Аналіз оборотних активів

Зміст

Вступ

1. Економічна сутність оборотних активів підприємства

2. Огляд нормативно-правової бази з аналізу оборотних активів підприємства

3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

4. Методика аналізу оборотних активів підприємств

5. Аналіз оборотних активів підприємства

6. Удосконалення методики аналізу оборотних активів в умовах використання новітніх інформаційних технологій

Список використаної літератури


Вступ

Актуальність теми курсової роботи

Тема даної курсової роботи: “Аналіз оборотних активів підприємства”.

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що оборотні активи підприємства є його майном, тому ефективність їх використання має велике значення в управлінні господарською діяльністю підприємства. Ефективне використання оборотних активів підприємства забезпечують безперервне підвищення технічного оснащення підприємств, а отже продуктивність праці робітників, культурно-технічний рівень обслуговування, створюють основу доходності підприємства і в сукупності з ефективно побудованою комерційною діяльністю – основу майбутнього економічного зростання.

Мета і завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є розробка рекомендацій по удосконаленню організації та методики економічного аналізу оборотних активів підприємства.

Для дослідження цієї мети ставляться наступні завдання:

вивчення теоретичної основи аналізу ефективності використання оборотних активів підприємств;

здійснення економіко-правового аналізу нормативної бази, огляду спеціальної літератури та періодичних видань з питань аналізу ефективності використання оборотних активів підприємств;

вивчення організаційно-економічного стану КАТЗТ “Каштан”, ознайомлення з умовами його господарювання;

дослідження організації, планування методики аналізу операцій з оборотними активами підприємств;

розробка системи аналізу оборотних активів підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій.

Методи дослідження

В процесі дослідження ефективності використання активів КАТЗТ “Каштан” будуть застосовуватися методи фінансово-господарського контролю, як загальнонаукові (аналіз, синтез, аналогія, моделювання та ін.) так і власні методичні прийоми, які мали розвиток на основі бухгалтерського обліку, статистики, економічного аналізу та інших економічних наук.

Об’єктом дослідження є оборотні активи підприємства КАТЗТ “Каштан”.

Для написання курсової роботи використовувалися дані фінансового обліку базового підприємства.


Економічна сутність оборотних активів підприємства

Специфікою оборотних активів є те, що ця частина активів суб’єкта господарювання повністю авансується в поточні оборотні активи та повертається у грошовій формі після реалізації продукту.

Роль оборотних активів значно відрізняється від ролі основного капіталу, який авансований у необоротні активи.

Особливостями авансованого у поточні активи капіталу є:

повне споживання у кожному повному торговому (виробничому) циклі;

досить велика швидкість обороту;

досить висока ліквідність;

високий ступінь структурної трансформації.

Саме ці особливості оборотних активів визначають їх місце та роль у функціонуванні капіталу підприємства.

Оборотні активи включають такі складові: товарно-матеріальні цінності, грошові кошти та кошти у розрахунках. Проте неможливе ефективне використання усіх його складових без врахування трудового фактору на всіх рівнях функціонування підприємства.

Деякі економісти розглядають капітал як фактор виробництва. Вони виділяють у складі оборотних активів:

грошові кошти;

матеріальні цінності;

необоротні активи у частині перенесення своєї вартості на реалізований товар;

трудовий капітал.

Оборотні активи можуть через певний проміжок часу не принести очікуваної доданої вартості. Тому його слід розглядати у динаміці своїх змін, безперервному русі.

Оборотні активи відіграють велику роль у скороченні часу обороту капіталу в цілому. Загальна формула руху капіталу має такий вигляд:

Г – Т – [ В ] – Т1 – Г1,

де Г – грошові кошти;

Т – товар;

В – процес виробництва;

Т1 – новостворені товари, в яких сформована додана вартість;

Г1 – грошові кошти, які вміщують у собі вартість новоствореного продукту.


У загальній формулі показано повний кругообіг активів від моменту придбання засобів виробництва та оплати найманої праці до продажу новоствореної продукції кінцевому споживачеві.

Цю загальну формулу капіталу поділяють на 3 стадії:

Грошові активи „Г – Т”.

Промислові (виробничі) активи «Т»

Торгові активи „Т1 – Г1”.

На першій стадії активи починають свій рух у сфері обігу. Певна сума коштів (Г) витрачається на закупівлю підприємством усіх необхідних матеріальних та нематеріальних засобів виробництва, найм працівників, організацію процесу виробництва (Т). У результаті капітал із грошової форми трансформується у речові та особисті фактори виробництва.

На другій стадії кругообігу активів здійснюється вплив робочої сили (РС) на засоби виробництва (ЗВ) з метою створення нової продукції (Т1), яка містить додаткову вартість. У результаті припиняється рух активів в сфері обігу та починається його виробниче споживання.

На цій стадії також здійснюється процес реалізації продукції, продовжується процес безпосереднього доведення продукції до кінцевого споживача: розфасовка, пакування, транспортування тощо.

Отже, друга стадія обігу оборотних активів передбачає не лише виробництво нової продукції, але й її доведення до кінцевого споживача. У часи формування капіталістичних відносин та на ранніх стадіях їх розвитку виробники (капіталісти) самостійно займалися реалізацією виготовленої на власних підприємствах продукції.

На третій стадії рух активів знову відбувається у сфері обігу під час реалізації нової продукції кінцевому споживачеві. Новостворена товарна форма капіталу (Т1) перетворюється на грошову (Г1).

Безперервність процесу кругообігу оборотних активів забезпечується послідовною зміною однієї його форми на іншу.

На торговельному підприємстві весь цикл руху оборотних активів можна зобразити таким чином: грошові кошти торговельного підприємства використовуються в основній своїй масі для придбання товарів у виробників та інших постачальників і оплати послуг. Придбані товари реалізуються покупцям, які здійснюють оплату за отримані товари та послуги (рис. 1.1).

Цикл руху оборотних активів підприємств торгівлі


Всі елементи оборотних активів формують господарські операції та змінюють свою форму з однієї на іншу. Таким чином, забезпечується безперервний процес руху коштів, матеріальних цінностей та змін у складі дебіторської і кредиторської заборгованостей. У наведеній схемі не враховані товарообмінні операції, які мають місце на підприємствах торгівлі.

Поточна кредиторська заборгованість є залученими коштами контрагентів, якими тимчасово розпоряджається підприємство і які необхідно передати у строки, передбачені цивільно-правовими угодами. Поточна кредиторська заборгованість має важливе значення при прийнятті управлінського рішення стосовно використання, розміщення грошових коштів суб’єкта господарювання. Тому цю заборгованість необхідно розглядати на рівні оборотних активів.

Склад та розміщення оборотних активів на підприємствах торгівлі є типовим (рис. 1.3).

Склад та розміщення оборотних активів на підприємствах оптової торгівлі


Розглядаючи структуру товарно-матеріальних цінностей оптового підприємства, потрібно звернути увагу саме на товарні запаси (рис. 1.4). Товарні операції займають найбільшу частку обороту в суб’єктах господарювання цього виду діяльності.

Структура товарно-матеріальних цінностей підприємств торгівлі

Оборотні активи у результаті кругообігу змінює свою форму на грошову, матеріальну, розрахункову шляхом авансування. Після закінчення кола кругообігу кошти знову набувають грошової форми повністю або частково.

Грошові кошти є лише засобом обміну одного предмета на інший. Розмір авансування оборотних активів в ту чи іншу форму визначає керівник торговельного підприємства. Його завдання полягає у забезпеченні безперервної господарської діяльності.

У зв’язку з тим, що рух оборотних активів сприяє руху грошової маси, його інколи у літературі ототожнюють з коштами, фінансовими ресурсами. Звужування поняття оборотних активів до одного з його складових елементів є неприпустимим.

Цикл оборотних активів являє собою проміжок часу між оплатою придбаних товарів і одержаних послуг та одержанням коштів від їх продажу. Чим більший проміжок часу повного циклу оборотних активів, тим у більшому обсязі потрібні інвестиції в оборотний капітал. Це відповідно впливає на зменшення ефективності використання капіталу торговельного підприємства.


Огляд нормативно-правової бази з аналізу оборотних активів підприємства

Інформаційним забезпеченням аналізу ефективності господарювання підприємств по операціям з оборотними активами виступають різні нормативно-правове документи.

Але зараз на жаль відсутні рішення Міністерства фінансів, Міністерства статистики, Національний банку та інших відомств щодо здійснення заходів по інтеграції і гармонізації системи аналізу використання оборотних активів в залежності від стану економіки та управління в умовах впровадження законодавчих основ функціонування ринкової економіки соціальної орієнтації.

Метою регулювання оборотних активів є визначення необхідних норм, методик, положень і рекомендацій, які забезпечують перевірку достовірності обліково-економічної інформації за єдиною системою.

В наступний час для дослідження питань аналізу управління оборотними активами ревізори, аудитори, бухгалтери змушені вивчати, яким чином визначені питання обліку оборотних активів в різних нормативно-законодавчих документах , та як це врегульовано поточним законодавством.

До того, непогано було б, щоб законодавча і нормативна база була водночас зрозуміла для всіх учасників господарської діяльності, включаючи інвесторів, забезпечувались би рівні та вигідні умови функціонування суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а головне – були би стабільними, тобто незмінними протягом тривалого періоду. Важливою умовою функціонування законодавчої та нормативної бази повинна бути відсутність протиріч у змісті цих документів, а також пріоритетність їх змісту та підпорядкованість згідно ієрархії повноважень органів державної влади.

Крім цього, необхідне єдине дотримання трактування законодавчих та нормативних документів за пріоритетністю та часом їх вступу в дію. Саме за дотримання цих вимог законодавча і нормативна база може стати стимулюючою для розвитку економічних відносин у державі (див таблиця 2.1).

Таблиця 2.1

Характеристика нормативно-довідкової інформації, яка використовується в економічному аналізі операцій з оборотними активами

Але окремі положення нових нормативних документів суперечать відповідним положення чинних нормативних документів, причому невиконання останніх передбачає відповідні економічні санкції згідно з чинним податковим законодавством.

Насамперед слід визначити, що в Положенні 7 «Основні засоби» як і в інших національних стандартах, подано значення основних термінів, які використовуються і допомагають краще зрозуміти економічну суть, призначення і характер розрахунку окремих показників обліку основних засобів.

Згідно з Положенням 7 «Основні засоби» інші необоротні матеріальні активи взагалі відносять до основних засобів, а відповідно до п. 16 Положення 2 “Баланс” їх відображають у балансі у статті “Основні засоби”. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що у всіх випадках в інших положеннях (стандартах), де йдеться про основні засоби, ці положення поширюються і на інші необоротні матеріальні активи. Так, у п. 15.2 Положення 16 «Витрати» вказано, що до складу загально виробничих витрат включається амортизація основних засобів загальновиробничого призначення. Слід зазначити, що в складі цієї статті витрат відображують також амортизацію інших необоротних оборотних активів загальновиробничого призначення. Тим більше, що цю частину основних засобів конкретно подано у відповідних статтях витрат.

Отже, було б доцільно у всіх нормативних документах, де йдеться про основі засоби, додати “і інші необоротні матеріальні активи”, щоб у відповідальних працівників не виникали сумніви щодо справедливості таких визначень.

Також слід відмітити ,що у нормативних документах, які прийняті в минулі роки, поняття “основні засоби (фонди) ” визначаються по-різному.

Проте залишимо розгляд теоретичних питань і звернемо увагу на практичні аспекти Положення 7 «Основні засоби».

Перед пересічним бухгалтером постає потреба у розподілі засобів праці на матеріальні активи і МШП. При цьому із складу МШП слід виділити предмети, які відносяться до інших необоротних оборотних активів, керуючись Законом про податок на прибуток, а також Положенням 7 «Основні засоби» згідно якого підприємства можуть встановлювати вартісних ознаки предметів, які включають до складу малоцінних необоротних оборотних активів. Проте це положення не поширюється на МШП в складі оборотних активів, де залишається один критерій визначення – строк використання до одного року.

Практичне значення мало б розширення вартісних ознак при визначенні предметів, віднесених до МШП, які належать до оборотних активів.

Було б доцільно також надати право підприємству одночасно використовувати різні методи нарахування амортизації до різних груп, об‘єктів основних засобів в експлуатації, виходячи з їх виробничого призначення.


Оцінка наукових літературних джерел з аналізу ефективності використання оборотних активів підприємств

В умовах нестабільного українського законодавства, незрозумілості та багатоваріантності тлумачення окремих його пунктів бухгалтерськими службами підприємств, установ, організацій, бухгалтерам а також працівниками сфери аналізу необхідні кваліфіковані консультації та роз’яснення, особливо стосовно нормативних документів, що регулюють порядок здійснення аналізу операцій з оборотними активами. Тому великого значення набувають періодичні статті, монографії фахівців в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та контролю операцій з оборотними активами.

Серед вітчизняних спеціалістів необхідно відмітити праці Усача Б.Ф, на даний час це єдиний в Україні підручник, в якому викладено систему організації і методику аналізу операцій з оборотними активами в умовах реформування обліку і фінансової звітності, застосування нового Плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку. Розглянуто процес комп’ютеризації аналітичних процесів, взагалі, та конкретно з оборотними активами.

Нажаль, в працях професора Білухи М.Т., не має чіткого порядку проведення аналізу оборотних активів, подані лише загальні поняття фінансово-господарського контролю, які можуть бути використані лише як основа складання методика аналізу.

В роботах сучасного автора Бутинця Ф.Ф. викладається багато практично-ситуаційних аспектів управління оборотними активами, а теоретичним засадам не приділено належної уваги. В підручниках автора увагу приділяється методології проведення фінансово-господарського аналіз аналітичними органами, а також методика проведення такого аналізу за вимогами правоохоронних органів, а саме в акціонерних товариствах.

Важливо відмітити роботу Коробова М.Я., яка має сучасне тлумачення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств відповідно до реформування економіки в Україні. В книзі подається порядок аналітичної роботи з оборотними активами.

В працях Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Романіва М.В. Кужельного М.В., Бардаша С.В., Суеца В.П викладені лише загальні поняття проведення операцій з оборотними активами, які не орієнтовані на сучасне нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку та контрольно-ревізійного процесу, оскільки книги з ревізії, контролю і аудиту написані до 2000 року, потребують досконалого перероблення відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку та нового законодавства, інакше ці книги можна вважати застарілим, і не можуть використовуватись в навчальному процесі та як інформаційне забезпечення праці бухгалтерів.

В сучасних умовах великого значення набуває вирішення проблеми автоматизації аналізу оборотних активів і особливостей їх здійснення в умовах функціонування АРМ бухгалтера та аналітика. Даним питанням приділяється увага не тільки в підручниках, періодичних статтях, але і розробляються окремі монографії. В монографії В. Завгороднього викладена методологія обліку і аналізу оборотних активів в умовах автоматизованої обробки інформації, основи формування вхідної і вихідної інформації, методика проведення аудиту в умовах функціонування автоматизованої системи обліку та ін. дані. Але це лише теоретичні питання автоматизації операцій з оборотними активами. В статті Хорощак О. викладено суть, структура та функціонування відомої бухгалтерської програми “1С:Підприємтсво” та “1С:Бухгалтерія”, в яких ведеться автоматизованого облік операцій з матеріальними активам та здійснюється контроль за цими операціями.


Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Київське акціонерне товариство “Каштан” є одним з найбільш відомих в Україні виробників чоловічих та дитячих сорочок, легкого жіночого одягу (блузи, спідниці, сукні, брюки, костюми).

Свою історію підприємство розпочало з 1947 року з невеликої артілі, яка крок за кроком переросла в велике підприємство, яке оздоблене сучасним обладнанням, новими технологіями та кваліфікованими спеціалістами.

Для того щоб вижити в сучасних нелегких умовах жорсткої конкуренції, щоб виділитися на фоні великого потоку та вибору іноземних товарів, щоб завоювати покупця – підприємство веде роботу по оновленню моделей, розширенню асортименту, удосконалення організації виробництва Підприємство має закінчений цикл виробництва – від розробки ескізів моделей до готових виробів та їх реалізації.. В останній час на підприємстві функціонує шість технологічних потоків які переробляють тканину як вітчизняного так і імпортного виробництва і випускають 70 тис. одиниць виробів щомісячно. Вироби випускаються невеликими партіями до 500 шт., і змінність моделей досягає до 15-20 в місяць.

Підприємство має сучасне обладнання фірм “Пфафф”, “Майєр”, “Канегісер”, “Файт” (Німеччина), “Джукі” (Японія).

Підприємство постійно обновлює свій асортимент. “Каштан” має досвід роботи по експорту виробів, а також виконує замовлення по власних моделях з давальницької сировини, а саме: партнерів-замовників з Франції, Німеччини, Італії, Данії, Чехії. По закупівлі сировини мають партнерів з Польщі, Нідерландів, Чехії, Росії, Литви, Італії, Індонезії.

КАТЗТ “Каштан” є юридичною особою та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статуту підприємства. Товариство є самостійним господарюючим суб’єктом з правами юридичної особи, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; печатку зі своєю назвою, штампи, торговий знак.

Акціонерами КАТЗТ “Каштан” можуть бути державні установи, а також фізичні та юридичні особи, котрі набули права власності на акції КАТЗТ “Каштан” у ході приватизації, випуску нових акції та на вторинному ринку цінних паперів, згідно чинного законодавства України.

Розглянемо на рисунку 3.1. виробничу структуру КАТЗТ “Каштан”.

Структура управління КАТЗТ “Каштан”


З рисунку видно, що підприємство КАТЗТ “Каштан” в основному виробництві має 6 промислових цехів, в допоміжному виробництві 2 майстерні та один цех, до обслуговуючого виробництва належать склад сировини і матеріалів та склад готової продукції. Це показує що підприємство оздоблене за всіма вимогами та потребами промислового підприємства, що дає можливість ефективно функціонувати.

Форма бухгалтерського обліку яка діє на підприємстві – меморіально-ордерна, яка передбачає відображення господарських операцій, зафіксованих первинними документами, кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку у меморіальних ордерах, які потім групуються у контрольні відомості, що використовуються як Головна книга. Таким чином здійснюється синтетичний облік на підприємстві за меморіально-ордерною формою. Аналітичний облік ведеться у відомостях, картках та інших регістрах.

Протягом останніх трьох років на КАТЗТ “Каштан” щорічно відбувалися зміни у виробництві, у витратах і доходах, а також у стані матеріальних активів. Розглянемо таблицю 3.1 де проведений аналіз основних показників діяльності підприємства, та проаналізовані зміни, що відбулися на підприємстві за останні 3 роки.

Таблиця 3.1

Аналіз основних показників господарської діяльності КАТЗТ "Каштан"

ПоказникиОдиниці виміруРокиВідхилення( +; - ) від
20182019202020182019
абсолютне, тис.грн.відносне,%абсолютне, тис.грн.відносне,%
12345678910
1Основні засобитис. грн.4116,03848,03637,0-479,0-11,6-211,0-5,5
2Нематеріальні активитис. грн.0,00,01,01,0-1,0-
3Запаси, в тому числітис. грн.1586,01709,01208,0-378,0-23,8-501,0-29,3
4виробничі запаситис. грн.396,0358,0539,0143,036,1181,050,6
5незавершене виробництвотис. грн.74,014,083,09,012,269,0492,9
6готова продукціятис. грн.1062,01297,0564,0-498,0-46,9-733,0-56,5
7Товаритис. грн.54,040,022,0-32,0-59,3-18,0-45,0
8Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)тис. грн.5681,07813,09391,03710,065,31578,020,2
9Cобівартість реалізованої продукціїтис. грн.4696,06025,06169,01473,031,4144,02,4
10Чистий прибутоктис. грн.227,0266,0-295,0-522,0-230,0-561,0-210,9
11Середньооблікова чисельність працівниківчол.205,0300,0307,0102,049,87,02,3
12Продуктивність праці на 1працівникатис. грн.27,726,030,62,910,44,517,5
13Середня сума активівтис. грн.6090,06088,06100,010,00,212,00,2
14Середня сума власного капіталутис. грн.5113,04837,04537,0-576,0-11,3-300,0-6,2
15Загальна рентабельність%4,03,4-3,1-7,1-178,6-6,5-192,3
16Рентабельність активів%3,74,4-4,8-8,6-229,7-9,2-210,7
17Рентабельність власного капіталу%4,45,5-6,5-10,9-246,5-12,0-218,2
18Коефіцієнт абсолютної ліквідностіпункт0,0060,030,080,071233,330,05166,67
19Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)пункт0,321,621,451,13353,13-0,17-10,49
21Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії )пункт0,820,760,72-0,10-12,20-0,04-5,26
22Коефіцієнт структури капіталупункт0,220,30,390,1777,270,0930,00
23Коефіцієнт зносу основних засобівпункт0,440,470,490,0511,360,024,26
24Коефіцієнт швидкої ліквідностіпункт0,070,40,720,65928,570,3280,00
25Коефіцієнт оборотності активівпункт0,81,071,250,4556,250,1816,82

З даної таблиці, видно, що КАТЗТ “Каштан” в цілому працює ефективно але у 2020 році були тенденції погіршення діяльності, це видно с суми чистого прибутку, який у 2020 році представлений як збиток. Відбулося це за рахунок збільшення адміністративних та інших операційних витрат. Але у 2020 році, дохід від реалізації продукції зріз на 1578 тис. грн. що складає 20,2% порівняно з 2019 роком, на 3710 тис.грн. (65,3%) порівняно з 2018 роком, за рахунок цього збільшилась фондовіддача на 20% порівняно з 2019 роком та на 65% порівняно з 2018 роком. Зросла середньооблікова чисельність працівників на 2,3% та продуктивність праці на одного робітника на 17,5%. Змінилась середня сума власного капіталу – знизилась на 300 тис. грн. (6,2%). Тенденцію до зниження мали показники загальної рентабельності на 192,3%, знизились також такі показники як: рентабельність активів на 210,7%, рентабельність капіталу на 218,2%, коефіцієнт покриття на 10,49%, коефіцієнт фінансової стійкості на 5,26%.

Розглянемо склад запасів на підприємстві КАТЗТ “Каштан” на рисунку 3.1.

З діаграми чітко видно, що готова продукція, складає більшу частину складу запасів, з чого видно, що основна діяльність підприємства це виробництво.

Позитивне відхилення мали таки показники як: коефіцієнт абсолютної ліквідності який зріс на 0,05 пунктів порівняно з 2018 роком (166,6%), коефіцієнт структури капіталу на 0,09 пунктів (30%), коефіцієнт оборотності активів на 0,18 пунктів (16,82%)

Склад основних засобів зменшився, 5,5% порівняно з 2018 році, а саме на 211 тис.грн. З рахунок зменшення кількості готової продукції на 56,5% зменшилась загальна кількість запасів на 501 тис.грн, що на 29,3% менше ніж у 2018 році.

Але не зважаючи на це АТЗТ “Каштан” у 2001 році, має на меті підвищення продуктивності своєї діяльності, отримати більшу кількість державних і іноземних замовлень, відкрити декілька магазинів в Києві та деяких інших містах України. Ще одним з головних планів підприємства є повна автоматизація бухгалтерського обліку і аналізу, створення такої структури управління як внутрішній контроль.


Методика аналізу оборотних активів підприємств

Економічний наявності та руху (надходження і використання) оборотних активів є необхідною умовою здійснення процесу управління активами зокрема і всім підприємством взагалі. Головною метою такого аналізу можна визначити підвищення якості продукції, що виробляється підприємством, зниження її собівартості і забезпечення ритмічності та безперервності виробничого процесу. Досягається вона через вирішення ряду завдань економічного аналізу руху та використання оборотних активів:

оцінка забезпечення виробництва оборотними активами;

оцінка якості матеріально-оборотних активів;

оцінка фактичної наявності та руху оборотних активів;

оцінка ефективності використання оборотних активів;

оцінка впливу матеріально-оборотних активів на обсяг виробництва.

Об’єктами аналізу є фактична наявність та операції по руху оборотних активів. Джерелами інформації виступають регістри бухгалтерського обліку, звітність, планово-нормативна документація.

В процесі управління оборотними активами економічний аналіз виступає як один із методичних прийомів. Програмою управління може бути передбачено його здійснення – тоді він робиться в обов’язковому порядку. Проте як правило таке завдання аналітикам спеціально не дається (принаймні стосовно цього напрямку).

Економічний аналіз руху та використання оборотних активів рекомендується здійснити на початку управлінського процесу. Його застосування дає змогу оцінити загальні тенденції у обсягах руху оборотних активів, вияснити їх структуру та зміни в ній та вияснити на основі цієї інформації головні напрямки здійснення контролю операцій з оборотними активами підприємств, і поряд з тестуванням системи внутрішнього контролю виявити “слабкі місця”, де можливі порушення.

В тій чи іншій мірі аналітик зустрічається з необхідністю проведення економічного аналізу оборотних активів.

Обсяг оборотних активів, які знаходились у підприємства за досліджуваний період, визначається за допомогою так званого балансового рівняння:


Зпоч + Н – В = Зкін (5.1)


Де : Зпоч – запаси на початок;

Н – обсяг надходження оборотних активів;

В – обсяг вибуття оборотних активів;

Зкін – запаси на кінець.

Аналітик порівнює залишки оборотних активів на кінець періоду із залишками попередніх періодів, вивчає відхилення і визначає причини таких відхилень, якщо вони є значними.

На основі балансового рівняння визначаються показники забезпеченості підприємства оборотними активами. Основний з них – коефіцієнт забезпечення, який розраховується за формулою:

Кзаб = ВЗ/Вв (5.2)


Де : Кзаб - коефіцієнт забезпечення підприємства оборотними активами;

ВЗ – загальний обсяг оборотних активів;

Вв – використання запасів у виробництво.

Коефіцієнт забезпеченості повинен бути нижче 1, а різниця між ним та одиницею повинна бути рівною коефіцієнту нормативних запасів (відношенню нормативного запасу до загального обсягу запасів). Якщо така рівність не дотримується – це є сигналом для аналітика про можливі порушення або збої у роботі служб матеріально-технічного постачання

Інтенсивність використання оборотних активів характеризується коефіцієнтом інтенсивності, який ї є оберненим до коефіцієнта забезпеченості і розраховується за формулою:

Кзаб = Вв/ВЗ (5.3)


Цей коефіцієнт показує наскільки інтенсивно підприємством використовуються і поповнюються виробничі запаси. На основі балансового рівняння розраховуються також показники оборотності оборотних активів – оборотності з надходження та оборотності з використання.

Коефіцієнт оборотності з надходження розраховується за формулою:

Кн = Н/Зкін (5.4)


Коефіцієнт оборотності з вибуття розраховується за формулою:

Кн = В/Зкін (5.5)


Ці показники характеризують інтенсивність використання оборотних активів, чим вона вище – тим швидше обертаються запаси, тим менше їх залишається на складі у вигляді власне, страхового запасу.

Також аналітик здійснює порівняння фактичних залишків оборотних активів із нормативною величиною, визначаючи абсолютне відхилення. Особливу увагу слід звернути на ті види оборотних активів, по яких найбільші відхилення фактичного обсягу від нормативного значення – це вже само по собі може бути сигналом про можливі порушення. Незначні порушення можна ігнорувати – вони можуть виникати внаслідок збоїв у ритмічності виробничого процесу.

Ефективність використання оборотних активів оцінюється шляхом розрахунку ряду коефіцієнтів – коефіцієнту рентабельності оборотних активів, коефіцієнту запасовіддачі та коефіцієнту оборотності.

Коефіцієнт рентабельності оборотних активів розраховується як відношення балансового прибутку до вартості оборотних активів (за матеріальним балансом):

Кр = ВП/ВЗ (5.6)

Де: ВП – валовий прибуток;

ВЗ – обсяг оборотних активів за балансовим рівнянням (запас на початок плюс надходження);

Кр – коефіцієнт рентабельності.


Коефіцієнт матеріаловіддачі розраховується за формулою:

Кмв = Р/ВЗ (5.7)

Де: Р – обсяг реалізації;

ВЗ – обсяг оборотних активів за балансовим рівнянням (запас на початок плюс надходження);

Кмв – коефіцієнт матеріаловіддачі.


Коефіцієнт рентабельності залишків оборотних активів визначається за формулою:

Крз = ВП/ВЗк (5.7)

Де: ВП – валовий прибуток;

ВЗк – обсяг оборотних активів на кінець періоду;

Крз – коефіцієнт рентабельності залишків оборотних активів .


Ці коефіцієнти використовуються переважно для характеристики діяльності підприємства, і як інформаційна база можуть застосовуватись в процесі контролю фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.

Вказані показники розраховуються на кожний конкретний період часу, після чого досліджується їх динаміка. На основі такого дослідження можна зробити висновки про стан використання оборотних активів на підприємстві. Ці показники порівнюються як з показниками попередніх періодів, так і з показниками аналогічних (подібних) підприємств.

Окрім допомоги при визначенні напрямків управлінських дій, результати економічного аналізу руху та використання оборотних активів використовуються поряд із результатами контролю операцій з оборотними активами в процесі розробки конкретних заходів щодо підвищення ефективності використання матеріально-оборотних активів, економії їх, зниження непродуктивних втрат тощо.


Аналіз оборотних активів підприємства

Розглянемо аналіз оборотних матеріальних активів КАТЗТ “Каштан”

На підприємстві “Каштан” випускається продукція швейної промисловості. Виробничий цикл на підприємстві тривалий і тому необхідно залучати більше грошових коштів для поповнення запасів сировини та виробництва готової продукції.

Особливе значення для стабільної діяльності підприємства має швидкість руху грошових коштів. Відсутність мінімального необхідного запасу грошових коштів на підприємстві говорить про його серйозні фінансові труднощі. Надмірна кількість говорить про не чітку організацію управлінського контролю на підприємстві.

Способом аналізу достатності грошових коштів є знаходження коефіцієнту оборотності грошових коштів.

де: По – період обороту

Сде – середні залишки грошових коштів

Тп – тривалість періоду

Оп – оборот за період

Розглянемо порядок аналізу дебіторської заборгованості.

Проаналізуємо склад дебіторської заборгованості в загальному об‘ємі поточних активів на рисунку 6.1. З таблиці видно, що склад дебіторської заборгованості має тенденцію до збільшення, що безумовно є негативним явищем на підприємстві.

Аналіз структури оборотних активів

Значна питома вага дебіторської заборгованості в складі поточних активів визначає їх особливе місце в оцінці оборотності оборотних матеріальних активів. В найбільш загальному вигляді зміна об‘єму дебіторської заборгованості за рік може бути охарактеризована даними балансу.

Для цілей внутрішнього аналізу слід залучити дані аналітичного обліку. Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовуються наступні показники

(6.7)

де: Одз – обертання дебіторської заборгованості;

Пр – Прибуток від реалізації;

Сдз – середня дебіторська заборгованість.


Наступним кроком є розрахунок періоду погашення дебіторської заборгованості:

(6.8)

де: Пп – період погашення дебіторської заборгованості

Слід мати на увазі, що чим більший період прострочення заборгованості, тим вище ризик її непогашення.

Рекомендаціями щодо поліпшення управління дебіторською заборгованість для КАТЗТ “Каштан” є:

- контроль стану розрахунків з покупцями по простроченим заборгованостям;

- орієнтація на більше число покупці з метою зменшення ризику несплати одним чи деякими великими покупцями;

- слідкувати за відношення дебіторської та кредиторської заборгованості: значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства та робить необхідним залучення додаткових (як правило, дорогоцінних) джерел фінансування;

- використовувати систему скидок при достроковій оплаті.

Найважливішими показниками використання виробничих запасів є матеріаломісткість (ММ) продукції та матеріаловіддача (МВ).

(6.9)

(6.10)

де ВМ – витрати матеріалів за період аналізу;

П – об‘єм продукції за аналізує мий період.

Отже, на 1 гривню виготовленої продукції у 2018, 2019 та 2020, приходиться 0,05, 0,05, 0,08 грн. матеріалів відповідно. А на у гривню витрачених виробничих запасів в цих же роках приходиться 17,63, 19,37 та 11,91 грн. продукції

Порівнявши цей показник з аналогічним іншого промислового підприємства, можна зробити висновок щодо використання виробничих запасів.


Удосконалення методики аналізу оборотних активів в умовах використання новітніх інформаційних технологій

На сьогодні здійснення економічного аналізу не займає надто багато часу, оскільки є можливість автоматизувати розрахунки внаслідок застосування ЕОМ. На ринку існує досить багато програмних продуктів, що дозволяють частково або повністю автоматизувати процес аналізу. Це і така широко відома програма, як MS Excel (що входить до стандартного пакету MS Office) і такі спеціалізовані експертно-аналітичні програмні середовища як “Бізнес-експерт”, “Аналітик” тощо.

Окрім того ряд програмних продуктів по автоматизації бухгалтерського обліку або має вмонтований блок для здійснення аналізу (з більшим чи меншим обсягом функцій), або існують сумісні з ними програмні продукти (такі як продукти фірми “1 С”).

Отже на сучасному етапі автоматизації бухгалтерського обліку здійснення економічного аналізу є не надто трудомістким процесом і не вимагає надто багато часу. Разом з тим застосування економічного аналізу в управлінському процесі значно підніме його ефективність.


Список використаної літератури

1. Бутинець Ф.Ф. та ін. Фінансовий аналіз Житомир:ЖІТІ, 2018.- с. 208-213.

2. Галіцин В.К., Левченко Ф.А. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі: Навчальний посібник. - К.:КНЕУ, 2016 - 360с.

3. Данилевский Ю.А. Аудит промышленных акционерных обществ М.: Финстатинформ, 2017 – с. 25-60.

4. Ефимова О.В. Фінансовий аналіз.-М.: ”Бух. учет ”, 2014 с. 67-72

5. Жила В.Г. Ревизия и аудит: Учеб пособие. – К.: 2016 – с. 92.

6. Калюга Є. Внутрішньогосподарський облік //Вісник Податкової служби України. – 2019 No5 -с. 30-37.

7. Калюга Є. Зміст, порядок порядок проведення і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації //Вісник Податкової служби України. – 2019 No5 –с.32-38.

8. Калюга Є. Аналіз за правильністю складання першого розділу активу бухгалтерського Балансу (відповідно до ПБО 2) //Вісник Податкової служби України. – 2018 No 33, с. 54

9. Калюга Є. Методичні прийоми проведення аналізу та їх удосконалення //Вісник Податкової служби України. – 2019 No40 –с. 32-41

10. Калюга Є. Особливості комплексної ревізії та вдосконалення методики її проведення //Вісник Податкової служби України. – 2019 No37 – 41-50.

11. Калюга Є. Перевірка господарської діяльності підприємств: проблеми та шляхи вдосконалення //Вісник Податкової служби України. – 2019 No31 с. 32-35.

12. Калюга Є. Проблеми організації внутрішньогосподарського контролю за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності //Вісник Податкової служби України. – 2019 No17 – с.29-36.

13. Калюга Є. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах //Вісник Податкової служби України. – 2019 No33 – с.41-47.

14. Калюга Є. Система державного фінансового контролю: шляхи реформування //Вісник Податкової служби України. – 2019 No30 –с.30

15. Калюга Є. Сучасний стан та шляхи поліпшення господарського контролю із застосуванням комп‘ютерної техніки //Вісник Податкової служби України. – 2019 No44– с.41-15

16. Никонович М.О. Аудит: опорний конспект – К.: КНТЕУ 2018 ІІ том, с. 103-146.

17. Нусинов В.Я. и др. Економічний аналіз діяльності підприємств: Кривий Ріг.: 2017 - с. 56-60.

18. Суйц В.П., Ахиетбеков А.Н., Дубовина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – с. 258-260.

19. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 2 вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2016. с. 48-78.

20. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання-Прес, 2019. с. 9-54, 112-126, 129-142.

21. Хеддервик К. Финансовый и экономический анализ деятельности предприятия / Под ред. Ю.Н. Воропаева – М.: “Финансы и статистика”, 2014 –с. 53-58

22. Хорощак О. Проблеми оцінки запасів згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку //Економіка. Фінанси. Право. – 2018 No8 с. 30-35.

23. Церетелі Л. Ліквідація основних фондів з ініціативи власника //Вісник Податкової служби України. – 2017 No38, стр. 31

24. Церетелі Л. Облік запасів //Вісник Податкової служби України. – 2018 No9, с. 59

25. Церетелі Л. Облік запасів. //Вісник Податкової служби України. – 2018 No 8, с. 55;

26. Церетелі Л. Аналіз МШП, матеріальних активів і основних фондів //Вісник Податкової служби України. – 2016 No16 с.20-25.

27. Церетелі Л. Операції в іноземній валюті //Вісник Податкової служби України. – 2017 No12, стр. 14.

28. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: КДТЕУ К.:2017 - с. 67-91.

29. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа .- М.: ”ИНФРА”, 1995 –с. 15-21.

30. Шишкин А.К., Микрюков В.А. Учет, анализ, аудит на предприятии. – М.: ”Аудиит, ЮНИТИ ”, 2014 –с. 25-37.


Готові роботи:

- Аналіз оборотних активів підприємства
- Аналіз оборотних активів торговельних підприємства
- Аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання
- Аналіз оборотних активів в системі управління підприємством
- Аналіз ефективності використання оборотних активів туристської фірми в сучасних умовах господарювання
- Економічний аналіз матеріальних оборотних активів торговельних підприємства
- Аналіз оборотних активів підприємства промисловості
- Економічний аналіз оборотних активів закладів охорони здоров'я
- Аналіз ефективності використання матеріальних оборотних активів підприємства
- Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання

Всі курсові з аналізу оборотних активів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку