Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання

(на матеріалах НТЦ “Радунь”)

Зміст

Вступ

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, найрозвинішою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не було б торгівлі товарами споживчого вжитку.

Під товарами у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товарами можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра – все, що має споживчу вартість і може обмінюватися на інші товари (гроші) власником.

Торговельна діяльність здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності при наявності у них сертифікатів на право здійснення такої діяльності.

Предметом діяльності підприємств торгівлі є:

- сукупність відносин, що виникають в процесі просування товарів від виробників до споживачів, між суб’єктами ринку;

- механізм та форми прояву економічних законів розвитку суспільства у сфері обігу в умовах обмеженості ресурсів та конкуренції за їх використання;

- сутність, закономірності та принципи функціонування господарського механізму суб’єктів товаро-виробничої мережі, що проводять діяльність виходячи з потреб та рівня розвитку суспільства.

Функції підприємства торгівлі обумовлені функціями економічної категорії. Найважливішими функціями торгівлі є:

- реалізація виробленої споживчої вартості товарів. Виконання цієї функції створює економічну передумову відтворення сукупного суспільного продукту, з’єднуючи виробництво із споживанням;

- доведення предметів споживання до споживачів. Для забезпечення даної функції, торгівля організовує просторове пересування товарів від виробника до споживачів, здійснюючи при цьому ряд операцій з продовження процесу виробництва в сфері обігу (наприклад, транспортування, зберігання);

- підтримка балансу між пропозицією та попитом з одночасним активним впливом на виробництво в частині обсягу та асортименту продукції, що виготовляється;

- скорочення витрат торговельного підприємства (витрат покупців на придбання товару) шляхом удосконалення технології продаж, інформаційних послуг та ін.;

- розробка товару, ринкові дослідження, організація розподілу, визначення ціни, створення служб сервісу та ін., тобто функції, що обумовлені концепцією маркетингу.

Товарні ринки України характеризуються такими негативними явищами:

- зростання цін на товари, послуги;

- зменшення фізичного обсягу товарообороту;

- зниження ресурсів товарів;

- зростання витрат;

- зростання закупівельних та оптових цін;

- зниження обсягу товарних запасів в каналах товароруху.

Товари можуть надходити на підприємство з різних джерел, серед яких: купівля у постачальника або придбання підзвітною особою, внесок до статутного капіталу, безоплатне надходження, виявлення лишків в результаті проведення інвентаризації тощо.

На підприємствах, які здійснюють продаж товарів, розмір товарних запасів значно впливає на рентабельність. Товари часто виступають основним поточним активом торговельного підприємства, а тому мають вплив на розмір власного капіталу.

Проблема визначення собівартості товарних запасів має важливе значення як для фінансового і податкового обліку, так і для прийняття управлінських рішень на торговельних підприємствах.

Оцінка елементів фінансових звітів – це процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у Балансі і Звіті про фінансові результати.

Оцінка товарів у поточному обліку ґрунтується на первісній вартості товарів. Вона змінюється залежно від джерел надходження.

Основними задачами аналізу товарних запасів в торгівлі є:

- забезпечення вірного і своєчасного документального відображення операцій з надходження, переміщення цінностей, та реалізації товарів;

- забезпечення контролю товарів при транспортуванні та збереженні їх в місцях складування;

- забезпечення контролю за витрачанням товарних запасів;

- систематичний управлінський облік, контроль за наявністю товарних запасів та їх реалізацією;

- переоцінка товарів та контроль за її результатами;

- контроль списання природних збитків, втрат від псування;

- матеріальна відповідальність та звітність МВО.

Метою курсової роботи є дослідження стану та розробка рекомендацій по удосконаленню аналізу товарних запасів і ефективності їх використання на основі вивчення діяльності підприємства торгівлі – НТЦ “Радунь”.

У відповідності з поставленою метою завданнями курсової роботи є:

- розробити і обґрунтувати систему економічних показників товарних запасів;

- здійснити економіко-правовий огляд нормативної бази і спеціальної літератури;

- дати організаційно-економічну характеристику підприємства;

- розробити систему аналітичних показників, інформаційну базу і основні методи аналізу товарних запасів;

- розробити методику загального та факторного аналізу руху товарів;

- реалізувати задачу за допомогою ПЕОМ;

- зробити висновки і дати пропозиції аналізу товарних запасів та ефективності його використання.

Предметом дослідження є практика аналізу товарних запасів НТЦ “Радунь”.

Для проведення аналізу використані діалектичні методи, застосовано прийоми узагальнення аналізу за станом та рухом товарних запасів та ефективністю їх використання.1. Економічна сутність товарних запасів підприємств торгівлі

Розвиток ринкової економіки в Україні потребує постійного удосконалення управління господарськими процесами в торгівлі. Прийняття ефективних управлінських рішень можливе лише за умови володіння необхідною інформацією про наявність товарних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Значення бухгалтерського обліку як однієї з функцій управління визначається насамперед тим, що він є одним з основних джерел економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Облік є складовою частиною системи управління. Усі питання, які потрібно вирішувати в управлінні, торкаються бухгалтерського обліку. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.

В бухгалтерському обліку одночасно поєднується три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує самостійні функції: інформаційну, контрольну, аналітичну.

Таким чином, облік – це інформаційна система управління. Облік не пасивно відображає господарські процеси, а активно впливає на них, контролюючи законність, доцільність і ефективність використання товарних запасів підприємства.

Товари є основним об’єктом обліку в торгівлі. Тому правильна постановка їх обліку повинна знаходитись в центрі уваги бухгалтерського апарату. Головний бухгалтер забезпечує повний облік товарів, які надходять і своєчасне відображення в обліку операцій, пов’язаних з їх вибуттям. Ці вимоги визначають основні цілі бухгалтерського обліку товарів: контроль за збереженням товарів; своєчасне надання керівництву інформації про фактичний товарооборот і валовий дохід; про стан товарних запасів, ефективність їх використання.

Товарні ресурси виконують відповідні функції:

1. Забезпечують безперервність виробництва та обігу, в процесі яких відбувається їх систематичне відтворення та витрачання.

2. Задовольняють платоспроможний попит населення, тому що є формою товарної пропозиції.

В основі роботи торговельних підприємств лежить торгово-фінансовий план, бізнес-план, де знаходять відображення наступні економічні показники: наявність товарних запасів, товарооборот, рентабельність товарообороту, прибуток від реалізації, собівартість реалізованих товарів, нетто-закупка, операційні витрати (табл.1.1.).


Таблиця 1.1.

Система економічних показників з обліку товарних запасів

Показники

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

1. Наявність то-варних ресурсів

-

Дебетове сальдо по рахунку 282 “Товари”

2. Виручка від реалізації (дохід)

= нетто-реалізація = валові надходження виручки від продаж - повернення товарів і знижки з ціни

Кредитовий оборот рахунку 702 “Дохід від реалізації”. Форма 2

3. Собівартість реалізованих то-варів

= товарні запаси на початок періоду + нетто-закупка протягом звітного періоду – вартість товарних запасів на кінець періоду

Дебетове сальдо рах. 282 на початок періоду + Дебетовий оборот рах. 282 – Дебетове сальдо рах. 282 на кінець звітного періоду

4. Нетто-закупка

= валовий обсяг закупок товарів – знижки за довгострокову оплату – повернення і уцінка + оплата транспортних витрат, пов’язаних із завезенням покупних товарів

Дебетовий оборот рахунку 282

5. Прибуток від реалізації

= виручка від реалізації – АЗ – ПДВ – інші платежі – витрати, що відносяться до реалізованих товарів

Кредитове сальдо рахунку 791

7. Операційні витрати

= витрати: собівартість реалізованих товарів; адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

Рахунки 902, 92, 93, 94, інші


Товарооборот і прибуток від реалізації товарів є основними показниками підприємства і безпосередньо пов’язані між собою при організації обліку товарних операцій.

Прибуток від реалізації – основний узагальнюючий показник фінансових результатів підприємств торгівлі. Його визначають певні фактори:

1. Обсяг доходу (виручка).

2. Обсяг витрат.

Абсолютна величина прибутку характеризується її сумою, відносна – рівнем рентабельності.

Показник рентабельності реалізованих товарів характеризує доходність торгової діяльності підприємства. Менеджери та директор використовують цей показник для контролю і взаємозв’язку між цінами, кількістю реалізованого товару і величиною витрат.

Необхідною умовою розвитку товарообороту є наявність і рух товарних запасів. Вони необхідні для забезпечення безперервності товарного обігу на всіх стадіях руху товарів від виробника до споживача. Товарні ресурси і їх обсяги безпосередньо пов’язані з часом товарного обертання. Показник часу товарного обертання характеризує середній час перебування товарів в сфері обігу. Час товарного обігу називають товарообертанням. Показник товарних запасів в днях обороту дає уявлення про те, на скільки днів товарні запаси забезпечать майбутній товарооборот.

 Управління товарними запасами являє собою комплекс заходів, що спрямовані на формування та підтримання їх оптимального обсягу. Процес управління складається з наступних етапів (рис.1.2.).

 

 

Визначення цілей формування товарних запасів

 

 

 

 

 

Створення інформаційної бази управління товарними запасами

 

 

 

 

 

Аналіз стану та ефективності формування товарних запасів

 

 

 

 

 

Нормування величини товарних запасів

 

 

 

 

 

Розробка плану формування товарних запасів

 

 

 

 

 

 

План формування товарних запасів відповідає:

Ні

 

 

 

Цілям формування ресурсів

 

Фінансовим можливостям

 

Матеріально-технічній базі

 

 

 Так

 

 

Прийняття плану та здійснення його реалізації

 

 

 

 

 

Оперативне регулювання та контроль за створенням товарних запасів

 

 

Рис.1.2. Зміст управління товарними запасами

 

Вкладення вільних коштів в товари здійснюється для збереження їх споживчої спроможності та може розглядатися як одна з форм страхування від інфляції.

Основними цілями формування товарних запасів на торговельних підприємствах є:

- забезпечення стійкості асортименту та ритмічності здійснення торгово-технологічного процесу в магазинах та інших пунктах продажу для безперервної реалізації товарів покупцям, та найбільш повного задоволення їх попиту;

- накопичення товарів сезонного попиту, сезонного виробництва, дострокового завозу та цільового призначення.

- здійснення операцій з оптовими (дрібнооптовими) партіями товарів в періоди вигідної торгової кон’юнктури на ринку (зростання попиту при зменшенні товарної пропозиції.

Формування ресурсів понад власні господарські потреби можуть здійснювати великі торговельні підприємства, що мають необхідні фінансові ресурси та складські приміщення.

Управління товарними запасами базується на зборі та систематизації внутрішньої інформації про фактичний стан товарних запасів, швидкості їх реалізації, відповідності попитові, зовнішньої інформації про кон’юнктуру відповідного сегмента споживчого ринку та моніторингу товарної пропозиції (збутової та цінової політики постачальників), а також враховує планові показники по обсягу реалізації товарів та використання матеріальних та фінансових ресурсів.

Вивчаються основні тенденції та закономірності, притаманні процесові формування та реалізації товарних запасів, аналізується оборотність товарних запасів (в разах та днях обороту), виявляються причини її уповільнення або прискорення, оцінюється ефективність інструментів поточного управління товарними запасами, що використовуються.


Зміст Вперед >

Готові роботи:

- Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Аналіз товарообороту підприємства торгівлі
- Аналіз товарних запасів підприємства торгівлі та ефективності їх використання
- Фінансовий аналіз товарообороту торговельних підприємства
- Аналіз товарних ресурсів та ефективності їх використання в підприємствах торгівлі
- Аналіз товарних ресурсів в системі управління підприємствами торгівлі
- Економічний аналіз товарних операцій торговельного підприємства
- Економічний аналіз товарних операцій підприємства торгівлі
- Аналіз розрахунків в господарських товариствах
- Економічний аналіз затрат виробництва та реалізації товарів

Всі курсові з аналізу товарних запасів

Вишліть номер телефону або e-mail і ми з Вами зв'яжимось
Клікніть, щоб відкрити форму зв'язку