”.

кредиторська заборгованість – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

кредиторська заборгованість містять у собі ймовірність майбутнього вилучення коштів підприємства і втрати економічної вигоди внаслідок прийнятих у минулому обов’язків. Водночас підприємство може мати обов’язок діяти певним чином, але це не обов’язково призводить до відображення у його бухгалтерському обліку і фінансової звітності певного зобов”язання.

Обов’язки підприємства розглядаються як кредиторська заборгованість, якщо вони:

Існують на даний момент і є наслідком минулих господарських операцій або подій;

Пов’язані з необхідністю майбутніх платежів з метою збереження господарських зв’язків підприємства або зі здійснення нормальної підприємницької діяльності;

Мають бути виконані неминуче. Економічні наслідки невиконання кредиторської заборгованості не дадуть підприємству уникнути вибуття ресурсів на користь іншої сторони;

Мають визначений строк виконання, хоча точна дата може бути невідомою;

Прийняті відносно суб’єктів, які можуть бути ідентифіковані, якщо не в момент прийняття кредиторська заборгованість, то в момент його виконання.

Відповідно до П(С)БО 11 кредиторська заборгованість поділяють на:

Довгострокові;

Поточні;

Забезпечення;

Непередбачені кредиторська заборгованість.

Залежно від порядку визначення суми кредиторська заборгованість можна класифікувати наступним чином (рис. 1):

Рис. 1. Схема класифікації кредиторської заборгованості


Реальні кредиторська заборгованість виникають на основі договору, контракту, одержаного рахунка. Як правило, сума заборгованості по них є конкретною, вона відома і прямо вказується у відповідних документах або розраховується на підставі встановлених правил.

Залежно від строку погашення реальні кредиторська заборгованість поділяють на поточні та довгострокові. Згідно з П(С)БО 2 “Баланс” кредиторська заборгованість класифікуються як поточні, якщо вони:

Будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або

Повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу.

Усі інші кредиторська заборгованість є довгостроковими.

Поточні кредиторська заборгованість включають:

Короткострокові кредити банків;

Поточну заборгованість за довгостроковими кредиторська заборгованістьми;

Короткострокові векселі видані;

Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

Поточну заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками із внутрішніх розрахунків;

Інші поточні кредиторська заборгованість.

У діяльності підприємства можуть також виникати потенційні кредиторська заборгованість, сума платежу за якими залежить від подальших подій і визнається за умови, що вона може бути виміряна з певною мірою достовірності та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Потенційні кредиторська заборгованість поділяються на забезпечення та непередбачені кредиторська заборгованість.

Забезпечення – це кредиторська заборгованість з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

У господарській діяльності підприємств через події чи операції, які вже відбулися, можуть виникати потенційні (умовні) кредиторська заборгованість, щодо яких сума і час майбутніх платежів не визначені (оплата відпусток працівникам, здійснення гарантійного ремонту випущеної продукції тощо). Однак перетворення цих потенційних кредиторської заборгованості на реальні залежить від того, чи відбудуться у майбутньому певні події. Так, не всі працівники підприємства отримають оплату за відпустку через плинність кадрів, тільки незначна частина випущеної продукції потребуватиме гарантійного ремонту, витрати з якого у різних випадках будуть неоднаковими.

Сума цих кредиторської заборгованості визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Такі кредиторська заборгованість називають забезпеченими, оскільки їх виконання має бути забезпечене певними коштами.

Забезпечення створюються для відшкодування майбутніх витрат на:

Виплату відпусток працівникам;

Додаткове пенсійне забезпечення;

Виконання гарантійних кредиторської заборгованості;

Реструктуризацію;

Виконання кредиторської заборгованості щодо обтяжливих контрактів.


Непередбачені кредиторська заборгованість – це:

кредиторська заборгованість, що можуть виникнути внаслідок минулих подій та існування яких буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю;

теперішні кредиторська заборгованість, що виникають внаслідок минулих подій, але не визнаються, оскільки малоймовірно, що для врегулювання кредиторської заборгованості потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму кредиторська заборгованість не можна достовірно визначити.

Такі потенційні непередбачені кредиторська заборгованість виникають при узгодженні минулих господарських операцій. Вони стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться у майбутньому одна чи кілька невизначених подій, які можуть призвести до витрачання ресурсів; але повної впевненості щодо таких кредиторської заборгованості не існує.

Підприємство списує кредиторська заборгованість тільки тоді, коли воно анульовано (тобто виконано, відмінене або термін дії його минув). Погашаючи кредиторська заборгованість, підприємство як правило, віддає ресурси, що втілюють у собі економічні вигоди, з метою задоволення вимог іншої сторони.

кредиторська заборгованість відображаються у відповідному розділі Пасиву балансу:

розділ ІІ “Забезпечення наступних витрат і платежів”;

розділ ІІІ “Довгострокові кредиторська заборгованість”;

розділ ІV “Поточні кредиторська заборгованість”;

розділ V “Доходи майбутніх періодів”.

Загальний аналіз кредиторської заборгованості підприємства


Згідно організаційно-методичної моделі аналізу кредиторської заборгованості підприємства першим етапом його проведення є визначення складу та структури кредиторської заборгованості підприємства, аналіз відхилень та тенденцій в змінах статей кредиторської заборгованості за ряд років. Ці дані наведені в таблиці 3 та на рис.5.

Аналізуючи дані таблиці 3 можна зробити висновки про те, що склад та структура кредиторської заборгованості за ряд років мають не сильно яскраво виражені тенденції до змін. Мають тенденцію до зниження кредиторська заборгованість, що стосуються довгострокових та короткострокових кредитів банків, що пояснюється своєчасною сплатою відсотків за ці кредити та їх основної суми. Це є позитивним явищем, і з доброго боку характеризує платіжну дисципліну підприємства.

Інші показники кредиторської заборгованості, зокрема статті кредиторської заборгованості на протязі 2002 – 2004 років коливають незначним чином.

Рис. 5. Динаміка кредиторської заборгованості

Щодо відносних показників, необхідно зауважити, що основну питому вагу в кредиторська заборгованістьх підприємства складають короткострокові кредиторська заборгованість підприємств в середньому 80-90 % від загальної суми кредиторської заборгованості. В структурі загальної заборгованості близько 25-30 % належить кредиторській заборгованості за послуги. Друге місце за питомою вагою кредиторської заборгованості займає заборгованість за розрахунками перед бюджетом – 22-32 %. Також значну частку кредиторської заборгованості підприємства складають заборгованості за короткостроковими кредитами банків (13-20 %).

Загальна сума кредиторської заборгованості підприємства за період з 2002 по 2004 р. зросла на 20,4% (2,3 тис. грн), при цьому найбільше зросли поточні кредиторська заборгованість – 36,2% (3,4 тис. грн).

Наступним кроком є проведення аналізу кредиторської заборгованості. В табл. 4 подано інформацію про склад, структуру та динаміку кредиторської заборгованості.

Таблиця 3

Динаміка кредиторської заборгованості ТОВ Інформаційний центр “Консультант” за 2002 –2004 роки

кредиторська заборгованість 2002 рік 2003 рік 2004 рік Відхилення
тис. грн. питома вага,% тис. грн питома вага,% тис. грн питома вага,% абсолютне відносне, %
2003 від 2002 2004 від 2003 2004 від 2002 2003 від 2002 2004 від 2003 2004 від 2002
Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 0,3 2,7 0,2 2,0 0,2 1,4 -0,1 0,0 -0,1 -33,3 0,0 -33,3
1. Забезпечення виплат персоналу 0,3 2,7 0,2 2,0 0,2 1,4 -0,1 0,0 -0,1 -33,3 0,0 -33,3
2. Інші забезпечення -
- - - -

3. Цільове фінансування -
- - - -

Довгострокові кредиторська заборгованість 1,4 12,4 1,1 11,3 0,6 4,4 -0,3 -0,5 -0,8 -21,4 -45,5 -57,1
1. Довгострокові кредити банків 1,4 12,4 1,1 11,3 0,6 4,4 -0,3 -0,5 -0,8 -21,4 -45,5 -57,1
2. Інші довгострокові фінансові кредиторська заборгованість -
- - - -

3. Відстрочені податкові кредиторська заборгованість -
- - - -

4. Інші довгострокові кредиторська заборгованість -
- - - -

Поточні кредиторська заборгованість 9,4 85,0 8,4 86,6 12,8 94,1 -1,0 4,4 3,4 -10,6 52,4 36,2
1. Короткострокові кредити банків 2,3 20,4 2,1 21,6 1,9 13,9 -0,2 -0,2 -0,4 -8,7 -9,5 -17,4
2. Кредиторська заборгованість за товари 3,2 28,3 3,1 32,0 3,5 25,7 -0,1 0,4 0,3 -3,1 12,9 9,4
3. Поточна заборгованість за довгостроковими кредиторська заборгованістьми 0,6 5,3 0,5 5,1 0,4 2,9 -0,1 -0,1 -0,2 -16,7 -20,0 -33,3
4. Поточні кредиторська заборгованість за розрахунками:

0,0 0,0 0,0


4.1. з бюджетом 2,7 23,9 2,1 21,6 4,3 31,6 -0,6 2,2 1,6 -22,2 104,8 59,3
4.2. зі страхування 0,5 4,4 0,4 4,1 0,5 3,6 -0,1 0,1 0,0 -20,0 25,0 0,0
4.3. з оплати праці 0,1 0,9 - - 0,3 2,2

0,2 0,0
200,0
5. Інші поточні кредиторська заборгованість 0,2 1,8 0,2 2,0 0,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього кредиторської заборгованості: 11,3 100 9,7 100 11,9 100 -1,6 2,2 0,6 -14,2 40,2 20,4


Рис. 5. Динаміка кредиторської заборгованості ТОВ Інформаційний центр “Консультант”.


Таблиця 4


Динаміка складу і структури кредиторської заборгованості ТОВ ІЦ “Консультант” за 2002 - 2004 роки


Стаття кредиторської заборгованості На 01.01.03 На 01.01.05 Відхилення (+, -)
Тис. грн % Тис. грн % Тис. грн %
1 2 3 4 5 6 7
1. за послуги 3,2 47,8 3,5 38,9 0,3 -9,1
2. з бюджетом 2,7 40,3 4,3 47,8 1,6 7,8
3. зі страхування 0,5 7,5 0,5 5,6 0,0 -1,4
4. з оплати праці 0,1 1,5 0,3 3,3 0,2 1,3
5. інша 0,2 3,0 0,4 4,4 0,2 1,4
Усього: 6,7 100 9,0 100,0 2,3 -

Аналізуючи дані таблиці 4 щодо складу та структури кредиторської заборгованості ТОВ ІЦ “Консультант”, можна сказати, що найбільшу питому вагу в її структурі займають: кредиторська заборгованість за послуги (47,8% на 1.01.03 та 38,9% на 1.01.05 ). На другому місці знаходить заборгованість підприємства перед бюджетом (40,3% на 1.01.03 та 47,8% на 1.01.05). Позитивним явищем є відсутність або незначна частка кредиторської заборгованості з оплати праці, а також зі страхування.

Рис. 7. Структура кредиторської заборгованості в 2004 році


Також необхідно зазначити позитивну тенденцію до зменшення загальної суми кредиторської заборгованості за 2002 - 2004 роки, абсолютне значення якого складає 2,3 тис. грн.

Таблиця 5

Динаміка складу і структури кредиторської заборгованості за позиковими коштами ТОВ ІЦ “Консультант” за 2002 - 2004 роки

Стаття кредиторська заборгованість за позиками На 1.01.03 На 1.01.05 Відхилення (+,-)
Тис. грн % Тис. грн % Тис. грн %
1 2 3 4 5 6 7
Довгострокові кредити банків 1,4 37,8 0,6 20,0 -0,8 -17,8
Інші довгострокові фінансові кредиторська заборгованість - - - - - -
Короткострокові кредити банків 2,3 62,2 1,9 65,0 -0,4 2,8
Поточна заборгованість за довгостроковими кредиторська заборгованістьми 0,6 16,2 0,4 15,0 -0,2 -1,2
Усього позикових кредиторської заборгованості: 3,7 100,0 2,9 100,0 -0,8 -

З даних, наведених в таблиці 5 видно, що довгострокові кредиторська заборгованість за позиковими ресурсами мають меншу частку порівняно з короткостроковими кредиторська заборгованістьми, що вважається нормальним явищем. Також простежується тенденція до зменшення кредиторської заборгованості як по довгостроковим кредитам (17,8% або 0,8 тис. грн.), так і по короткостроковим (2,8% або 0,4 тис. грн.), абсолютна величина якого становить 0,8 тис. грн.

В структурі кредиторської заборгованості можна виділити довгострокові та короткострокові кредиторська заборгованість. При проведенні аналізу кредиторської заборгованості підприємства необхідно визначити показник співвідношення довгострокових та короткострокових кредиторської заборгованості (таблиця 6):

К співвідношення = Зд/Зп; де

Зд – довгострокові кредиторська заборгованість;

Зп – поточні кредиторська заборгованість.


Таблиця 6

Розрахунок коефіцієнту співвідношення довгострокових та поточних кредиторської заборгованості ТОВ ІЦ “Консультант” за 2002 - 2004 роки

Показник 2002 рік 2003 рік 2004 рік Відхилення
2003 від 2002р. 2004 від 2003р. 2004 від 2002р.
Коефіцієнт співвідношення довгострокових і поточних кредиторської заборгованості 0,14 0,13 0,04 -0,01 -0,09 -0,1

Отже, як видно з наведеного розрахунку питома вага довгострокових кредиторської заборгованості має тенденцію до зниження з 0,14 у 2002 до 0,13 пунктів у 2003 році та 0,04 – у 2004 році.


Факторний аналіз кредиторської заборгованості підприємства


Перехід до ринкової економіки, вимагає збільшення ефективності виробництва на основі впровадження НТР, ефективних форм господарювання і управління виробництвом. Аналіз різних сторін господарської діяльності обґрунтовує економічні рішення, виявляє резерви виробництва, оцінює результати діяльності підприємства.

В процесі економічного аналізу кредиторської заборгованості економічні показники порівнюються з показниками минулих років, з показниками інших підприємств, визначаються позитивні і негативні відхилення, динаміка змін, а також величина впливу факторів на показник, що аналізується.

Нині є необхідність у вивченні можливостей результатів поведінки господарської системи при різних варіантах поєднання важливих факторів.

Фактор – це умова досягнення результату, який відображається у вихідних даних окремим показником. Фактор може бути кількісним та якісним.

Кількісний фактор визначає величину показника, що аналізується при постійних ознаках якісного фактору.

Якісні фактори відображають суттєві особливості показника, що аналізується при величині кількісного фактора, яка склалась.

При економічному аналізі визначаються причини змін окремих факторів, які є виробничими умовами і зумовили дану величину фактору в умовах роботи підприємства. Чим більше причин, тим економічний аналіз досконаліший, ефективніші результати.

Аналіз економічних показників вимагає дотримання саме такої послідовності вивчення окремих факторів, яка складається у виробничих умовах господарювання.

Важливим етапом економічного аналізу є з’ясування виду залежності показника, що вивчається, від окремих факторів і визначення конкретного взаємозв’язку. Найпростішим функціональним зв’язком є пропорційна залежність між двома або більшою кількістю показників, коли певному значенню величини факторів відповідає цілком визначене значення аналізованого показника.

Важливе значення в проведенні аналізу кредиторської заборгованості має аналіз оборотності кредиторської заборгованості, який наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

Динаміка показників оборотності кредиторської заборгованості ТОВ Інформаційний центр “Консультант” за 2002 – 2004 роки

Показник Методика розрахунку 2002 2003 2004 Відхилення
2003 від 2002р. 2004 від 2003р. 2004 від 2002р.
1 Оборотність кредиторської заборгованості, кількість разів Кз=В/ЗК 5,8 6,9 5,2 1,1 -1,7 -0,6
2 Середній строк обороту кредиторської заборгованості, днів Ок=360/Кз 62 52 69 -10 17 7

Кз — оборотність кредиторської заборгованості, кількість разів;

В — виручка від реалізації послуг, тис. грн;

ЗК — середня кредиторська заборгованість, тис. грн.

Ок — оборотність кредиторської заборгованості, днів.

Рис. 8. Динаміка показників оборотності

Дані таблиці 7 свідчать про те, що кредиторська заборгованість за надані послуги обертаються в середньому 5-7 разів, або для їх обороту потрібно близько 60 календарних днів. Причому відбувається зменшення оборотності кредиторської заборгованості і збільшення строку одного обороту (на 7 днів за період з 2002 по 2004 р.), що є негативною тенденцією.

Для повного аналізу кредиторської заборгованості необхідно провести її факторний аналіз з метою визначення впливу факторів на оборотність цього показника. Цей аналіз наведено в таблиці 8.


Таблиця 8

Факторний аналіз оборотності кредиторської заборгованості

ТОВ ІЦ “Консультант”

Показник Ум. познач. 2003 рік 2004 рік Відхилення (+,-)
Виручка, тис. грн Х2 38,8 40,1 +1,3
Середня кредиторська заборгованість, тис. грн Х1 6,7 5,8 -0,9
Оборотність кредиторської заборгованості, разів У 5,8 6,9 +1,1

У = Х2 / Х1; У1 = Х21 /Х11 ; У0 = Х20 /Х10 ;

УІ = Х21 / Х10 = 40,1 / 6,7 = 6,0;

ΔУ(Х1) = У1 - УІ = 6,9 – 6,0 = 0,9;

ΔУ(Х2) = УІ - У0 = 6,0 – 5,8 = 0,2;

ΔУ = ΔУ(Х1) + ΔУ(Х2) = 0,9 +0,2 = 1,1.


Отже, підводячи підсумки зроблених розрахунків, можна зауважити, що оборотність кредиторської заборгованості з 2003 до 2004 року підвищилася на 1,1 рази, в тому числі за рахунок збільшення виручки на 0,2 рази, а за рахунок зменшення середньої кредиторської заборгованості на 0,9 разів. Тобто фактор середньої кредиторської заборгованості мав більший вплив ніж обсяг наданих послуг (виручки).

Тепер проведемо факторний аналіз за структурою кредиторської заборгованості ТОВ Інформаційний центр “Консультант” за 2002 –2004 роки (табл. 9).


Таблиця 9

Факторний аналіз структури кредиторської заборгованості ТОВ Інформаційний центр “Консультант” за 2002 –2004 роки

кредиторська заборгованість 2002 рік 2004 рік, тис. грн. 2004

рік за структу-рою 2002р.

Зміна зобов’яз. під впливом структури
тис. грн. структура
Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 0,3 0,03 0,2 0,3 -0,1
1. Забезпечення виплат персоналу 0,3 0,03 0,2 0,3 -0,1
Довгострокові кредиторська заборгованість 1,4 0,12 0,6 1,5 -0,8
1. Довгострокові кредити банків 1,4 0,12 0,6 1,5 -0,8
Поточні кредиторська заборгованість 9,6 0,46 11,1 5,5 1,5
1. Короткострокові кредити банків 2,3 0,20 1,9 2,4 -0,4
2. Кредиторська заборгованість за товари 3,2 0,28 3,5 3,4 0,3
3. Поточна заборгованість за довгостроковими кредиторська заборгованістьми 0,6 0,05 0,4 0,6 -0,2
4. Поточні кредиторська заборгованість за розрахунками:
4.1. з бюджетом 2,7 0,24 4,3 2,8 1,6
4.2. зі страхування 0,5 0,04 0,5 0,5 0,0
4.3. з оплати праці 0,1 0,01 0,3 0,1 0,2
5. Інші поточні кредиторська заборгованість 0,2 0,02 0,2 0,2 0,0
Усього кредиторської заборгованості: 11,3 1,00 11,9 11,9 0,6

Отже, за рахунок забезпечень наступних виплат сума кредиторської заборгованості зменшилась на 0,1 тис.грн., довгострокових кредиторської заборгованості – на 0,8 тис. грн., за рахунок поточних кредиторської заборгованості – зросла на 1,5 тис.грн., що разом становить 0,6 тис.грн.

Організація і методика автоматизації аналізу кредиторської заборгованості підприємства


Застосування ЕОМ у проведенні аналізу підприємства має важливе значення для розширення кола аналітичної інформації, поглиблення аналізу, підвищення швидкості і оперативності одержання інформації для оцінки і контролю результатів господарювання, обґрунтуванню відповідних управлінських рішень.

Метою автоматизації аналізу кредиторської заборгованості підприємства є надання об’єктивної оцінки окремій стороні діяльності підприємства, що аналізується, а саме кредиторська заборгованістьм, розкриття характеру та ступеню впливу окремих факторів, з’ясувати основні з них і виявити шляхи поліпшення економічних показників.

Задачі з аналізу діяльності підприємства розв’язуються у складі економічного та фінансового аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства та є одним з найважливіших для оперативного та стратегічного управління господарством.

На підприємстві “Консультант” для ведення обліку, аналізу та контролю використовується програма “1 С: Підприємство 7.7.” ця програма забезпечує використання діалогово-автоматизованої форми обліку, яка характеризується повною автоматизацією обробки та систематизації облікової інформації. При цьому будь-які дані можуть відображатися в обліку безпосередньо після їх введення в інформаційну базу даних. Узагальнення даних в синтетичному та аналітичному обліку здійснюється одночасно на основі однієї і тієї ж інформації. Вона передбачає автоматизоване виконання задач бухгалтерського обліку, аналізу та контролю як в регламентному режимі, так і в режимі запиту (інтерактивному режимі). При використанні режиму запиту підвищується оперативність обліку, з’являється можливість отримання необхідних довідкових і аналітичних даних не тільки після закінчення звітного періоду, а й протягом нього. При цьому обсяг регламентної інформації значно скорочується. Додаткові дані можна отримати за запитом. За необхідністю можна перевірити правильність розрахунків, відкоригувати вхідну інформацію, отримати розшифровки кожного результату.

Для здійснення аналізу кредиторської заборгованості в умовах автоматизації необхідно наступне: визначити вхідну та вихідну інформацію автоматичної системи.

Вхідною інформацією є разова (змінна) і умовно-постійна (нормативно-довідкова). Зокрема, для аналізу кредиторської заборгованості змінною інформацією є такі документи – “Прибуткова накладна”, “Рахунок вхідний”, “Авансовий звіт”, “Нарахування заробітної плати”, “Книга придбання”, “Банківська виписка” тощо. Ці разові дані вносяться до ПЕОМ через клавіатуру в режимі “діалогу” та “меню”.

Нормативно-довідкова інформація протягом великого періоду постійна і тільки за необхідністю підлягає коригуванню. Ця інформація заноситься одноразово на магнітний носій і багаторазово використовується при розв’язанні задачі. Для аналізу кредиторської заборгованості підприємства нормативно-довідковою інформацією є довідники “Контрагенти”, “Грошові рахунки”, “Види затрат”, “Співробітники”, “Доходи майбутніх періодів”, “Цінні папери”, “Кредити”, “Контрактні кредиторська заборгованість”. Інформація цих довідників використовується для заповнення первинних документів.

Побудова (опис) алгоритму розв’язання задач з аналізу являє собою відповідну послідовність етапів виконання аналітичних дій. Під алгоритмом розуміють точне визначення опрацювання вихідних даних у шуканий результат.

Алгоритм рішення задачі з аналізу кредиторської заборгованості підприємства зображено на рис. 6.Рис. 6. Алгоритм вирішення задачі з аналізу кредиторської заборгованості підприємстваВихідною інформацією, що використовується для аналізу кредиторської заборгованості підприємства, є наступні звітні форми, які можливо сформувати в програмі “1 С: Підприємство”: аналіз рахунку, аналіз рахунку по датам, аналіз рахунку по субконто, картка рахунку, оборотно-сальдова відомість по рахунку тощо. Ці звіти дають змогу оцінити склад, структуру, динаміку, зміни в кредиторській заборгованості, кредиторська заборгованістьм за кредитами та позиковими коштами, іншими кредиторська заборгованістьми.

Необхідно зауважити, що впровадження автоматизації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю дозволяє зменшити кількість помилок у веденні бухгалтерського обліку, підвищити оперативність роботи працівників обліково-аналітичного відділу та ефективність діяльності цього підрозділу та підприємства в цілому.

Готові роботи:

- Аналіз і оцінка стану кредиторської заборгованості підприємства торгівлі
- Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості бюджетних установ
- Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості
- Економічний аналіз кредиторської заборгованості підприємства
- Економічний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості автотранспортних підприємства
- Оцінка кредиторських зобов'язань підприємств - курсова робота
- Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
- Фінансовий аналіз кредиторської заборгованості та ефективності її погашення
- Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства торгівлі
- Аналіз кредиторської заборгованості бюджетної установи

Всі курсові з аналізу кредиторської заборгованості

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку